Search result for

ต่อต้าน

(57 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่อต้าน-, *ต่อต้าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อต้าน[V] resist, See also: counter, withstand, oppose, stop, against, Syn. ต้าน, ไม่เห็นด้วย, Example: ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกต่อต้านการหย่าร้างอย่างรุนแรงและบังคับให้รวมเรื่องการหย่าร้างไว้ในคำสอนด้วย, Thai definition: ต้านทานไว้, ป้องกันไว้, สู้รบป้องกันไว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต่อต้านก. ปะทะไว้, ต้านทานไว้, สู้รบป้องกันไว้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antagonize; antagoniseต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonise; antagonizeต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antifibrosis Actionต่อต้านการเกิดโรคเนื้องอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why--why are you so against him?ทำไม... พี่ชอบต่อต้านเขานัก? Chuck in Real Life (2008)
Satellites picked up an encoded communication signal from the group that attacked us.ดาวเทียมได้จับการเข้ารหัสสัญญาสืีอสารจากกลุ่มที่ต่อต้านเรา Odyssey (2008)
Bisexidrine is designed as an anticoagulant.Bisexideinได้ถูกออกแบบมาให้มีผลต่อต้านการแข็งตัวของเลือด Adverse Events (2008)
Vive la resistance!ไชโย... ......... การต่อต้าน Birthmarks (2008)
She'll die from graft-versus-host.เธอจะตายจากการต่อต้าน Lucky Thirteen (2008)
So treat her. She'll reject it.งั้นก็รักษาเธอ ร่างกายเธอจะต่อต้าน Emancipation (2008)
- You're against it, right? - She hasn't told you in front of me.คุณกำลังต่อต้านใช่ไหม เธอไม่ได้บอกคุณต่อหน้าฉัน Dying Changes Everything (2008)
Even now, his allies may be conspiring against usตอนนี้ พันธมิตรของเขาอาจจะกำลัง รวมหัวต่อต้านเราอยู่ก็ได้ Cloak of Darkness (2008)
When he died, and I took you into my care, you fought me from the beginning.เมื่อเขาตาย และข้าก็อุปถัมเจ้าไว้ เจ้าต่อต้านข้ามาตั้งแต่ต้น To Kill the King (2008)
Seems like Baegeuk is trying something against you.ดูเหมือนว่าแพกิอู\ กำลังทำบางอย่างเพื่อต่อต้านท่าน The Kingdom of the Winds (2008)
In a short time, world leaders from over a 150 countries will meet here at Plaza Major, to sign up to President Ashton's bold new counter-terrorist strategy.อีกสักครู่ผู้นำชาวโลกจาก 150 กว่าประเทศ จะพบกันที่จตุรัสมายอร์ เพื่อลงนามในแผนต่อต้านการก่อการร้าย ของประธานาธิปดีแอชตั้น Vantage Point (2008)
Today, world comes together to take a stand against this violence.ในวันนี้ชาวโลกมาร่วมใจกัน ต่อต้านความรุนแรงนี้ Vantage Point (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อต้าน[v.] (tøtān) EN: resist ; counter ; withstand ; oppose ; fight again ; stop ; antagonize ; ban   FR: résister ; se défendre ; contrarier
ต่อต้าน[prep.] (tøtān) EN: against ; contrary to ; anti~   FR: opposé à ; anti~
ต่อต้านสินค้าไทย[v. exp.] (tøtān sinkhā Thai) EN: ban Thai products   

English-Thai: Longdo Dictionary
counterpropaganda(n ) การต่อต้านการชวนเชื่อ เช่น He has participated in planning for the Soviet campaign of counterpropaganda and agitation., S. counter-propaganda

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
against[PREP] ต่อต้าน, See also: สู้กับ, Syn. opposite to
anti[PRF] ต่อต้าน, See also: สกัด, ขจัด, Syn. against, opposed to
anticlerical[ADJ] ต่อต้านอิทธิพลและการกระทำของพระ
avail against[PHRV] สามารถต้านได้, See also: ต่อต้านสำเร็จ, Syn. prevail against, triumph over
beard[VT] ต่อต้านอย่างกล้าหาญ, Syn. defy
buck[VI] ต่อต้าน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. oppose, Ant. support
buck[VT] ต่อต้าน
combat[VT] ต่อต้าน, Syn. contend, oppose, resist
cross[VT] ขัดขวาง, See also: ต่อต้าน
dead set against[IDM] คัดค้าน, See also: ต่อต้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abmabbr. antiballistic missile (ขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธ)
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
antagonise(แอนแทก' โกไนซ) vt .ต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, Syn. turn against,make hostile-A. befriend, please
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy)
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary
anti(แอน'ไท, แอน' ที) n., (pl. -lis) ผู้ต่อต้าน
anti-(คำเสริมหน้า) = ต่อต้าน', สกัด, ขจัด ('against , opposite of)
anti-apartheid(แอน' ทีอะพาร์' เธด) adj.,n. ซึ่งต่อต้านการเหยียดผิว
anti-intellectual(แอนทีอินเทลเลค' ซวล) adj. , n. ซึ่งต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน, ผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน
anti-semite(แอนทีเซม' ไมท) n. ผู้ต่อต้านยิว. -anti-Semitic (al) adj. -anti-Semitism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
antislavery(n) การต่อต้านระบบทาส
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม,เป็นปรปักษ์ต่อสังคม
antithesis(n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม
combat(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การรบ,ความขัดแย้ง
combat(vt) ต่อสู้,ต่อต้าน,รบ
con(adv) ตรงข้าม,แย้ง,ต่อต้าน,โต้แย้ง
con(n) ความตรงข้าม,การแย้ง,การโต้แย้ง,การต่อต้าน,ผู้คัดค้าน
contrary(adj) ตรงกันข้าม,หัวรั้น,ดื้อรั้น,ต่อต้าน

German-Thai: Longdo Dictionary
gegen(Präp) ต่อต้าน เช่น ein Medikament gegen Bauchschmezen ยาแก้ปวดท้อง, ein Fußballspiel VfB Stuttgart gegen Bayern München ศึกลูกหนังระหว่างทีมชตุ้ทการ์ทกับบาเยิร์นมึนเช่น
für/gegen jn./etw. stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ตัดสินใจในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเพื่อหรือต่อต้านใครหรือสิ่งใด
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen
etw. gefallen lassen(phrase) ยอมรับ หรือ ไม่ต่อต้านให้สิ่งนั้นๆ เกิดขึ้น หรือ ยอมทนให้เกิดขึ้น เช่น Demonstration gefallen lassen = ยอมให้มีการประท้วงเกิดขึ้น
vorgehen(vi) |geht vor, ging vor, ist vorgegangen, gegen etw.| ดำเนินการ, กระทำการ, กระทำต่อไป, ปฏิบัติ เช่น disziplinarisch gegen jmdn. vorgehen ดำเนินการตามระเบียบวินัยต่อต้านคนใดคนหนึ่ง

French-Thai: Longdo Dictionary
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top