ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

galvanic

G AE0 L V AE1 N IH0 K   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -galvanic-, *galvanic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
galvanic[ADJ] เกี่ยวกับไฟฟ้า, Syn. electric

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
galvanic(แกลแวน'นิค) adj. ซึ่งทำให้เกิดหรือเกิดจากกระแสไฟฟ้า,เกี่ยวกับไฟฟ้า,สะดุ้งตกใจ,ราวกับไฟฟ้า., Syn. startling

English-Thai: Nontri Dictionary
galvanic(adj) ราวกับไฟฟ้า,เกี่ยวกับไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
galvanic corrosionการกัดกร่อนแกลแวนิก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Galvanic Cellsแกลแวนิกเซลล์ [การแพทย์]
Galvanic Currentกระแสตรง, ไฟฟ้าตรง [การแพทย์]
Galvanic Shockเครื่องกระตุกด้วยไฟฟ้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A battery is a galvanic cell.ไม่มีอะไรมากไปกว่าขั้วบวก และขั้วลบ 4 Days Out (2009)
Galvanic skin response shows low stress.การตอบสนองทางไฟฟ้าที่ผิวหนัง แสดงสถานะความดันต่ำ Hollow Man II (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เซลล์กัลวานิก [n. exp.] (sel kanwānik) EN: galvanic cell   

CMU English Pronouncing Dictionary
GALVANIC    G AE0 L V AE1 N IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
galvanic    (j) gˈælvˈænɪk (g a1 l v a1 n i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Galvanikanlage {f}galvanic equipment [Add to Longdo]
galvanisches Elementgalvanic cell [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GSR[ジーエスアール, ji-esua-ru] (n) galvanic skin response; GSR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Galvanic \Gal*van"ic\, a. [From Galvani, a professor of
   physiology at Bologna, on account of his connection (about
   1780) with the discovery of dynamical or current electricity:
   cf. F. galvanique.]
   Of or pertaining to, or exhibiting the phenomena of,
   galvanism; employing or producing electrical currents.
   [1913 Webster]
 
   {Galvanic battery} (Elec.), an apparatus for generating
    electrical currents by the mutual action of certain
    liquids and metals; -- now usually called {voltaic
    battery}. See {Battery}.
 
   {Galvanic circuit} or {Galvanic circle}. (Elec.) See under
    {Circuit}.
 
   {Galvanic pile} (Elec.), the voltaic pile. See under
    {Voltaic}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 galvanic
   adj 1: pertaining to or producing electric current by chemical
       action; "a galvanic cell"; "a voltaic (or galvanic)
       couple" [syn: {voltaic}, {galvanic}]
   2: affected by emotion as if by electricity; thrilling; "gave an
     electric reading of the play"; "the new leader had a galvanic
     effect on morale" [syn: {electric}, {galvanic},
     {galvanizing}, {galvanising}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top