ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

value

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -value-, *value*
หรือคุณหมายถึง valü?
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.
Cash Surrender Value(n) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
value(n) มูลค่า, See also: ค่า, ราคา, ค่าตอบแทน, Syn. worth
value(n) คุณค่า, See also: คุณประโยชน์, ความสำคัญ, Syn. goodness, merit, usefulness, Ant. uselessness, unfitness, worthlessness
value(vt) ประเมินค่า, See also: ประมาณค่า, คำนวณค่าเป็นเงิน, Syn. evaluate, gauge, rate
value(vt) ให้ความสำคัญ, See also: ให้เกียรติ, นับถืออย่างสูง, Syn. esteem, revere, respect
valued(adj) ซึ่งมีค่า, See also: ซึ่งมีมูลค่า, Syn. charged, evaluated
valuer(n) ผู้ให้มูลค่า, Syn. appraiser
value as(phrv) ให้คุณค่าเป็น, See also: ยกย่องให้มีค่าเทียบเท่ากับ
value at(phrv) มีค่าเท่ากับ, Syn. rate at
value for(phrv) มีค่าสำหรับ
value above(phrv) มีค่าเหนือ, See also: มีค่ามากกว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
value(แวล'ลิว) n. ค่า, คุณค่า, มูลค่า, ราคา, ค่าเป็นเงิน, ค่าตอบแทน, หน่วยเงินตรา, ขนาด, ปริมาณ, ความนิยม, ความพอใจ, ความหมาย, ระดับ, คุณภาพของเสียง. vt. ประเมินค่า, ประมาณค่า, คำนวณค่าเป็นเงิน, ให้ความสำคัญ, ให้เกียรติ, นับถืออย่างสูง, Syn. merit, wort
valued(แวว'ลิวดฺ) adj. ประเมินค่าไว้สูง, ประเมินค่าไว้แล้ว, ประมาณค่าไว้แล้ว, ตีราคาไว้แล้ว, มีค่าเฉพาะอย่าง, ได้รับความเคารพนับถือ, ได้รับเกียรติ
valueless(แวล'ลิวลิส) adj. ไร้ค่า, ใช้ไม่ได้, ไม่มีมูลค่า., See also: valuelessness n., Syn. worthless
valuer(แวล'ลิวเออะ) n. ผู้ประเมินค่า, ผู้ประ-มาณค่า, ผู้ตีราคา, ผู้กำหนดราคา, Syn. appraiser
absolute value(คณิต) n. ปริมาณที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมาย, ระยะทางจากศูนย์ (molulus)
devalue(ดีแวล'ลิว) vt. ลดค่าเงินตรา
face valueค่าแท้จริง, ค่าตามที่พิมพ์ไว้หน้าบัตร
par valuen. ราคาตามใบหุ้น (face value)

English-Thai: Nontri Dictionary
value(n) ราคา, คุณค่า, มูลค่า, ความพอใจ, ความหมาย, ขนาด
value(vt) ตีราคา, ประเมินค่า, นับถือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
value๑. มูลค่า๒. คุณค่า, ค่านิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
valueค่า, คุณค่า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
value๑. ค่า, มูลค่า, ราคา๒. คุณค่า, ค่านิยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valueค่าสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
value added network (VAN)ข่ายงานมูลค่าเพิ่ม, ข่ายงานคุณค่าเพิ่ม (แวน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
value added network (VAN)ข่ายงานมูลค่าเพิ่ม, ข่ายงานคุณค่าเพิ่ม (แวน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
value added reseller (VAR)ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม (วาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
value added reseller (VAR)ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม (วาร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
value added service (VAS)บริการคุณค่าเพิ่ม (วาส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Value Added Tax coverความคุ้มครองภาษีมูลค่าเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Valueมูลค่า [การบัญชี]
Value addedมูลค่าเพิ่ม [การบัญชี]
Value added taxภาษีมูลค่าเพิ่ม [การบัญชี]
Value analysis (Cost control)การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Value analysis (Cost control)การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต) [TU Subject Heading]
Value-added taxภาษีมูลค่าเพิ่ม [TU Subject Heading]
Value-Added Taxจัดเป็นภาษีทางอ้อม (ดู Indirect tax) ชนิดหนึ่ง โดยเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายในแต่ละช่วง ซึ่งทำให้แก้ปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนในแต่ละทอดที่สินค้าและ บริการได้รับการเปลี่ยนมือได้ ประเทศไทยเริ่มใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม แทนภาษีการค้าที่เคยจัดเก็บมาแต่เดิมเมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา, Example: จัดเป็นภาษีทางอ้อม (ดู Indirect tax) ชนิดหนึ่ง โดยเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายในแต่ละช่วง ซึ่งทำให้แก้ปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนในแต่ละทอดที่สินค้าและ บริการได้รับการเปลี่ยนมือได้ ประเทศไทยเริ่มใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม แทนภาษีการค้าที่เคยจัดเก็บมาแต่เดิมเมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา [สิ่งแวดล้อม]
Valuerผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน, Example: นิติบุคคลที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ที่จะทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนต้องเป็นผู้ประเมินราคาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่จะใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ สาธารณะ จะต้องจัดทำตามแนวทางที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยกำหนดและต้องมีอายุไม่เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ปรากฏในรายงาน [ตลาดทุน]
Valuesค่านิยม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
valueประโยชน์
value chainโซ่แห่งคุณค่า
value date(n) วันที่มีการส่งมอบ, วันที่มีผล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I value my neck a lot more than $3, 000, Chief.ผมตั้งราคาชีวิตผมไว้ สูงกว่า 3, 000 ดอลลาร์นะ สารวัตร Jaws (1975)
You see how sensitive I am to the value of thingsคุณเห็นวิธีไวต่อความรู้สึกฉัน am to ค่าของสิ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
This girl has certain value where we're headed. She'll bring a good price.ผู้หญิงคนนี้ถึงมีค่าในที่ที่เราจะไป เธอจะใด้ราคาที่ดี. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The value of goat's milk in daily diet.คุณค่าของนมแพะในโภชนาการ Gandhi (1982)
What other value it has, I don't know.สิ่งที่มีค่าอื่น ๆ ก็มีฉันไม่ทราบ 2010: The Year We Make Contact (1984)
For one tenth the value of the store!ว่าจะขายห้างนี้ในราคา 1 ใน 10 ของมูลค่าของห้างนี้ Mannequin (1987)
They value their writers. The ones who behave get their own dachas.พวกเขาให้ความสำคัญกับนักเขียนของพวกเขา คนที่ทำงานได้รับดาชาของตัวเอง The Russia House (1990)
The role of the Russia House will be respected. Russell values the link.บทบาทของรัสเซียเฮ้าส์จะได้รับการเคารพ รัสเซลค่าเชื่อมโยง The Russia House (1990)
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร The Shawshank Redemption (1994)
When i was 16, she made one last attempt to instill Christian values in me... by finding me a tutor.ตอนผมอายุ 16 เธอได้พยายามเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อค่อยๆ ใส่ความเป็นคริสเตียนให้ผม โดยหาครูสอนพิเศษให้ผม Don Juan DeMarco (1994)
There are only four questions of value in life, Don Octavio.มีแค่สี่คำถาม ที่มีคุณค่าต่อชีวิต ดอน อ็อคตาวิโอ Don Juan DeMarco (1994)
What is it the Wachati possess that is of great value to other men besides the princess with the amazing rack?นั่งกรรมฐานดีกว่า สไปซ์ อย่างที่อิคคิวซังว่า... ต้องใช้หมอง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valueA beautiful object like that never loses its value.
valueA healthy man does not know the value of health.
valueAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
valueAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
valueA man who knows the price of everything, and the value of nothing.
valueAs children are known to emulate the values of adults, it is often pointed out such "education mamas" instill a warped sense of values in their children.
valueA society's values are reflected in its traditions.
valueA valuable object decreases in value if it is damaged.
valueDuring the water shortage, the value of water really came home to me.
valueGNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.
valueGreek philosophers placed value on democracy.
valueGross national product is a nation's total output of goods and services as measured in monetary value.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(n) value added tax, See also: VAT, Example: เจ้าของร้านค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7, Thai Definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ, Notes: (กฎหมาย)
ภ.พ.(n) value added tax, See also: VAT, Syn. ภาษีมูลค่าเพิ่ม, Thai Definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ
แวต(n) value added tax, See also: VAT, Syn. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
สิ่งไร้ค่า(n) worthless thing, See also: valueless thing, Syn. ของไร้ค่า
ค่าเงิน(n) value of money, Example: การที่เศรษฐกิจทั่วเอเชียกำลังวิกฤติ เป็นผลให้ค่าเงินทุกสกุลในเอเชียต่างก็มีปัญหาตกต่ำลงทุกวัน, Thai Definition: อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศหนึ่งกับเงินตราของอีกประเทศหนึ่ง
มูลค่าเพิ่ม(n) value added, Example: ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นหนึ่งในมูลค่าเพิ่มของสินค้าในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ที่ถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมบริโภคนิยม, Thai Definition: มูลค่าที่เกิดจากความสามารถของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ภายในองค์กรในการผลิต หรือแปรสภาพวัตถุดิบที่ซื้อมาจากภายนอกให้เป็น สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคต้องการ
มูลค่า(n) price, See also: value, cost, Syn. ค่า, ราคา, Example: เฉพาะปี 2533 เพียงปีเดียว สินค้าที่ลักลอบส่งเข้าไปในจีนมีมูลค่าถึง 2, 000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 52, 000 ล้านบาท, Thai Definition: ค่าของสิ่งของ, ราคาของสิ่งของ
หวงแหน(v) value highly, See also: cherish, Syn. หวง, แหนหวง, Ant. เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, อารี, Example: ผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ควรรู้จักรักษา และหวงแหนสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้, Thai Definition: กันไว้สำหรับตัว
ค่านิยม(n) popularity, See also: value, Syn. ความนิยม, ความชื่นชอบ, Example: สังคมไทยเรามักจะนิยมดื่มเฉพาะชายหญิงดื่มสุรามีจำนวนไม่มากเพราะค่านิยมของเรายังเห็นว่าหญิงดื่มสุราไม่เป็นกุลสตรี
ค่า(n) value, See also: worth, advantage, Syn. คุณค่า, ประโยชน์, Example: นักภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎีก็ให้ความรู้ที่มีค่าแก่นักภาษาศาตร์คอมพิวเตอร์อย่างมากมาย แต่บางครั้งก็ถูกมองข้ามความสำคัญไป, Thai Definition: คุณประโยชน์ในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นเงินไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่ง[chang] (v) EN: evaluate ; ponder ; consider  FR: évaluer ; peser ; considérer
เดา[dao] (v) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture  FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
เดาถูก[dao thūk] (v, exp) EN: guess wright  FR: évaluer correctement
ด้อยคุณค่า[dǿi khunkhā = dǿi khunnakhā] (adj) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value
หวงแหน[hūanghaēn] (v) EN: value highly ; cherish ; be jealous of  FR: se réserver ; garder pour soi
กะ[ka] (v) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix  FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กำหนด[kamnot] (v) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate  FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
การเสื่อมค่า[kān seūam khā] (n, exp) EN: depreciation ; decrease in value
ค่า[khā] (n) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages  FR: valeur [ f ] ; coût [ m ] ; prix [ m ] ; frais [ mpl ] ; charges [ fpl ]
ค่า[khā] (n) EN: value  FR: valeur [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VALUE
VALUED
VALUES
VALUES'
VALUELESS
VALUEPOINT
VALUEVISION

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
value
valued
valuer
values
valuers
valueless
value-added

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
价值[jià zhí, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ,   /  ] value; worth #664 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] value; (to be) worth; to happen #861 [Add to Longdo]
产值[chǎn zhí, ㄔㄢˇ ㄓˊ,   /  ] value of output; output value #6,126 [Add to Longdo]
价值观[jià zhí guān, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄍㄨㄢ,    /   ] value theory #6,858 [Add to Longdo]
增值税[zēng zhí shuì, ㄗㄥ ㄓˊ ㄕㄨㄟˋ,    /   ] value-added tax (VAT) #11,155 [Add to Longdo]
推崇[tuī chóng, ㄊㄨㄟ ㄔㄨㄥˊ,  ] value; accord great importance to #13,772 [Add to Longdo]
币值[bì zhí, ㄅㄧˋ ㄓˊ,   /  ] value of a currency #37,525 [Add to Longdo]
价值工程[jià zhí gōng chéng, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ,     /    ] value engineering #102,894 [Add to Longdo]
加值型网路[jiā zhí xíng wǎng lù, ㄐㄧㄚ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ,      /     ] value added network; VAN [Add to Longdo]
部分值[bù fèn zhí, ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄓˊ,   ] value of a part [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Größe { f } [ phys. ] | magnetische Größe { f } | nichtelektrische Größe { f }value | magnetic value | non-electrical value [Add to Longdo]
Prüfwert { m }value figure [Add to Longdo]
Qualitätssteuerung { f }value engineering [Add to Longdo]
Umsatzsteuer { f } | Umsatzsteuern { pl }value added tax; VAT | value added taxes [Add to Longdo]
Wert { m } | Werte { pl } | angeblicher Wert | annehmbarer Wert | bestimmter Wert | innerer Wert | prädilativer Wert | rechnerischer Wert | im Wert steigen; an Wert gewinnenvalue | values | asserted value | acceptable level | assigned value | intrinsic value | predictive valu | book value | to appreciate in value [Add to Longdo]
Wertanalyse { f } [ econ. ]value analysis [Add to Longdo]
Wert-Angebot { n } [ econ. ]value proposition [Add to Longdo]
Wertschöpfungskette { f } [ econ. ]value chain; value-added chain [Add to Longdo]
Wertstellung { f } der Rechnungvalue date of invoice [Add to Longdo]
Werturteil { n } | Werturteile { pl }value judgement | value judgements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
等(P);抔[など, nado] (n, n-suf, prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P) #221 [Add to Longdo]
記録[きろく, kiroku] (n) (1) record; minutes; document; (2) a record (e.g. in sports); results; score; (vs) (3) to record; to document; (4) to set a record (e.g. in sports); to show a result; to reach a value; (P) #243 [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) lowness (of degree, value, etc.); inferiority; (2) second volume (of two); third volume (of three) #367 [Add to Longdo]
評価[ひょうか, hyouka] (n) (1) valuation; estimation; assessment; evaluation; (vs) (2) to value; to assess; to estimate value; (3) to appreciate; to value highly; to acknowledge the value (of something); (P) #865 [Add to Longdo]
[ち, chi] (suf) level; value #1,346 [Add to Longdo]
値(P);価;直;價(oK)[あたい(値;価;價)(P);ね(値;直), atai ( atai ; atai ; atai )(P); ne ( atai ; choku )] (n, adj-no) (1) price; cost; (2) value; worth; merit; (3) (あたい only) { math } value; count; number; (4) (あたい only) { comp } variable (computer programming, programing); (P) #1,346 [Add to Longdo]
価値[かち, kachi] (n) value; worth; merit; (P) #2,606 [Add to Longdo]
価格[かかく, kakaku] (n) price; value; cost; (P) #2,954 [Add to Longdo]
数値[すうち, suuchi] (n) (1) numerical value; numerics; (2) reading (on a meter, etc.); (P) #4,195 [Add to Longdo]
尊;貴[とうと, touto] (n) (arch) (See 尊い) value; preciousness; nobility #4,481 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
スカラ値[スカラち, sukara chi] scalar value [Add to Longdo]
データ値[データち, de-ta chi] data value [Add to Longdo]
ヌル値[ヌルち, nuru chi] null value [Add to Longdo]
バイト値[バイトち, baito chi] byte value [Add to Longdo]
バン[ばん, ban] bun, van (caravan), VAN (value-added network) [Add to Longdo]
パラメタ値[パラメタち, parameta chi] parameter value, (PV) [Add to Longdo]
ブール値[ブールち, bu-ru chi] boolean value [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Value \Val"ue\ (v[a^]l"[=u]), n. [OF. value, fr. valoir, p. p.
   valu, to be worth, fr. L. valere to be strong, to be worth.
   See {Valiant}.]
   1. The property or aggregate properties of a thing by which
    it is rendered useful or desirable, or the degree of such
    property or sum of properties; worth; excellence; utility;
    importance.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
       Ye are all physicians of no value.  --Job xiii. 4.
    [1913 Webster]
 
       Ye are of more value than many sparrows. --Matt. x.
                          31.
    [1913 Webster]
 
       Caesar is well acquainted with your virtue,
       And therefore sets this value on your life.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Before events shall have decided on the value of the
       measures.               --Marshall.
    [1913 Webster]
 
   2. (Trade & Polit. Econ.) Worth estimated by any standard of
    purchasing power, especially by the market price, or the
    amount of money agreed upon as an equivalent to the
    utility and cost of anything.
    [1913 Webster]
 
       An article may be possessed of the highest degree of
       utility, or power to minister to our wants and
       enjoyments, and may be universally made use of,
       without possessing exchangeable value. --M'Culloch.
    [1913 Webster]
 
       Value is the power to command commodities generally.
                          --A. L. Chapin
                          (Johnson's
                          Cys.).
    [1913 Webster]
 
       Value is the generic term which expresses power in
       exchange.               --F. A.
                          Walker.
    [1913 Webster]
 
       His design was not to pay him the value of his
       pictures, because they were above any price.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: In political economy, value is often distinguished as
      intrinsic and exchangeable. Intrinsic value is the same
      as utility or adaptation to satisfy the desires or
      wants of men. Exchangeable value is that in an article
      or product which disposes individuals to give for it
      some quantity of labor, or some other article or
      product obtainable by labor; as, pure air has an
      intrinsic value, but generally not an exchangeable
      value.
      [1913 Webster]
 
   3. Precise signification; import; as, the value of a word;
    the value of a legal instrument --Mitford.
    [1913 Webster]
 
   4. Esteem; regard. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       My relation to the person was so near, and my value
       for him so great           --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) The relative length or duration of a tone or note,
    answering to quantity in prosody; thus, a quarter note [?]
    has the value of two eighth notes [?].
    [1913 Webster]
 
   6. In an artistical composition, the character of any one
    part in its relation to other parts and to the whole; --
    often used in the plural; as, the values are well given,
    or well maintained.
    [1913 Webster]
 
   7. Valor. [Written also {valew}.] [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   8.
    (a) That property of a color by which it is distinguished
      as bright or dark; luminosity.
    (b) Degree of lightness as conditioned by the presence of
      white or pale color, or their opposites.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. (Math.) Any particular quantitative determination; as, a
    function's value for some special value of its argument.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   10. [pl.] The valuable ingredients to be obtained by
     treatment from any mass or compound; specif., the
     precious metals contained in rock, gravel, or the like;
     as, the vein carries good values; the values on the
     hanging walls.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Value received}, a phrase usually employed in a bill of
    exchange or a promissory note, to denote that a
    consideration has been given for it. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Value \Val"ue\ (v[a^]l"[=u]), v. t. [imp. & p. p. {Valued}
   (v[a^]l"[=u]d); p. pr. & vb. n. {Valuing}.]
   [1913 Webster]
   1. To estimate the value, or worth, of; to rate at a certain
    price; to appraise; to reckon with respect to number,
    power, importance, etc.
    [1913 Webster]
 
       The mind doth value every moment.   --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The queen is valued thirty thousand strong. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The king must take it ill,
       That he's so slightly valued in his messenger.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Neither of them valued their promises according to
       rules of honor or integrity.     --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   2. To rate highly; to have in high esteem; to hold in respect
    and estimation; to appreciate; to prize; as, to value one
    for his works or his virtues.
    [1913 Webster]
 
       Which of the dukes he values most.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To raise to estimation; to cause to have value, either
    real or apparent; to enhance in value. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Some value themselves to their country by jealousies
       of the crown.             --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   4. To be worth; to be equal to in value. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The peace between the French and us not values
       The cost that did conclude it.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To compute; rate; appraise; esteem; respect; regard;
     estimate; prize; appreciate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 value
   n 1: a numerical quantity measured or assigned or computed; "the
      value assigned was 16 milliseconds"
   2: the quality (positive or negative) that renders something
     desirable or valuable; "the Shakespearean Shylock is of
     dubious value in the modern world"
   3: the amount (of money or goods or services) that is considered
     to be a fair equivalent for something else; "he tried to
     estimate the value of the produce at normal prices" [syn:
     {value}, {economic value}]
   4: relative darkness or lightness of a color; "I establish the
     colors and principal values by organizing the painting into
     three values--dark, medium...and light"-Joe Hing Lowe
   5: (music) the relative duration of a musical note [syn:
     {value}, {time value}, {note value}]
   6: an ideal accepted by some individual or group; "he has old-
     fashioned values"
   v 1: fix or determine the value of; assign a value to; "value
      the jewelry and art work in the estate"
   2: hold dear; "I prize these old photographs" [syn: {prize},
     {value}, {treasure}, {appreciate}]
   3: regard highly; think much of; "I respect his judgement"; "We
     prize his creativity" [syn: {respect}, {esteem}, {value},
     {prize}, {prise}] [ant: {disesteem}, {disrespect}]
   4: evaluate or estimate the nature, quality, ability, extent, or
     significance of; "I will have the family jewels appraised by
     a professional"; "access all the factors when taking a risk"
     [syn: {measure}, {evaluate}, {valuate}, {assess}, {appraise},
     {value}]
   5: estimate the value of; "How would you rate his chances to
     become President?"; "Gold was rated highly among the Romans"
     [syn: {rate}, {value}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top