ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

social

S OW1 SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -social-, *social*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
social(adj) เกี่ยวกับสังคม, See also: เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน, Syn. communal, collective, public, group
social(adj) เกี่ยวกับสังคมนิยม
social(n) การชุมนุมกัน, See also: การรวมกลุ่มกัน
socialism(n) ระบบสังคมนิยม, Syn. Communism
socialist(n) นักสังคมนิยม
socialite(n) คนเด่นในสังคม
sociality(n) การคบค้าสมาคมกัน
socialize(vi) คบหาสมาคม, See also: พบปะผู้คน, Syn. be friendly, fraternize
socialize(vt) สอนการอยู่รวมกันเป็นสังคม, Syn. civilize, teach manners
socialize(vt) ทำให้เป็นระบบสังคมนิยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
social(โซ'เชิล) adj. เกี่ยวกับสังคม, เกี่ยวกับการอยู่เป็นหมู่, See also: socially adv. socialness n., Syn. amiable
social scienceสังคมศาสตร์., See also: social scientist
social security(ในสหรัฐอเมริกา) สวัสดิการสังคม, ระบบการประกันสังคม
social welfare departmentกรมประชาสงเคราะห์, See also: social worker n.
social workงานสังคมสงเคราะห์
social-mindedadj. ซึ่งสนใจเกี่ยวกับสังคม, สนใจเกี่ยวกับสวัสดิการของสังคม
socialise(โซ'ชะไลซ) vt., vi. =socialize (ดู), See also: socialisation n.
socialism(โซ'ชะลิสซึม) n. ระบบสังคมนิยม
socialist(โซ'ชะลิสทฺ) n. ผู้สนับสนุนระบบสังคมนิยม, See also: socialistic adj.
socialite(โซ'ชะไลทฺ) n. บุคคลที่เด่นในสังคม

English-Thai: Nontri Dictionary
social(adj) ชอบสมาคม, ในวงสังคม, เป็นกันเอง, ฉันมิตร
socialism(n) ลัทธิสังคมนิยม
socialistic(adj) ในทางสังคมนิยม
socialize(vt) ทำให้เป็นสังคมนิยม
socially(adv) ในทางสมาคม, ในวงสังคม
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม, เป็นปรปักษ์ต่อสังคม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
socialสังคม, ทางสังคม, เชิงสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social attitudeท่าทีทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social breakdown syndromeกลุ่มอาการเสียสังคมเหตุถูกกักกันนาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Social Charterกฎบัตรทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social classชั้นชนทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social classชั้นชนทางสังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
social cohesionความเชื่อมแน่นทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social contractสัญญาทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social contractสัญญาทางสังคม, สัญญาประชาคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
social contract theoryทฤษฎีสัญญาทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Social acceptanceการยอมรับทางสังคม [TU Subject Heading]
Social acceptance in childrenการยอมรับทางสังคมในเด็ก [TU Subject Heading]
Social accountบัญชีสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Social accountingการบัญชีสังคม [TU Subject Heading]
Social accounting matrixเมทริกซ์การบัญชีสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Social accounting matrixแบบตารางความสัมพันธ์บัญชีสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Social actionการกระทำทางสังคม [TU Subject Heading]
Social adjustmentการปรับตัวทางสังคม [TU Subject Heading]
Social aspectsแง่สังคม [TU Subject Heading]
social behaviorพฤติกรรมทางสังคม, พฤติกรรมของสัตว์ที่มีระบบประสาทเจริญดีแสดงออกเพื่อให้เข้าใจความหมายซึ่งกันและกันได้ เมื่ออยู่รวมกันเป็นหมู่พวกหรือสัมพันธ์กัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
social commerce(n) รูปแบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากการปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายสังคม (Social Media) มาช่วยให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ อีกแง่หนึ่งก็คือการนำเครือข่ายสังคมมาใช้ให้เกิดเป็นธุรกรรมการซื้อขายสินค้า
social distancing(n) การแยกตัวออกห่างจากสังคม ไม่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ผู้อื่น โดยอาจมีสาเหตุ เช่น เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคระบาด
social eventงานแสดงสินค้า
social security officeกองทุนประกันสังคม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wait a minute. We have a social call to make here.เดี๋ยวๆ เราจะเริ่มที่นี่ The Great Dictator (1940)
In all the world no voluptuousness flatters the senses more than social privilegeในโลกทั้งหมด... ...ไม่ใช่ความมัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรายกยอมากกว่า the senses สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสังคม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Ambiguously accepting social standards while transgressing themsocial standards ที่ยอมรับคลุมเครือ ขณะที่ที่ละเมิดที่มัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Thanks to his exalted social status, enabling him to pay the price not a single one escaped himขอบคุณให้ Nenabling สถานะเกี่ยวกับสังคมสูงของเขา . , \ที่เขาที่จะจ่ายราคา... ...ไม่มีเดี่ยวหนึ่งที่การหลบหนีที่เขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's the beginning, yes. It's the bare beginning of social behavior.นี่แค่เริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นพฤติกรรม Day of the Dead (1985)
Then if you gentlemen don't mind, I'd like to finish this game before I start collecting my goddamned Social Security, okay?งั้นหากพวกท่านไม่รังเกียจ กระผมใคร่ขอเล่นให้จบครับ ก่อนที่ฉันจะเริ่มสะสม ประกันสังคมงี่เง่านั่นโอเค? Stand by Me (1986)
Social Security, that's me.ประกันสังคมรึ ผมเองแหละ *batteries not included (1987)
Social Security number?คุณกําลังทําอะไร? Big (1988)
There's two numbers missing on your Social Security.ครับ เบรนเน่นพูด Big (1988)
Do you disapprove of the English social structure, Mr Blair?คุณไม่เห็นด้วยของโครงสร้างทางสังคมภาษาอังกฤษนายแบลร์? The Russia House (1990)
My Social Security cards and driver's licenses were phonies.บัตรประกันสังคม กับใบขับขี่ของผมเป็นของปลอม Goodfellas (1990)
Mr. Stevens has a birth certificate, a driver's license, social security number.นายสตีเวนส์มีสูติบัตร ใบอนุญาตขับรถหมายเลขประกันสังคม The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
socialAll social animals use some methods of communication to exchange information and to maintain an orderly community.
socialA man's worth should be judged by his character rather than by his social position.
socialAs soon as we are born, the world gets to work on us and transforms us from merely biological into social units.
socialAutomation is bound to have important social consequences.
socialBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
socialBy placing excessive importance on scholastic achievement, many parents have forgotten such basic social courtesies as consideration for others.
socialCollege students should study hard, but equally they should also make time for an active social life.
socialCommunism was the political system in the Union of Soviet Socialist Republics, but that stopped in 1993.
socialCriminals are deprived of social rights.
socialDistrust of the Social Insurance Agency and the Ministry of Health, Labour and Welfare just keeps getting stronger.
socialEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
socialFederal budget cuts will take a bite out of Social Security benefits.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาบันสังคม(n) social institute, Example: การจัดระเบียบของสถาบันสังคมมีความจำเป็นอย่างยิ่ง, Count Unit: สถาบัน, Thai Definition: กลุ่มคนในสังคมที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตามระเบียบกฎเกณฑ์
สปส.(n) Social Security Office, See also: SSO., Syn. สำนักงานประกันสังคม
ข่าวสังคม(n) social news, Example: เขาเขียนข่าวสังคมให้กับหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์, Count Unit: ข่าว, Thai Definition: ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในวงสังคม
สถาบันสังคม(n) social institution
สังคม(n) social, Syn. แวดวง, วงการ
สังคมศาสตร์(n) social science
วงสังคม(n) society, See also: social circle, Syn. แวดวงสังคม, Example: นับวันไป คนผิวดำในสหรัฐอเมริกาก็ดูจะมีบทบาทในวงสังคมของประเทศชาติมากเข้าไปทุกที, Thai Definition: กลุ่มสังคมที่สังกัดอยู่
สังคมนิยม(n) socialism, Example: รัสเซียพยายามอย่างเต็มที่ในการใช้ระบบเศรษฐกิจตลาดผสมผสานกับสังคมนิยม, Thai Definition: ทฤษฎีเศรษฐกิจและการเมือง ที่มีหลักการให้รัฐหรือส่วนรวมเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิต ตลอดจนการจำแนกแจกจ่าย และวางระเบียบการบริโภคผลผลิต
สังคมนิยม(adj) socialist, Example: แนวคิดของพรรคสังคมนิยมมุ่งหมายจะทำลายล้างระบบชนชั้นศักดินา, Thai Definition: ที่มีหลักการให้รัฐหรือส่วนรวมเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิต ตลอดจนการจำแนกแจกจ่าย และวางระเบียบการบริโภคผลผลิต
สังคมวิทยา(n) sociology, See also: social sciences, Example: สังคมวิทยาการเมืองเป็นตัวอย่างของวิชาสังคมวิทยาที่มุ่งศึกษาด้านใดด้านหนึ่งของสังคมอย่างลึกซึ้งเฉพาะด้าน, Thai Definition: วิชาว่าด้วยเรื่องสังคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[anthaphān] (adj) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer
บรรทัดฐานทางสังคม[banthatthān thāng sangkhom] (n, exp) EN: social norm  FR: norme sociale [ f ]
บัตรประกันสังคม[bat prakan sangkhom] (n, exp) EN: social security card  FR: carte de sécurité sociale [ f ]
บริบททางสังคม[børibot thāng sangkhom] (n, exp) EN: social context  FR: contexte social [ m ]
ชนชั้น[chonchan] (n) EN: class ; social class  FR: classe sociale [ f ]
ชนชั้นทางสังคม[chonchan thāng sangkhom] (n, exp) EN: social class  FR: classe sociale [ f ]
จิตวิทยาสังคม[jittawitthayā sangkhom] (n, exp) EN: social psychology   FR: psychologie sociale [ f ]
การควบคุมทางสังคม[kān khūapkhum thāng sangkhom] (n, exp) EN: social control
การกระทำทางสังคม[kān kratham thāng sangkhom] (n, exp) EN: social action  FR: action sociale [ f ]
การพัฒนาสังคม[kān phatthanā sangkhom] (n, exp) EN: social development  FR: développement social [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SOCIAL S OW1 SH AH0 L
SOCIALLY S OW1 SH AH0 L IY0
SOCIALISM S OW1 SH AH0 L IH2 Z AH0 M
SOCIALIST S OW1 SH AH0 L IH0 S T
SOCIALIZE S OW1 SH AH0 L AY2 Z
SOCIALITE S OW1 SH AH0 L AY2 T
SOCIALITES S OW1 SH AH0 L AY2 T S
SOCIALIZED S OW1 SH AH0 L AY2 Z D
SOCIALISTS S OW1 SH AH0 L IH0 S T S
SOCIALISTIC S OW2 SH AH0 L IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
social (n) sˈouʃl (s ou1 sh l)
socials (n) sˈouʃlz (s ou1 sh l z)
socially (a) sˈouʃəliː (s ou1 sh @ l ii)
socialism (n) sˈouʃəlɪzəm (s ou1 sh @ l i z @ m)
socialist (n) sˈouʃəlɪst (s ou1 sh @ l i s t)
socialite (n) sˈouʃəlaɪt (s ou1 sh @ l ai t)
socialize (v) sˈouʃəlaɪz (s ou1 sh @ l ai z)
socialists (n) sˈouʃəlɪsts (s ou1 sh @ l i s t s)
socialites (n) sˈouʃəlaɪts (s ou1 sh @ l ai t s)
socialized (v) sˈouʃəlaɪzd (s ou1 sh @ l ai z d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
社会主义[shè huì zhǔ yì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] socialism, #859 [Add to Longdo]
社会化[shè huì huà, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] socialization; to socialize; to fit into society; to train sb for society, #10,192 [Add to Longdo]
社会科学[shè huì kē xué, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] social sciences, #10,629 [Add to Longdo]
风俗[fēng sú, ㄈㄥ ㄙㄨˊ, / ] social custom, #15,156 [Add to Longdo]
应酬[yìng chou, ㄧㄥˋ ㄔㄡ˙, / ] social niceties; social interaction; a dinner party, #16,179 [Add to Longdo]
社会服务[shè huì fú wù, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] social security (pensions, medical insurance), #21,336 [Add to Longdo]
社会党[shè huì dǎng, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄤˇ, / ] socialist party, #21,488 [Add to Longdo]
社会性[shè huì xìng, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] social, #24,128 [Add to Longdo]
社科[shè kē, ㄕㄜˋ ㄎㄜ, ] social science (abbr.), #24,174 [Add to Longdo]
社会工作[shè huì gōng zuò, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, / ] social work, #27,153 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Asoziale { m, f }; Asozialersocial misfit [Add to Longdo]
(sozialer) Aufsteiger { m }social climber [Add to Longdo]
Außenseiter der Gesellschaftsocial outcast [Add to Longdo]
Fürsorger { m }social welfare worker [Add to Longdo]
Gesellschaftsform { f }social system [Add to Longdo]
Gesellschaftsordnung { f }social order [Add to Longdo]
Gesellschaftskritik { f }social criticism [Add to Longdo]
Kameradschaftsabend { m }social evening [Add to Longdo]
soziale Missständesocial evils [Add to Longdo]
gesellschaftlicher Mittelpunktsocial hub [Add to Longdo]
Resozialisierung { f }social rehabilitation [Add to Longdo]
Sozialabgabenquote { f }social security contribution ratio [Add to Longdo]
Sozialamt { n }social welfare office [Add to Longdo]
Sozialarbeit { f }social work [Add to Longdo]
Sozialarbeiter { m }; Sozialarbeiterin { f }social worker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS [Add to Longdo]
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website) [Add to Longdo]
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
お付き合い[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付き合い) association; socializing; socialising; fellowship [Add to Longdo]
エスカップ[esukappu] (n) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific; ESCAP [Add to Longdo]
キリスト教社会主義[キリストきょうしゃかいしゅぎ, kirisuto kyoushakaishugi] (n) Christian socialism [Add to Longdo]
ギルド社会主義[ギルドしゃかいしゅぎ, girudo shakaishugi] (n) guild socialism [Add to Longdo]
グルジアソビエト社会主義共和国[グルジアソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, gurujiasobieto shakaishugikyouwakoku] (n) (former) Georgian Soviet Socialist Republic; Georgian SSR; GSSR [Add to Longdo]
コンパ[konpa] (n) (1) (sl) (abbr) party; social event; get-together; mixer; (2) compa (Haitian dance music); konpa; kompa; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Social \So"cial\, a. [L. socialis, from socius a companion; akin
   to sequi to follow: cf. F. social. See {Sue} to follow.]
   1. Of or pertaining to society; relating to men living in
    society, or to the public as an aggregate body; as, social
    interest or concerns; social pleasure; social benefits;
    social happiness; social duties. "Social phenomena." --J.
    S. Mill.
    [1913 Webster]
 
   2. Ready or disposed to mix in friendly converse;
    companionable; sociable; as, a social person.
    [1913 Webster]
 
   3. Consisting in union or mutual intercourse.
    [1913 Webster]
 
       Best with thyself accompanied, seek'st not
       Social communication.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) Naturally growing in groups or masses; -- said of
    many individual plants of the same species.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.)
    (a) Living in communities consisting of males, females,
      and neuters, as do ants and most bees.
    (b) Forming compound groups or colonies by budding from
      basal processes or stolons; as, the social ascidians.
      [1913 Webster]
 
   {Social science}, the science of all that relates to the
    social condition, the relations and institutions which are
    involved in man's existence and his well-being as a member
    of an organized community; sociology. It concerns itself
    with questions of the public health, education, labor,
    punishment of crime, reformation of criminals, and the
    like.
 
   {Social whale} (Zool.), the blackfish.
 
   {The social evil}, prostitution.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sociable; companionable; conversible; friendly;
     familiar; communicative; convival; festive.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 social
   adj 1: relating to human society and its members; "social
       institutions"; "societal evolution"; "societal forces";
       "social legislation" [syn: {social}, {societal}]
   2: living together or enjoying life in communities or organized
     groups; "a human being is a social animal"; "mature social
     behavior" [ant: {unsocial}]
   3: relating to or belonging to or characteristic of high
     society; "made fun of her being so social and high-toned"; "a
     social gossip colum"; "the society page"
   4: composed of sociable people or formed for the purpose of
     sociability; "a purely social club"; "the church has a large
     social hall"; "a social director"
   5: tending to move or live together in groups or colonies of the
     same kind; "ants are social insects"
   6: marked by friendly companionship with others; "a social cup
     of coffee"
   n 1: a party of people assembled to promote sociability and
      communal activity [syn: {sociable}, {social}, {mixer}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 social /sosjal/ 
  social

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 social
  1. social
  2. social

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 social
  1. social
  2. social

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 social
  social

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top