ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amortization

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amortization-, *amortization*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amortizationการไถ่ถอนมูลค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
amortization๑. การผ่อนชำระหนี้๒. การทยอยตัดบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amortizationการผ่อนชำระหนี้, การผ่อนชำระหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Amortizationการทยอยตัดบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Amortizationค่าเสื่อมราคา, Example: ศัพท์ที่คนอเมริกันใช้แทนคำว่า depreciation หมายถึง การเสื่อมค่าหรือราคาของทรัพย์สิน วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคา อาจใช้วิธีเฉลี่ยค่าเสื่อมของทรัพย์สิน ตลอดอายุการใช้งาน อาจใช้เป็นศัพท์ทางการบัญชี หมายถึง การจ่ายคืนหนี้ในลักษณะค่อยๆ จ่ายเป็นงวดๆ ซึ่งแต่ละงวดจะเป็นดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วน ศัพท์คำนี้มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน แปลว่า การตาย ความหมายตามตัวอกัษร คือ การหักล้างหนี้สิน [สิ่งแวดล้อม]
Amortizationการตัดบัญชี [การบัญชี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าตัดจำหน่าย[khā tat jamnāi] (n, exp) EN: amortization

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
amortization

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amortization
amortizations

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibungsart { f }amortization type [Add to Longdo]
Abschreibungsbetrag { m }amortization amount [Add to Longdo]
Abschreibungsbuchung { f }amortization posting [Add to Longdo]
Abschreibungsfeld { n }amortization field [Add to Longdo]
Abschreibungskorrektur { f }amortization adjustment [Add to Longdo]
Abschreibungskosten { pl }amortization costs [Add to Longdo]
Abschreibungsliste { f }amortization list [Add to Longdo]
Abschreibungsmethode { f }amortization method [Add to Longdo]
Abschreibungsmode { f }amortization mode [Add to Longdo]
Abschreibungsparameter { m }amortization parameter [Add to Longdo]
Abschreibungsperiode { f }; Abschreibungsdauer { f }amortization period [Add to Longdo]
Abschreibungsprognose { f }amortization forecast [Add to Longdo]
Abschreibungsrate { f }amortization rate [Add to Longdo]
Abschreibungsrechnung { f }amortization calculation [Add to Longdo]
Abschreibungsregel { f }amortization rule [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
減債基金[げんさいききん, gensaikikin] (n) amortization fund; amortisation fund; sinking fund [Add to Longdo]
済し崩し;なし崩し[なしくずし, nashikuzushi] (n) (1) paying back in installments (instalments); amortization plan; (adv) (2) gradual reduction; little by little [Add to Longdo]
償還[しょうかん, shoukan] (n, vs) repayment; redemption; amortization; amortisation; (P) [Add to Longdo]
償却[しょうきゃく, shoukyaku] (n, vs, adj-no) (1) repayment; redemption; (2) depreciation; (3) amortization; amortisation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amortization \A*mor`ti*za"tion\, n. [LL. amortisatio,
   admortizatio. See {Amortize}, and cf. {Admortization}.]
   1. (Law) The act or right of alienating lands to a
    corporation, which was considered formerly as transferring
    them to dead hands, or in mortmain.
    [1913 Webster]
 
   2. The extinction of a debt, usually by means of a sinking
    fund; also, the money thus paid. --Simmonds.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amortization
   n 1: the reduction of the value of an asset by prorating its
      cost over a period of years [syn: {amortization},
      {amortisation}]
   2: payment of an obligation in a series of installments or
     transfers [syn: {amortization}, {amortisation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top