ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revolting

R IY0 V OW1 L T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revolting-, *revolting*, revolt
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revolting(adj) น่าตีตัวออกห่าง, See also: น่ารังเกียจ, Syn. disgusting, loathsome, repulsive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revolting(รีโวล'ทิง) adj. น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง, เป็นกบฏ, เอาใจออกห่าง, ซึ่งก่อการกำเริบ, Syn. disgusting

English-Thai: Nontri Dictionary
revolting(adj) น่าขยะแขยง, น่าสะอิดสะเอียน, น่ารังเกียจ, กำเริบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With any luck, he's up to some revolting things.เขาก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่น่ารังเกียจ บางสวย เบื้องหลังลวดหนาม How I Won the War (1967)
I don't fancy sleeping in someone else's revolting sweat.ฉันไม่ได้พิศวาสในการนอนบน คราบเหนียวๆ ของคนอื่น The Dreamers (2003)
In keeping with the themes you've mentioned, Linda, we've commissioned local artist Gwen Anderson and Coming In member Violet Mufdaver to portray the revolting and immoral acts of homosexuality in a new and compelling campaign, which we'd like toจากเจตนารมณ์ของคุณลินดา เราจึงได้เชิญศิลปินมาเข้าร่วมสร้างสรรค์งาน นั่นคือคุณ เกวน แอนเดอร์สัน แลผู้ช่วย คุณไวโอเล็ท มูฟดาเวอร์ เธอได้แรงบันดาลใจ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Karl, I'm not gonna lie on that revolting sheet, wondering how many junkies have died on it.คาล ฉันจะไม่ยอมนอนลงบนผ้านั่นหรอกนะ สงสัยจังว่า มีพวกขี้ยานอนตายบนนั้นกี่คนแล้ว Nice Is Different Than Good (2009)
My body has stopped revolting against me, thanks to you.ร่างกายฉันเลิกกบฎแล้ว ขอบคุณมากนะคะ Traffic (2011)
You're a-a dirty... disgusting... revolting girl.เธอ ลามก น่ารังเกียจ สาวไฟแรงสูง The Infestation Hypothesis (2011)
Would you want to know if your boyfriend had this revolting secret that borderline ruined his life on a daily basis, or would you rather remain blissful... but never have the chance to completely understand him?ว่าแฟนเธอมีความลับที่น่ารังเกียจ ที่ก้ำกึ่งในการทำลายชีวิตตัวเองทุกๆ วัน หรือเธออยากจะมีความสุขต่อไป Partial Eclipse of the Heart (2012)
We work hard at a revolting job, and it is really pretty up here.เราตั้งใจทำงานที่น่าเบื่อ และข้างบนนี้ก็สวยมาก The Bod in the Pod (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revoltingSpeaking of his eating habits, they're revolting aren't they?

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REVOLTING R IY0 V OW1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revolting (v) rˈɪvˈoultɪŋ (r i1 v ou1 l t i ng)
revoltingly (a) rˈɪvˈoultɪŋliː (r i1 v ou1 l t i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eklig { adj } | eklig riechen | eklig schmeckenrevolting | to smell revolting | to taste revolting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting [Add to Longdo]
背反;悖反[はいはん, haihan] (n, vs) revolting; rebellion; going against; contradiction; antinomy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revolt \Re*volt"\, v. i. [imp. & p. p. {Revolted}; p. pr. & vb.
   n. {Revolting}.] [Cf. F. r['e]voller, It. rivoltare. See
   {Revolt}, n.]
   1. To turn away; to abandon or reject something;
    specifically, to turn away, or shrink, with abhorrence.
    [1913 Webster]
 
       But this got by casting pearl to hogs,
       That bawl for freedom in their senseless mood,
       And still revolt when trith would set them free.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       His clear intelligence revolted from the dominant
       sophisms of that time.        --J. Morley.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to be faithless; to desert one party or leader for
    another; especially, to renounce allegiance or subjection;
    to rise against a government; to rebel.
    [1913 Webster]
 
       Our discontented counties do revolt. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Plant those that have revolted in the van. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To be disgusted, shocked, or grossly offended; hence, to
    feel nausea; -- with at; as, the stomach revolts at such
    food; his nature revolts at cruelty.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revolting \Re*volt"ing\, a.
   Causing abhorrence mixed with disgust; exciting extreme
   repugnance; loathsome; as, revolting cruelty. --
   {Re*volt"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revolting
   adj 1: highly offensive; arousing aversion or disgust; "a
       disgusting smell"; "distasteful language"; "a loathsome
       disease"; "the idea of eating meat is repellent to me";
       "revolting food"; "a wicked stench" [syn: {disgusting},
       {disgustful}, {distasteful}, {foul}, {loathly},
       {loathsome}, {repellent}, {repellant}, {repelling},
       {revolting}, {skanky}, {wicked}, {yucky}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top