Search result for

building

(119 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -building-, *building*, build
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
building[N] ตึก, See also: อาคาร, สิ่งก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง, เรือน, โรง, Syn. edifice, structure
building[N] ธุรกิจก่อสร้าง
building[N] การก่อสร้าง
building[ADJ] ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง
building block[N] ตัวต่อไม้หรือพลาสติกของเล่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
building(บิล'ดิง) n. สิ่งก่อสร้าง,การก่อสร้างอาคาร,ตึก,สำนักงาน
outbuilding(เอาทฺ'บีลดิง) n. สิ่งปลูกสร้างข้างนอก

English-Thai: Nontri Dictionary
building(n) การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ตึก,อาคาร,โรงเรือน
outbuilding(n) เรือนนอก,ตึกนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buildingอาคาร, โรงเรือน, สิ่งปลูกสร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
building codeประมวลกฎหมายควบคุมอาคาร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
building envelopeเปลือกอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
building leaseสัญญาเช่าที่ดินเพื่อสร้างอาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
building load profileโพรไฟล์ภาระอาคาร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
building orientationทิศอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
building rateอัตราเบี้ยประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
building stoneหินก่อสร้าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
building, nationการสร้างชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
building-upการเสริมผิว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buildingการก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Building อาคาร
อาคารตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารดังต่อไปนี้ ที่ก่อสร้างขึ้นในเขตท้องที่ซึ่งกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารใช้บังคับ ไม่ว่าจะมีลักษณเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม 1. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 2. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 3.หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 4. สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 5. สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ 6. อาคารที่ก่อสร้างขึ้นในที่ดินของบุคคลตามที่ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน 7. อาคารโรงเรียนราษฎร์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ และโรงเรียนของทางราชการ และอาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ 8. อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศ และของเอกชน 9. อาคารศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า 10. ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา 11. ภัตตาคารหรือร้านอาหาร 12. แพปลาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา 13.อาคารหรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นสมควร กำหนดในภายหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Building อาคาร
1) ตึก บ้าน โรง เรือน แพ ตลาด คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้ำ อุโมงค์ หรือป้ายตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย 2) อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Building อาคาร
ตึก บ้าน โรง เรือน แพ ตลาด คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ (ตามความในกฎหมายการสาธารณสุข) [สิ่งแวดล้อม]
Building Blockหน่วยโครงสร้าง [การแพทย์]
Building failuresอาคารถล่ม [TU Subject Heading]
Building inspectionการตรวจสอบอาคาร [TU Subject Heading]
Building lawsกฎหมายการก่อสร้างอาคาร [TU Subject Heading]
Building managementการจัดการอาคาร [TU Subject Heading]
Building materialsวัสดุก่อสร้าง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
building structuresสิ่งปลูกสร้าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the building.ในอาคาร. New Haven Can Wait (2008)
We traffic in brick buildings full of professors.ที่นี่หนาแน่นไปด้วยอาจารย์ New Haven Can Wait (2008)
He did, which is why the whole building's up for auction.ใช่ เขาตายแล้ว นั่นแหล่ะเหตุผลที่ตึกนี้ถูกขายทอดตลาด Chuck in Real Life (2008)
I know where his building is. Let's go.ฉันรู้ว่าตึกนี้อยู่ที่ไหน /Nไปกันเถอะ There Might be Blood (2008)
What have you been doing all this time, building snowmen?นายกำลังทำอะไรอยู่ สร้างสโนว์แมน? Odyssey (2008)
Barn, tiger, car, hammer, tree, building, cup, phone, toaster, house, doll, football, book, umbrella, bench, paper clip.โรงนา เสือ รถ ฆ้อน ต้นไม้ ตึก ถ้วย โทรศัพท์ เครื่องปิ้งขนมปัง บ้าน ตุ๊กตา ฟุตบอล หนังสือ ร่ม กิ่งไม้ คลิปหนีบกระดาษ Odyssey (2008)
Eight units in this building, there's gotta be a pervert like me living in at least one of them.มีแปดห้องชุดในตึกนี้ นั่นมันแปลกเหมือนฉัน อยู่ในห้องที่เล็กที่สุดของตึก Lucky Thirteen (2008)
And no view. Building's half-empty.และไม่มีวิว อาคารมีคนอยู่แค่ครึ่งเดียว Joy (2008)
And I'm permanently setting every TV in this building to the pottery channel unless you both sit down.และฉันจะล็อกช่องทีวีทุกเครื่องในตึกนี้ ให้เป็นช่องขายเครื่องครัว คุณทั้ง 2 นั่ง Dying Changes Everything (2008)
This building...ที่ตึกนี้... Dying Changes Everything (2008)
Owns both buildings where they run their dope operations.เป็นเจ้าของอาคารทั้งสอง เป็นจุดที่พวกเขาใช้ปฎิบัติการยาเสพติด Pilot (2008)
Sylar's in the building.ไซล่าร์มาที่นี่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buildingA building under construction.
buildingA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
buildingAfter being out in the wind and rain for years and years the walls of this (apartment) building are weather-beaten/weathered and brittle.
buildingAfter fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.
buildingAlso cracks may form in buildings that aren't earthquake proof.
buildingA new building is being built in front of my house.
buildingA new school building is under construction.
buildingAn office building, with 22 stories above ground and 2 below, is under construction.
buildingA stranger came into the building.
buildingA tall building stands there.
buildingA tall building was built next to my house.
buildingA wooden building can easily catch fire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งปลูกสร้าง[N] buildings, See also: structure
ช่างกระจก[N] glassworker, See also: building glazier, glazier, decorative glass worker, Syn. ช่างทำกระจก
หักมุม[ADJ] building to a climax, See also: becoming a climax, Example: ไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหักมุม, Thai definition: เกี่ยวกับการผิดแผกจากสิ่งที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้น
โรง[N] building, See also: house
สิ่งก่อสร้าง[N] building, Syn. สิ่งปลูกสร้าง, Count unit: หลัง, แห่ง
อาคาร[N] building, See also: structure, house, edifice, Syn. ตึก, เรือน, โรง, Example: เมืองเก่าๆ ในยุโรปบางประเทศจะมีแต่อาคารเก่าๆ ถนนหนทางแคบๆ ปูเต็มไปด้วยอิฐ หรือก้อนหิน, Thai definition: เรือน, โรง, สิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น, ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
เรือน[N] house, See also: building, domicile, dwelling, structure, Example: ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นเรือนไม้ขนาดเล็ก ยกพื้นสูง, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นและกั้นฝาอย่างน้อย 3 ด้าน มีหลังคาคลุม สำหรับเป็นที่อยู่
สิ่งก่อสร้าง[N] construction, See also: building, edifice, Syn. สิ่งปลูกสร้าง, Example: สิ่งก่อสร้างทุกแห่งควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ, Thai definition: สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นวัตถุที่แข็งแรง คงทน
งานก่อสร้าง[N] construction, See also: building, Syn. การก่อสร้าง, Example: งานก่อสร้างที่ทำการใหม่ของกระทรวงฯกำลังดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง, Count unit: งาน
สิ่งปลูกสร้าง[N] building, See also: edifice, Syn. สิ่งก่อสร้าง, Example: ในปัจจุบันสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ ที่มีวิวัฒนาการล้ำหน้าขึ้นมาก, Thai definition: ตึกหรืออาคารที่ก่อสร้างขึ้นด้วยอิฐและปูนเป็นส่วนใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อาคารสำนักงาน[n. exp.] (ākhān samnakngān) EN: office building   FR: immeuble de bureaux [m]
บ้านเรือน[n.] (bānreūoen) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes   FR: maisons [fpl] ; habitations [fpl]
ช่างก่อสร้าง[n.] (chang køsāng) EN: building contractor ; civil construction   
ช่างกระจก[n.] (chang krajok) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker   FR: vitrier [m]
หอ[n.] (hø) EN: tower ; storeyed building   FR: tour [f] ; immeuble à étages [f]
ฮวงจุ้ย[n.] (huang-jūi) EN: Feng Shui ; Chinese belief of how to locate a building   FR: feng-shui [m]
จตุรมุข[n.] (jaturamuk) EN: building with four gable ends ; tetrahedron   FR: tétraèdre [m]
การทำงานเป็นทีม[n. exp.] (kān thamngān pen thīm) EN: team building   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUILDING    B IH1 L D IH0 NG
BUILDINGS    B IH1 L D IH0 NG Z
BUILDING'S    B IH1 L D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
building    (v) (b i1 l d i ng)
buildings    (n) (b i1 l d i ng z)
building-societi    (n) - (b i1 l d i ng - s @ s ai2 @ t i z)
building-society    (n) - (b i1 l d i ng - s @ s ai2 @ t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anbau {m}building extension [Add to Longdo]
Aufbauphase {f}building phase [Add to Longdo]
Bauabmessung {f}building dimension [Add to Longdo]
Bauamt {n}building authorities [Add to Longdo]
Bauantrag {m}; Baugesuch {n}building application; planning application [Add to Longdo]
Bauaufsichtsbehörde {f}building control authority; building supervisory board [Add to Longdo]
Bauausführung {f}building construction; execution of construction work [Add to Longdo]
Baudenkmal {n}building of historic importance; historical monument [Add to Longdo]
Baudienststelle {f}building agency [Add to Longdo]
Baufeuchte {f}building moisture [Add to Longdo]
Baufirma {f}; Bauunternehmung {f} | Baufirmen {pl}; Bauunternehmungen {pl}building enterprise; construction firm | building enterprises [Add to Longdo]
Baufläche {f}building area; building land [Add to Longdo]
Baugebot {n} | Durchführung eines Baugebotsbuilding order | implementation of a building order [Add to Longdo]
Baugelände {n}; Baugebiet {n}building site [Add to Longdo]
Baugenehmigung {f}building permission; planning permission [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパート[, apa-to] (n) (1) (abbr) (See アパートメントハウス) apartment building; apartment block; apartment house; (2) (abbr) (See アパートメント) apartment; (P) [Add to Longdo]
インテリジェントビル[, interijientobiru] (n) (abbr) intelligent building [Add to Longdo]
エンパイアステートビル[, enpaiasute-tobiru] (n) Empire State Building [Add to Longdo]
オフィスビル[, ofisubiru] (n) office building; office complex [Add to Longdo]
キャパシティビルディング;キャパシティービルディング[, kyapashiteibirudeingu ; kyapashitei-birudeingu] (n) capacity building [Add to Longdo]
キャパビル[, kyapabiru] (n) (abbr) (See キャパシティビルディング) capacity building [Add to Longdo]
コリント式[コリントしき, korinto shiki] (n) Corinthian order (building style) [Add to Longdo]
コリント様式[コリントようしき, korinto youshiki] (n) Corinthian order (building style) [Add to Longdo]
ゴンパ[, gonpa] (n) gompa (Tibetan Buddhist ecclesiastical building) [Add to Longdo]
シックハウス症候群[シックハウスしょうこうぐん, shikkuhausu shoukougun] (n) sick-house syndrome; sick-building syndrome [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土木[tǔ mù, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ, ] building; construction; civil engineering [Add to Longdo]
[ào, ㄠˋ, ] building-plot [Add to Longdo]
建筑材料[jiàn zhù cái liào, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, ] building material [Add to Longdo]
建筑[jiàn zhù, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ, / ] building; to construct [Add to Longdo]
建筑业[jiàn zhù yè, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] building industry [Add to Longdo]
建筑物[jiàn zhù wù, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ˋ, / ] building [Add to Longdo]
楼宇自动化[lóu yǔ zì dòng huà, ㄌㄡˊ ㄩˇ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] building automation [Add to Longdo]
楼阁[lóu gé, ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, / ] building; pavilion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
屋内配線[おくないはいせ, okunaihaise] internal wiring (within a building) [Add to Longdo]
局舎[きょくしゃ, kyokusha] (central) office building [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Build \Build\ (b[i^]ld), v. t. [imp. & p. p. {Built} (b[i^]lt);
   p. pr. & vb. n. {Building}. The regular imp. & p. p.
   {Builded} is antiquated.] [OE. bulden, bilden, AS. byldan to
   build, fr. bold house; cf. Icel. b[=o]l farm, abode, Dan. bol
   small farm, OSw. bol, b["o]le, house, dwelling, fr. root of
   Icel. b[=u]a to dwell; akin to E. be, bower, boor. [root]97.]
   1. To erect or construct, as an edifice or fabric of any
    kind; to form by uniting materials into a regular
    structure; to fabricate; to make; to raise.
    [1913 Webster]
 
       Nor aught availed him now
       To have built in heaven high towers. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To raise or place on a foundation; to form, establish, or
    produce by using appropriate means.
    [1913 Webster]
 
       Who builds his hopes in air of your good looks.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To increase and strengthen; to increase the power and
    stability of; to settle, or establish, and preserve; --
    frequently with up; as, to build up one's constitution.
    [1913 Webster]
 
       I commend you to God, and to the word of his grace,
       which is able to build you up.    --Acts xx. 32.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To erect; construct; raise; found; frame.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Building \Build"ing\, n.
   1. The act of constructing, erecting, or establishing.
    [1913 Webster]
 
       Hence it is that the building of our Sion rises no
       faster.                --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. The art of constructing edifices, or the practice of civil
    architecture.
    [1913 Webster]
 
       The execution of works of architecture necessarily
       includes building; but building is frequently
       employed when the result is not architectural.
                          --Hosking.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is built; a fabric or edifice constructed, as a
    house, a church, etc.
    [1913 Webster]
 
       Thy sumptuous buildings and thy wife's attire
       Have cost a mass of public treasury. --Shak.
    [1913 Webster] buildup

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 building
   n 1: a structure that has a roof and walls and stands more or
      less permanently in one place; "there was a three-story
      building on the corner"; "it was an imposing edifice" [syn:
      {building}, {edifice}]
   2: the act of constructing something; "during the construction
     we had to take a detour"; "his hobby was the building of
     boats" [syn: {construction}, {building}]
   3: the commercial activity involved in repairing old structures
     or constructing new ones; "their main business is home
     construction"; "workers in the building trades" [syn:
     {construction}, {building}]
   4: the occupants of a building; "the entire building complained
     about the noise"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top