Search result for

soc

(171 entries)
(0.0284 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soc-, *soc*
English-Thai: Longdo Dictionary
Memorandum of Association(n) หนังสือบริคณห์สนธิ
civil society(n) ประชาสังคม เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนโดยมีจิตสำนึกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของสังคม เช่น Civil society is much talked about, but rarely understood. John Edwards explores the practical and theoretical significance of civil society.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sock[N] ถุงเท้า, Syn. stocking, hose
sock[VT] ตีอย่างแรง, Syn. hit, smite
socio[PRF] เพื่อน, See also: ผู้ร่วมสังคม
socage[N] ระบบการเช่าที่นาในยุคศักดินา
soccer[N] กีฬาฟุตบอล, Syn. football
social[ADJ] เกี่ยวกับสังคม, See also: เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน, Syn. communal, collective, public, group
social[ADJ] เกี่ยวกับสังคมนิยม
social[N] การชุมนุมกัน, See also: การรวมกลุ่มกัน
socket[N] เบ้าปลั๊กตัวเมีย, Syn. holder, opening, outlet
socket[N] เบ้าตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soccer(ซอค'เคอะ) n. กีฬาฟุตบอลอังกฤษ
sociability(โซชะบิล'ลิที) n. การชอบสังคม,การชอบวิสาสะ,การชอบอยู่เป็นหมู่,การแสดงมิตรไมตรีจิต
sociable(โซ'ชะเบิล) adj. ชอบสังคม,ชอบวิสาสะ,ชอบอยู่เป็นหมู่,มีมิตรไมตรีจิต, See also: socialness n. sociably adv., Syn. outgoing
social(โซ'เชิล) adj. เกี่ยวกับสังคม,เกี่ยวกับการอยู่เป็นหมู่, See also: socially adv. socialness n., Syn. amiable
social scienceสังคมศาสตร์., See also: social scientist
social security(ในสหรัฐอเมริกา) สวัสดิการสังคม,ระบบการประกันสังคม
social welfare departmentกรมประชาสงเคราะห์, See also: social worker n.
social workงานสังคมสงเคราะห์
social-mindedadj. ซึ่งสนใจเกี่ยวกับสังคม,สนใจเกี่ยวกับสวัสดิการของสังคม
socialise(โซ'ชะไลซ) vt.,vi. =socialize (ดู), See also: socialisation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
soccer(n) การเล่นฟุตบอล
sociability(n) การเข้าสังคม,การสมาคม,ความรู้จักมักคุ้น,ความเป็นกันเอง
sociable(adj) ซึ่งรู้จักมักคุ้น,ชอบสมาคม,เป็นกันเอง
social(adj) ชอบสมาคม,ในวงสังคม,เป็นกันเอง,ฉันมิตร
socialism(n) ลัทธิสังคมนิยม
socialistic(adj) ในทางสังคมนิยม
socialize(vt) ทำให้เป็นสังคมนิยม
socially(adv) ในทางสมาคม,ในวงสังคม
society(n) การสมาคม,สังคม,วงสังคม,การชุมนุม
sociological(adj) เกี่ยวกับปัญหาสังคม,ทางสังคมวิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
socialสังคม, ทางสังคม, เชิงสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social attitudeท่าทีทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social breakdown syndromeกลุ่มอาการเสียสังคมเหตุถูกกักกันนาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Social Charterกฎบัตรทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social classชั้นชนทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social classชั้นชนทางสังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
social cohesionความเชื่อมแน่นทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social contractสัญญาทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social contractสัญญาทางสังคม, สัญญาประชาคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
social contract theoryทฤษฎีสัญญาทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soccerฟุตบอล [TU Subject Heading]
Soccer fansแฟนฟุตบอล [TU Subject Heading]
Soccer fieldsสนามฟุตบอล [TU Subject Heading]
Soccer managersผู้บริหารทีมฟุตบอล [TU Subject Heading]
Soccer matchesการแข่งขันฟุตบอล [TU Subject Heading]
Soccer playersนักฟุตบอล [TU Subject Heading]
Soccer teamsทีมฟุตบอล [TU Subject Heading]
Social acceptanceการยอมรับทางสังคม [TU Subject Heading]
Social acceptance in childrenการยอมรับทางสังคมในเด็ก [TU Subject Heading]
Social accountบัญชีสังคม [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
social commerce (n ) รูปแบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากการปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายสังคม (Social Media) มาช่วยให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ อีกแง่หนึ่งก็คือการนำเครือข่ายสังคมมาใช้ให้เกิดเป็นธุรกรรมการซื้อขายสินค้า
social eventงานแสดงสินค้า
social security officeกองทุนประกันสังคม
socioeconomic[โซชิโอเอโคโนมิค] (adj ) ทางสังคมและเศรษฐกิจ
socioeconomic[โซชิโอเอโคโนมิค] (adj ) ที่เกี่ยวกับสังคมและเศรษฐกิจ
sociopath (n) โรคจิต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Evaluating colleges based on secret societiesการประเมิณผลมีพื้นฐานจากความลับของชนชั้นสูง New Haven Can Wait (2008)
Whose bag is that? That's a soccer ball. Oh,นั่นกระเป๋าใครน่ะ นั่นลูกบอลนิ โอ้ Chuck in Real Life (2008)
Yeah, apparently, half the soccer team at st jude'ใช่ เห็นได้ชัดว่า ครึ่งนึงของทีมฟุตบอลที่เซนต์ จูด Chuck in Real Life (2008)
I have plenty of guy friends. Dan, I know that you're mr. Soccer now,ฉันหนะมีเพื่อนผู้ชายเยอะนะ แดน ฉันรู้ตอนนี้นายอาจกลายเป็นนักบอลไปแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Uh, you want to hook up for some soccer later?เอิ่ม นายอยากไปเล่นบอลกันซักหน่อยมั้ย ? Chuck in Real Life (2008)
Apparently, uh, we're gonna play soccer later.ชัดเจนนะ เอิ่ม.. เราจะไปเล่นบอลด้วยกัน Chuck in Real Life (2008)
With the soccer ball, and it's--it's amazing.กับลูกบอล และมันก็น่าทึ่ีงมาก Chuck in Real Life (2008)
Dan, we hang out at yale, we played soccer once. So what?แดนเราสนุกกันที่เยล เราเคยเล่นบอลกันครั้งนึง แล้วไง? Chuck in Real Life (2008)
And I'm thinking we hit socialistaฉันว่าเราไปงานเลี้ยงดีกว่า ก่อนที่เราจะไป บีทริช There Might be Blood (2008)
This is the new york philanthropic society'sนี่มันงานเลี้ยงการกุศลประจำปีของชาวนิวยอร์ก There Might be Blood (2008)
As head of the new york philanthropic society,เหมือนหัวข่าวของสังคมนิวยอร์ค There Might be Blood (2008)
You drink yourself onto the society page for, what, like a month?คุณรู้แล้วว่าไลโอเนลฆ่าพ่อแม่คุณ, และดูคุณทำสิ Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
socThe soccer game attracted a large crowd.
socHe lacks consciousness that he is a member of society.
socThese socks do not match.
socI am fond of soccer, rugby, football, and so on.
socHer action is still making waves in Japanese society.
socIt is said that Kazu is the best soccer player in Japan.
socHe is a danger to society.
socHe is working for social welfare.
socI like outdoor sports, such as baseball, tennis and soccer.
socProducts made from petroleum are vital to modern societies.
socWe live in a civilized society.
socKarl Marx says that "The history of society is the history of class struggles."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาบันสังคม[N] social institute, Example: การจัดระเบียบของสถาบันสังคมมีความจำเป็นอย่างยิ่ง, Count unit: สถาบัน, Thai definition: กลุ่มคนในสังคมที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตามระเบียบกฎเกณฑ์
สปส.[N] Social Security Office, See also: SSO., Syn. สำนักงานประกันสังคม
ข่าวสังคม[N] social news, Example: เขาเขียนข่าวสังคมให้กับหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์, Count unit: ข่าว, Thai definition: ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในวงสังคม
สถาบันสังคม[N] social institution
สังคม[N] social, Syn. แวดวง, วงการ
สังคมวิทยา[N] sociology
สังคมศาสตร์[N] social science
วงสังคม[N] society, See also: social circle, Syn. แวดวงสังคม, Example: นับวันไป คนผิวดำในสหรัฐอเมริกาก็ดูจะมีบทบาทในวงสังคมของประเทศชาติมากเข้าไปทุกที, Thai definition: กลุ่มสังคมที่สังกัดอยู่
สังคมนิยม[N] socialism, Example: รัสเซียพยายามอย่างเต็มที่ในการใช้ระบบเศรษฐกิจตลาดผสมผสานกับสังคมนิยม, Thai definition: ทฤษฎีเศรษฐกิจและการเมือง ที่มีหลักการให้รัฐหรือส่วนรวมเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิต ตลอดจนการจำแนกแจกจ่าย และวางระเบียบการบริโภคผลผลิต
สังคมนิยม[ADJ] socialist, Example: แนวคิดของพรรคสังคมนิยมมุ่งหมายจะทำลายล้างระบบชนชั้นศักดินา, Thai definition: ที่มีหลักการให้รัฐหรือส่วนรวมเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิต ตลอดจนการจำแนกแจกจ่าย และวางระเบียบการบริโภคผลผลิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
อาเซียน [org.] (Asīen) EN: ASIAN (Association of Southeast Asian Nations)   
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
บรรษัทข้ามชาติ[n. exp.] (bansat khāmchāt) EN: multi-national corporation   FR: société multinationale [f] ; multinationale [f]
บรรทัดฐานทางสังคม[n. exp.] (banthatthān thāng sangkhom) EN: social norm   FR: norme sociale [f]
เบ้า[n.] (bao) EN: socket   FR: soquet [m]
บัตรประกันสังคม[n. exp.] (bat prakan sangkhom) EN: social security card   FR: carte de sécurité sociale [f]
บริบททางสังคม[n. exp.] (børibot thāng sangkhom) EN: social context   FR: contexte social [m]
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม[n. exp.] (børibot thāng sangkhom lae watthanatham) EN: socio-cultural context   FR: contexte socio-culturel [m]
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency   FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOCK    S AA1 K
SOCIA    S OW1 CH AH0
SOCHI    S OW1 CH IY0
SOCKS    S AA1 K S
SOCHA    S OW1 CH AH0
SOCCI    S OW1 CH IY0
SOCOL    S OW1 K AA2 L
SOCIO    S OW1 S IY0 OW0
SOCIAL    S OW1 SH AH0 L
SOCHOR    S AA1 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Soc    (n) (s o1 k)
sock    (v) (s o1 k)
socks    (v) (s o1 k s)
soccer    (n) (s o1 k @ r)
social    (n) (s ou1 sh l)
socio-    (j) - (s ou2 s i@ u -)
socked    (v) (s o1 k t)
socket    (n) (s o1 k i t)
Societe    (n) (s @1 s ai1 @ t ei)
socials    (n) (s ou1 sh l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Socke {f}; Socken {m} | Socken {pl} | Söckchen {n} | sich auf die Socken machen [ugs.]sock | socks | ankle sock | to get weaving; to cut along [Add to Longdo]
Sockel {m} | Sockel {pl}pedestal | pedestals [Add to Longdo]
Sockel {m}socket [Add to Longdo]
Sockel {m}; Basis {f}base [Add to Longdo]
Sockel {m}plinth; socle [Add to Longdo]
Sockelblende {f}plinth panel [Add to Longdo]
Sockelstein {m}post-pad [Add to Longdo]
Sockenhalter {m}sock suspenders [Add to Longdo]
Socorrozaunkönig {m} [ornith.]Revillagigedo Wren [Add to Longdo]
Socorrospottdrossel {f} [ornith.]Socorro Thrasher [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
société anonyme(n) แปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง, See also: S. S.A.,

Japanese-English: EDICT Dictionary
AP通信社[エーピーつうしんしゃ, e-pi-tsuushinsha] (n) Associated Press [Add to Longdo]
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS [Add to Longdo]
SSL[エスエスエル, esuesueru] (n) secure socket layer; SSL [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交谊舞[jiāo yì wǔ, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ˇ, / ] social dance; ballroom dancing [Add to Longdo]
凹槽[āo cáo, ㄠ ㄘㄠˊ, ] socket [Add to Longdo]
应酬[yìng chou, ˋ ㄔㄡ˙, / ] social niceties; social interaction; a dinner party [Add to Longdo]
插座[chā zuò, ㄔㄚ ㄗㄨㄛˋ, ] socket; outlet [Add to Longdo]
球迷[qiú mí, ㄑㄧㄡˊ ㄇㄧˊ, ] soccer fan; crazy about ball sports [Add to Longdo]
球队[qiú duì, ㄑㄧㄡˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] soccer team (or rugby, basketball etc) [Add to Longdo]
短袜[duǎn wà, ㄉㄨㄢˇ ㄨㄚˋ, / ] sock [Add to Longdo]
[shè, ㄕㄜˋ, ] society; group [Add to Longdo]
社交才能[shè jiāo cái néng, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄠ ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ, ] social accomplishment [Add to Longdo]
社交舞[shè jiāo wǔ, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄠ ˇ, ] social dancing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
インターネットソサエティ[いんたーねっとそさえてい, inta-nettososaetei] Internet Society [Add to Longdo]
ソケット[そけっと, soketto] socket [Add to Longdo]
ソケットサービス[そけっとさーびす, sokettosa-bisu] socket services [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
卒中[そっちゅう, socchuu] Schlaganfall [Add to Longdo]
措置[そち, sochi] Massnahme, Schritt [Add to Longdo]
率直[そっちょく, socchoku] aufrichtig, offen, offenherzig [Add to Longdo]
靴下[くつした, kutsushita] Socken, Struempfe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soc \Soc\ (s[o^]k), n. [AS. s[=o]c the power of holding court,
   sway, domain, properly, the right of investigating or
   seeking; akin to E. sake, seek. {Sake}, {Seek}, and cf.
   {Sac}, and {Soke}.] [Written also {sock}, and {soke}.]
   1. (O. Eng. Law)
    (a) The lord's power or privilege of holding a court in a
      district, as in manor or lordship; jurisdiction of
      causes, and the limits of that jurisdiction.
    (b) Liberty or privilege of tenants excused from customary
      burdens.
      [1913 Webster]
 
   2. An exclusive privilege formerly claimed by millers of
    grinding all the corn used within the manor or township
    which the mill stands. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {Soc and sac} (O. Eng. Law), the full right of administering
    justice in a manor or lordship.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SOC
     System-On-a-Chip
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SOC
     Security Operations Center
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SOC
     Systems and Option Catalog
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top