Search result for

collective

(90 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collective-, *collective*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collective[N] กลุ่ม, See also: หมู่คณะ, กอง, Syn. group
collective[ADJ] ซึ่งเป็นกลุ่ม, See also: ซึ่งเป็นกอง, ซึ่งรวมกันเป็นหมู่, Syn. aggregate, collected, Ant. distributive
collective[ADJ] ที่มีส่วนร่วมโดยทุกคน, See also: โดยส่วนรวม, Syn. combined, common, cooperative, corporate, mutual, Ant. distributive
collective[N] สิ่งที่ร่วมมือกันทำ (เช่น การทำนาร่วม), Syn. cooperative, organisation, organization
collectively[ADV] โดยส่วนรวม, See also: โดยร่วม, Syn. jointly, altogether, together
collectively[ADV] อย่างเป็นกลุ่ม, See also: อย่างเป็นกอง, อย่างรวมกันเป็นหมู่, Syn. mass, unanimously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collective(คะเล็ค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการรวบรวมไว้.n. หมู่คณะ,ส่วนรวม,กลุ่ม,ก้อน, See also: collectivity n. ดูcollective, Syn. cumulative
collective farmฟาร์มคอมมูน,ไร่นาของรัฐ

English-Thai: Nontri Dictionary
collective(adj) เกี่ยวกับหมู่คณะ,เกี่ยวกับส่วนรวม,โดยรวม
collective(n) ส่วนรวม,หมู่คณะ,กลุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
collective agreementข้อตกลงร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
collective agreementข้อตกลงร่วม (ระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collective bargainingการร่วมเจรจาต่อรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
collective bargainingการร่วมเจรจาต่อรอง (ระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collective farmingระบบนารวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
collective fruit; composite fruit; multiple fruit; sorosis; syncarpผลรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
collective householdครัวเรือนกลุ่มบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
collective migrationการย้ายถิ่นแบบรวมกลุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
collective naturalizationการแปลงสัญชาติเป็นกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
collective policy๑. กรมธรรม์ร่วม๒. กรมธรรม์หมู่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collective agreementความตกลงร่วม [เศรษฐศาสตร์]
Collective agreementข้อตกลงร่วม [เศรษฐศาสตร์]
Collective bargainingการร่วมเจรจาต่อรอง [เศรษฐศาสตร์]
Collective bargainingการเจรจาต่อรองร่วม [TU Subject Heading]
Collective behaviorพฤติกรรมรวม [TU Subject Heading]
Collective doseปริมาณรังสีรายกลุ่ม, ปริมาณรังสีรวมที่ประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้รับ ซึ่งเป็นผลรวมของปริมาณรังสีที่สมาชิกแต่ละคนได้รับ มีหน่วยเป็น ซีเวิร์ต-คน
[นิวเคลียร์]
Collective economyระบบเศรษฐกิจแบบกรรมสิทธิ์รวม [เศรษฐศาสตร์]
Collective farmingระบบนารวม [เศรษฐศาสตร์]
Collective Household ครัวเรือนกลุ่มบุคคล
ครัวเรือนสถาบันซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่อาศัย อยู่ในสถาบัน เช่น โรงพยาบาล เรือนจำ เป็นต้น นอกจากนี้ที่อยู่ร่วมซึ่งมิใช่สถาบัน แต่สมาชิกที่อาศัยอยู่ไม่มีความสัมพันธ์กัน ก็อาจเรียกว่า ครัวเรือนกลุ่มบุคคล หากสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธ์เป็นญาติกัน จะเรียกว่า ครัวเรือนส่วนบุคคล (private houseehold) [สิ่งแวดล้อม]
Collective memoryความจำร่วม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And by "we," you mean the collective "not you."และ"เรา" คุณหมายถึง "ไม่ใช่คุณ" Emancipation (2008)
One being physically separate, but with a collective consciousness.ร่างกายแยกจากกัน แต่มีจิตดวงเดียว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I've already ordered Connally, we're going after the Chandlers, every one individually, collectively, their income taxes are starting this week.เราจะออกหลังจากพวกชาร์ลเลอร์ ทุกๆคน ไม่ว่าคนเดียว เป็นกลุ่ม ภาษีรายได้จะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้ Frost/Nixon (2008)
Their collective knowledge is exceptionally rich.ความรู้ที่สั่งสมไว้ มันช่างมากมายเสียจริง Legion (2009)
There were five female dolphins who collectively played the part of Flipper.ทำให้เกิดอุตสาหกรรม มูลค่าหลายพันล้านเหรียญ มันทำให้เกิดความต้องการ ที่จะว่ายน้ำ และจูบกับพวกมัน The Cove (2009)
There was kind of a collective horror when we started to see the footage.กระบวนการล่าวาฬในศตวรรษที่ 21 เขาทำกันอย่างนี้แหละ The Cove (2009)
We've been calling it the Mosaic collective, and what the web site does is it asks people to post what they saw during their visions.เรากำลังจะเรียกมันว่า ชุดสะสมโมเสค และสิ่งที่เวปไซต์ทำคือ เรียกร้องให้ประชาชน เข้ามาโพสต์ ในสิ่งที่พวกเขาเห็น ในภาพอนาคต White to Play (2009)
All right, deal with these people as separate elements of a collective personality.เอาล่ะ ต้องจัดการแยกคนพวกนี้ ออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ แห่งบุคลิกภาพรวมหมู่ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Interlocking lines of suasion between members of the collective result in multiple duplicities.การโน้มน้าวใจ มีเส้นทางเชื่อมต่อกัน ระหว่างสมาชิก ที่ได้รวมหมู่กัน ส่งผลให้เกิดการโกหก ไปต่างๆ นาๆ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
The Mosaic collective has gathered the visions of hundreds of thousands of people all around the world, letting our office construct a picture of what the world will look like on April 29th, 2010.เวปไซต์โมเสค ได้รวบรวมภาพอนาคต เป็นร้อยๆ พันๆ จากผู้คนทั่วทั้งโลก เพื่อให้ทางสำนักงาน ของเราสร้างภาพ Gimme Some Truth (2009)
And that's why for the next year and for the first time since 1974, the best and brightest men and women of nations and corporations the world over will pool their resources, share their collective vision, to leave behind a brighter future.และนั้นเป็นเหตุผลที่ว่า ในปีหน้า... และมันเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 1974 ชายหรือหญิงที่ฉลาดที่สุด Iron Man 2 (2010)
And managed to save our collective asses.แล้วได้เข้าไปจัดการช่วยชีวิต พวกเราทั้งหมดเอาไว้ The Edge (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมุหนาม[N] collective noun, Syn. คำสมุหนาม, Count unit: คำ, Thai definition: คำนามที่บอกลักษณะของคน สัตว์ และสิ่งของที่รวมกันเป็นหมวด เป็นหมู่ เป็นพวก, Notes: (ไวยากรณ์)
พฤติกรรมร่วม[N] collective behaviour
ธรรมขันธ์[N] collective body of laws, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาด[n.] (kāt) EN: collective name of vegetables   
ข้อตกลงร่วม[n. exp.] (khøtoklong ruam) EN: collective agreement   
ความมั่นคงร่วม(กัน)[n. exp.] (khwām mankhong ruam (kan)) EN: collective security   
ความรับผิดชอบร่วมกัน[n. exp.] (khwām rapphitchøp ruam kan) EN: collective responsibility   FR: responsabilité collective [f]
กองกลาง[n.] (køngklāng) EN: public ; state ; collective ; common   
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: rape (by several persons) ; ravish (a woman) one after another ; inflict multiple intercourse on (a woman)   FR: violer collectivement ; abuser tour à tour
พฤติกรรมร่วม[n. exp.] (phreuttikam ruam) EN: collective behaviour   FR: comportement collectif [m]
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม[v. exp.] (raksā phonprayōt khøng suanrūam) EN: defend collective interests ; protect collective interests ; saveguard collective interests   FR: défendre l'intérêt général
ร่วม[adj.] (ruam = rūam) EN: common ; collective   
สมุหนาม[n.] (samuhanām) EN: collective noun ; noun of multitude   

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLECTIVE    K AH0 L EH1 K T IH0 V
COLLECTIVES    K AH0 L EH1 K T IH0 V Z
COLLECTIVELY    K AH0 L EH1 K T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collective    (j) (k @1 l e1 k t i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kollektivgrab {n}collective burial [Add to Longdo]
Kollektivmarke {f}collective mark [Add to Longdo]
Kollektivschuld {f}collective guilt [Add to Longdo]
Sammelbezeichnung {f}collective name [Add to Longdo]
Sammelgüter {pl}collective consignment [Add to Longdo]
Sammellager {n}collective point [Add to Longdo]
Sammelname {m}collective (noun) [Add to Longdo]
Sammelnummer {f}collective number [Add to Longdo]
Sammelrechnung {f}collective invoice [Add to Longdo]
Tarifverhandlung {f} | regionale Tarifverhandlungencollective bargaining | area wide bargaining [Add to Longdo]
übergeordneter Titelcollective title [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
コレクティブアンコンシャス[, korekuteibuankonshasu] (n) collective unconscious [Add to Longdo]
サバンナモンキー[, sabannamonki-] (n) savannah monkey (the vervet monkey, green monkey and grivet monkey taken collectively as one species, Cercopithecus aethiops) [Add to Longdo]
ワーカーズコレクティブ[, wa-ka-zukorekuteibu] (n) workers' collective [Add to Longdo]
共同体(P);協同体[きょうどうたい, kyoudoutai] (n) cooperative body; cooperative system; collective; community; (P) [Add to Longdo]
共同農場[きょうどうのうじょう, kyoudounoujou] (n) collective farm [Add to Longdo]
合わせて;合せて;併せて[あわせて, awasete] (exp,adv) (1) (esp. 合わせて, 合せて) in all; in total; collectively; (exp,conj) (2) (esp. 併せて) in addition; besides; at the same time [Add to Longdo]
集合財[しゅうごうざい, shuugouzai] (n) (See 公共財) collective goods (i.e, goods or services such as parks, highways, etc. which could be supplied privately, but are usually provided by the government) [Add to Longdo]
集合的[しゅうごうてき, shuugouteki] (adj-na) collective [Add to Longdo]
集合的無意識[しゅうごうてきむいしき, shuugoutekimuishiki] (n) collective unconscious [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先进集体[xiān jìn jí tǐ, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ, / ] collectives [Add to Longdo]
统称[tǒng chēng, ㄊㄨㄥˇ ㄔㄥ, / ] collectively called; common name [Add to Longdo]
统称为[tǒng chēng wéi, ㄊㄨㄥˇ ㄔㄥ ㄨㄟˊ, / ] collectively known as; to call sth as a group [Add to Longdo]
集体[jí tǐ, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ, / ] collective [Add to Longdo]
集体户[jí tǐ hù, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ ㄏㄨˋ, / ] collective; joint household [Add to Longdo]
集体防护[jí tǐ fáng hù, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ ㄈㄤˊ ㄏㄨˋ, / ] collective protection [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
全体語[ぜんたいご, zentaigo] collective term [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Collective \Col*lect"ive\, n. (Gram.)
   A collective noun or name.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Collective \Col*lect"ive\, a. [L. collectivus: cf. F.
   collectif.]
   1. Formed by gathering or collecting; gathered into a mass,
    sum, or body; congregated or aggregated; as, the
    {collective} body of a nation. --Bp. Hoadley.
    [1913 Webster]
 
   2. Deducing consequences; reasoning; inferring. [Obs.]
    "Critical and collective reason." --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gram.) Expressing a collection or aggregate of
    individuals, by a singular form; as, a collective name or
    noun, like assembly, army, jury, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. Tending to collect; forming a collection.
    [1913 Webster]
 
       Local is his throne . . . to fix a point,
       A central point, collective of his sons. --Young.
    [1913 Webster]
 
   5. Having plurality of origin or authority; as, in diplomacy,
    a note signed by the representatives of several
    governments is called a collective note.
    [1913 Webster]
 
   {Collective fruit} (Bot.), that which is formed from a mass
    of flowers, as the mulberry, pineapple, and the like; --
    called also {multiple fruit}. --Gray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 collective
   adj 1: done by or characteristic of individuals acting together;
       "a joint identity"; "the collective mind"; "the corporate
       good" [syn: {corporate}, {collective}]
   2: forming a whole or aggregate [ant: {distributive}]
   3: set up on the principle of collectivism or ownership and
     production by the workers involved usually under the
     supervision of a government; "collective farms"
   n 1: members of a cooperative enterprise

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top