ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

valued

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -valued-, *valued*, valu, value
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
valued(adj) ซึ่งมีค่า, See also: ซึ่งมีมูลค่า, Syn. charged, evaluated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
valued(แวว'ลิวดฺ) adj. ประเมินค่าไว้สูง, ประเมินค่าไว้แล้ว, ประมาณค่าไว้แล้ว, ตีราคาไว้แล้ว, มีค่าเฉพาะอย่าง, ได้รับความเคารพนับถือ, ได้รับเกียรติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
valued as originalมีมูลค่าตามกรมธรรม์เดิม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
valued policyกรมธรรม์แบบกำหนดมูลค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
valued policyกรมธรรม์แบบกำหนดมูลค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Thank you, Luca. Most valued friend.- ขอขอบคุณ Luca เพื่อนมีมูลค่ามากที่สุด The Godfather (1972)
I have always valued my lifelessness.ฉันพอใจ ในการไม่มีชีวิตของฉัน Return to Oz (1985)
A valued guest. A regular.แขกคนสำคัญ ขาประจำด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And when for one reason or another a member of the elite falls on hard times their genetic identity becomes a valued commodity for the unscrupulous.พวกยีนเด่นก็ตกที่นั่งลำบากเป็นเหมือนกัน ยีนที่ล้ำค่าของคนพวกนี้\ ล้วนเป็นที่ต้องการของคนที่ด้อยกว่า Gattaca (1997)
Only 2 rooms have Z coordinates valued 26.เพียง 2 ห้องมีพิกัด Z มูลค่า 26 Cubeº: Cube Zero (2004)
Two valued friends, เพื่อนที่มีค่าอย่างยิ่ง The Constant Gardener (2005)
You don't realize how valued you are here at the company.คุณคงไม่รู้ว่า คุณมีค่าต่อองค์ของเราแค่ไหน Chapter Three 'Kindred' (2007)
You don't realize how valued you are here at the company.คุณไม่รู้หรอกว่า คุณมีค่าต่อองค์กรเราแค่ไหน Chapter Five 'Fight or Flight' (2007)
As a valued customer, we are offering you a free upgrade with our "Friends and family"ผมโทรจาก เอ็กซ์เอลไฟฟ์ คอมมิวนิเคเตอร์ครับ ในฐานะลุกค้าคนสำคัญ เราขอมอบ ฟรีอัพเกรดด้วยโปรโมชั่น"เพื่อน และ.. Slumdog Millionaire (2008)
You're clearly valued here.เห็นได้ชัดว่าลูกมีค่าต่อที่นี่มาก New Haven Can Wait (2008)
After I trashed my reputation and everything else I valued in life, trying to put a stop to RIPLEY, suicide seemed like a believable way out.หลังจากฉันละทิ้งชื่อเสียง และทุกอย่างในชีวิต เพื่อพยายามที่จะหยุดริปลี่ การฆ่าตัวตาย ดูจะเป็นทางออกที่ดี WarGames: The Dead Code (2008)
Independent thought is not valued there. They resist it. They fight it.ที่นั่นความคิดของคนที่คิดต่างไม่มีค่า พวกเขาปฏิเสธไม่รับฟัง Burn After Reading (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valuedAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
valuedHealth is not valued until sickness comes.
valuedIn the old days people valued selflessness. But this generation seems to make a virtue out of selfishness.
valuedIs she valued highly as a singer?
valuedNothing is more valuable than time, but nothing is less valued.
valuedSome economists estimate that housewives' services, valued in money, would amount to about 25% of GNP.
valuedTelevision could be an important source of culture, and its educational broadcasts are valued in many schools.
valuedThe diamond was valued at 5, 000 dollars.
valuedThey are organizing politically and working to ensure that they are respected and valued.
valuedThey regret not having valued the days of their youth more.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อนรัก(n) valued friend, See also: bosom friend, close friend, Example: เขาเป็นเพื่อนรักของผม ตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันที่กรุงเทพ, Count Unit: คน
มิ่งมิตร(n) valued friend, See also: bosom friend, close friend, Syn. เพื่อนรัก, เพื่อนสนิท, Example: ไม่มีใครเป็นมิ่งมิตรที่ดีได้เท่าเธอ, Count Unit: คน
มิ่งมิตร(n) valued friend, See also: bosom friend, close friend, Syn. เพื่อนรัก, เพื่อนสนิท, Example: ไม่มีใครเป็นมิ่งมิตรที่ดีได้เท่าเธอ, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรมธรรม์กำหนดมูลค่า[krommathan kamnot mūnlakhā] (n, exp) EN: valued policy ; valued insurance
เพื่อนรัก[pheūoen rak] (n, exp) EN: valued friend ; bosom friend ; close friend

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VALUED

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valued

Japanese-English: EDICT Dictionary
お得意さん[おとくいさん, otokuisan] (n) regular customer; valued client [Add to Longdo]
一価関数[いっかかんすう, ikkakansuu] (n) single-valued function [Add to Longdo]
円高[えんだか, endaka] (n) high-valued yen; exchange in favor (favour) of the yen; (P) [Add to Longdo]
割安感[わりやすかん, wariyasukan] (n) sense that something is relatively inexpensive or undervalued [Add to Longdo]
高批[こうひ, kouhi] (n) your valued criticism [Add to Longdo]
捨てたものではない[すてたものではない, sutetamonodehanai] (exp) not without its worth; not to be undervalued [Add to Longdo]
取って置き[とっておき, totteoki] (n) valued; the best; object set aside or held in reserve [Add to Longdo]
集合値属性[しゅうごうちぞくせい, shuugouchizokusei] (n) { comp } set-valued attribute [Add to Longdo]
多値属性[たちぞくせい, tachizokusei] (n) { comp } multi-valued attribute [Add to Longdo]
多値論理学[たちろんりがく, tachironrigaku] (n) many-valued logic; multi-valued logic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
集合値属性[しゅうごうちぞくせい, shuugouchizokusei] set-valued attribute [Add to Longdo]
多値属性[たちぞくせい, tachizokusei] multi-valued attribute [Add to Longdo]
単一値属性[たんいつちぞくせい, tan'itsuchizokusei] single-valued attribute [Add to Longdo]
配列値[はいれつち, hairetsuchi] array-valued [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Valued \Val"ued\ (v[a^]l"[=u]d), a.
   Highly regarded; esteemed; prized; as, a valued contributor;
   a valued friend.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Value \Val"ue\ (v[a^]l"[=u]), v. t. [imp. & p. p. {Valued}
   (v[a^]l"[=u]d); p. pr. & vb. n. {Valuing}.]
   [1913 Webster]
   1. To estimate the value, or worth, of; to rate at a certain
    price; to appraise; to reckon with respect to number,
    power, importance, etc.
    [1913 Webster]
 
       The mind doth value every moment.   --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The queen is valued thirty thousand strong. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The king must take it ill,
       That he's so slightly valued in his messenger.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Neither of them valued their promises according to
       rules of honor or integrity.     --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   2. To rate highly; to have in high esteem; to hold in respect
    and estimation; to appreciate; to prize; as, to value one
    for his works or his virtues.
    [1913 Webster]
 
       Which of the dukes he values most.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To raise to estimation; to cause to have value, either
    real or apparent; to enhance in value. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Some value themselves to their country by jealousies
       of the crown.             --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   4. To be worth; to be equal to in value. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The peace between the French and us not values
       The cost that did conclude it.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To compute; rate; appraise; esteem; respect; regard;
     estimate; prize; appreciate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 valued
   adj 1: (usually used in combination) having value of a specified
       kind; "triple-valued"
   2: held in great esteem for admirable qualities especially of an
     intrinsic nature; "a valued friend"; "precious memories"
     [syn: {valued}, {precious}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top