ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salvage

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salvage-, *salvage*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salvage(n) การกู้ภัย, See also: การกอบกู้, Syn. rescue, saving, recovery
salvage(n) ทรัพย์สินที่กู้ให้พ้นภัย, Syn. waste material, waste paper, scraps, remains
salvage(vt) กอบกู้ (มักใช้ในรูปของ passive voice), See also: กู้เรือ, กู้, Syn. rescue, save, recover
salvager(n) ผู้กอบกู้
salvageable(adj) ซึ่งกู้เรือได้
salvage from(phrv) กู้เรือ, See also: กู้ทรัพย์สิน, Syn. save from
salvage from(phrv) ช่วยให้รอดพ้นจาก, Syn. rescue from, save from
salvageability(n) การกู้ทรัพย์สินคืนได้, See also: การกอบกู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salvage(แซล'วิจฺ) n. การกู้เรือ, การกู้ทรัพย์สินให้พ้นภัยพิบัติ, ทรัพย์สินที่กอบกู้ให้พ้นความเสียหาย, เรือที่กอบกู้ขึ้นมาได้, ค่ากู้ให้พ้นภัย, มูลค่าทรัพย์สินที่กู้ให้พ้นภัย, การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์, การช่วยเหลือ, การช่วยชีวิต. vt. กู้เรือ, กอบกู้ทรัพย์สินให้พ้นภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
salvage(vt) กู้เรือ, ช่วยให้พ้นภัย, กอบกู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
salvage๑. การกู้ภัย๒. ค่ากู้ภัย๓. ซากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
salvage๑. การกู้ภัย๒. ซากทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salvage agreementข้อตกลงการกู้ภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
salvage agreementข้อตกลงการกู้ภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salvage and recovery clauseข้อกำหนดการกู้ภัยและส่วนรับคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
salvage chargesค่ากู้ภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
salvage chargesค่ากู้ภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salvage charges clauseข้อกำหนดค่ากู้ภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
salvage corpsหน่วยจัดการซากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
salvage guaranteeการค้ำประกันการกู้ภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salvageการกู้ภัย, การกู้ภัย [เศรษฐศาสตร์]
Salvageค่ากู้ภัย [เศรษฐศาสตร์]
Salvageซากทรัพย์ [เศรษฐศาสตร์]
Salvageการกู้ภัยทางทะเล [TU Subject Heading]
Salvageของทิ้งยังใช้ได้, แซลเวจ, Example: ของที่ได้จากขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ [สิ่งแวดล้อม]
Salvage (Waste, etc.)การใช้ประโยชน์จากของใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Salvage Cuttingการตัดไม้กู้ภัย, Example: การตัดฟันที่กระทำโดยมีความมุ่งหมาย เพื่อกำจัดต้นไม้ที่ถูกทำอันตรายหรือตาย อันเนื่องมาจากภัยพิบัติอื่นที่นอกเหนือจากการแก่งแย่ง แข่งขันกันระหว่างพืชด้วยกัน การตัดฟันนี้ทำ เพื่อนำไม้ที่ได้รับอันตรายเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ เสียก่อนที่มันจะผุพังไป บางครั้งอาจทำ Presalvage Cutting โดยตัดต้นไม้ที่อ่อนแอและคาดว่าจะได้รับอันตรายออกไปจากพื้นที่นั้นก่อนที่ จะเกิดอันตรายขึ้น [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
salvage value(n, jargon) มูลค่าที่เหลือหลังค่าเสื่อมราคา (ธุรกิจ)
salvageableเก็บกู้(สิ่งมีค่าจากความเสียหาย, การทำลาย หรือ การสูญเสีย)
salvageable(adj) เก็บกู้(สิ่งมีค่าจากความเสียหาย, การทำลาย หรือ การสูญเสีย)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rescue the crew, salvage what's left of the ship. The crew is dead, Doctor.ช่วยลูกเรือ แล้วกู้ซากยานนะเหรอ ลูกเรือตายหมดแล้ว Event Horizon (1997)
Your expedition is at the center of a storm... of controversy over salvage rights, and even ethics.การสำรวจของคุณเกิดความขัดแย้ง เรื่องสิทธิการกู้เรือและมารยาท Titanic (1997)
Forgive me for not attending, but I have to try to salvage this debacle.ขอโทษที่ไม่ไปร่วมด้วย แต่ผมพยายามกู้สิ่งที่เสียหาย The Matrix Revolutions (2003)
Navy ROTC and Naval Diving and Salvage Training Centre.ROTCทัพเรือ และประดาน้ำทัพเรือ และหน่วยรบพิเศษ. อืม. National Treasure (2004)
Listen, we may not win this game, but on the next kickoff, let's salvage some pride.ฟังนะ เราอาจไม่ชนะในเกมนี้ แต่ในเกมหน้า... Gridiron Gang (2006)
No, no, we can salvage this. Just work with me.ไม่ ไม่ เราต้องกู้กลับมาได้ แค่ตามน้ำก็พอ Smiles of a Summer Night (2007)
Authorities have located at least 30 bags so far, but around the clock salvage efforts are still underway.เจ้าหน้าที่ระบุว่า มีอย่างน้อย 30 ถุง ขณะนี้ทีมยังคงสำรวจอยู่ใต้พื้นน้ำ It's Alive! (2007)
Salvage what you can and reprocess it, please.Okay, I'll be right there. Power Trip (2008)
That mother was shut down. I needed to salvage some rapport.คนเป็นแม่นั่นปิดตัวเองนะ ชั้น จำเป็นต้องสร้างความเป็นมิตรไว้บ้างสิ 52 Pickup (2008)
I was just trying to salvage what's left of our social life.ฉันแค่พยายามรักษาหน้าตาในสังคมของเรา We're So Happy You're So Happy (2008)
To repair, salvage and to rescue.ด้านการซ่อมแซม กู้ภัย และช่วยชิวิต The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Yeah. Look, sure, I'm obliged to tell you to try to salvage things, and you should.ใช่ ฟังนะ ผมอยากบอกว่า ให้คุณประคองชีวิตแต่งงานไว้ Burn After Reading (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
salvageThe wreckage of the ship was salvaged after it had gone to Davy Jones's locker.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กู้(v) salvage, See also: dredge out, get out of the water, Example: ในเวลาว่าง เด็กๆ ชนบทมักพากันไปกู้ไซ, Thai Definition: เอาเครื่องจับปลาขึ้นจากน้ำ
กู้เรือ(v) salvage, Example: บริษัทญี่ปุ่นบริษัทหนึ่งได้ทำสัญญารับเหมาเพื่อกู้เรือที่จม โดยทรัพย์สมบัติที่กู้ขึ้นมาได้จะเป็นของบริษัทที่รับประกันภัย, Thai Definition: ทำเรือที่จมน้ำให้ลอยขึ้น
การกู้เรือ(n) salvage, Example: การกู้เรือต้องใช้เวลานานและความอดทนสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกู้ภัย[kān kūphai] (n) EN: salvage
การกู้เรือ[kān kū reūa] (n, exp) EN: salvage
ค่ากู้ภัย[khā kūphai] (n, exp) EN: salvage charges
ข้อกำหนดค่ากู้ภัย[khøkamnot khā kūphai] (n, exp) EN: salvage charges clause
กู้[kū] (v) EN: save ; salvage ; rescue  FR: sauver ; délivrer
กู้หน้า[kū nā] (v, exp) EN: retrieve situation ; keep one's face ; save one's face ; salvage one's face  FR: sauver la face
กู้ภัย[kūphai] (v) EN: rescue ; salvage  FR: sauver
กู้เรือ[kū reūa] (v, exp) EN: salvage  FR: sauver un bateau

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
salvage
salvage
salvaged
salvager
salvagers
salvageable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salvage
salvaged
salvages

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schrottwert { m }salvage value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き上げ(P);引き揚げ;引上げ;引揚げ;引揚[ひきあげ, hikiage] (n) (1) pulling up; drawing up; salvage; re-flotation; (2) raising; increase; upward revision; (3) repatriation; evacuation; (P) #9,774 [Add to Longdo]
救難[きゅうなん, kyuunan] (n) rescue; salvage #13,806 [Add to Longdo]
サルベージ[sarube-ji] (n) salvage [Add to Longdo]
サルベージ船[サルベージせん, sarube-ji sen] (n) salvage boat [Add to Longdo]
救難船[きゅうなんせん, kyuunansen] (n) rescue ship; salvage boat [Add to Longdo]
揚収[ようしゅう, youshuu] (n, vs) lifting and recovery (e.g. in marine salvage) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salvage \Sal"vage\ (?; 48), n. [F. salvage, OF. salver to save,
   F. sauver, fr. L. salvare. See {Save}.]
   1. The act of saving a vessel, goods, or life, from perils of
    the sea.
    [1913 Webster]
 
       Salvage of life from a British ship, or a foreign
       ship in British waters, ranks before salvage of
       goods.                --Encyc. Brit.
    [1913 Webster]
 
   2. (Maritime Law)
    (a) The compensation allowed to persons who voluntarily
      assist in saving a ship or her cargo from peril.
    (b) That part of the property that survives the peril and
      is saved. --Kent. Abbot.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salvage \Sal"vage\, a. & n.
   Savage. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 salvage
   n 1: property or goods saved from damage or destruction
   2: the act of saving goods or property that were in danger of
     damage or destruction
   3: the act of rescuing a ship or its crew or its cargo from a
     shipwreck or a fire
   v 1: save from ruin, destruction, or harm [syn: {salvage},
      {salve}, {relieve}, {save}]
   2: collect discarded or refused material; "She scavenged the
     garbage cans for food" [syn: {salvage}, {scavenge}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top