Search result for

สิ่งปลูกสร้าง

(33 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิ่งปลูกสร้าง-, *สิ่งปลูกสร้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งปลูกสร้าง[N] buildings, See also: structure
สิ่งปลูกสร้าง[N] building, See also: edifice, Syn. สิ่งก่อสร้าง, Example: ในปัจจุบันสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ ที่มีวิวัฒนาการล้ำหน้าขึ้นมาก, Thai definition: ตึกหรืออาคารที่ก่อสร้างขึ้นด้วยอิฐและปูนเป็นส่วนใหญ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สิ่งปลูกสร้างน. อาคารบ้านเรือนที่ทำโดยวิธีฝังเสาลงในดิน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
standard constructionสิ่งปลูกสร้างมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
public buildingสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-standard constructionสิ่งปลูกสร้างไม่ได้มาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Offshore structuresสิ่งปลูกสร้างนอกชายฝั่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Buildings.พวกสิ่งปลูกสร้าง Julie & Julia (2009)
Well, the FBI believes that you snuck onto the premises to record a second video.เอาล่ะทาง FBI เชื่อว่าคุณ ได้ลักลอบเข้าในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อบันทึกภาพวีดีโอในครั้งที่สอง The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
And vacate the premises by sunday.และออกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในวันอาทิตย์ The Eyes Have It (2009)
- No one can build above one story.- แล้วห้ามให้ใครสร้างสิ่งปลูกสร้างเกิน 1 ชั้น Burlesque (2010)
Okay, we got 12 outbuildings-โอเค เราเห็นสิ่งปลูกสร้าง 12 หลัง Northwest Passage (2010)
What landmarks or structural details can you give us to help pinpoint...?อะไรคือจุดเด่น... หรือสิ่งปลูกสร้างที่ทำให้เราหาจุดพิกัดที่แน่นอน... Pilot (2011)
It's a building that Andrew's company acquired.มันเป็นสิ่งปลูกสร้าง ที่บริษัทของแอนดรูว์ต้องการ If You Ever Want a French Lesson... (2011)
On which I have established a private structure.ที่ซึ่งฉันได้สร้าง สิ่งปลูกสร้างส่วนตัวเอาไว้ Gyre, Part 1 (2012)
We think she's keeping her victims in isolation in the countryside, which means she has access to land or a structure that is remote, hidden, and private.เราคิดว่าเธอเก็บเหยื่อไว้ในที่ห่างไกล ในเขตชนบท นั่นแปลว่า เธอมีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ห่างไกล ซ่อนตัวได้ และเป็นส่วนตัว The Good Earth (2012)
Can't this wait?สำหรับสิ่งปลูกสร้าง รอก่อนไม่ได้หรือ The Method in the Madness (2012)
I've never seen this kind of structure before.ข้าไม่เคยเห็นสิ่งปลูกสร้างเช่นนี้มาก่อน John Carter (2012)
"were like glimpses of another shore with towers and buildings."เป็นเหมือนมองเห็นของผู้อื่น ฝั่งที่มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง The Invisible Woman (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
construction[N] สิ่งปลูกสร้าง
outbuilding[N] สิ่งปลูกสร้างด้านนอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adobe(อะโด' บี) n. อิฐที่ตากแห้ง, สิ่งปลูกสร้างที่ก่อด้วยอิฐ,ผนังดิน., Syn. sun-dried brick
bascule(แบส'คิว) n. เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถ่วงกันอย่างตาเต็ง เช่น สะพานหก
construct(คันสทรัคทฺ') {constructed,constructing,constructs} vt. สร้าง,ผูกเรื่อง. n. (คอน'สทรัคทฺ) สิ่งปลูกสร้าง,ความนึกคิดที่ก่อขึ้น., See also: constructor,constructer n. constructible adj., Syn. build ###A. destroy
construction(คันสทรัค'เชิน) n. การก่อสร้าง,สิ่งปลูกสร้าง,การผูกประโยคหรือคำ,คำหรือวลีที่ผูกขึ้น, Syn. formation ###A. destruciton
edifice(เอด,'ดะฟิส) n. ตึก,อาคาร,คฤหาสน์,สิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โต, See also: edificial adj. ดูedifice
elevation(เอลลิเว'เชิน) n. การยกให้สูงขึ้น,สิ่งปลูกสร้างที่สูงเด่น,ที่สูง,ความสูงส่ง,ความสูงศักดิ์,ความภูมิฐาน, Syn. height
outbuilding(เอาทฺ'บีลดิง) n. สิ่งปลูกสร้างข้างนอก
piling(ไพ'ลิง) n. กลุ่มสิ่งปลูกสร้าง,กอง,เสาเข็ม,การตอกเสาเข็ม,กองเสา,การตอกเสาเข็ม
premise(เพรม'มิส) n. หลักฐาน,ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมุติฐาน, See also: premises ที่ดินที่รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง,สถานที่. vt. เสนอล่วงหน้า,อ้างหลักฐาน,บรรยาย,เสนอสมมุติฐาน. vi. เสนอสมมุติฐาน, Syn. assumption
roof(รูฟ) n. หลังคา,หลังคาสิ่งปลูกสร้าง,หลังคารถ,โครงค้ำหลังคา,สิ่งที่คล้ายหลังคาบ้าน,เพดาปาก,ส่วนบน,แผ่นบน -Phr. (raise the roof ทำให้เกิดเสียงดัง,บ่นหรือประท้วงด้วยเสียงที่ดังทะเลาะกันเสียงดัง) vt. มุงหลังคา,ครอบ,ปิดคลุม pl. roofs

English-Thai: Nontri Dictionary
spur(n) เดือยไก่,เดือยรองเท้า,ประตัก,กิ่งไม้,สิ่งปลูกสร้าง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
building structuresสิ่งปลูกสร้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top