ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

体制

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -体制-, *体制*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体制[tǐ zhì, ㄊㄧˇ ㄓˋ, / ] system; organization, #1,532 [Add to Longdo]
经济体制[jīng jì tǐ zhì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄊㄧˇ ㄓˋ, / ] economic system, #10,394 [Add to Longdo]
政治体制[zhèng zhì tǐ zhì, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄊㄧˇ ㄓˋ, / ] form of government [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
体制[たいせい, taisei] (n) order; system; structure; set-up; organization; organisation; (P) [Add to Longdo]
体制[たいせいがわ, taiseigawa] (n,adj-no) the establishment [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The hospital provides around the clock service.その病院は24時間体制を整えている。
Speaking with reporters in Montreal, Canada, Walesa says the change of leadership in East Germany came about because the old guard leaders missed the train of history.モントリオールで報道人と会見したワレサ氏は、東ドイツ指導部の交代は、旧体制の保守は指導者らが歴史の流れに取り残されたために起きた、と述べました。
Communism was the political system in the Union of Soviet Socialist Republics, but that stopped in 1993.共産主義はソビエト社会主義共和国の政治体制だったが、1993年に崩壊した。
Communism is the system practiced in the Soviet Union.共産主義はソ連で実践された体制である。
Conformity is an essential element of our homogeneous community.体制に従おうとする意識は、この単一民族社会の本質的な要素である。
Japan has been one of the greatest beneficiaries of the free trade system under the GATT regime.日本はガット自由貿易体制における最大の受益者の一つだったということができる。
Security at the airport has been stepped up since the bomb scare.爆破予告以来、空港の警備体制は強化された。
Opposition leaders say it's possible the Communists could end up in a small minority.体制指導者らは、共産主義者が少数野党に転落することもあり得るとしています。
All political dissidents were purged under the former regime.体制派はすべて旧体制のもとで粛清されました。
The soldiers were on the alert.兵士達は厳戒体制にあった。
In a social system, posture by which the responsibility is abandoned in a micro standpoint as no macro as the organization or nor the individual is sure not to be supported.#A: 社会体制において、組織としてのマクロな、若しくは個人としてのミクロな立場で責任を放棄する姿勢が支持されよう筈もない。
#B: 社会 体制 組織 若しくは 個人 立場 責任 放棄 姿勢 支持 筈 マクロ ミクロ に於いて として

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Drew's a good guy, but even I have to admit what he said in that deposition was borderline unpatriotic.[JA] ドリューはいい奴だが― 裁判での発言は 反体制的に思える Soon (2016)
No sir-you-ree Bob![CN] 不是那种体制森严的! Go (1999)
Plus, I want 'round-the-clock protection and access to my $45 million.[JA] それに24時間体制の保護と 4500万ドル引き出せるようにしてくれ Imminent Risk (2017)
He will head the provisional emergency government that has been quickly set up and has stated that his first order of business will be to name a new cabinet to fill the political void.[JA] 政府の機能不全による 緊急避難としての臨時体制です これ以上の 政治的空白を避けるため Shin Godzilla (2016)
You know, they're gonna get this figured out.[JA] 奴らは体制を立て直すだろう 13 Hours (2016)
I want her in protective custody. Safe house. 24-hour watch.[JA] 彼女を保護し監視下に置け 24時間体制でだ Surf N Turf (2016)
Sweet system you got.[CN] 你有一个好体制. Red Corner (1997)
I'm an institutional man now.[CN] 我已体制化了 The Shawshank Redemption (1994)
Let's end this ludicrous co-policing arrangement.[CN] 共同警备体制这种多余的事我看还是算了吧 Jin-Roh: The Wolf Brigade (1999)
You can live off it and stay outside the system?[CN] 不入体制仍可靠音乐为生? A Summer's Tale (1996)
Dougie[CN] 动摇国家的体制 Dougie The People vs. Larry Flynt (1996)
Two men should be working here at all times.[JA] 常に2人体制で掘って行こう Anthropoid (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top