ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

valuer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -valuer-, *valuer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
valuer(n) ผู้ให้มูลค่า, Syn. appraiser

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
valuer(แวล'ลิวเออะ) n. ผู้ประเมินค่า, ผู้ประ-มาณค่า, ผู้ตีราคา, ผู้กำหนดราคา, Syn. appraiser

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Valuerผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน, Example: นิติบุคคลที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ที่จะทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนต้องเป็นผู้ประเมินราคาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่จะใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ สาธารณะ จะต้องจัดทำตามแนวทางที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยกำหนดและต้องมีอายุไม่เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ปรากฏในรายงาน [ตลาดทุน]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่ง[chang] (v) EN: evaluate ; ponder ; consider  FR: évaluer ; peser ; considérer
เดา[dao] (v) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture  FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
เดาถูก[dao thūk] (v, exp) EN: guess wright  FR: évaluer correctement
กะ[ka] (v) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix  FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กำหนด[kamnot] (v) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate  FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
คะเน[khanē] (v) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise   FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาด[khāt] (v) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate  FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; conjecturer (litt.)
ลดค่า[lot khā] (v, exp) EN: devalue  FR: déprécier ; dévaluer ; dévaloriser
พิจารณา[phijāranā] (v) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse  FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger
ประมาณ[pramān] (v) EN: estimate ; approximate ; calculate ; reckon ; compute roughly ; guess  FR: estimer ; évaluer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valuer (n) vˈæljuːər (v a1 l y uu @ r)
valuers (n) vˈæljuːəz (v a1 l y uu @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schätzer { m } | Schätzer { pl }valuer | valuers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Valuer \Val"u*er\, n.
     One who values; an appraiser.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  valuer
      n 1: someone who assesses the monetary worth of possessions

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top