ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*มูลค่า*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มูลค่า, -มูลค่า-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูลค่า(n) price, See also: value, cost, Syn. ค่า, ราคา, Example: เฉพาะปี 2533 เพียงปีเดียว สินค้าที่ลักลอบส่งเข้าไปในจีนมีมูลค่าถึง 2, 000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 52, 000 ล้านบาท, Thai Definition: ค่าของสิ่งของ, ราคาของสิ่งของ
มูลค่าเพิ่ม(n) value added, Example: ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นหนึ่งในมูลค่าเพิ่มของสินค้าในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ที่ถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมบริโภคนิยม, Thai Definition: มูลค่าที่เกิดจากความสามารถของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ภายในองค์กรในการผลิต หรือแปรสภาพวัตถุดิบที่ซื้อมาจากภายนอกให้เป็น สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคต้องการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(n) value added tax, See also: VAT, Example: เจ้าของร้านค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7, Thai Definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาษีมูลค่าเพิ่มน. ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ.
มูลค่า(มูนละ-, มูน-) น. ค่าของสิ่งของ, ราคาของสิ่งของ, เช่น ถวายจตุปัจจัยมีมูลค่า ๓๐ บาท.
ของป่าน. บรรดาของที่เกิดหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติ เช่น ไม้ ยางไม้ พืช รังนก รวงผึ้ง มูลค้างคาว ซากสัตว์ หิน ดิน กรวด ทราย.
ขายเงินเชื่อ, ขายเชื่อก. ขายโดยยอมเก็บเงินอันเป็นมูลค่าในวันหลัง.
ค่าน. มูลค่าหรือราคาของสิ่งใด ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่มีประโยชน์ในทางใช้สอย แลกเปลี่ยน หรือทางจิตใจเป็นต้น บางอย่างก็ประเมินเป็นเงินได้ บางอย่างก็ประเมินเป็นเงินไม่ได้ เช่น ทองคำเป็นของมีค่า เวลามีค่ามาก
ค่าเสมอภาคน. มูลค่าหรือราคาของหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นตามที่ตราไว้
ค่าเสมอภาคมูลค่าแลกเปลี่ยนของหน่วยเงินตราสกุลหนึ่ง ที่เทียบเท่ากับมูลค่าแลกเปลี่ยนของหน่วยเงินตราอีกสกุลหนึ่ง.
ค่าเสียหายน. มูลค่าแห่งความเสียหายที่ผู้เสียหายพึงได้รับการชดใช้.
คุณค่า(คุนค่า, คุนนะค่า) น. สิ่งที่มีประโยชน์หรือมีมูลค่าสูง.
จำกัดความรับผิดชอบน. บริษัทจำกัดซึ่งจำกัดความรับผิดของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่ารวมของหุ้นที่ตนถือ.
ดุลการค้า(ดุน-) น. ความต่างกันระหว่างมูลค่าของสินค้าที่ส่งออกนอกประเทศกับสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศ, ถ้ามูลค่าของสินค้าที่ส่งออกสูงกว่ามูลค่าของสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศ เรียกว่า ดุลการค้าได้เปรียบ, ถ้ามูลค่าของสินค้าที่นำเข้าสูงกว่ามูลค่าของสินค้าที่ส่งออก เรียกว่า ดุลการค้าเสียเปรียบ.
ทุนจดทะเบียนน. จำนวนเงินทุนของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย และได้กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นพร้อมทั้งระบุมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจำนวนสูงสุดของหุ้นที่จะออกจำหน่ายได้.
ทุนเรือนหุ้นน. ทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งแบ่งออกเป็นหุ้น มีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน.
ทุ่มตลาดการส่งสินค้าเข้ามาในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในทางพาณิชย์ โดยมีราคาส่งออกที่ตํ่ากว่ามูลค่าปรกติของสินค้าชนิดเดียวกัน.
บริษัทรูปแบบการดำเนินกิจการธุรกิจเพื่อหากำไร ที่จัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคล โดยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน มีผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ บริษัทมี ๒ ประเภท คือ บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด.
ฟรี(ฟฺรี) ว. ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใด ๆ เช่น เรียนฟรี ทำงานฟรี
ภาษีน. เงินที่มีกฎหมายกำหนดให้รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคลในเหตุต่าง ๆ เช่น การมีรายได้ การมีทรัพย์สิน การประกอบกิจการ การบริโภค เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาน. มูลค่าของสิ่งของที่คิดเป็นเงินตรา
สินใช้น. เงินที่ต้องรับผิดชอบจ่ายตามมูลค่าของหุ้น.
หุ้นหน่วยลงทุนแต่ละหน่วยที่มีมูลค่าเท่า ๆ กัน ซึ่งรวมกันเป็นทุนเรือนหุ้นของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด.
หุ้นกู้น. ตราสารแห่งหนี้ที่แบ่งเป็นหน่วยแต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันและกำหนดประโยชน์ตอบแทนไว้เป็นการล่วงหน้าในอัตราเท่ากันทุกหน่วย โดยบริษัทออกให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินหรือผู้ซื้อ เพื่อแสดงสิทธิที่จะได้รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นของผู้ถือตราสารดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงตั๋วเงิน.
หุ้นสามัญน. หุ้นธรรมดาของบริษัทจำกัด ซึ่งแบ่งทุนออกเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กันและผู้ถือหุ้นมีความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนหุ้นที่ตนส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paid-up stockหุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paid-up valueมูลค่าใช้เงินสำเร็จ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
present valueมูลค่าปัจจุบัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
present valueมูลค่าปัจจุบัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
peak value clauseข้อกำหนดมูลค่าสูงสุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan valueมูลค่าเงินกู้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour theory of valueทฤษฎีแรงงานกำหนดมูลค่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
residual valueมูลค่าตกค้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
replacement cost insuranceการประกันภัยมูลค่าของใหม่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
replacement cost insuranceการประกันภัยมูลค่าของใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
replacement valueมูลค่าของใหม่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sound valueมูลค่าไม่เสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surplus value, theory ofทฤษฎีมูลค่าส่วนเกิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
surrender valueมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ดู cash value [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender valueมูลค่าเวนคืน (กรมธรรม์ประกันชีวิต) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oweltyความเท่าเทียมกัน, การทำให้มูลค่าเท่ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
owelty of exchangeการทำให้มูลค่าแลกเปลี่ยนเท่ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
over insuranceการเอาประกันภัยสูงกว่ามูลค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
over-insuranceการเอาประกันภัยสูงกว่ามูลค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
owelty of partitionการทำให้ส่วนแบ่งมีมูลค่าเท่ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amortizationการไถ่ถอนมูลค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual valueมูลค่าตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
at parเสมอมูลค่า, ตามมูลค่า (ที่ตราไว้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
above parสูงกว่ามูลค่าที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreed value policyกรมธรรม์แบบกำหนดมูลค่า มีความหมายเหมือนกับ valued policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrived demaged valueมูลค่า ณ ปลายทางหลังเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrived sound valueมูลค่าไม่เสียหาย ณ ปลายทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accepted valueมูลค่าที่ยอมรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
base valueมูลค่าประกันภัยพื้นฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
base valueมูลค่าประกันภัยพื้นฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
basis of valuationเกณฑ์ตีมูลค่าประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
below parต่ำกว่ามูลค่า (ที่ตราไว้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baby bondพันธบัตรที่กำหนดมูลค่าต่ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maximum value insuranceการประกันภัยแบบกำหนดมูลค่าสูงสุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
maturity valueมูลค่ากำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
market valueมูลค่าตามราคาตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cash surrender valueมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ดู cash value [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cash valueมูลค่าเงินสด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory valueมูลค่าเพื่อเฉลี่ยค่าเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
call by valueเรียกด้วยมูลค่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
commuted valueมูลค่าเหมาจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coin, tokenเหรียญกระษาปณ์ที่กำหนดมูลค่าสูงกว่าค่าโลหะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dual valuation clauseข้อกำหนดมูลค่าทวิภาค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
damaged valueมูลค่าหลังเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross arrived damaged valueมูลค่ารวม ณ ปลายทางหลังเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross valueมูลค่ารวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
face valueมูลค่าตามตราสาร [ ดู face amount ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full value insuranceการประกันภัยเต็มมูลค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
excess value policyกรมธรรม์มูลค่าส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
impaired capitalทุนที่ลดมูลค่าลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Export valueมูลค่าส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Unit of accountหน่วยวัดมูลค่า (ในการลงบัญชี), หน่วยวัดมูลค่า (ในการลงบัญชี) [เศรษฐศาสตร์]
freewareฟรีแวร์ ซอฟต์แวร์ที่แจกจ่ายให้ผู้อื่นใช้โดยไม่คิดมูลค่า [คอมพิวเตอร์]
Mark to marketปรับมูลค่าตามราคาตลาด, Example: การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ให้เป็นจริงตามราคาตลาดล่าสุด [ตลาดทุน]
NAV per Unitมูลค่าต่อหน่วยลงทุน, Example: มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม โดยมูลค่าต่อหน่วย ณ วันประกาศเป็นมูลค่าของหน่วยลงทุนในวันทำการก่อนหน้านี้ [ตลาดทุน]
Book valueมูลค่าตามบัญชี, Example: เป็นมูลค่าของหุ้นสามัญ 1 หุ้นที่ได้จากการประเมินค่าสินทรัพย์สุทธิ (net asset value) ต่อหุ้นตามงบดุลล่าสุดของบริษัทผู้ออกหุ้นซึ่งหมายความว่าหากบริษัทนี้เลิกกิจการและสามารถนำสินทรัพย์รวมถึงหนี้สินต่าง ๆ ไปแปรเป็นเงินสดได้ตามมูลค่าที่ระบุในงบดุลนั้นแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนในจำนวนเท่ากับมูลค่าตามบัญชีต่อการถือหุ้น 1 หุ้น <br>มูลค่าตามบัญชี =$ \frac{ สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม }{ จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทออกเรียกชำระเงินค่าหุ้นแล้ว } $</br> [ตลาดทุน]
Market capitalizationมูลค่าตามราคาตลาด, Example: มูลค่าโดยรวมของหุ้นสามัญของบริษัทใด ๆ ที่คำนวณขึ้นโดยใช้ราคาตลาดของหุ้นนั้นคูณกับจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว [ตลาดทุน]
Face valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้), Example: มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Net asset valueมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ, Example: ทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาตลาดในขณะใดขณะหนึ่งหักด้วยหนี้สินของกองทุนรวมนั้น สำหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนหมายถึงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น มูลค่าสินทรัพย์ สุทธิต่อหน่วยลงทุนถือเป็นมูลค่าจริงของหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการคำนวณ การคำนวณดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น Net Asset Value = Book Value ในกรณีของหุ้นสามัญ [ตลาดทุน]
Par valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้), Example: มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Price/book value ratioอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี, Example: อัตราส่วนเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญกับมูลค่าตามบัญชีของหุ้นนั้นโดยคำนวณขึ้น <br>จากสูตร P/BV =$ \frac{ ราคาตลาดของหุ้น }{ มูลค่าตามบัญชีของหุ้น }$</br> <br>ค่าอัตราส่วนนี้บอกให้ทราบว่าราคาหุ้น ณ ขณะนั้นสูงเป็นกี่เท่าของมูลค่าในทางบัญชีของหุ้นดังกล่าว หากมีค่าสูง เป็นการแสดงว่าผู้ลงทุนทั่วไปในตลาดคาดหมายว่าบริษัทดังกล่าวมีศักยภาพที่จะเติบโตสูง แต่ขณะเดียวกันก็แสดงถึงระดับความเสี่ยงที่สูงด้วย</br> [ตลาดทุน]
Economic value addedมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Value-added taxภาษีมูลค่าเพิ่ม [TU Subject Heading]
Ad Valorem Taxภาษีตามมูลค่า, Example: ภาษีที่เรียกเก็บตามมูลค่าของสินค้านั้น คำว่า "Ad valorem" เป็นภาษาละติน แปลว่า ตามมูลค่า ใช้ในการคำนวณหาจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย โดยจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย จะมีอัตราต่อมูลค่าของสินค้านั้น ๆ คงที่ โดยปกติคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้านั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Value-Added Taxจัดเป็นภาษีทางอ้อม (ดู Indirect tax) ชนิดหนึ่ง โดยเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายในแต่ละช่วง ซึ่งทำให้แก้ปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนในแต่ละทอดที่สินค้าและ บริการได้รับการเปลี่ยนมือได้ ประเทศไทยเริ่มใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม แทนภาษีการค้าที่เคยจัดเก็บมาแต่เดิมเมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา, Example: จัดเป็นภาษีทางอ้อม (ดู Indirect tax) ชนิดหนึ่ง โดยเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายในแต่ละช่วง ซึ่งทำให้แก้ปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนในแต่ละทอดที่สินค้าและ บริการได้รับการเปลี่ยนมือได้ ประเทศไทยเริ่มใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม แทนภาษีการค้าที่เคยจัดเก็บมาแต่เดิมเมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN-Australia Development Cooperation Programmeโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาอาเซียน-ออสเตรเลีย เป็นกรอบความร่วมมือระยะ 5 ปี ที่ออสเตรเลียให้ความร่วมมือกับ อาเซียนในด้านโครงการพัฒนากับอาเซียน โดยจะเริ่มโครงการครั้งแรกระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2544-2549 มีมูลค่ารวม 45 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ซึ่งอาเซียนต้องออกเงินสมทบโครงการอีกร้อยละ 20 อนึ่ง AADCP เป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นเพื่อทดแทน AAECP (ASEAN-Australia Economic Cooperation Programme หรือ โครงการร่วมมือด้านเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย) ซึ่งจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2546 [การทูต]
Cost, Insurance and Freightมูลค่าสินค้าที่คำนวณ ณ แหล่งซื้อ เป็นมูลค่าสินค้าเข้าซึ่งรวมต้นทุนสินค้า ค่าประกันภัย และค่าระวาง ซึ่งคำนวณจากจุดส่งออก ณ ท่าเรือหรือท่าอากาศยาน ไปสู่ท่าเรือหรือท่าอากาศยานของประเทศผู้ซื้อ [การทูต]
Accounting valuationการกำหนดมูลค่าทางการบัญชี [การบัญชี]
Added valueมูลค่าเพิ่ม [การบัญชี]
Appraised valueมูลค่าราคาประเมิน [การบัญชี]
At parราคาตามมูลค่า [การบัญชี]
Bond discountส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ [การบัญชี]
Bond premiumส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ [การบัญชี]
Book valueมูลค่าตามบัญชี [การบัญชี]
Book value per shareมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น [การบัญชี]
Face valueมูลค่าที่ตราไว้หน้าตั๋ว [การบัญชี]
Fair valueมูลค่ายุติธรรม [การบัญชี]
Liquidation valueมูลค่าการชำระบัญชี [การบัญชี]
Market valueมูลค่าราคาตลาด [การบัญชี]
Net present valueมูลค่าปัจจุบันสุทธิ [การบัญชี]
Offset accountบัญชีปรับมูลค่า [การบัญชี]
Premium on shareส่วนเกินมูลค่าหุ้น [การบัญชี]
Present valueมูลค่าราคาปัจจุบัน [การบัญชี]
Present valueมูลค่าปัจจุบัน [การบัญชี]
Scrap valueราคามูลค่าซาก, มูลค่าเศษซาก [การบัญชี]
Stated valueมูลค่าที่กำหนด [การบัญชี]
Valuation accountบัญชีปรับมูลค่า [การบัญชี]
Valueมูลค่า [การบัญชี]
Value addedมูลค่าเพิ่ม [การบัญชี]
Value added taxภาษีมูลค่าเพิ่ม [การบัญชี]
Global value chainห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก, Example: ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain หรือ GVC) ห่วงโซ่ที่แสดงการเชื่อมโยงขั้นตอนในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ เริ่มตั้งแต่การวิจัยและออกแบบ การผลิตและการจำหน่าย จนถึงมือผู้บริโภคในที่สุด (value chain) โดยที่การสร้างมูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอนจะถูกกระจายไปยังประเทศต่างๆ ตามความถนัดและ/หรือความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของแต่ละประเทศทั่วโลก [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
ICT industry contributionมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT, Example: มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าผลผลิตสินค้าและบริการด้าน ICT กับค่าใช้จ่าย (หรือต้นทุน) ขั้นกลางที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ICT นั้น โดยปกติ การประเมินวัดมูลค่าเพิ่มของแต่ละอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมหรือตัวเลข GDP นี้ เป็นรูปแบบหนึ่งที่ใช้วิเคราะห์/ประเมินบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ควบคู่ไปกับการประเมินวัดด้านอื่นๆ เช่น สัดส่วนการจ้างงานในอุตสาหกรรมต่อการจ้างงานรวมในระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น <p>ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยยังมิได้มีการกำหนดนิยามและขอบเขตของอุตสาหกรรม ICT อย่างชัดเจน แต่ในการศึกษาก่อนหน้านั้น ได้อ้างอิงแนวทางที่กลุ่มประเทศ OECD ใช้ในการกำหนดนิยามและขอบเขตของอุตสาหกรรม ICT บนพื้นฐานของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากล (ISIC) และสรุปให้ใช้นิยามของ ICT ในความหมายแคบ นั้น คือ ICT ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต (ICT manufacturing) กลุ่มอุตสาหกรรมการค้า ICT (ICT Trade) กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication) และกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Computer services) โดยไม่รวมกลุ่มอุตสาหกรรม Information Content (อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ (Publishing) และแพร่กระจายเสียง (Broadcasting) แต่เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ประเทศไทย ควรทบทวนและกำหนดนิยามอย่างเป็นทางการให้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เข้าใจตรงกัน ในอนาคตอันใกล้ <p>[ ที่มา : สรุปจาก “รายงานการศึกษากรอบแนวคิดในการวัดบทบาทของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อระบบเศรษฐกิจไทย, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548 ] [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, but at what cost?ใช่ แต่ด้วยมูลค่าเท่าไหร่ ? Squeeze (1993)
-I don't know if it was worth $5, but it's pretty fuckin' good.-I ไม่ทราบว่ามันเป็นมูลค่า $ 5, แต่ก็สวยไอ้ที่ดี Pulp Fiction (1994)
The woman can't bake worth shit.ผู้หญิงที่ไม่สามารถอบมูลค่าอึ The Shawshank Redemption (1994)
And you want that dookie so bad you can taste it."... มูลค่า 1.4 พันล้านเหรียญ" Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Makes 40% on top of the 100%.ในราคา 60% ของมูลค่า ได้กำไรเหนาะ ๆ 40% Heat (1995)
A thing like that ought to be worth a fortune to someone.สิ่งที่ต้องการที่ควรจะเป็น มูลค่าโชคลาภกับใครบางคน Pinocchio (1940)
You need to convince them you have a trade, something valuable to the war effort.เราต้องแสดงตัวว่ามีมูลค่าใช้งาน Schindler's List (1993)
Stop it!หยุดมัน หยุดมัน ไม่ มันมากกว่ามูลค่างานของฉัน Help! (1965)
$200000 in gold. lt's yours. Just get me water!ทองมูลค่าสองแสนเหรียญ ยกให้ ขอแค่เอาน้ำให้ฉัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- More than my job's worth.มากกว่ามูลค่างานของฉัน How I Won the War (1967)
Not essential ?ไม่มีมูลค่า... Schindler's List (1993)
I never found anything worth keeping.ฉันไม่เคยพบอะไรที่มูลค่าการ รักษา How I Won the War (1967)
-Thank you, Luca. Most valued friend.- ขอขอบคุณ Luca เพื่อนมีมูลค่ามากที่สุด The Godfather (1972)
Two hundred dollars... and you boys drank $300 worth of beer.$200 และพวกคุณดื่มเบียร์มูลค่า$300 The Blues Brothers (1980)
It's a worthless bronze medallion. Are you going to give it to me?เป็นเป็นเหรียญบรอนซ์ มูลค่าสูงมาก คุณจะเอาให้ผม หรือไม่? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
For one tenth the value of the store!ว่าจะขายห้างนี้ในราคา 1 ใน 10 ของมูลค่าของห้างนี้ Mannequin (1987)
They're debutantes. They're wearing priceless diamond tiaras. So what?ใส่มงกุฎเพชรมูลค่ามหาศาล แล้วไง Punchline (1988)
We cannot afford to take mythology at face value.เราไม่สามารถใช้เงินซื้อ เพื่อไปทำตำนาน มูลค่าความจริง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
but I'd say this is worth three sacks of rice.ฉันเป็นนักบวชง่าย แต่ผมจะบอกว่านี้มีมูลค่าสามกระสอบข้าว Princess Mononoke (1997)
Today, it would be worth more than the Hope Diamond.มาถึงวันนี้ มูลค่ามากกว่าเพชรโฮปซะอีก Titanic (1997)
Will they go to court?- จะโดนยึดมั้ย - นั่นมีมูลค่าแค่ครึ่งเดียว Malèna (2000)
I never told him but its worth was greater than the value of the Shire.ฉันไม่เคยบอกเขา... แต่มูลค่าของมันยิ่งใหญ่กว่า มูลค่าของเมืองไชร์อีก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I mean, this is like $30, 000 worth of stuff.ผมหมายถึงนี้เป็นเหมือน $ 30, 000 มูลค่าของสิ่งที่ Wrong Turn (2003)
Well.และทำให้เสียหายมูลค่า 100000 ดอลล่า Inspector Gadget 2 (2003)
We use it as a loss leader to get her muItibiIIion-doIIar coffee conglomerate.เราใช้กลยุทธ์ "หว่านพืชหวังผล" พุ่งตรงที่ กลุ่มบริษัทกาแฟอาร์เนส มูลค่าหลายพันล้าน Bringing Down the House (2003)
Now, if you want to avoid a legal situation, I suggest you run to the kitchen and get some tuna tartare for william Shakespeare on the house.หากคุณอยากเลี่ยงการขึ้นโรงขึ้นศาล ขอแนะนำให้เข้าครัว นำ "นำทาทาทูน่า" มาเสิร์ฟ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ โดยไม่คิดมูลค่า Bringing Down the House (2003)
It's about competition it's about market share it's about being aggressive and it's about shareholder value.มันเป็นเรื่องการแข่งขัน เรื่องส่วนแบ่งในตลาด มันเป็นเรื่องการโจมตี และมันเป็นเรื่องของมูลค่าหุ้น The Corporation (2003)
And then we're going to have people who believe look life is a simple utility.ชีวิตเป็นแค่ประโยชน์ใช้สอยอย่างหนึ่ง เป็นมูลค่าในเชิงพาณิชย์ The Corporation (2003)
This town just might be worth saving.เมืองนี้ก็ อาจจะมีมูลค่าการประหยัด Dante's Peak (1997)
Now, even if we charge, say, a dollar a pop we're billionaires.ถ้าหากเราเพิ่มมูลค่ามันขึ้นมา คิดดู, เงินดอลล่าก้อนใหญ่ ... พวกเราจะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้าน - ใช่ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Only 2 rooms have Z coordinates valued 26.เพียง 2 ห้องมีพิกัด Z มูลค่า 26 Cubeº: Cube Zero (2004)
There was value in the thing. Clearly. Of that they were certain of.กล่องที่พวกเขาประดิษฐ์ขึ้นนั้นมีมูลค่ามหาศาล Primer (2004)
Three million dollars in jewels.เครื่องประดับมูลค่ากว่า 3 ล้านดอลล่าส์ Lost Son (2004)
Got what looks like over $3 million in jewelry. I'm going to need two more officers.มีเครื่องประดับมูลค่ากว่า 3 ล้านเหรียญ ฉันต้องการเจ้าหน้าที่เพิ่ม Lost Son (2004)
Look, for whatever it's worth, I didn't steal those drugs.ฟังนะ ถึงแม้ว่ายามันจะมีมูลค่ามากแค่ไหนก็ตาม แต่ฉันไม่ได้ขโมยยาเสพติดพวกนั้น Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
89 cent plastic commemorative plaque.กรอบรูปพลาสติที่ระลึกมูลค่า 89 เซ็นต์ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
We did a little research. They're worth $200, 000 each.เราได้ค้นหาข้อมูลมาเล็กน้อย เหรียญพวกนั้นมีมูลค่าถึง200, 000 ดอลล่าร์ต่อหนึ่งเหรียญ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Expense account, driver, et cetera.มูลค่าทางบัญชีสูง ต้องระมัดระวัง เสี่ยงเอาการ Match Point (2005)
Am I making the property value go down?ฉันกำลังทำให้มูลค่าสินทรัพย์ลดลงรึเปล่า Four Brothers (2005)
How much that cost?มูลค่าเท่าไหร่ The Fog (2005)
The fire burned down the whole warehouse and $350 thousand worth of property was damaged.ไฟได้ลุกไหม้ตลอดทั้งโกดัง ประมาณการว่า ทรัพย์สินมูลค่า Sad Movie (2005)
Twice as useless ! Yes, yes.ไม่มีมูลค่าซักนิด Schindler's List (1993)
- Because we are a town worth fixing! - Yeah!เพราะเราเป็นเมืองที่มีมูลค่าการซ่อม ใช่! Cars (2006)
Yes, 20 million euro in untraceable bearer bonds.พันธบัตรสั่งจ่ายผู้ถือมูลค่า 20 ล้าน ยูโร The Da Vinci Code (2006)
As head of network security, Jack you've never really had to think in terms of economies of scale.เป็นผู้นำด้านความปลอดภัยของ NewYork, Jack... ...คุณไม่เคยคิดจริงๆเหรอ ในมูลค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ Firewall (2006)
This is the real vault, isn't it, Jack?นี่มันเป็นมูลค่าจริงๆ, ไม่ใช่เหรอ, Jack? Firewall (2006)
If it is reason they want, I will let them know.แต่มาด้วย มูลค่าที่สูงสุด 300 (2006)
Know what, my queen?มูลค่าแห่งโลหิต 300 (2006)
It represents the value of the gold.มันแทนมูลค่าของทอง Bandidas (2006)
-Passengers aren't allowed here. -Okay.บางครั้งมนุษย์ตัวเล็กๆ ก้อควบคู่ไปกับ มูลค่าแห่งเสรีภาพ, ถูกมั๊ย? Deja Vu (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่คิดมูลค่า[dōi mai khit mūnlakhā] (x) EN: free ; free of charge
การมีมูลค่าเพิ่มขึ้น[kān mī mūnlakhā phoēm kheun] (n, exp) EN: accretion
การประกันภัยต่ำกว่ามูลค่า[kān prakanphai tam kwā mūnlakhā] (n, exp) EN: underinsurance  FR: sous-assurance [ f ]
กรมธรรม์กำหนดมูลค่า[krommathan kamnot mūnlakhā] (n, exp) EN: valued policy ; valued insurance
มูลค่า[mūnkhā = mūnlakhā] (n) EN: price ; value ; cost ; basic price ; worth  FR: valeur [ f ] ; prix (de base) [ m ]
มูลค่าปัจจุบัน[mūnkhā patjuban = mūnlakhā patjuban] (n, exp) EN: current value ; present value
มูลค่าภาษีศุลกากร[mūnkhā phāsī sunlakākøn = mūnlakhā phāsī sunlakākøn] (n, exp) EN: customs value ; dutiable value
มูลค่าเพิ่ม[mūnkhā phoēm = mūnlakhā phoēm] (n, exp) EN: added value ; value added ; increase in value  FR: valeur ajoutée [ f ]
มูลค่าตลาด[mūnkhā talāt = mūnlakhā talāt] (n, exp) EN: market value
มูลค่าตามบัญชี[mūnkhā tām banchī = mūnlakhā tām banchī] (n, exp) EN: book value
มูลค่าที่แท้จริง[mūnkhā thī thaējing = mūnlakhā thī thaējing] (n, exp) EN: intrinsic value  FR: valeur intrinsèque
ภาษีมูลค่าเพิ่ม[phāsī mūnkhā phoēm = phāsī mūnlakhā phoēm] (n, exp) EN: value added tax ; VAT (abbrev.)  FR: taxe sur la valeur ajoutée [ f ] ; TVA [ f ] (abrév.) ; T.V.A. [ f ] (abrév.)
ภาษีตามมูลค่า[phāsī tām mūnlakhā] (n, exp) EN: ad valorem tax ; ad valorem duty
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม[rūam phāsī mūnkhā phoēm] (n, exp) EN: including VAT ; incl. VAT  FR: TVA comprise
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น[suankoēn mūnlakhā hun] (n, exp) EN: premium on share capital
ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้[tam kwā mūnlakhā thī trā wai] (n, exp) EN: below par
เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้[thaokap mūnlakhā thī trā wai] (xp) EN: at par

English-Thai: Longdo Dictionary
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cost(vi) มีมูลค่า, See also: มีราคาเท่ากับ, Syn. be priced at, be valued
dear(adj) มีราคาสูง, See also: มีราคา, มีมูลค่าสูง, Syn. costly, valuable
free(adj) แจกฟรี, See also: ให้เปล่า, ไม่คิดมูลค่า
free(adv) อย่างให้เปล่า, See also: อย่างไม่ต้องเสียเงิน, อย่างไม่คิดมูลค่า
price(n) ราคา, See also: มูลค่า, Syn. charge, expense, cost, expenditure
threepenny(adj) ที่มีมูลค่า 3 เพนนี
threepenny(adj) มีมูลค่าน้อยมาก (จำนวนเงิน)
two-bit(adj) ซึ่งเป็นมูลค่าขั้นต่ำ
V.A.T(abbr) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อ value added tax), Syn. V.A.T
VA(adj) เกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มของผลผลิต (คำย่อ value-added)
value(n) มูลค่า, See also: ค่า, ราคา, ค่าตอบแทน, Syn. worth
value-added tax(n) ภาษีมูลค่าเพิ่ม, See also: ค่าแวต, Syn. VAT, V.A.T
valued(adj) ซึ่งมีค่า, See also: ซึ่งมีมูลค่า, Syn. charged, evaluated
valuer(n) ผู้ให้มูลค่า, Syn. appraiser
VAT(abbr) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อของ value added tax), Syn. V.A.T
wealth(n) มูลค่าของทรัพย์สิน (ทางเศรษฐศาสตร์)
worth(n) มูลค่า, See also: มูลค่าเป็นเงิน, ราคา, ค่า
write-down(n) การลงรายการในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (ทางธุรกิจ)
Zero-rated goods(n) สินค้าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cost(คอสทฺ) { cost, cost, costing, costs } n. ทุน, ต้นทุน, ทุนที่ซื้อมา, ค่าโสหุ้ย, ค่าใช้จ่าย, ค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย, ค่าฤชาธรรมเนียม, ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า, เป็นราคา, ต้องใช้, ต้องเสีย vi. หมดเปลือง, สิ้นเปลือง, หาค่าประเมิน -Conf.
found(เฟาดฺ) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ find. adj. ซึ่งติดตั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ , v. ก่อตั้ง, สร้าง, หลอมหล่อ, หลอม, หล่อ n. สิ่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มเติม.
inventory(อิน'เวนทอรี) n. รายการสิ่งของ, รายการทรัพย์สิน, รายการสินค้า, แคทตาล็อก, สิ่งของทรัพย์สินหรือสินค้าในรายการดังกล่าว, การทำรายการดังกล่าว. vt. ทำรายการสิ่งของ, สรุป. vi. เป็นมูลค่าเท่ากับ., See also: inventoriable adj. inventorial adj.
price(ไพรซฺ) n. ราคา, เงินรางวัล, รางวัล, ค่า, คุณค่า, มูลค่า, สิ่งที่แลกมา, ค่าตอบแทน. -Phr. (at any price) ไม่ว่าจะเสียเท่าไรก็ตาม -Phr. (beyond (without) price ซึ่งคำนวณค่าไม่ได้) vt. กำหนดราคา, ตั้งราคา, สอบถามราคา, See also: priceable adj. pricer n.
salvage(แซล'วิจฺ) n. การกู้เรือ, การกู้ทรัพย์สินให้พ้นภัยพิบัติ, ทรัพย์สินที่กอบกู้ให้พ้นความเสียหาย, เรือที่กอบกู้ขึ้นมาได้, ค่ากู้ให้พ้นภัย, มูลค่าทรัพย์สินที่กู้ให้พ้นภัย, การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์, การช่วยเหลือ, การช่วยชีวิต. vt. กู้เรือ, กอบกู้ทรัพย์สินให้พ้นภัย
value(แวล'ลิว) n. ค่า, คุณค่า, มูลค่า, ราคา, ค่าเป็นเงิน, ค่าตอบแทน, หน่วยเงินตรา, ขนาด, ปริมาณ, ความนิยม, ความพอใจ, ความหมาย, ระดับ, คุณภาพของเสียง. vt. ประเมินค่า, ประมาณค่า, คำนวณค่าเป็นเงิน, ให้ความสำคัญ, ให้เกียรติ, นับถืออย่างสูง, Syn. merit, wort
valueless(แวล'ลิวลิส) adj. ไร้ค่า, ใช้ไม่ได้, ไม่มีมูลค่า., See also: valuelessness n., Syn. worthless
worth(เวิร์ธ) n., prep (มี) คุณค่า, ค่า, ประโยชน์, ความสำคัญ, ราคา, สมกับ, จำนวนมูลค่าเป็นเงินค่าเป็นเงิน, ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน vi. ปรากฎ, เกิดขึ้น, มาสู่ -Phr. (for all one is worth ด้วยความพยายามที่สุด เต็มที่ สุดขีด), Syn. estimation, value
worthy(เวิร์ธ'ธี) adj., n. (ผู้ที่) มีค่าเพียงพอ, คุ้มค่า, มีมูลค่า, มีราคา, คู่ควร, น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, สมควรมีเกียรติ, See also: worthily. adv. worthiness n., Syn. deserving, productive, notable
write-down(ไรทฺ'เดาน์) n. การลงรายการในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง
write-off(ไรท์'ออฟ) n. การลงบัญชีเป็นหนี้สูญ, การลดมูลค่าในบัญชี, การเสื่อมค่า
write-up(ไรทฺ'อัพ) n. ข้อเขียน, เรื่องราวที่เขียนไว้, บทความสรรเสริญ, การเพิ่มมูลค่าของรายการในบัญชีให้สูงกว่าความเป็นจริง

English-Thai: Nontri Dictionary
charge(n) หน้าที่, ความรับผิดชอบ, ภาระ, ค่าธรรมเนียม, มูลค่า, การฟ้องร้อง
cost(n) ราคา, ค่าโสหุ้ย, ทุน, มูลค่า, ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย, ค่าเสียหาย
cost(vt) มีราคา, เป็นมูลค่า, ทำให้ต้องเสีย
gratis(adv) ไม่คิดมูลค่า, ให้เปล่า, ฟรี
gratuitous(adj) ให้เปล่า, ไม่คิดมูลค่า, ให้ฟรี
value(n) ราคา, คุณค่า, มูลค่า, ความพอใจ, ความหมาย, ขนาด
worth(n) มูลค่า, ราคา, คุณค่า, ประโยชน์, ทรัพย์สิน, ความสำคัญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
groat(n) เงินตราในศตวรรษที่ 20 มีมูลค่าสี่เพนนี
namedrop(vi) การอ้างถึงชื่อผู้อื่นในทำนองว่ารู้จักกับผู้นั้น เพื่อสร้างมูลค่าให้ตนเอง​, โดยทั่วไปมีความหมายในเชิงลบ. ตัวอย่าง เช่น I know Lisa of Blackpink and she often comes to my house for dinner. ฉันรู้จักลิซ่าแห่งวง Blackpink นะ เขามาทานอาหารเย็นที่บ้านฉันบ่อยๆ
repurpose(vt) นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น .Repurpose เป็นการทำตามกรอบ Reuse แต่ในแนวทางใหม่ตามเทคนิค DIY เป็นสิ่งของใหม่ที่นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น หรืออาจจะเรียกว่า Upcycle ก็ได้ ถ้ามูลค่าแตกต่างจากเดิมมาก โดยไม่ได้ทำการยุบหรือทำลายก่อนเหมือนกรณี Recycle
salvage value(n, jargon) มูลค่าที่เหลือหลังค่าเสื่อมราคา (ธุรกิจ)
Turnkey(n) ลักษณะสัญญาซื้อทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไขว่า มูลค่าทรัพย์สินเป็นมูลค่ารวมเบ็ดเสร็จจนกระทั่งทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ โดยผู้ซื้อไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มอีก เนื่องจากการส่งมอบทรัพย์สินประเภทนี้ จำเป็นต้องมีขั้นตอนการดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ อบรมวิธีการใช้ ตรวจรับ ฯลฯ ทรัพย์สินเหล่านี้จึงจะสามารถใช้งานได้ สัญญาซื้อทรัพย์สินเหล่านี้จึงมี 2 ลักษณะคือ Time and Material และ Turnkey โดย Time and Material จะเป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อตามระยะเวลา (เช่น จำนวนวัน-คน หรือ Man-Day) ที่ใช้ไปจริง ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
vat(n) ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
消費税[しょうひぜい, shouhizei] (n) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าแปลตามความหมายของคำ จะแปลว่า ภาษีบริโภค)
税込[zeikomi] (n) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
資産価値[しさんかち, shisankachi] (n) มูลค่าสินทรัพย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
代金[だいきん, daikin] (n) ค่าใช้จ่าย, มูลค่า, See also: S. 代価、価格

German-Thai: Longdo Dictionary
kosten(vi) |kostete, hat gekostet| เป็นมูลค่า, มีราคา เช่น Was kostet das? นี่ราคาเท่าไหร่
Mehrwertsteuer(n) |die, pl. Mehrwertsteuern| ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น Die Regierung kündigt an, dass die Mehrwertsteuer steigt. = รัฐบาลแจ้งว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น
mit einem Aufwand von etw.(phrase) ด้วยมูลค่าลงทุนของหรือเป็นจำนวน เช่น Mit einem Aufwand von mehreren Millionen Euro baute die Stadt ein neues Theater. = ด้วยเงินลงทุนจำนวนหลายล้านยูโร เมืองได้สร้างโรงละครแห่งหนึ่งขึ้นใหม่
ausschließlich(adj, adv) เว้นไว้แต่, ซึ่งกีดกัน, ปราศจาก, ไร้ เช่น ausschließlich Mehrwertsteuer เว้นไว้แต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม, See also: A. einschließlich, Syn. ohne

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top