Search result for

sac

(197 entries)
(0.0373 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sac-, *sac*
Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Sachertorte (e) (n ) Sacher cake

English-Thai: Longdo Dictionary
sacred basil(n) กะเพรา, S. holy basil,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sac[N] ส่วนที่เหมือนถุงในสัตว์หรือพืช, Syn. pouch
sack[N] กระสอบ, See also: ถุงขนาดใหญ่, Syn. sac, pouch, pocket
sack[N] การไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. discharge, notice
sack[N] เตียงนอน (คำไม่เป็นทางการ)
sack[VT] ไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ปลดออก, ไล่ออก, Syn. discharge, dismiss, kick out, terminate, Ant. employ, hire
sack[VT] เอาใส่ในกระสอบ
sachem[N] หัวหน้าเผ่าอินเดียนแดง, Syn. dictator
sachet[N] ถุงเครื่องหอม, See also: ถุงบุหงา, Syn. scent-bag, fragrance, potpourri
sacred[ADJ] ซึ่งอุทิศให้แก่พระเจ้า, Syn. consecrated, divine, ordained
sacred[ADJ] ซึ่งเป็นที่สักการะทางศาสนา, See also: ซึ่งเป็นที่บูชา, ซึ่งล่วงเกินไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sac(แซค) n. ถุง,ส่วนที่คล้ายถุง, Syn. pouch
saccharin(แซค'คะริน) n. สารรสหวานกว่าน้ำตาลถึงหลายร้อยเท่าใช้แทนน้ำตาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
saccharine(แซค'คะริน,-ไรน์) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยน้ำตาล,หวานเกินไป, (ยิ้ม) หวาน,ประจบเอาใจ., See also: saccharinity n.
sachet(แซเช',แซช'เช) n. ถุงหรือห่อเล็ก ๆ ที่ใส่เครื่องหอม,เครื่องหอมในถุงหรือห่อดังกล่าว
sack(แซคฺ) n. กระสอบ,ปริมาณบรรจุหนึ่งกระสอบ,เตียง,การไล่ออก, (กีฬาเบสบอล) ฐาน vt. ใส่กระสอบ,ไล่,ไล่ออก -Phr. (hit the sack ไปนอน -Phr. (hold the sack กำตด ถูกหลอก ไม่ได้อะไรเลย), Syn. pouch,bag
sacrament(แซค'ระเมินทฺ) n. พิธีศาสนาคริสต์เพื่อรับเป็นคริสตศาสนิกชนโดยเฉพาะหมายถึงeucharist (ดู) และbaptism (ดู) ,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า (เหล้าองุ่นและขนมปัง) ,คำสาบาน,สัตย์สาบาน,สัตยาธิษฐาน, Syn. covenant,pledge
sacramental(แซคระเมน'เทิล) adj. เกี่ยวกับ sacrament (ดู) ,ศักดิ์สิทธิ์,มีอำนาจรวมตัวสูง
sacred(เซ'คริด) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เกี่ยวกับการบูชาในทางศาสนา,เกี่ยวกับศาสนา,เป็นที่สักการบูชา,ล่วงละเมิดไม่ได้,ล่วงเกินไม่ได้, See also: sacredness n., Syn. hallow
sacrifice(แซค'ระไฟซฺ) vt.,vi.,n. (การ,สิ่ง) เสียสละ,บูชายัญ,สังเวย,พลี,บวงสรวง (กีฬาเบสบอล) ตีลูกเสียสละเพื่อให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก, See also: sacrificeable adj. sacrificer n., Syn. offering,victim ###A. gain,keep
sacrificial(แซคระฟิช'เชิล) adj. เกี่ยวกับการเสียสละ

English-Thai: Nontri Dictionary
sac(n) ถุง
saccharin(n) น้ำตาลเทียม,ขัณฑสกร
sacerdotal(adj) เกี่ยวกับพระ
sachet(n) แป้งหอม,ถุงใส่เครื่องหอม
sack(n) กระสอบ,ถุง,การไล่ออก,การปล้นสะดม,การชิงทรัพย์
sack(vt) บรรจุกระสอบ,ใส่ถุง,ไล่ออก,ปล้นสะดม,ชิงทรัพย์
sacrament(n) สัตยาธิษฐาน,การให้ศีล,คำสัตย์,คำสาบาน
sacramental(adj) ศักดิ์สิทธิ์,เกี่ยวกับศีล
sacred(adj) เป็นที่สักการะ,ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา
sacrifice(n) การบูชายัญ,เครื่องบวงสรวง,เครื่องสังเวย,การเสียสละ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sac๑. ถุง [มีความหมายเหมือนกับ sacculation ๑]๒. อวัยวะรูปถุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sac, alveolarถุงลมรวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sac, amnioticถุงน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sac, aneurysmalถุงหลอดเลือดโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sac, conjunctivalถุงเยื่อตา, บ่อน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sac, duralถุงเยื่อดูรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sac, gestationถุงหุ้มลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sac, heart; sac, pericardial; sinus, pericardialถุงหุ้มหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ pericardium ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sac, hernialถุงหุ้มไส้เลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sac, lacrimal; dacryocyst; sac, tearถุงน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
saccharinแซ็กคาริน, สารประกอบชนิดหนึ่งมีสูตรเคมี C6H4SO2CONH เป็นผลึกสีขาว แยกสลายที่อุณหภูมิ 224°C มีความหวานประมาณ 550 เท่าของน้ำตาล ทราย แต่ไม่มีคุณค่าทางอาหาร ใช้เป็นน้ำตาลเทียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Saccharomyces cerevisiaeแซกคาโรมัยซีส เซอริวิสเซีย [TU Subject Heading]
Sack System ระบบถุงขยะ
ระบบถังเก็บขยะที่ประกอบด้วยถุงพลาสติก หรือถุงกระดาษที่สามารถ ดึงออกจากถังเพื่อนำไปทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Sacramentalsพิธีการรับเข้าเป็นคริสตศาสนิกชน [TU Subject Heading]
Sacramentsการรับเข้าเป็นคริสตศาสนิกชน [TU Subject Heading]
Sacred booksคัมภีร์ทางศาสนา [TU Subject Heading]
Sacred songsเพลงทางศาสนา [TU Subject Heading]
Sacred songs (High voice) with pianoเพลงทางศาสนา (เสียงสูง) ประกอบเปียโน [TU Subject Heading]
Sacred songs with string orchestraเพลงทางศาสนาประกอบวงดุริยางค์เครื่องสาย [TU Subject Heading]
Sacred songs, Unaccompaniedเพลงทางศาสนาไม่มีดนตรีประกอบ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
saccharify[səˈkær əˌfaɪ, ˈsæk ər əˌfaɪ] (vt ) เปลี่ยน (แป้ง) ให้เป็นน้ำตาล
sacral (adj ) ที่อยู่บริเวณกระเบนเหน็บ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's so much saccharine in this, it's giving me cancer.นี่มันมีแต่สารให้ความหวานจนแทบทำให้ฉันเป็นมะเร็งแล้วล่ะ The Serena Also Rises (2008)
You're gonna sacrifice it every day for the rest of your life.เธอจะยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับมัน The Dark Night (2008)
That you'd happily sacrifice for the rest?สิ่งซึ่งเธอยอมทุ่มเททุกอย่างให้เพื่อที่จะได้อยู่กับมัน The Dark Night (2008)
Blisterman didn't put himself in a burlap sackบลิสเทอร์แมนไม่ได้หย่อนร่างตัวเอง ไว้ในกระสอบป่าน Art Imitates Life (2008)
Afraid Your Bones Will Crack In The Sack?"กลัวว่ากระดูกของคุณจะหักบนเตียง The Manhattan Project (2008)
You Sacrificed Everything So We Would Be Happy.แม่เสียสละทุกสิ่ง เราถีึงได้มีความสุข The Manhattan Project (2008)
Not after all the sacrifices i made for you.ผมเสียสละมาเพื่อคุณเท่าไรแล้ว Mirror, Mirror (2008)
See ya around, hacky sack.แล้วเจอกัน แฮ็กกี้ แซ็ค (ถุงใส่ของแบบนักกีฬา) We're So Happy You're So Happy (2008)
The secret sacrifices made by our wives...การเสียสละอย่างลับๆ ของภรรยาเรา A Vision's Just a Vision (2008)
Sacramento says cell phones aren't enough.ซาคราเมนโต้บอกว่า มือถือก็เป็นหลักฐานพอแล้ว AK-51 (2008)
that true freedom requires sacrifice and pain.เสรีภาพที่แท้จริงนั้น จำเป็นต้องเสียสละและความเจ็บปวด Patch Over (2008)
- Don't screw this up, Sack.- อย่าทำมันพังล่ะ ไข่ใบเดียว Fun Town (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sacI like Sachiko better.
sacMaking a choice always means making a sacrifice, giving up one thing for another.
sacThe sacred ritual took place after being postponed twice.
sacThey made many sacrifices to get their own house.
sacDoes Toshio like Sachiko?
sacWho likes Sachiko?
sacThey got the sack for being careless and tardy.
sacSachiko is more popular than Judy.
sacIt is hard for an empty sack to stand straight. [Proverb]
sacI got the sack but I've a little saved up so for the time being I won't be troubled for living expenses.
sacThose good-for-nothing layabouts were sacked.
sacIn British English, "to get the sack" means to be fired from your job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลีชีพ[V] sacrifice one's life, See also: give up one's life, Syn. สละชีพ, สละชีวิต, Example: ทหารชุดใหม่จะมาเข้าประจำการแทนทหารชุดเดิมที่พลีชีพไปแล้ว, Thai definition: ยอมตาย
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์[N] holy place, See also: sacred place
มนตร์[N] sacred words, Example: เขาลุ่มหลงเธอขนาดหนัก เหมือนต้องมนตร์อะไรสักอย่าง, Thai definition: คำสำหรับเสกเป่า
อุทิศ[V] sacrifice, See also: dedicate, devote, offer, give, Syn. สละ, เสียสละ, Example: นักวิจัยอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับงาน, Thai definition: ทำเพื่อ, สละให้โดยเจาะจง
ศักดิ์สิทธิ์[ADJ] sacred, See also: holy, consecrated, Syn. ขลัง, Example: สุเหร่านั้นเป็นสุเหร่าศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมในอินเดีย สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16
ไล่ออก[V] fire, See also: sack, axe, discharge, dismiss, lay off, Syn. เลิกจ้าง, Example: ครอบครัวของเธอกำลังเดือดร้อนมากเพราะสามีถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากป่วยหนัก, Thai definition: ขับให้พ้นตำแหน่ง, ทำให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือขับให้พ้นไปจากสถานที่
สละ[V] sacrifice, See also: renounce, Syn. เสียสละ, Example: ไทยต้องสละดินแดนไปครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อแลกกับความอยู่รอดของประเทศ
ขัณฑสกร[N] saccharine, See also: rock-sugar, Example: แม่ค้ามักจะใส่ขัณฑสกรลงในผลไม้ดองเพื่อให้มีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้น, Thai definition: ชื่อสารประกอบเคมี ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้เล็กน้อย มีความหวานประมาณ 550 เท่าของน้ำตาลทราย ไม่มีคุณค่าทางอาหาร
ความเสียสละ[N] sacrifice, Example: ทหารต้องมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติด้วยความสามารถ และด้วยความเสียสละ
พลีกรรม[N] sacrificial ceremony, See also: religious offering, worship, oblation, Syn. การบูชา, พิธีบูชา, พิธีพลีกรรม, Example: ในสมัยก่อนจะมีการประกอบพลีกรรมโดยการฆ่าสัตว์เพื่อสังเวยต่อเทวดา, Count unit: พิธี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อริยสัจ[n.] (Ariyasat) EN: Noble Truth Ariya-sacca (pali)   FR: Noble Vérité [f] ; Ariya Sacca (pali)
อารมณ์เสีย[v.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper   FR: être d'humeur massacrante
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
บัวหลวง[n. exp.] (būa lūang) EN: Sacred Lotus ; Lotus   
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure   FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บูชายัญ[v.] (būchāyan) EN: offer as a sacrifice ; sacrifice   
เฉดหัว[v. exp.] (chēt hūa) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss   
เดินธุระให้[v. exp.] (doēn thura hai) EN: transact business for another ; go on an errand for another ; do something for someone ; go on business   FR: servir d'intermédiaire ; traiter pour le compte d'autrui
หิ้วกระเป๋า[v. exp.] (hiu krapao) EN: carry a basket in one's hand   FR: porter un sac à la main
อิทธิ[n.] (itthi) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power   FR: pouvoir surnaturel [m] ; magie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAC    S AE1 K
SACS    S AE1 K S
SACO    S EY1 K OW0
SACK    S AE1 K
SACCO    S AE1 K OW0
SACHS    S AA1 K S
SACHS    S AE1 K S
SACKS    S AE1 K S
SACHI    S AE1 CH IY0
SACCA    S AE1 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sac    (n) (s a1 k)
sack    (v) (s a1 k)
sacs    (n) (s a1 k s)
sacks    (v) (s a1 k s)
sachet    (n) (s a1 sh ei)
sacked    (v) (s a1 k t)
sacred    (j) (s ei1 k r i d)
sachets    (n) (s a1 sh ei z)
sackbut    (n) (s a1 k b uh t)
sacking    (v) (s a1 k i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Sache(n) |die, pl. Sachen| สิ่งของ, เรื่อง, กิจ, ธุระ
Sachverhalt(n) |der, pl. Sachverhalte| รูปการณ์จริง, สถานการณ์, See also: S. Tatbestand,
Sackgasse(n) |die, pl. Sackgassen| ทางตัน
tatsächlichที่จริงแล้ว, จริงๆ แล้ว, จริงๆ
tatsächlich(adj) จริงๆ, โดยความเป็นจริง, แท้จริงแล้ว, See also: wirklich, wahr
Rucksack(n) |der, pl. Rucksäcke| เป้, กระเป๋าสะพายหลัง
Komm zur Sache!(phrase) เข้าเรื่องกันเถอะ (อาจแปลได้ว่า อย่ามัวพล่ามน้ำท่วมทุ่ง! ในเวลาที่คนพูดเริ่มอารมณ์ไม่ดี)
verursachen(vt) |verursachte, hat verursacht| ก่อให้เกิด เป็นต้นตอ เช่น Der Verkehr in Bangkok hat die Luftverschmutzung verursacht. การจราจรในกรุงเทพทำให้อากาศเป็นพิษ, See also: führen zu, zur Folge haben, hervorrufen
Rucksack(n) |der, pl. Rucksäcke| เป้, กระเป๋าสะพายหลังที่มีที่คล้องแขน 2 สาย
Keine Ursache.(phrase ) ไม่เป็นไร

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sachlich {adj} (adj ) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beutel {m} | Beutel {pl}sac | sacs [Add to Longdo]
Sachdividende {f}property dividend [Add to Longdo]
Sacharin {m}saccharine [Add to Longdo]
Sachanlagen {pl}tangible asset [Add to Longdo]
Sachbearbeiter {m}; Sachbearbeiterin {f} (für)person responsible (for) [Add to Longdo]
Sachbearbeiter {m}official in charge [Add to Longdo]
Sachvertändigenausschuss {m}committee of experts [Add to Longdo]
Sachbearbeiter {m}; Sachbearbeiterin {f}; Referent {m}; Referentin {f}advisor; consultant [Add to Longdo]
Sachbearbeiter {m}; Sachbearbeiterin {f}; Sachverständige {m,f}; Sachverständigerreferee [Add to Longdo]
Sachbereich {m}area field [Add to Longdo]
Sachbeschädigung {f}willful damage to property [Add to Longdo]
Sachbuch {n}fact book; non-fiction book; book of non-fiction [Add to Longdo]
Sachbuch {n}specialized book [Add to Longdo]
Sachliteratur {f}non-fiction literature [Add to Longdo]
Sache {f} | Sachen {pl}thing; object | things [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
sac(n) |m| กระเป๋า, ถุง
sac à dos(n) |m| กระเป๋าเป้, กระเป๋าสะพายหลัง
sac à main(n) |m| กระเป๋าถือ
consacrer(vt) |je consacre, tu consacres, il consacre, nous consacrons, vous consacrez, ils consacrent| อุทิศตัว, ทุ่มเทอย่างจริงจัง, See also: S. dédicacer

Japanese-English: EDICT Dictionary
LPS[エルピーエス, erupi-esu] (n) lipopolysaccharide; LPS [Add to Longdo]
うがん[, ugan] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred place; sacred grove [Add to Longdo]
おん[, on] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred site; sacred grove [Add to Longdo]
お神酒;御神酒[おみき, omiki] (n) (See 神酒) sacred wine or sake; sake offered to the gods [Add to Longdo]
お水取り;御水取り[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water [Add to Longdo]
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
ぎっくり腰;ギックリ腰[ぎっくりごし(ぎっくり腰);ギックリごし(ギックリ腰), gikkurigoshi ( gikkuri koshi ); gikkuri goshi ( gikkuri koshi )] (n) strained back; slipped disk; lumbosacral strain [Add to Longdo]
アービトラージ取引[アービトラージとりひき, a-bitora-ji torihiki] (n) (See 裁定取引) arbitrage; arbitrage position; arbitrage transaction [Add to Longdo]
アウトライト取引[アウトライトとりひき, autoraito torihiki] (n) outright transaction [Add to Longdo]
ウパニシャッド[, upanishaddo] (n) Upanishad (sacred Hindu treatises) (san [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[náng, ㄋㄤˊ, ] sack; purse; pocket (for money), #4,323 [Add to Longdo]
牺牲[xī shēng, ㄒㄧ ㄕㄥ, / ] sacrifice (one's life etc), #4,373 [Add to Longdo]
圣火[shèng huǒ, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄛˇ, / ] sacred fire; Olympic flame, #21,778 [Add to Longdo]
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] sacrum (anat.); bone forming the base of the spinal column, #27,640 [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] sack; tube for blowing fire, #41,786 [Add to Longdo]
糖精[táng jīng, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄥ, ] saccharin, #41,955 [Add to Longdo]
麻布[má bù, ㄇㄚˊ ㄅㄨˋ, ] sackcloth, #42,606 [Add to Longdo]
[chàng, ㄔㄤˋ, ] sacrificial spirit, #56,369 [Add to Longdo]
忠烈[zhōng liè, ㄓㄨㄥ ㄌㄧㄝˋ, ] sacrifice oneself for one's country; martyr, #61,041 [Add to Longdo]
骶骨[dǐ gǔ, ㄉㄧˇ ㄍㄨˇ, ] sacrum (anat.); bone forming the base of the spinal column, #68,124 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
トランザクション[とらんざくしょん, toranzakushon] transaction [Add to Longdo]
トランザクションコミットメント[とらんざくしょんこみっとめんと, toranzakushonkomittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
トランザクションロールバック[とらんざくしょんろーるばっく, toranzakushonro-rubakku] transaction rollback, rollback [Add to Longdo]
トランザクション回復[とらんざくしょんかいふく, toranzakushonkaifuku] transaction recovery [Add to Longdo]
トランザクション記録動作[とらんざくしょんきろくどうさ, toranzakushonkirokudousa] transaction logging [Add to Longdo]
トランザクション識別子[とらんざくしょんしきべつし, toranzakushonshikibetsushi] transaction identifier [Add to Longdo]
トランザクション終了フェーズ[とらんざくしょんしゅうりょうフェーズ, toranzakushonshuuryou fe-zu] termination phase of a transaction [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス提供者[とらんざくしょんしょりサービスていきょうしゃ, toranzakushonshori sa-bisu teikyousha] Transaction Processing Service Provider, TPSP [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス利用者[とらんざくしょんしょりサービスりようしゃ, toranzakushonshori sa-bisu riyousha] Transaction Processing Service User, TPSU [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こと, koto] Sache, Angelegenheit [Add to Longdo]
事態[じたい, jitai] Sachlage, Situation, Tatbestand [Add to Longdo]
事項索引[じこうさくいん, jikousakuin] Sachregister [Add to Longdo]
[けん, ken] SACHE, ANGELEGENHEIT, -FALL [Add to Longdo]
[さち, sachi] Glueck [Add to Longdo]
案件[あんけん, anken] Sache, Angelegenheit, -Fall [Add to Longdo]
殺虫剤[さっちゅうざい, sacchuuzai] Insektenvertilgungsmittel [Add to Longdo]
炭俵[すみだわら, sumidawara] Sack_fuer_Holzkohle [Add to Longdo]
袋小路[ふくろこうじ, fukurokouji] Sackgasse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sacs \Sacs\ (s[add]ks), n. pl.; sing. {Sac}. (Ethnol.)
   A tribe of Indians, which, together with the Foxes, formerly
   occupied the region about Green Bay, Wisconsin. [Written also
   {Sauks}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sac \Sac\ (s[add]k), n. (Ethnol.)
   See {Sacs}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sac \Sac\, n. [See {Sake}, {Soc}.] (O.Eng. Law)
   The privilege formerly enjoyed by the lord of a manor, of
   holding courts, trying causes, and imposing fines. --Cowell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sac \Sac\ (s[a^]k), n. [F., fr. L. saccus a sack. See {Sack} a
   bag.]
   1. See 2d {Sack}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) A cavity, bag, or receptacle, usually containing
    fluid, and either closed, or opening into another cavity
    to the exterior; a sack.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sac
   n 1: an enclosed space; "the trapped miners found a pocket of
      air" [syn: {pouch}, {sac}, {sack}, {pocket}]
   2: a case or sheath especially a pollen sac or moss capsule
     [syn: {theca}, {sac}]
   3: a member of the Algonquian people formerly living in
     Wisconsin in the Fox River valley and on the shores of Green
     Bay [syn: {Sauk}, {Sac}]
   4: a structure resembling a bag in an animal

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAC
     Service / Special Area Code
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAC
     Single Attachment Concentrator (FDDI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAC
     Spatial Audio Coding
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAC
     Strict Avalanche Criterion (cryptography)
     

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 sac
 sac	(n) |m| กระเป๋า, ถุง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top