ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unsociability

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unsociability-, *unsociability*
Japanese-English: EDICT Dictionary
無愛想;不愛想[ぶあいそう;ぶあいそ, buaisou ; buaiso] (adj-na,n) unsociability; bluntness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unsociability \Un*so`cia*bil"i*ty\, n.
   The quality or state of being unsociable; unsociableness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unsociability
   n 1: an unsociable disposition; avoiding friendship or
      companionship [syn: {unsociability}, {unsociableness}]
      [ant: {sociability}, {sociableness}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top