Search result for

sock

(109 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sock-, *sock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sock[N] ถุงเท้า, Syn. stocking, hose
sock[VT] ตีอย่างแรง, Syn. hit, smite
socket[N] เบ้าปลั๊กตัวเมีย, Syn. holder, opening, outlet
socket[N] เบ้าตา
sock in[PHRV] บินไม่ได้ (เครื่องบิน)
sock away[PHRV] ฝากเงิน, See also: อดออม
sock it to[PHRV] ตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sock(ซอค) n. ถุงเท้าสั้น,รองเท้าของผู้เล่น ละครสมัยกรีกและโรมันโบราณ,หัสละคร vt. สวมถุงเท้า,ฝากเงิน,ได้กำไร,ต' (ต่อย,ทุบ,ขว้าง,โยน) อย่างแรง n.. การต' (ต่อย,ทุบ,ขว้าง,โยน) อย่างแรง,กำลัง
socket(ซอค'คิท) n. เบ้า,ส่วนบุ๋มสำหรับรองรับกระบอกตา,เบ้าตา,เบ้าข้อต่อ,โพรง,ส่วนกลาง,รู,ปลั๊กตัวเมีย,เบ้าปลายกระดูก,เบ้าเสียบ,ปลอกเสียบเสาธง,ปลอกเสียบเทียนไข vt. ทำเบ้าให้กับ...,ตีลูกกอล์ฟด้วยปลายไม้กอล์ฟ
socket wrenchn. กุญแจกระบอกที่เปลี่ยนหัว ได้
bobbysocksn. ถุงเท้าสั้นของผู้หญิง
cassockn. เสื้อคลุมสีดำของบาทหลวง,บาทหลวง,ตำแหน่งบาทหลวง
eye socketเบ้าตา
tussock(ทัส'ซอค) n. พุ่มหญ้า,กลุ่มหญ้า,กลุ่มผม,ปอยผม,ปอยหญ้า,มวยผม,ปุยขน., See also: tussocked adj., Syn. tuft
wind sockn. ถุงลมรูปกรวยแสดงทิศทางลมตามสนามบิน

English-Thai: Nontri Dictionary
sock(n) ถุงเท้าสั้น
socket(n) เบ้า,ร่อง,กระบอกตา,ปลั๊กตัวเมีย,โพรง
cassock(n) เสื้อดำยาวของพระคริสต์
hassock(n) เบาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
socket๑. เต้ารับ [มีความหมายเหมือนกับ jack]๒. ซ็อกเก็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
socket๑. เต้ารับ [มีความหมายเหมือนกับ jack]๒. ซ็อกเก็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SOCKSซอกส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
socketเต้ารับ, เต้ารับ [มีความหมายเหมือนกับ jack] สามารถเขียนทับศัพท์เป็น ซ็อกเก็ต [คอมพิวเตอร์]
Socksถุงเท้าสั้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody thereมองไปที่เขาทำงานปะถุงเท้า ในเวลากลางคืนเมื่อไม่มีใครอยูง Yellow Submarine (1968)
I put an extra pair of glasses in your black socks and there's the stuff for your nose, the zinc oxide and Blistex is in the kit.ฉันเอาเว่นตาสํารองใส่ไว้ในถุงเท้าสีดํา เเล้วนี่ก็สําหรับจมูก ยาทาผิวกับยาทาปากอยู่ในกล่อง Jaws (1975)
Latest report shows everything's socked in from Salt Lake to Lincoln.รายงานล่าสุดระบุว่าทุกอย่าง ปกติดีจากซอลท์ เลค ถึงลินคอล์น Airplane! (1980)
Is this the shit that's supposed to knock our socks off?นี่เหรอ ที่คุณบอกว่าจะทำให้เราตะลึง? Day of the Dead (1985)
Sock it to him! Sock it to him!ตีใส่เขาแรงๆ ตีใส่เขาแรงๆ Labyrinth (1986)
What was it? Who in his right mind stands in a puddle and sticks a fork in a wall socket?คนสติดีที่ไหนเขายืนบนน้ำ แล้วเอาส้อมแหย่ปลั๊กไฟบ้าง *batteries not included (1987)
I'm cool, I'm hot Sock you in the stomach three more times!เธอไม่ชอบเเบรี่อีกต่อไปเเล้ว Big (1988)
Sock you in the stomach three more timesกลิ่นตุ ๆนะ Big (1988)
In the sixth inning, he took them off and played in his socks.เขาถอดมันออก เล่นต่อโดยใส่ถุงเท้าอย่างเดียว Field of Dreams (1989)
Sock it to me, baby.ตะบันให้ฉันทารก Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- And keep your sock off my bed!- แล้วเอาถุงเท้าออกจากเตียงฉันด้วย ! The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You gonna give me that mouse, or am I gonna have to sock you?นายจะเอาหนูนั่นมาให้ฉัน หรือจะให้ฉันตีนาย Of Mice and Men (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sockYou have your right sock on wrong side out.
sockMy socks are in need of mending.
sockThese socks do not match.
sockHe had one of his socks on inside out.
sockTake off your socks.
sockThese nylon socks wash well.
sockThere's a hole in this sock.
sockThe hosiery factory produces 600,000 pairs of socks a day.
sockAre my socks dry already?
sockThe eye socket is the bone receptacle in which the eye fits.
sockPocket calculators are as cheap to buy as a pair of socks, and as essential to thousands of British school children as a pencil and eraser.
sockShe mended her socks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต้ารับ[N] socket, Count unit: เต้า, Thai definition: อุปกรณ์ไฟฟ้า มีรู 2 รู สำหรับเต้าเสียบ เพื่อให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครบวงจร
ถุงเท้า[N] sock, Syn. ถุงสวมเท้า, ถุงพระบาท, Ant. ถุงมือ, Example: แม้จะมีถุงเท้าหุ้มไว้แต่ความเย็นของพื้นก็ยังคุกคามเท้า, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: สิ่งที่ใช้สวมเท้า มีลักษณะยืดและหดได้
ถุงเท้าสั้น[V] socks, Example: เครื่องแบบที่ถูกต้องเป็นรองเท้าสีดำ ชนิดผูกเชือกแบบสุภาพ ถุงเท้าสั้นสีขาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้า[n.] (bao) EN: socket   FR: soquet [m]
หัวขั้ว[n.] (hūakhūa) EN: socket   
คู่[n.] (khū) EN: [classifier : pairs of people, animals, articles (socks, shoes ...)]   FR: [classificateur : couples de personnes ou d'animaux ; paires d'articles (chaussettes, chaussures ...)]
ขั้วไฟฟ้า [n.] (khūa fai fā) EN: electrode ; electric socket   FR: électrode [f]
กระบอกตา[n. exp.] (krabøk tā) EN: eye socket   FR: orbite de l'oeil [f]
เม่า[n.] (mao) EN: tussock moth   
ปลั๊ก[n.] (plak) EN: plug ; socket   FR: prise [f] ; contacteur [m]
ปลั๊กสามตา[n. exp.] (plak sāmtā) EN: multiple socket extension cord   FR: prise multiple [f]
ปลั๊กตัวเมีย[n. exp.] (plak tūamīa) EN: plug socket   
เต้ารับ[n.] (taorap) EN: socket ; receptacle   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOCK    S AA1 K
SOCKS    S AA1 K S
SOCKED    S AA1 K T
SOCKET    S AA1 K AH0 T
SOCKETS    S AA1 K AH0 T S
SOCKING    S AA1 K IH0 NG
SOCKWELL    S AA1 K W EH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sock    (v) (s o1 k)
socks    (v) (s o1 k s)
socked    (v) (s o1 k t)
socket    (n) (s o1 k i t)
sockets    (n) (s o1 k i t s)
socking    (v) (s o1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Socke {f}; Socken {m} | Socken {pl} | Söckchen {n} | sich auf die Socken machen [ugs.]sock | socks | ankle sock | to get weaving; to cut along [Add to Longdo]
Sockel {m} | Sockel {pl}pedestal | pedestals [Add to Longdo]
Sockel {m}socket [Add to Longdo]
Sockel {m}; Basis {f}base [Add to Longdo]
Sockel {m}plinth; socle [Add to Longdo]
Sockelblende {f}plinth panel [Add to Longdo]
Sockelstein {m}post-pad [Add to Longdo]
Sockenhalter {m}sock suspenders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SSL[エスエスエル, esuesueru] (n) secure socket layer; SSL [Add to Longdo]
ウィンソック[, uinsokku] (n) {comp} WindSock; Winsock [Add to Longdo]
オレンジソケットサージョンフィッシュ;オレンジソケットサージャンフィッシュ[, orenjisokettosa-jonfisshu ; orenjisokettosa-janfisshu] (n) orange-socket surgeonfish (Acanthurus auranticavus, species of the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
クルーソックス[, kuru-sokkusu] (n) crew socks [Add to Longdo]
ソケット[, soketto] (n) socket [Add to Longdo]
ソケットサービス[, sokettosa-bisu] (n) {comp} socket services [Add to Longdo]
ソケットサンナナマル[, sokettosannanamaru] (n) {comp} Socket 370 [Add to Longdo]
ソケットセブン[, sokettosebun] (n) {comp} Socket 7 [Add to Longdo]
ソックス[, sokkusu] (n) socks; (P) [Add to Longdo]
ソックパペット[, sokkupapetto] (n) sock puppet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凹槽[āo cáo, ㄠ ㄘㄠˊ, ] socket [Add to Longdo]
插座[chā zuò, ㄔㄚ ㄗㄨㄛˋ, ] socket; outlet [Add to Longdo]
短袜[duǎn wà, ㄉㄨㄢˇ ㄨㄚˋ, / ] sock [Add to Longdo]
[wà, ㄨㄚˋ, / ] socks; stockings [Add to Longdo]
袜子[wà zi, ㄨㄚˋ ㄗ˙, / ] socks; stockings [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソケット[そけっと, soketto] socket [Add to Longdo]
ソケットサービス[そけっとさーびす, sokettosa-bisu] socket services [Add to Longdo]
ソケットサンナナマル[そけっとさんななまる, sokettosannanamaru] Socket 370 [Add to Longdo]
ソケットセブン[そけっとせぶん, sokettosebun] Socket 7 [Add to Longdo]
トランペットウィンソック[とらんぺっとういんそっく, toranpettouinsokku] Trumpet Winsock [Add to Longdo]
ウィンソック[ういんそっく, uinsokku] WindSock, Winsock [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
靴下[くつした, kutsushita] Socken, Struempfe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soc \Soc\ (s[o^]k), n. [AS. s[=o]c the power of holding court,
   sway, domain, properly, the right of investigating or
   seeking; akin to E. sake, seek. {Sake}, {Seek}, and cf.
   {Sac}, and {Soke}.] [Written also {sock}, and {soke}.]
   1. (O. Eng. Law)
    (a) The lord's power or privilege of holding a court in a
      district, as in manor or lordship; jurisdiction of
      causes, and the limits of that jurisdiction.
    (b) Liberty or privilege of tenants excused from customary
      burdens.
      [1913 Webster]
 
   2. An exclusive privilege formerly claimed by millers of
    grinding all the corn used within the manor or township
    which the mill stands. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {Soc and sac} (O. Eng. Law), the full right of administering
    justice in a manor or lordship.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sock \Sock\, n. [F. soc, LL. soccus, perhaps of Celtic origin.]
   A plowshare. --Edin. Encyc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sock \Sock\, n. [OE. sock, AS. socc, fr. L. soccus a kind of
   low-heeled, light shoe. Cf. {Sucket}.]
   1. The shoe worn by actors of comedy in ancient Greece and
    Rome, -- used as a symbol of comedy, or of the comic
    drama, as distinguished from tragedy, which is symbolized
    by the {buskin}.
    [1913 Webster]
 
       Great Fletcher never treads in buskin here,
       Nor greater Jonson dares in socks appear. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A knit or woven covering for the foot and lower leg; a
    stocking with a short leg.
    [1913 Webster]
 
   3. A warm inner sole for a shoe. --Simmonds.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sock \Sock\ (s[o^]k), v. t. [Perh. shortened fr. sockdolager.]
   To hurl, drive, or strike violently; -- often with it as an
   object. [Prov. or Vulgar] --Kipling.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sock
   n 1: hosiery consisting of a cloth covering for the foot; worn
      inside the shoe; reaches to between the ankle and the knee
   2: a truncated cloth cone mounted on a mast; used (e.g., at
     airports) to show the direction of the wind [syn: {windsock},
     {wind sock}, {sock}, {air sock}, {air-sleeve}, {wind sleeve},
     {wind cone}, {drogue}]
   v 1: hit hard [syn: {sock}, {bop}, {whop}, {whap}, {bonk},
      {bash}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top