ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

superstructure

S UW1 P ER0 S T R AH2 K CH ER0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -superstructure-, *superstructure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
superstructure[N] ด้านบนของดาดฟ้าเรือ
superstructure[N] โครงสร้างส่วนบน, See also: ส่วนที่อยู่เหนือฐาน, ส่วนบนของสิ่งก่อสร้าง, Syn. building, edifice
superstructure[N] สถานบันที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superstructure(ซูเพอสทรัค'เชอะ) n. ส่วนที่อยู่เหนือฐาน,โครงสร้างส่วนบน,ส่วนบน, See also: superstructural adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
superstructure(n) ตัวตึก,สิ่งที่สร้างเหนือสิ่งอื่น,ส่วนบน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
superstructureโครงสร้างส่วนบน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just finished burying the superstructure yesterday...เพิ่งจะฝังโครงสร้างส่วนบนเมื่อวานเอง And Then There Were More (2011)
We'll use the superstructure of the city to mask our approach.เราจะใช้ตึกของเมืองเพื่อปกปิดวิธีการของเรา White House Down (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงบน[n. exp.] (chūang bon) EN: upper portion ; upper section ; superstructure   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPERSTRUCTURE S UW1 P ER0 S T R AH2 K CH ER0
SUPERSTRUCTURES S UW1 P ER0 S T R AH2 K CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superstructure (n) sˈuːpəstrʌktʃər (s uu1 p @ s t r uh k ch @ r)
superstructures (n) sˈuːpəstrʌktʃəz (s uu1 p @ s t r uh k ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上层建筑[shàng céng jiàn zhù, ㄕㄤˋ ㄘㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ, / ] superstructure, #23,115 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochbau {m}superstructure work [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上層建築[じょうそうけんちく, jousoukenchiku] (n) superstructure; upper stories [Add to Longdo]
上部構造[じょうぶこうぞう, joubukouzou] (n) superstructure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Superstructure \Su`per*struc"ture\, n. [Cf. F. superstructure.]
   1. Any material structure or edifice built on something else;
    that which is raised on a foundation or basis; esp.
    (Arch.), all that part of a building above the basement.
    Also used figuratively.
    [1913 Webster]
 
       You have added to your natural endowments the
       superstructure of study.       --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Railway Engin.) The sleepers, and fastenings, in
    distinction from the roadbed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 superstructure
   n 1: structure consisting of the part of a ship above the main
      deck

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top