หรือคุณหมายถึง encompaß?
Search result for

encompass

(29 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encompass-, *encompass*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encompass    [VT] รวมเข้าไว้ทั้งหมด, Syn. contain, include
encompass    [VT] ล้อมรอบ, Syn. encircle, envelop, surround
encompass with    [PHRV] ล้อมรอบด้วย, See also: ห่อหุ้มด้วย, โอบล้อมด้วย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encompassThe optimal formula which would encompass all these factors has not been proposed.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encompass(เอนคัม'เพิส) vt. ล้อมรอบ,ตีวง,เวียนรอบ,ปิด,ผนึก,รวมทั้ง,บรรลุผล., See also: encompassment n. ดูencompass, Syn. surround

English-Thai: Nontri Dictionary
encompass(vt) ล้อมวง,ห้อมล้อม,ตีวง,รวมไว้,ปิดผนึก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวดล้อม [V] surround, See also: encompass, Syn. โอบล้อม, ห้อมล้อม, โอบ
หมายรวม    [V] encompass, See also: include, Syn. รวมถึง, รวมทั้ง, Ant. ยกเว้น, Example: การแก้ไขปัญหาสุขภาพ เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข ทุกคนนั้นหมายรวมประชาชน องค์กรท้องถิ่น, บุคลากรภาครัฐ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หมายรวม    [V] encompass, See also: include, Syn. รวมถึง, รวมทั้ง, Ant. ยกเว้น, Example: การแก้ไขปัญหาสุขภาพ เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข ทุกคนนั้นหมายรวมประชาชน องค์กรท้องถิ่น, บุคคลากรภาครัฐ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้อมล้อม[v.] (hømløm) EN: encircle ; besiege ; encompass ; beset ; surround   FR: entourer ; se grouper autour
กินความ[v.] (kinkhwām) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend ; encompass ; have meanings ; have implications   
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around   FR: encercler ; entourer ; ceindre
แวดล้อม[v.] (waētløm) EN: surround ; encompass ; be encompassed   FR: environner ; entourer
แวดล้อมด้วย[v.] (waētløm dūay) EN: be encompassed by   FR: être entouré de ; être environné par

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCOMPASS    EH0 N K AH1 M P AH0 S
ENCOMPASSED    EH0 N K AH1 M P AH0 S T
ENCOMPASSES    EH0 N K AH1 M P AH0 S AH0 Z
ENCOMPASSING    EH0 N K AH1 M P AH0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encompass    (v) (i1 n k uh1 m p @ s)
encompassed    (v) (i1 n k uh1 m p @ s t)
encompasses    (v) (i1 n k uh1 m p @ s i z)
encompassing    (v) (i1 n k uh1 m p @ s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
高等部[こうとうぶ, koutoubu] (n) senior high school (esp. the senior high school section of a school that also encompasses other grades) [Add to Longdo]
整体[せいたい, seitai] (n,adj-no) Setai (manipulative therapy based on Chinese and Japanese traditions, and encompassing osteopathy, massage and chiropractic) [Add to Longdo]
年末年始[ねんまつねんし, nenmatsunenshi] (n) the New Year's holiday; the period encompassing the close of the old year and the start of the new year [Add to Longdo]
網羅[もうら, moura] (n,vs) comprising; including; covering; encompassing; comprehending; (P) [Add to Longdo]
網羅的[もうらてき, mourateki] (adj-na) comprehensive; exhaustive; cyclopedic; encompassing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encompass \En*com"pass\, v. t. [imp. & p. p. {Encompassed}; p.
   pr. & vb. n. {Encompassing}.]
   To circumscribe or go round so as to surround closely; to
   encircle; to inclose; to environ; as, a ring encompasses the
   finger; an army encompasses a city; a voyage encompassing the
   world. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      A question may be encompassed with difficulty. --C. J.
                          Smith.
   [1913 Webster]
 
      The love of all thy sons encompass thee. --Tennyson.
 
   Syn: To encircle; inclose; surround; include; environ;
     invest; hem in; shut up.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encompass
   v 1: include in scope; include as part of something broader;
      have as one's sphere or territory; "This group encompasses
      a wide range of people from different backgrounds"; "this
      should cover everyone in the group" [syn: {embrace},
      {encompass}, {comprehend}, {cover}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top