ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appropriately

AH0 P R OW1 P R IY0 IH0 T L IY0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appropriately-, *appropriately*, appropriate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appropriately[ADV] อย่างเหมาะสม, Syn. fittingly, suitably, fitly, Ant. inappropriately, improperly

English-Thai: Nontri Dictionary
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม,อย่างเหมาะเจาะ,อย่างสมควร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't think we're dressed appropriately for the occasion.ชั้นว่าเราแต่งตัวไม่ถูกกับสถานการณ์นะ American Reunion (2012)
No. Actually, it's quite appropriately rated.ไม่หรอก จริงๆ แล้วมันพอดีแล้วน่ะ I've Got You Under Your Skin (2012)
And my government insists that the lieutenant be appropriately punished.และรัฐบาลของผมยืนยันให้ลงโทษ เขาอย่างเหมาะสม I Helu Pu (2012)
It will say that Agent Rigsby acted appropriately and with sound judgment when he used lethal force against Moss.มันจะเขียนถึงเจ้าหน้าที่ ริกซ์บี้ ได้ทำหน้าที่อย่างเหมาะสม และมีความยุติธรรม ในขณะที่เขาถูกบีบบังคับให้ต้องยิง เพื่อหยุดมอสส์ Blood Feud (2012)
I've been appropriately conversant about you.ผมพูดถึงคุณแต่ในแง่ดี Saturn Returns (2012)
From now on, I will see to it that you are appropriately consulted on important matters whenever necessary.ได้ จากนี้ข้าจัดให้ ว่าจะเอาเรื่องสำคัญมาปรึกษาเจ้า ถ้ามันจำเป็น The Bear and the Maiden Fair (2013)
And I have to dress slightly more appropriately to hide my badge and gun.และฉันต้องแต่งตัวให้เหมาะสมมากขึ้นเล็กน้อย Vertigo (2013)
I am just trying to make your anxiety appropriately focused.ฉันแค่พยายามจะทำให้คุณกังวลใจขึ้นมาบ้าง เพื่อที่จะมีสมาธิกับมันนะ Out of the Frying Pan (2013)
I need to know if that son of a bitch Levar, is behaving appropriately with these girls.ทำตัวเหมาะสมกับสาวๆ รึเปล่า Rules Don't Apply (2016)
Well, then they're appropriately named, I think.งั้นคงตั้งชื่อได้เหมาะแล้ว All We Had (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมวัย[ADV] properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมอายุ, Example: หัวหน้าคนใหม่แต่งตัวได้สมวัยน่ามองมาก, Thai definition: อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแก่อายุ
อย่างเหมาะสม[ADV] suitably, See also: appropriately, properly, Syn. อย่างเหมาะควร, Example: พ่อแม่ควรสอนให้ลูกมีความรู้ความเข้าใจในทัศนคติที่ถูกต้องต่อเพศของตนและต่อเพศตรงข้าม และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม
เหมาะเหม็ง[ADV] appropriately, See also: properly, Syn. พอดิบพอดี, Example: บทเพลงนี้สะท้อนบุคลิกของเขาได้อย่างเหมาะเหม็ง
พอเหมาะพอควร[ADV] appropriately, See also: suitably, moderately, Syn. พอดี, พอประมาณ, พอสมควร, พอเหมาะพอดี, Example: ลูกควรจะใช้อำนาจและเงินทองให้พอเหมาะพอควรแก่งาน, Thai definition: อย่างเหมาะเจาะพอดิบพอดี
พอการ[ADV] appropriately, See also: suitably, Syn. สมควร, เหมาะแก่งาน, Example: เถ้าแก่จ่ายค่าจ้างให้ทุกคนอย่างพอการกับเนื้องานของพวกเขา, Notes: (ปาก)
พอที่[ADV] suitable, See also: appropriately, Syn. เหมาะ, ควร, Example: งานแต่งงานของลูกจัดแต่พอเหมาะพอที่ก็ดีแล้ว
พอสถานประมาณ[ADV] appropriately, See also: suitably, moderately, Syn. พอควร, พอสมควร, Example: เขาแก้ปัญหานี้ได้ก็นับว่าเขาฉลาดพอสถานประมาณ
พอเหมาะ[ADV] appropriately, See also: suitably, good, Syn. พอดี, เหมาะสม, พอเหมาะพอควร, เหมาะเจาะ, Example: กสิกรจะต้องกำหนดจำนวนสัตว์ให้พอเหมาะกับพื้นที่หนึ่งไร่ในช่วงเวลาหนึ่ง
ตามควร[ADV] appropriately, See also: as fits, as it should be, as is proper, as discretion, suitably, Syn. พอควร, Ant. เกินควร, Example: เขาได้รับงานตามควรแก่กำลังความสามารถที่เขามี, Thai definition: ตามที่ควรจะเป็นหรือมีความเหมาะสมตามนั้น
กระเสียน[ADV] fittingly, See also: appropriately, befittingly, suitably, Syn. ชิด, สนิท, แนบเนียน, Example: ช่างไม้ปะไม้ได้กระเสียนกันเหมาะเจาะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหมาะเหม็ง[adv.] (mǿ mēng) EN: appropriately ; properly   
เหมาะสม[adv.] (mǿsom) EN: properly ; appropriately ; suitably   
พอประมาณ[adv.] (phøpramān) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate   FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)
สมควร[adv.] (somkhūan) EN: suitably ; properly ; appropriately   FR: convenablement
ตามควร[adv.] (tām khūan) EN: appropriately ; as fits ; as it should be ; as is proper ; as discretion ; suitably   FR: comme il convient ; comme il faut ; comme il se doit ; de façon/manière appropriée

CMU English Pronouncing Dictionary
APPROPRIATELY AH0 P R OW1 P R IY0 IH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appropriately (a) ˈəprˈouprɪəʳtliː (@1 p r ou1 p r i@ t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
夏館[なつやかた, natsuyakata] (n) villa arranged appropriately for summer; mansion arranged appropriately for summer [Add to Longdo]
然る可く;然るべく[しかるべく, shikarubeku] (adv) appropriately; properly [Add to Longdo]
適宜[てきぎ, tekigi] (adj-na,adj-no) (1) suitable; appropriate; (n-adv) (2) appropriately; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appropriately \Ap*pro"pri*ate*ly\, adv.
   In an appropriate or proper manner; fitly; properly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appropriately
   adv 1: in an appropriate manner; "he was appropriately dressed"
       [syn: {appropriately}, {suitably}, {fittingly},
       {befittingly}, {fitly}] [ant: {inappropriately},
       {unsuitably}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top