ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hem in

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hem in-, *hem in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hem in[PHRV] ล้อมรอบ, See also: โอบล้อม, Syn. box in, fence in, hedge in, hem about, rail in, wall in
hem in[VT] กักขัง, See also: กักตัว, Syn. confine, restrict

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around   FR: encercler ; entourer ; ceindre

Japanese-English: EDICT Dictionary
夏山冬里[なつやまふゆさと, natsuyamafuyusato] (n) (See 夏山冬里方式) pasturing cattle in summer and feeding them indoors during winter; rotated grazing [Add to Longdo]
棒手振り;棒手振[ぼてふり, botefuri] (n) (obsc) Edo-era street merchant who carried wares hanging from a pole, hawking them in the street [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hem in
   v 1: surround in a restrictive manner; "The building was hemmed
      in by flowers"
   2: surround so as to force to give up; "The Turks besieged
     Vienna" [syn: {besiege}, {beleaguer}, {surround}, {hem in},
     {circumvent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top