ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

circumscribe

S ER2 K AH0 M S K R AY1 B   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circumscribe-, *circumscribe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circumscribe[VT] จำกัด, Syn. confine, limit
circumscribe[VT] ทำให้ล้อมรอบ, Syn. encircle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumscribe(เซอคัมสไครบฺ') vt. เขียนเส้นรอบวง,ล้อมรอบ,กำหนดเขต,จำกัด,บังคับ,ให้คำจำกัดความ, Syn. surround

English-Thai: Nontri Dictionary
circumscribe(vt) จำกัดวง,โอบล้อม,ล้อมรอบ,เขียนเส้นรอบวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
circumscribeเขียนวงล้อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
circumscribed-มีเขตรอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circumscribed circle; circumcircleวงกลมล้อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
circumscribed pleurisyเยื่อหุ้มปอดอักเสบเฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circumscribed polygon of a circle; circumpolygon of a circleรูปหลายเหลี่ยมล้อมวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circumscribeเป็นหย่อมๆ [การแพทย์]
Circumscribed and Encapsulateเป็นก้อนชัดเจนมีขอบเขต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
circumscribeThat child's free time is circumscribed.

CMU English Pronouncing Dictionary
CIRCUMSCRIBE    S ER2 K AH0 M S K R AY1 B
CIRCUMSCRIBED    S ER2 K AH0 M S K R AY1 B D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circumscribe    (v) sˈɜːʳkəmskraɪb (s @@1 k @ m s k r ai b)
circumscribed    (v) sˈɜːʳkəmskraɪbd (s @@1 k @ m s k r ai b d)
circumscribes    (v) sˈɜːʳkəmskraɪbz (s @@1 k @ m s k r ai b z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーカムスクライブ[, sa-kamusukuraibu] (n) circumscribe [Add to Longdo]
外接円[がいせつえん, gaisetsuen] (n) circumscribed circle [Add to Longdo]
自縛[じばく, jibaku] (n,vs) being circumscribed by one's own words and actions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circumscribe \Cir`cum*scribe"\, v. t. [imp. & p. p.
   {Circumscribed}; p. pr. & vb. n. {Circumscribing}.] [L.
   circumscribere, -scriptum; circum + scribere to write, draw.
   See {Soribe}.]
   [1913 Webster]
   1. to write or engrave around. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Thereon is circumscribed this epitaph. --Ashmole.
    [1913 Webster]
 
   2. To inclose within a certain limit; to hem in; to surround;
    to bound; to confine; to restrain.
    [1913 Webster]
 
       To circumscribe royal power.     --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geom.) To draw a line around so as to touch at certain
    points without cutting. See {Inscribe}, 5.
 
   Syn: To bound; limit; restrict; confine; abridge; restrain;
     environ; encircle; inclose; encompass.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circumscribe
   v 1: draw a line around; "He drew a circle around the points"
   2: restrict or confine, "I limit you to two visits to the pub a
     day" [syn: {limit}, {circumscribe}, {confine}]
   3: to draw a geometric figure around another figure so that the
     two are in contact but do not intersect

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top