Search result for

skirt

(84 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skirt-, *skirt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skirt[SL] หญิงสาวที่มีเสน่ห์
skirt[N] กระโปรง, Syn. kilt, fustanella
skirt[N] คำเรียกผู้หญิง (คำหยาบ)
skirt round[PHRV] หาทางจัดการกับ (อย่างอ้อมๆ หรือเลี่ยงๆ), See also: จัดการทางอ้อม, Syn. skirt around
skirt around[PHRV] หาทางจัดการกับ (อย่างอ้อมๆ หรือเลี่ยงๆ), See also: จัดการทางอ้อม, Syn. skirt round

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skirt(สเคิร์ท) n. กระโปรง,ชายเสื้อชนิดยาว,ชายเสื้อ,ชาย,ขอบ,รอบ,นอก,สิ่งที่ห้อยย้อย,ผู้หญิง,เด็กผู้หญิง vt.,vi. อยู่บนขอบ,ตั้งอยู่บนขอบ,เดินรอบ,หลีกเลี่ยง.
divided skirtn. กระโปรงผ่า,กางเกงกระโปรง
hobble skirtกระโปรงรัดก้น
miniskirt(มิน'นิสเคิร์ท) n. กระโปรงสั้นมาก
outskirt(เอาทฺ'สเคิร์ท) n. ชานเมือง,เขตภายรอบนอก,ขอบ,ริม
outskirts(-ซฺ) n. ขอบ,ริม, Syn. border
overskirt(โอ'เวอะสเคิร์ท) n. กระโปรงนอก,ชายเสื้อนอก, Syn. outerskirt

English-Thai: Nontri Dictionary
skirt(n) กระโปรง,ริม,ชาย,ขอบ,บริเวณ,เด็กผู้หญิง
skirt(vt) เดินรอบ,หลีกเลี่ยง,อยู่ตามขอบ,อยู่ริม
outskirts(n) รอบนอก,ขอบเขตภายนอก,ชานเมือง,ริม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I saw this gorgeous little bum in a pencil skirt and I thought:ผมเห็นก้นเล็กงาม ๆ ก้นนี้ ในกระโปรงทรงสอบ The Bank Job (2008)
Hold onto your skirts!จับไว้ให้แน่นๆ! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
In a tight skirt who will very soon be disgracing herself under a desk with her boss in ways that only God knows how she can still look at herself in a mirror!ใส่กระโปรงรัดติ้ว คนที่เร็วๆนี้กำลังทีความเสื่อมเสียให้กับตัวเธอเอง ในใต้โต๊ะกับเจ้านายของเธอ ในวิธีที่พระเจ้ารู้เท่านั้นว่าเธอสามารถ เอากระจกส่องดูหน้าตัวเอง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I cannot tell you the number of times I have applied for jobs, with my 97%, and found myself in competition with a girl with 42% and a very short skirt, and every time it is short skirt who gets the job!ฉันไม่สามารถบอกจำนวนครั้งได้ ฉันสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับงานได้ ด้วย97%ของฉัน และพบว่าตัวเองต้องแข่งขัน กับเด็กสาวถึง42% The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Our headmistress, Slim, likes to oppress me, 'cause I caught her once with her skirt in her knickers.อาจารย์ใหญ่ สลิม ชอบหาเร่องฉัน เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันเห็น กระโปรงเธอติดที่กางเกงใน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
You had your skirt up around your bazoomas,เธอกระโปรงเปิดจนจะเห็น หน่มน้มอยู่แล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Linderman. - how'd a pretty skirt like youลินเดอร์แมน Chapter Ten '1961' (2009)
You know how to wear a skirt, but you're one of the boys, always have been.คุณรู้วิธีสวมกระโปรง แต่ว่า คุณเหมือนเด็กผู้ชายนี่นะ I Lied, Too. (2009)
And I know it's just a ritual, but I gotta tell you-- walt, you wear a skirt better than any president we've hadและผมรู้ว่ามันแค่เป็นพิธีกรรม แต่ผมจะบอกคุณว่า... วอล์ท,คุณใส่กระโปรงแล้วนี่ดูดีกว่า ประธานคนก่อนๆที่เราเคยมี I Agree, It Wasn't Funny (2009)
I'd have worn a shorter skirt if I'd known I was getting pimped out.ฉันควรจะสวมกระโปรงสั้นๆ ถ้าฉันจะรู้ว่ากำลังไปหาลูกค้า A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Anna Sage will be with him and will wear a white blouse over an orange skirt.แอนนา แซสจะอยู่กับเขา จะใส่เสื้อสีขาวกับกระโปรงสีส้ม Public Enemies (2009)
You afraid of a skirt?แกกลัวผู้หญิงหรือไง? Death Takes a Holiday (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skirtDoes this skirt suit me?
skirtHer mother sewed a skirt for her.
skirtHer skirt fits closely.
skirtHer skirt is so long as to reach the floor.
skirtHer skirt is totally out of fashion.
skirtHer skirt is yellow with polka dots.
skirtHer skirt was a cheerful shade of bright green.
skirtHis house is on the skirts of the city.
skirtI don't like this skirt. It always rides up.
skirtI felt that he skirted around the most important issues.
skirtI found her mending a skirt.
skirtI like to wear my skirts knee length.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลียบ[V] skirt, See also: go around, walk along the edge of, follow the edge of, Syn. เลาะ, Example: พอพลบค่ำแล้วคุณแม่ก็พาฉันเลียบไปตามป่าละเมาะริมทุ่ง, Thai definition: ไปตามริม, ไปตามขอบ, เดินเลาะ
เดินเลาะ[V] walk along, See also: skirt, go around, Syn. เดินเลียบ, Example: ฉันเดินเลาะไปยังอีกฟากหนึ่งของกำแพงเพื่อรับลมเย็น, Thai definition: เดินไปตามริม, เดินไปขนานกับขอบ
เราะ[V] skirt, See also: walk along, Thai definition: เดินไต่ระไปมาผ่านเสา หรือหลักที่ปักไว้เป็นแถวๆ เพื่อหาหนทางเข้าออก
ละเลียบ[V] skirt, See also: hug, go/pass along the edge, , Syn. เลียบ, เลาะ, Example: รถทัศนาจรพาผู้โดยสารละเลียบไปตามชายทะเล
เลียบเมือง[V] go in procession around the city, See also: skirt a city, follow a city wall, Thai definition: เสด็จพระราชดำเนินประทักษิณรอบพระนครภายหลังบรมราชาภิเษกแล้ว
กระโปรง[N] skirt, Example: ผู้หญิงสมัยนี้นิยมนุ่งทั้งกระโปรงยาว และกระโปรงสั้น, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชานเมือง[n.] (chānmeūang) EN: suburb ; outskirts   FR: banlieue [f] ; périphérie [f] ; faubourg [m]
กระโจมอก[v.] (krajōm-ok) EN: wear a skirt to cover her breast   
กระโปรง[n.] (kraprōng) EN: skirt   FR: jupe [f] ; jupon [m]
กระโปรงชั้นใน [n. exp.] (kraprōng channai) EN: petticoat ; pettiskirt ; waist slip   
กระโปรงสั้น [n. exp.] (kraprōng san) EN: miniskirt   FR: minijupe [f]
ละแวก[n.] (lawaēk) EN: vicinity ; outskirt ; village ; neighborhood ; compound   FR: voisinage [m] ; environs [mpl]
เลียบ[v.] (līep) EN: walk along the edge of ; follow the edge of ; hug ; skirt ; go around   FR: longer ; suivre le bord ; serrer ; contourner
เลียบเมือง[v.] (līepmeūang) EN: go in procession around the city ; skirt a city ; follow a city wall   
เลาะ[v.] (lǿ) EN: skirt ; go along the edge (of)   FR: longer ; suivre le bord ; contourner
นุ่งกระโปรงกรอมเท้า[xp] (nung kraprōng krøm thāo) EN: wear an ankle-length skirt ; wear a skirt down to one's ankles   

CMU English Pronouncing Dictionary
SKIRT    S K ER1 T
SKIRTS    S K ER1 T S
SKIRTED    S K ER1 T AH0 D
SKIRTING    S K ER1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skirt    (v) (s k @@1 t)
skirts    (v) (s k @@1 t s)
skirted    (v) (s k @@1 t i d)
skirting    (v) (s k @@1 t i ng)
skirting-board    (n) - (s k @@1 t i ng - b oo d)
skirting-boards    (n) - (s k @@1 t i ng - b oo d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(Damen-) Rock {m} | Röcke {pl}skirt | skirts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump [Add to Longdo]
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
お腰;御腰[おこし, okoshi] (n) (1) (hon) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (2) (fem) (See 腰巻) kimono underskirt [Add to Longdo]
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
たくし上げる[たくしあげる, takushiageru] (v1) to roll up or pull up (sleeves, skirt, etc.) [Add to Longdo]
キュロットスカート[, kyurottosuka-to] (n) culotte skirt; culottes [Add to Longdo]
ギャザースカート[, gyaza-suka-to] (n) gathered skirt [Add to Longdo]
ゴアードスカート[, goa-dosuka-to] (n) gored skirt [Add to Longdo]
サーキュラースカート[, sa-kyura-suka-to] (n) circular skirt [Add to Longdo]
サスペンダースカート[, sasupenda-suka-to] (n) skirt with suspender [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qún, ㄑㄩㄣˊ, ] skirt [Add to Longdo]
裙子[qún zi, ㄑㄩㄣˊ ㄗ˙, ] skirt [Add to Longdo]
踢脚线[tī jiǎo xiàn, ㄊㄧ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] skirting board [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
周辺[しゅうへん, shuuhen] circumference, outskirts, environs, (computer) peripheral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skirt \Skirt\, v. t.
   To be on the border; to live near the border, or extremity.
   [1913 Webster]
 
      Savages . . . who skirt along our western frontiers.
                          --S. S. Smith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skirt \Skirt\, n. [OE. skyrt, of Scand. origin; cf. Icel. skyrta
   a shirt, Sw. sk["o]rt a skirt, skjorta a shirt. See {Shirt}.]
   1. The lower and loose part of a coat, dress, or other like
    garment; the part below the waist; as, the skirt of a
    coat, a dress, or a mantle.
    [1913 Webster]
 
   2. A loose edging to any part of a dress. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A narrow lace, or a small skirt of ruffled linen,
       which runs along the upper part of the stays before,
       and crosses the breast, being a part of the tucker,
       is called the modesty piece.     --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Border; edge; margin; extreme part of anything "Here in
    the skirts of the forest." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A petticoat.
    [1913 Webster]
 
   5. The diaphragm, or midriff, in animals. --Dunglison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skirt \Skirt\, v. t. [imp. & p. p. {Skirted}; p. pr. & vb. n.
   {Skirting}.]
   1. To cover with a skirt; to surround.
    [1913 Webster]
 
       Skirted his loins and thighs with downy gold.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To border; to form the border or edge of; to run along the
    edge of; as, the plain was skirted by rows of trees. "When
    sundown skirts the moor." --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skirt
   n 1: cloth covering that forms the part of a garment below the
      waist
   2: a garment hanging from the waist; worn mainly by girls and
     women
   3: (Fungi) a remnant of the partial veil that in mature
     mushrooms surrounds the stem like a collar [syn: {annulus},
     {skirt}]
   4: informal terms for a (young) woman [syn: {dame}, {doll},
     {wench}, {skirt}, {chick}, {bird}]
   v 1: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing
      (duties, questions, or issues); "He dodged the issue"; "she
      skirted the problem"; "They tend to evade their
      responsibilities"; "he evaded the questions skillfully"
      [syn: {hedge}, {fudge}, {evade}, {put off}, {circumvent},
      {parry}, {elude}, {skirt}, {dodge}, {duck}, {sidestep}]
   2: pass around or about; move along the border; "The boat
     skirted the coast"
   3: form the edge of
   4: extend on all sides of simultaneously; encircle; "The forest
     surrounds my property" [syn: {surround}, {environ}, {ring},
     {skirt}, {border}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top