ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expenditure

IH0 K S P EH1 N D AH0 CH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expenditure-, *expenditure*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expenditure(n) การใช้จ่าย (เงิน), See also: การจับจ่ายใช้สอย, Syn. disbursement, payout, spending

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expenditure(อิคซฺเพน'ดิเชอะ) n. การใช้จ่าย, ค่าใช้จ่าย, งบประมาณ, Syn. expense

English-Thai: Nontri Dictionary
expenditure(n) งบประมาณ, การใช้จ่าย, ค่าใช้จ่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expenditureการใช้จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expenditure, nationalรายจ่ายประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expenditureรายจ่าย [เศรษฐศาสตร์]
Expenditureรายจ่าย [การบัญชี]
Expenditure taxภาษีรายจ่าย [เศรษฐศาสตร์]
Expendituresค่าใช้จ่าย [การแพทย์]
Expenditures, Publicรายจ่ายของรัฐ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But, all of that has been recorded at headquarters as expenditures made.แต่ทั้งหมดนั่นบันทึกไว้ที่สำนักงานเป็นค่าใช้จ่าย Bread, Love and Dreams (2010)
Although these extra expenditures will be quite a burden to usถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะทำให้สูญเสียเงินไปจำมากก็ตาม Episode #1.2 (2011)
With the government expenditure with 17 Million dollars, building the facility.รัฐบาลทุ่มเงินกว่า 17 ล้านเหรียญ มีสิ่งก่อสร้างและส่วนประกอบ Escape Plan (2013)
The expenditures of the soldiers' home were astronomical.ค่าใช้จ่าย บ้านทหารนั่น มหาศาล ผู้จัดการมรดกคนหนึ่งบอกฉัน Red Lacquer Nail Polish (2013)
My client's expenditures for parking, gifts, and food would not have been made but for the pharmaceutical trials. Regardless, none of these expenses enriched my client. In this case, the hospital serves as a proxy for your client.ข้อกล่าวหาจะกลายเป็น ฆ่าคนโดยไม่ได้เจตนา อรุณสวัสดิ์สาวน้อย Back from the Dead (2013)
The expenditure of ammunition.ก็ยิงสู้กับมันน่ะสิ World War Z (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expenditureAccount for an expenditure.
expenditureMy income falls short of my expenditure by five hundred pounds.
expenditureNow the company can justify such expenditure.
expenditureShe pared down her expenditures.
expenditureThe company's capital expenditure program is set to be 10 billion yen for this year.
expenditureThe expenditure totaled 200, 000 yen.
expenditureWe explored all possible ways of cutting expenditures.
expenditureWe should strike a balance between our expenditure and income.
expenditureYou'll have to proportion your expenditure to your income.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าใช้จ่าย(n) expenses, See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge, Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, รายจ่าย, Example: วิธีการนี้ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, Count Unit: บาท
รายจ่าย(n) expenses, See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge, Syn. ค่าใช้จ่าย, รายการจ่าย, Ant. รายรับ, Example: รัฐบาลได้มีนโยบายในการลดงบประมาณรายจ่ายลงโครงการที่ไม่จำเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หั่นค่าใช้จ่าย[han khāchaijāi] (v, exp) EN: curtail expenditure
การใช้จ่าย[kān chaijāi] (n) EN: spending ; expenditure ; disbursement ; payout
ค่าใช้จ่าย[khāchaijāi] (n) EN: expenses ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; allocation  FR: coût [ m ] ; dépense [ f ] ; montant [ m ] ; déboursement [ m ] ; charge [ f ]
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ[khāchaijāi betset] (n, exp) EN: total expenditure  FR: dépense totale [ f ]
งบประมาณแผ่นดิน[ngoppramān phaendin] (n, exp) EN: annual government statement of expenditure ; budget
รายจ่าย[rāijāi] (n) EN: expenses ; expenditure ; disbursement ; consumption ; fee ; charge  FR: dépense [ f ]
โสหุ้ย[sōhui] (n) EN: cost ; expenses ; expenditure ; spending ; overhead  FR: dépense [ f ] ; frais [ mpl ]
ตัดค่าใช้จ่าย[tat khāchaijāi] (v, exp) EN: curtail expenditures  FR: réduires les frais ; réduire les dépenses

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXPENDITURE IH0 K S P EH1 N D AH0 CH ER0
EXPENDITURE IH0 K S P EH1 N D IH0 CH ER0
EXPENDITURES IH0 K S P EH1 N D AH0 CH ER0 Z
EXPENDITURES IH0 K S P EH1 N D IH0 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expenditure (n) ˈɪkspˈɛndɪtʃər (i1 k s p e1 n d i ch @ r)
expenditures (n) ˈɪkspˈɛndɪtʃəz (i1 k s p e1 n d i ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开支[kāi zhī, ㄎㄞ ㄓ, / ] expenditures; pay; expenses, #6,281 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufwand { m } (an)expenditure (of) [Add to Longdo]
Aufwendung { f } | Aufwendungen { pl } | besondere Aufwendung { f } | notwendige Aufwendung { f }expenditure | expenditures | extraordinary expenditure | unvoidable expenditure [Add to Longdo]
Ausgabekürzungen { pl }expenditure cuts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般会計歳出[いっぱんかいけいさいしゅつ, ippankaikeisaishutsu] (n) general account expenditure [Add to Longdo]
一般歳出[いっぱんさいしゅつ, ippansaishutsu] (n) general expenditures; general spending [Add to Longdo]
軍事支出[ぐんじししゅつ, gunjishishutsu] (n) military spending; military expenditure [Add to Longdo]
軍事費[ぐんじひ, gunjihi] (n) war funds; war expenditures [Add to Longdo]
軍費[ぐんぴ, gunpi] (n) war funds; war expenditures [Add to Longdo]
経費節約[けいひせつやく, keihisetsuyaku] (n, adj-no) curtailment of expenditure; financial retrenchment [Add to Longdo]
倹約令[けんやくれい, kenyakurei] (n) laws regulating expenditures; sumptuary edicts; thrift ordinance [Add to Longdo]
公共支出[こうきょうししゅつ, koukyoushishutsu] (n) public expenditure; public outlay; public spending [Add to Longdo]
公費[こうひ, kouhi] (n) public expenditure; (P) [Add to Longdo]
国費[こくひ, kokuhi] (n) national expenditures; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expenditure \Ex*pend"iture\, n.
   1. The act of expending; a laying out, as of money;
    disbursement.
    [1913 Webster]
 
       Our expenditure purchased commerce and conquest.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is expended or paid out; expense.
    [1913 Webster]
 
       The receipts and expenditures of this extensive
       country.               --A. Hamilton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expenditure
   n 1: money paid out; an amount spent [syn: {outgo}, {spending},
      {expenditure}, {outlay}] [ant: {income}]
   2: the act of spending money for goods or services [syn:
     {expending}, {expenditure}]
   3: the act of consuming something [syn: {consumption}, {using
     up}, {expenditure}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top