Search result for

infrastructure

(42 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infrastructure-, *infrastructure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infrastructure[N] โครงสร้างพื้นฐาน, See also: ระบบพื้นฐาน, Syn. foundation, basic structure, base

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infrastructure(อิน'ฟระสทรัคเชอะ) n. พื้นฐานของโครงสร้าง เช่น ถนนหนทาง สิ่งก่อสร้าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบพื้นฐานการขนส่ง เช่น ถนน ทางรถไฟ สนามบิน การสื่อสาร โทรคมนาคม เป็นต้น อุตสาหกรรมหลัก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
infrastructureinfrastructure, โครงสร้างพื้นฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Infrastructure (Economics)โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The infrastructure to develop and test biological weapons.การพัฒนาและทดสอบอาวุธชีวภาพ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
We need a proper infrastructure.เราต้องการโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมบูรณ์ Mandala (2009)
...lasted longer and caused more damage to our infrastructure than we originally thought.แรงทำลาย มีมากกว่าที่เราคาดการไว้ Knowing (2009)
The embryonic cells of a blue shark can be injected between the vertebrae to form an infrastructure matrix that facilitates neural transmission.เซลส์ตัวอ่อน ของฉลามสีน้ำเงินถูกฉีดเข้าไประหว่างกระดูกสันหลัง ไปสร้างเนื้อเยื่อโครงสร้างพื้นฐาน The Predator in the Pool (2010)
Fortunately, Thomas has made a lot of progress in creating the infrastructure we'll need to get us back home, and I will be taking over that effort from now on.ยังดีที่ โธมัสได้ก้าวหน้าไปหลายอย่าง ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเราจะต้องใช้ในการนำพวกเรากลับบ้าน และฉันจะรับช่วงต่อ Your World to Take (2010)
They don't have the infrastructure to pull this off.พวกเขาไม่มีระบบพื้นฐานที่จะทำมใันได้ Everything Will Change (2010)
At the same site, so we can take advantage of the infrastructure that we have set up there.ในพื้นที่เดียวกัน เราจะได้ใช้ประโยชน์ระบบพื้นฐาน ที่เราสร้างขึ้นที่นั้น Everything Will Change (2010)
One day it's peer-to-peer connectivity, then next it's top-down integration with their preexisting infrastructure.วันนี้อาจจะอยากเชื่อมเครือข่าย อีกวันจะเอาอีกอย่าง Love & Other Drugs (2010)
The Burj Khalifa, it's the tallest building in the world, and you want to alter its infrastructure with the hopes of convincing two people that they've had a meeting, which actually really never happened.บรูช คาลิฟา คือตึกที่สูงที่สุดในโลก และคุณต้องการเปลี่ยนแปลงห้อง โดยหวังจะทำให้คนสองคน เชื่อว่าพวกเขา Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Now it's longer lasting infrastructure more wealth, less crime.แต่มันก็ไม่นานนัก ยิ่งรวยมากขึ้นก็ยิ่งมีอาญากรรมเกิดขึ้นตามกัน Something Wicked This Fae Comes (2011)
Some of you will be taken to the portal array's location to finish the infrastructure.บางคนจะถูกพาตัวไปที่สถานที่สร้างทางเข้า เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน Turnabout (2011)
They'll need land, food, infrastructure.พวกเขาจะต้องการที่ดิน อาหาร โครงสร้างพื้นฐาน You Bury Other Things Too (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
infrastructureForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
infrastructureThis blog covers topics that centre on information infrastructure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โครงสร้างพื้นฐาน[N] infrastructure, See also: basic structure, substructure, foundation, basis, Syn. องค์ประกอบพื้นฐาน, ส่วนประกอบพื้นฐาน, Example: การเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติเป็นสาระสำคัญในนโยบายสารสนเทศของรัฐ, Count unit: โครงสร้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โครงสร้างพื้นฐาน[n. exp.] (khrōngsāng pheūnthān) EN: infrastructure ; basic structure ; substructure ; foundation ; basis   FR: infrastructure [f] ; structure de base [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INFRASTRUCTURE    IH2 N F R AH0 S T R AH1 K CH ER0
INFRASTRUCTURES    IH2 N F R AH0 S T R AH1 K CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infrastructure    (n) (i1 n f r @ s t r uh k ch @ r)
infrastructures    (n) (i1 n f r @ s t r uh k ch @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフラ[, infura] (n) (abbr) (See インフラストラクチャー) infrastructure; (P) [Add to Longdo]
インフラストラクチャー;インフラストラクチャ[, infurasutorakucha-; infurasutorakucha] (n) infrastructure [Add to Longdo]
インフラストラクチャモード[, infurasutorakuchamo-do] (n) {comp} infrastructure mode [Add to Longdo]
インフラ開発[インフラかいはつ, infura kaihatsu] (n) infrastructure development [Add to Longdo]
インフラ整備[インフラせいび, infura seibi] (n) infrastructure improvement [Add to Longdo]
ネットワークインフラ[, nettowa-kuinfura] (n) {comp} network infrastructure [Add to Longdo]
下部組織[かぶそしき, kabusoshiki] (n) lower branch (of an organization) (organisation); infrastructure [Add to Longdo]
基礎構造[きそこうぞう, kisokouzou] (n) infrastructure [Add to Longdo]
基盤ソフト[きばんソフト, kiban sofuto] (n) software infrastructure; underlying software [Add to Longdo]
公開鍵基盤[こうかいかぎきばん, koukaikagikiban] (n) {comp} Public Key Infrastructure [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基础设施[jī chǔ shè shī, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄕㄜˋ ㄕ, / ] infrastructure [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インフラ[いんふら, infura] infrastructure [Add to Longdo]
インフラストラクチャ[いんふらすとらくちゃ, infurasutorakucha] infrastructure [Add to Longdo]
ネットワークインフラ[ねっとわーくいんふら, nettowa-kuinfura] network infrastructure [Add to Longdo]
世界情報インフラ[せかいじょうほうインフラ, sekaijouhou infura] global information infrastructure (GII) [Add to Longdo]
通信インフラ[つうしんインフラ, tsuushin infura] communications infrastructure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infrastructure
   n 1: the basic structure or features of a system or organization
      [syn: {infrastructure}, {substructure}]
   2: the stock of basic facilities and capital equipment needed
     for the functioning of a country or area; "the industrial
     base of Japan" [syn: {infrastructure}, {base}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top