Search result for

volt

(115 entries)
(0.0453 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -volt-, *volt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
volt[N] โวลต์, See also: หน่วยแรงดันไฟฟ้า
volt[N] การเดินวนวงกลมของม้าเพื่อการแสดงหรือการแข่งขัน, See also: ท่าการเดินของม้ารอบจุดกลางโดยเอาด้านข้างเดินคล้ายเข็มนาฬิกา
voltage[N] แรงดันไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นโวลต์
voltaic[ADJ] เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้
volt out[PHRV] ทำให้แพ้ด้วยคะแนนเสียง
voltmeter[N] เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
voltameter[N] เครื่องมือวัดความต่างศักย์ระหว่าง 2 จุด
voltaic cell[N] เซลล์ที่ทำด้วยขั้วไฟฟ้าสองขั้วที่ประกอบด้วยโลหะต่างชนิดกัน, Syn. primary cell, galvanic cell
voltaic battery[N] แบตเตอรี่ไฟฟ้า, See also: ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าหลายตัวต่อเนื่องกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
volt(โวลทฺ) n. โวลต์
voltage(โวล'ทิจฺ) n. แรงดันไฟฟ้าหรือความแตกต่างศักยะที่มีหน่วยเป็นโวลต์
voltaic(วอลเท'อิค) adj. เกี่ยวกับไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้า
voltaic batteryแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าหลายตัวต่อเนื่องกัน., Syn. galvanic battery
voltaic celln. เซลล์ที่ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้า
abvolt(แอบโวลท') n. หน่วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเซนติเมตร-กรัม-วินาที มีค่าเท่ากับ 10-9 โวลท์
archivolt(อาร์'คิโวลท) n. แถบลวดลายที่ประดับส่วนโค้งของสิ่งก่อสร้าง
revolt(รีโวลทฺ') vi.,vt.,n. (การ) ปฏิวัติ,กบฏ,จลาจล,ทรยศ,เอาใจออกห่าง,หักหลัง,รังเกียจ,ขยะแขยง, See also: revolter n., Syn. rebel,mutiny,feel horror
revolting(รีโวล'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,เป็นกบฏ,เอาใจออกห่าง,ซึ่งก่อการกำเริบ, Syn. disgusting

English-Thai: Nontri Dictionary
volt(n) หน่วยแรงไฟฟ้า
voltage(n) แรงไฟฟ้า
revolt(n) การกำเริบ,การกบฏ,การจลาจล
revolt(vi) ทรยศ,ก่อกบฏ,หักหลัง,ปฏิวัติ
revolt(vt) ทำให้รังเกียจ,ทำให้เดือดดาล,จงเกลียดจงชัง
revolting(adj) น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ,กำเริบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
voltage regulatorตัวคุมค่าแรงดัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voltage regulatorตัวคุมค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
voltโวลต์, หน่วยของความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ V โดยกำหนดว่า 1 โวลต์ คือ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง 2 จุด บนตัวนำที่มีกระแสขนาด 1 แอมแปร์ผ่าน ทำให้เกิดกำลัง 1 วัตต์ระหว่าง 2 จุดนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Voltage regulatorsตัวคุมค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Voltmeterโวลต์มิเตอร์ [TU Subject Heading]
voltmeterโวลต์มิเตอร์, อุปกรณ์ที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดในวงจร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Voltohmmeterโวลต์โอห์มมิเตอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They wired this thing up with like 5000 volts.พวกมันต่อนี่กับไฟซัก 5000 โวลต์ได้ The Dark Knight (2008)
Kind of hard to jump with 1,000 volts of electricity passing through your brain, huh?มันจะโดดไปยากสินะ โดนไฟฟ้าพันโวลต์กระชากเข้าไปในสมอง Jumper (2008)
If we double the power with a voltage spike the alarm system, in order to protect itself against an overload, will shut itself down.ถ้าเราเพิ่มกระแสเป็นสองเท่า ด้วยเครื่องช็อต ระบบสัญญาณจะทำการป้องกันตัวเอง Blow Out (2008)
1200 volt power surge will just set off the other alarms.1200 โวลต์ อาจจะทำให้สัญญาณเตือนเกิดขึ้น Prison Break: The Final Break (2009)
Who reads voltaire in french?ใครบ้างที่อ่าน "voltaire in french" (ชื่อหนังสือที่ไม่ค่อยมีคนอ่าน: ผู้แปล) Pleasure Is My Business (2009)
That I'd go to Italy and provoke the Volturi.ฉันว่าจะไปอิตาลี ไปแหย่พวกโวลตูรี The Twilight Saga: New Moon (2009)
-The Volturi.พวกสกุลโวลตูรี The Twilight Saga: New Moon (2009)
The Volturi are a very old, very powerful family.โวลตูรีเป็นพวกที่เก่าแก่, เป็นสกุลที่ทรงอำนาจมาก The Twilight Saga: New Moon (2009)
Bella! He's going to the Volturi.เขากำลังไปหาพวกโวลตูรี The Twilight Saga: New Moon (2009)
There's Volterra.โวลตูราอยู่โน่น The Twilight Saga: New Moon (2009)
The Volturi will never let him get far enough to reveal himself.พวกโวลตูรีไม่มีวันยอมให้เขาเปิดเผยตัวเองอยู่แล้ว The Twilight Saga: New Moon (2009)
There are always ways to keep the Volturi in the dark.ฉันจะหาวิธีที่ไม่ให้พวกโวลตูรีรู้ The Twilight Saga: New Moon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
voltThe notice says, "Danger! 10,000 VOLTS."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โวลต์[CLAS] volt, Example: ภาคใต้ของประเทศแรงดันไฟฟ้าจากเขื่อนจะถูกยกขึ้นจนสูงถึง 230,000 โวลต์, Thai definition: หน่วยทางของแรงคลื่นไฟฟ้า หรือความต่างศักย์ (1 โวลต์ สามารถทำให้กระแสไฟฟ้า 1 อัมแปร์ ไหลผ่านความต้านทาน 1 โอห์ม), Notes: (อังกฤษ)
ความต่างศักย์[N] voltage, Example: เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดมีความต่างศักย์แตกต่างกันออกไป, Thai definition: ความแตกต่างของพลังงานที่ใช้ดันกระแสไฟฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเลสซันโดร วอลตา[n. prop.] (Ālēssandrō Wøltā) EN: Alessandro Volta   FR: Alessandro Volta
ฉาบฉวย[v.] (chāpchūay) EN: treat lightly ; be casual ; make shift   FR: agir avec désinvolture
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change   FR: tourner ; orienter ; diriger
หันกลับ[v. exp.] (han klap) EN: turn back ; turn around   FR: faire demi-tour ; se retourner ; faire volte-face
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition   FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion   FR:volte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
ขบถ[n.] (khabot) FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray   FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaēng) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe   FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester

CMU English Pronouncing Dictionary
VOLT    V OW1 L T
VOLTA    V OW1 L T AH0
VOLTS    V OW1 L T S
VOLTZ    V OW1 L T S
VOLTAGE    V OW1 L T AH0 JH
VOLTAGES    V OW1 L T AH0 JH AH0 Z
VOLTAIRE    V OW0 L T EH1 R
VOLTAREN    V OW1 L T ER0 AH0 N
VOLTAGE'S    V OW1 L T IH0 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
volt    (n) (v ou1 l t)
volts    (n) (v ou1 l t s)
voltage    (n) (v ou1 l t i jh)
voltages    (n) (v ou1 l t i jh i z)
volte-face    (n) - (v o2 l t - f aa1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Volt {n} [electr.]volt [Add to Longdo]
Volte {f} [sport]volte [Add to Longdo]
Volte {f} (Kartenspiel)sleight of hand [Add to Longdo]
Voltzahl {f}voltage [Add to Longdo]
voltaisch {adj}voltaic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレクトロンボルト[, erekutoronboruto] (n) electron volt [Add to Longdo]
ジョントラ[, jontora] (n) (abbr) John Travolta [Add to Longdo]
ディジボル[, deijiboru] (n) (abbr) digital voltmeter [Add to Longdo]
バルボル[, baruboru] (n) (abbr) valve volt; vacuum tube volt meter [Add to Longdo]
ボルタの電池[ボルタのでんち, boruta nodenchi] (n) voltaic cell [Add to Longdo]
ボルタメーター;ボルトメーター[, borutame-ta-; borutome-ta-] (n) voltameter; voltmeter [Add to Longdo]
ボルタンメトリー[, borutanmetori-] (n) voltammetry [Add to Longdo]
ボルタ電池[ボルタでんち, boruta denchi] (n) voltaic cell [Add to Longdo]
ボルテージ(P);ボルテイジ[, borute-ji (P); boruteiji] (n) voltage; (P) [Add to Longdo]
ボルト(P);ヴォルト[, boruto (P); voruto] (n) (1) volt; (2) (ボルト only) bolt; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电压[diàn yā, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄚ, / ] voltage, #9,078 [Add to Longdo]
伏安[fú ān, ㄈㄨˊ ㄢ, ] volt-ampere (measure of apparent power in alternating current circuits), #49,255 [Add to Longdo]
伏尔泰[Fú ěr tài, ㄈㄨˊ ㄦˇ ㄊㄞˋ, / ] Voltaire (1694-1778), Enlightenment philosopher, #62,707 [Add to Longdo]
伏特[fú tè, ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ, ] volt, #75,809 [Add to Longdo]
伏特计[fú tè jì, ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] voltmeter, #364,594 [Add to Longdo]
电压计[diàn yā jì, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄚ ㄐㄧˋ, / ] voltmeter, #543,293 [Add to Longdo]
库仑计[Kù lún jì, ㄎㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄐㄧˋ, / ] voltameter [Add to Longdo]
扶他林[fú tā lín, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄣˊ, ] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer [Add to Longdo]
服他灵[fú tā líng, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄥˊ, / ] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called 扶他林 [Add to Longdo]
电量表[diàn liàng biǎo, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] voltameter; ammeter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage [Add to Longdo]
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage [Add to Longdo]
最大正規電圧[さいだいせいきでんあつ, saidaiseikiden'atsu] maximum normal mode voltage [Add to Longdo]
最大同相電圧[さいだいどうそうでんあつ, saidaidousouden'atsu] maximum common mode voltage [Add to Longdo]
作動電圧表示器[さどうでんあつひょうじき, sadouden'atsuhyoujiki] operating voltage indicator [Add to Longdo]
正規電圧[せいきでんあつ, seikiden'atsu] normal mode voltage [Add to Longdo]
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]
同相電圧[どうそうでんあつ, dousouden'atsu] common mode voltage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Volt \Volt\, n. [F. volte; cf. It. volta. See {Vault}.]
   [1913 Webster]
   1. (Man.) A circular tread; a gait by which a horse going
    sideways round a center makes two concentric tracks.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fencing) A sudden movement to avoid a thrust.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Volt \Volt\, n. [After Alessandro Volta, the Italian
   electrician.] (Elec.)
   The unit of electro-motive force; -- defined by the
   International Electrical Congress in 1893 and by United
   States Statute as, that electro-motive force which steadily
   applied to a conductor whose resistance is one ohm will
   produce a current of one amp[`e]re. It is practically
   equivalent to 1000/1434 the electro-motive force of a
   standard Clark's cell at a temperature of 15[deg] C.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 volt
   n 1: a unit of potential equal to the potential difference
      between two points on a conductor carrying a current of 1
      ampere when the power dissipated between the two points is
      1 watt; equivalent to the potential difference across a
      resistance of 1 ohm when 1 ampere of current flows through
      it [syn: {volt}, {V}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 volt [vɔlt]
   Volt
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 volt
   Volt
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 volt
   Volt
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 volt [vɔlt]
   Volt
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 v
 
 1. (kıs.) verb, versus, vide, volt, volume, von.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 v
 
 1. (kıs.) vanadium, velocity, volt.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Volt [vɔlt] (n) , s.(n )
   volt
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top