ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encircle

EH0 N S ER1 K AH0 L   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encircle-, *encircle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encircle[VT] ล้อมรอบ, See also: ล้อม, ล้อมวง, Syn. circle, enclose, girdle, surround
encirclement[N] การล้อมวง, See also: การล้อมรอบ, Syn. enclosure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encircle(เอนเซอร์'เคิล) {encircled,encircling,encircles} vt. ล้อมรอบ,ตีวง,เวียนรอบ., See also: encirclement n. ดูencircle

English-Thai: Nontri Dictionary
encircle(vt) ล้อมวง,ล้อมรอบ,ตีวง,โอบล้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encirclementการโอบล้อม, การตีวงล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Knowledge is limited. Imagination encircles the world."ความรู้มีวงจำกัด แต่จินตนาการโอบล้อมโลกใบนี้" Compulsion (2005)
And we must all arrive at the kitchen at the same moment to encircle them.ทุกคนต้องไปให้ถึงครัว ในเวลาเดียวกันเพื่อโอบล้อมพวกมัน Rescue Dawn (2006)
In Hot Gates, You can completely encircle Leonidas.เจ้าต้องการอะไรตอบแทนละ? Meet the Spartans (2008)
Can we really encircle so much territory?เราจะยึดดินแดน ได้มากขนาดนั้นเลยหรือ ? Three Kingdoms (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encircleThe pond was encircled with trees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายล้อม[V] surround, See also: encircle, hem in, ring, Example: ทันทีที่คุณปู่มาถึงบ้าน บรรดาหลานๆ ก็กรูออกมารายล้อมคุณปู่ แล้วเสียงเพลงอวยพรวันเกิดก็ก้องกังวานขึ้น, Thai definition: เรียงวนรอบ
อ้อม[V] encircle, Syn. โอบรอบ, ตีวงโค้ง, ล้อม, Example: ช้างพลายดูดน้ำ ยกงวงอ้อมมาทางข้าง จ่อปลายขึ้นเหนือคอแล้วพ่นเสียงดัง
ล้อมรอบ[V] surround, See also: encircle, enclose, hem in, encompass, envelop, ring, Syn. ล้อม, โอบล้อม, Example: ไม่ช้าเราก็ออกมายังทุ่งน้อยๆ ซึ่งล้อมรอบไปด้วยต้นไม้สูง, Thai definition: โอบเป็นวงโดยรอบ, ตีวงเข้าไปโดยรอบ
ห้อมล้อม[V] surround, See also: encircle, enclose, encompass, envelop, hem in, Syn. โอบล้อม, แวดล้อม, Example: สถานที่แห่งนี้ห้อมล้อมด้วยภูเขา
ล้อมหน้าล้อมหลัง[V] surround, See also: encircle, go round, Example: หมา 2–3 ตัวพากันวิ่งกรูกระดิกหางเข้าล้อมหน้าล้อมหลังเขา
วงล้อม[N] encirclement, Example: ผมรู้สึกว่า ตัวเองเหมือนตกอยู่ในวงล้อมของสัตว์ร้าย
แวง[V] encircle, See also: surround, Syn. ล้อมรอบ, ล้อมวง
โอบล้อม[V] surround, See also: encircle, enfold, Syn. ปิดล้อม, Example: พม่ายกทัพเข้าโจมตี และโอบล้อมกรุงศรีอยุธยาแล้ว
โอบ[V] encircle, See also: surround, Syn. ล้อมรอบ, Example: ถนนในอินเดียใต้ส่วนใหญ่เก่าและแคบ สองข้างทางมีต้นไม้ใหญ่โอบรอบ
ตีวง[V] encircle, See also: make a wide sweep, Syn. ล้อมวง, โอบล้อม, ตีวงล้อม, ขยายวง, Example: เราต้องตีวงออกไปให้กว้างเพื่อไม่ให้ศัตรูเข้ามาประชิดตัวได้, Thai definition: เคลื่อนที่ล้อมเป็นวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้อม[v.] (høm) EN: surround ; gather around ; encircle ; besiege ; enclose   FR: entourer ; mettre autour
ห้อมล้อม[v.] (hømløm) EN: encircle ; besiege ; encompass ; beset ; surround   FR: entourer ; se grouper autour
ล้อม[v.] (løm) EN: besiege ; surround ; encircle ; enclose   FR: encercler ; entourer ; assiéger
ล้อมเมือง[v. exp.] (løm meūang) EN: encircle a city ; surround a city ; besiege a city   FR: encercler une ville ; assiéger une ville
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around   FR: encercler ; entourer ; ceindre
อ้อม[v.] (øm) EN: encircle   
โอบ[v.] (ōp) EN: surround ; encircle ; besiege   FR: entourer ; encercler
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up   FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper
วง[v.] (wong) EN: circle ; encircle ; contain ; ring ; mark with a circle   FR: encercler ; entourer d'un cercle
วงล้อม[n.] (wongløm) EN: encirclement   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCIRCLE EH0 N S ER1 K AH0 L
ENCIRCLED IH0 N S ER1 K AH0 L D
ENCIRCLEMENT EH0 N S ER1 K AH0 L M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encircle (v) ˈɪnsˈɜːʳkl (i1 n s @@1 k l)
encircled (v) ˈɪnsˈɜːʳkld (i1 n s @@1 k l d)
encircles (v) ˈɪnsˈɜːʳklz (i1 n s @@1 k l z)
encirclement (n) ˈɪnsˈɜːʳklmənt (i1 n s @@1 k l m @ n t)
encirclements (n) ˈɪnsˈɜːʳklmənts (i1 n s @@1 k l m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
囲む[かこむ, kakomu] (v5m,vt) to surround; to encircle; (P) [Add to Longdo]
巡らす[めぐらす, megurasu] (v5s,vt) to enclose (with); to surround (with); to encircle; to think over; to work out [Add to Longdo]
包囲[ほうい, houi] (n,adj-no,vs) siege; encirclement; envelopment; surrounding; besiegement; (P) [Add to Longdo]
包囲網[ほういもう, houimou] (n) encirclement; encircling net; tight besiegement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encircle \En*cir"cle\, v. t. [imp. & p. p. {Encircled}; p. pr. &
   vb. n. {Encircling}.] [Pref. en- + circle: cf. OF.
   encercler.]
   To form a circle about; to inclose within a circle or ring;
   to surround; as, to encircle one in the arms; the army
   encircled the city.
   [1913 Webster]
 
      Her brows encircled with his serpent rod. --Parnell.
 
   Syn: To encompass; surround; environ; inclose.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encircle
   v 1: form a circle around; "encircle the errors" [syn:
      {encircle}, {circle}]
   2: bind with something round or circular [syn: {gird},
     {encircle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top