Search result for

surrounding

(70 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surrounding-, *surrounding*, surround
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surrounding[ADJ] ี่ซึ่งล้อมรอบ, See also: ซึ่งแวดล้อม, ซึ่งโอบล้อม, Syn. around, enclosing, encompassing
surroundings[N] สภาพแวดล้อม, See also: สิ่งแวดล้อม, Syn. environment, circumstances, vicinity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surrounding(ซะเรา'ดิง) n. สิ่งแวดล้อม adj. โอบล้อม,ล้อมรอบ,แวดล้อม, See also: surroundings n.,pl. สภาพแวดล้อม,การแวดล้อม,การอ้อมล้อม.

English-Thai: Nontri Dictionary
surroundings(n) เครื่องแวดล้อม,สภาพแวดล้อม,สิ่งแวดล้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surrounding circumstancesพฤติการณ์แวดล้อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Surrounding Nets (n) อวนล้อมจับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are several medical transports surrounding the station.มียานขนส่งหลายลำล้อมรอบสถานีนั่นครับ Shadow of Malevolence (2008)
Most of the troops stationed in the capital are surrounding the palace.กองทัพส่วนใหญ่ที่ประจำการอยู่ใน\ เมืองหลวงกำลังล้อมวังหลวง The Kingdom of the Winds (2008)
So, you have to learn to read your surroundings.แล้ว,นายจะต้องเรียนรู้ ต้องอ่านถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา Bangkok Dangerous (2008)
Once he's around his familiar surroundings, and you've given yourself time to recover from the shock of his changed condition, you will see that this is your waiter;เมื่อเขากลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมทึ่คุ้นเคย และคุณก็ให้เวลาตัวเองได้ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเขา คุณจะรู้เองว่า นี่แหละ วอลเตอร์ของคุณ Changeling (2008)
Don't get your surroundings involved... while you're glorifying your freedom.แล้วเจ้าล่ะ เจ้านายโง่ๆของเจ้าให้เจ้าไปทำงาน Goemon (2009)
Undercover, yo, you gotta blend in with your surrounding.การแฝงการ ต้องให้กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We want snipers on top of the stadium and the surrounding buildings here.ผมต้องการมือปืนคุ้มกันชั้นบนของสนามกีฬา และตึกโดยรอบทั้งหมด Invictus (2009)
We're also picking it up in the surrounding environments at much lower concentrations.เรายังได้เก็บอากาศบริเวณรอบๆ พบปริมาณน้อยมาก Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
What's the risk of the pathogen spreading to the surrounding areas?เรืองการแพร่กระจายของเชื่อโรคหละ ไปยังพื้นที่รอบๆหละ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Most patients Have a hard time Coping with new surroundings.คนไข้ส่วนมากมี เวลายากที่รับมือกับบริเวณรอบๆใหม่. Conflicted (2009)
Buffalo and surrounding cities. Go back 10 years.ในบัฟฟาโลและใกล้เคียงย้อนหลังสิบปีที The Big Wheel (2009)
we went back 10 years and included surrounding cities.เราเช็คย้อนหลังสิบปี รวมถึงเมืองใกล้เคียงด้วย The Big Wheel (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surroundingA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
surroundingBecause the surroundings were so dark, he could not see anything.
surroundingChildren are quick to accustom themselves to new surroundings.
surroundingCircumstances surrounding the textile industry have changed.
surroundingFor three hundred years they have farmed the surrounding land.
surroundingHe quickly accustomed himself to his new surroundings.
surroundingHe soon got used to new surroundings.
surroundingHe tried to adapt himself to his new surroundings.
surroundingI felt ill at ease in the new surroundings.
surroundingI found it pretty hard to adjust to my new surroundings.
surroundingI saw them surrounding him.
surroundingLive where she may, she always enjoys her surroundings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งรอบข้าง[N] surroundings, See also: environment, Syn. สิ่งรอบตัว
สิ่งรอบตัว[N] surroundings, See also: environment, Syn. สิ่งรอบข้าง
สภาพแวดล้อม[N] surrounding, Syn. สิ่งแวดล้อม
ภาวะแวดล้อม[N] surrounding, Syn. สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม, Example: ประสบการณ์จากภาวะแวดล้อมในวัยเด็กจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในอนาคต, Thai definition: สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
สภาพแวดล้อม[N] environment, See also: surrounding, Syn. สิ่งแวดล้อม, Example: สภาพแวดล้อมของกรุงเทพในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก
สิ่งแวดล้อม[N] surroundings, See also: environment, Syn. สภาพแวดล้อม, Example: ลวดลายส่วนใหญ่ของไทยได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ, Thai definition: สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
อุปจาร[N] vicinity, See also: surroundings, Thai definition: ที่ใกล้, บริเวณรอบๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ที่แวดล้อม[N] surrounding, See also: environment, enclosing, encircling, encompassing, neighboring, Syn. สิ่งแวดล้อม, บริเวณแวดล้อม
รอบตัว[ADJ] surrounding, See also: be on all sides of, be all round, Syn. รอบกาย, Example: เรื่องความรู้รอบตัวนั้นไม่มีใครสู้เขาได้, Thai definition: ที่อยู่รอบข้าง
แวดล้อม[ADJ] surrounding, Example: ประธานาธิบดีอยู่ในสภาพจนมุมเพราะคนที่แวดล้อมใกล้ตัวเขาไม่ให้ความช่วยเหลือ, Thai definition: ที่อยู่โดยรอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำแพงเมือง[n. exp.] (kamphaēng meūang) EN: city wall ; wall surrounding a city   FR: muraille [f] ; enceinte [f] ; rempart [m]
กรณีแวดล้อม[n. exp.] (karanī waētløm) EN: surrounding circumstances   
พฤติการณ์ประกอบ[n. exp.] (phreuttikān prakøp) EN: attendant circumstances ; surrounding circumstances   
พฤติการณ์แวดล้อม[n. exp.] (phreuttikān waētløm) EN: attendant circumstances ; surrounding circumstances   
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: cloister surrounding a temple   FR: cloître [m]
รอบทิศทาง[adj.] (røp thitthāng) EN: surrounding   FR: alentour
รอบตัว[adj.] (røptūa) EN: all-round ; surrounding ; on all sides of ; all-around ; around ; general   FR: environnant ; général
สภาพแวดล้อม[n.] (saphāpwaētløm) EN: environment ; surroundings   FR: environnement [m]
สิ่งแวดล้อม[n.] (singwaētløm) EN: environment ; surroundings   FR: environnement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SURROUNDING    S ER0 AW1 N D IH0 NG
SURROUNDINGS    S ER0 AW1 N D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surrounding    (v) (s @1 r au1 n d i ng)
surroundings    (n) (s @1 r au1 n d i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐるっと(P);ぐるりと[, gurutto (P); gururito] (adv) (on-mim) turning in a circle; going around; turning about; surrounding; encircling; (P) [Add to Longdo]
ぐるり[, gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P) [Add to Longdo]
囲み取材[かこみしゅざい, kakomishuzai] (n) on-the-spot interview by surrounding reporters [Add to Longdo]
囲壁[いへき, iheki] (n,adj-no) enclosure; casing; surrounding wall [Add to Longdo]
囲繞;囲にょう[いじょう(囲繞);いにょう, ijou ( i jou ); inyou] (n,vs) surrounding; enclosure [Add to Longdo]
[ゆかり, yukari] (n) (surrounding) edge; (P) [Add to Longdo]
遠巻き[とおまき, toomaki] (n) surrounding at a distance [Add to Longdo]
回り(P);周り(P);廻り[まわり, mawari] (n,n-suf) (1) circumference; perimeter; edge; (2) surroundings; locality; neighborhood; (3) (回り, 廻り only) rotation; circulation; (P) [Add to Longdo]
外囲[がいい, gaii] (n) periphery; surroundings [Add to Longdo]
楽市楽座[らくいちらくざ, rakuichirakuza] (n) free markets and open guilds (policy enacted by daimyo in the Azuchimomoyama Period (1573-1598) that weakened the strict regulations surrounding business establishment in market places and important cities, allowing new businesses to open in Joka-machi market places) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周围[zhōu wéi, ㄓㄡ ㄨㄟˊ, / ] surroundings; environment; to encompass [Add to Longdo]
周遭[zhōu zāo, ㄓㄡ ㄗㄠ, ] surrounding, nearby [Add to Longdo]
外围[wài wéi, ㄨㄞˋ ㄨㄟˊ, / ] surrounding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surrounding \Sur*round"ing\, a.
   Inclosing; encircling.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surrounding \Sur*round"ing\, n.
   1. An encompassing.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. The things which surround or environ; external or
    attending circumstances or conditions.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surround \Sur*round"\, v. t. [imp. & p. p. {Surrounded}; p. pr.
   & vb. n. {Surrounding}.] [OF. suronder to overflow, LL.
   superundare; fr. L. super over + undare to rise in waves,
   overflow, fr. unda wave. The English sense is due to the
   influence of E. round. See {Super-}, and {Undulate}, and cf.
   {Abound}.]
   1. To inclose on all sides; to encompass; to environ.
    [1913 Webster]
 
   2. To lie or be on all sides of; to encircle; as, a wall
    surrounds the city.
    [1913 Webster]
 
       But could instead, and ever-during dark
       Surrounds me.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To pass around; to travel about; to circumnavigate; as, to
    surround the world. [Obs.] --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) To inclose, as a body of troops, between hostile
    forces, so as to cut off means of communication or
    retreat; to invest, as a city.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To encompass; encircle; environ; invest; hem in; fence
     about.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surrounding
   adj 1: closely encircling; "encompassing mountain ranges"; "the
       surrounding countryside" [syn: {encompassing(a)},
       {surrounding(a)}, {circumferent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top