ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

social

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -social-, *social*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
social(adj) เกี่ยวกับสังคม, See also: เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน, Syn. communal, collective, public, group
social(adj) เกี่ยวกับสังคมนิยม
social(n) การชุมนุมกัน, See also: การรวมกลุ่มกัน
socialism(n) ระบบสังคมนิยม, Syn. Communism
socialist(n) นักสังคมนิยม
socialite(n) คนเด่นในสังคม
sociality(n) การคบค้าสมาคมกัน
socialize(vi) คบหาสมาคม, See also: พบปะผู้คน, Syn. be friendly, fraternize
socialize(vt) สอนการอยู่รวมกันเป็นสังคม, Syn. civilize, teach manners
socialize(vt) ทำให้เป็นระบบสังคมนิยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
social(โซ'เชิล) adj. เกี่ยวกับสังคม, เกี่ยวกับการอยู่เป็นหมู่, See also: socially adv. socialness n., Syn. amiable
social scienceสังคมศาสตร์., See also: social scientist
social security(ในสหรัฐอเมริกา) สวัสดิการสังคม, ระบบการประกันสังคม
social welfare departmentกรมประชาสงเคราะห์, See also: social worker n.
social workงานสังคมสงเคราะห์
social-mindedadj. ซึ่งสนใจเกี่ยวกับสังคม, สนใจเกี่ยวกับสวัสดิการของสังคม
socialise(โซ'ชะไลซ) vt., vi. =socialize (ดู), See also: socialisation n.
socialism(โซ'ชะลิสซึม) n. ระบบสังคมนิยม
socialist(โซ'ชะลิสทฺ) n. ผู้สนับสนุนระบบสังคมนิยม, See also: socialistic adj.
socialite(โซ'ชะไลทฺ) n. บุคคลที่เด่นในสังคม

English-Thai: Nontri Dictionary
social(adj) ชอบสมาคม, ในวงสังคม, เป็นกันเอง, ฉันมิตร
socialism(n) ลัทธิสังคมนิยม
socialistic(adj) ในทางสังคมนิยม
socialize(vt) ทำให้เป็นสังคมนิยม
socially(adv) ในทางสมาคม, ในวงสังคม
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม, เป็นปรปักษ์ต่อสังคม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
socialสังคม, ทางสังคม, เชิงสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social attitudeท่าทีทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social breakdown syndromeกลุ่มอาการเสียสังคมเหตุถูกกักกันนาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Social Charterกฎบัตรทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social classชั้นชนทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social classชั้นชนทางสังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
social cohesionความเชื่อมแน่นทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social contractสัญญาทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social contractสัญญาทางสังคม, สัญญาประชาคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
social contract theoryทฤษฎีสัญญาทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Social acceptanceการยอมรับทางสังคม [TU Subject Heading]
Social acceptance in childrenการยอมรับทางสังคมในเด็ก [TU Subject Heading]
Social accountบัญชีสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Social accountingการบัญชีสังคม [TU Subject Heading]
Social accounting matrixเมทริกซ์การบัญชีสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Social accounting matrixแบบตารางความสัมพันธ์บัญชีสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Social actionการกระทำทางสังคม [TU Subject Heading]
Social adjustmentการปรับตัวทางสังคม [TU Subject Heading]
Social aspectsแง่สังคม [TU Subject Heading]
social behaviorพฤติกรรมทางสังคม, พฤติกรรมของสัตว์ที่มีระบบประสาทเจริญดีแสดงออกเพื่อให้เข้าใจความหมายซึ่งกันและกันได้ เมื่ออยู่รวมกันเป็นหมู่พวกหรือสัมพันธ์กัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
social commerce(n) รูปแบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากการปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายสังคม (Social Media) มาช่วยให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ อีกแง่หนึ่งก็คือการนำเครือข่ายสังคมมาใช้ให้เกิดเป็นธุรกรรมการซื้อขายสินค้า
social distancing(n) การแยกตัวออกห่างจากสังคม ไม่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ผู้อื่น โดยอาจมีสาเหตุ เช่น เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคระบาด
social eventงานแสดงสินค้า
social security officeกองทุนประกันสังคม

WordNet (3.0)
social(adj) relating to human society and its members, Syn. societal
social(adj) living together or enjoying life in communities or organized groups, Ant. unsocial
social(adj) relating to or belonging to or characteristic of high society
social(adj) composed of sociable people or formed for the purpose of sociability
social(adj) tending to move or live together in groups or colonies of the same kind
social(adj) marked by friendly companionship with others
socialism(n) a political theory advocating state ownership of industry
socialism(n) an economic system based on state ownership of capital, Syn. socialist economy, Ant. capitalism
socialist(n) a political advocate of socialism
socialistic(adj) advocating or following the socialist principles, Syn. socialist, Ant. capitalistic

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Social

a. [ L. socialis, from socius a companion; akin to sequi to follow: cf. F. social. See Sue to follow. ] 1. Of or pertaining to society; relating to men living in society, or to the public as an aggregate body; as, social interest or concerns; social pleasure; social benefits; social happiness; social duties. “Social phenomena.” J. S. Mill. [ 1913 Webster ]

2. Ready or disposed to mix in friendly converse; companionable; sociable; as, a social person. [ 1913 Webster ]

3. Consisting in union or mutual intercourse. [ 1913 Webster ]

Best with thyself accompanied, seek'st not
Social communication. Milton. [ 1913 Webster ]

4. (Bot.) Naturally growing in groups or masses; -- said of many individual plants of the same species. [ 1913 Webster ]

5. (Zool.) (a) Living in communities consisting of males, females, and neuters, as do ants and most bees. (b) Forming compound groups or colonies by budding from basal processes or stolons; as, the social ascidians. [ 1913 Webster ]


Social science, the science of all that relates to the social condition, the relations and institutions which are involved in man's existence and his well-being as a member of an organized community; sociology. It concerns itself with questions of the public health, education, labor, punishment of crime, reformation of criminals, and the like. --
Social whale (Zool.), the blackfish. --
The social evil, prostitution.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Sociable; companionable; conversible; friendly; familiar; communicative; convival; festive. [ 1913 Webster ]

Socialism

n. [ Cf. F. socialisme. ] A theory or system of social reform which contemplates a complete reconstruction of society, with a more just and equitable distribution of property and labor. In popular usage, the term is often employed to indicate any lawless, revolutionary social scheme. See Communism, Fourierism, Saint-Simonianism, forms of socialism. [ 1913 Webster ]

[ Socialism ] was first applied in England to Owen's theory of social reconstruction, and in France to those also of St. Simon and Fourier . . . The word, however, is used with a great variety of meaning, . . . even by economists and learned critics. The general tendency is to regard as socialistic any interference undertaken by society on behalf of the poor, . . . radical social reform which disturbs the present system of private property . . . The tendency of the present socialism is more and more to ally itself with the most advanced democracy. Encyc. Brit. [ 1913 Webster ]

We certainly want a true history of socialism, meaning by that a history of every systematic attempt to provide a new social existence for the mass of the workers. F. Harrison. [ 1913 Webster ]

--
Socialism of the chair [ G. katheder socialismus ], a term applied about 1872, at first in ridicule, to a group of German political economists who advocated state aid for the betterment of the working classes.
[ Webster 1913 Suppl. ]

Socialist

n. [ Cf. F. socialiste. ] One who advocates or practices the doctrines of socialism. [ 1913 Webster ]

Socialistic

{ } a. Pertaining to, or of the nature of, socialism. [ 1913 Webster ]

Variants: Socialist
Sociality

n. [ Cf. F. socialisté, L. socialitas. ] The quality of being social; socialness. [ 1913 Webster ]

Socialize

v. t. 1. To render social. [ 1913 Webster ]

2. To subject to, or regulate by, socialism. [ 1913 Webster ]

Socially

adv. In a social manner; sociably. [ 1913 Webster ]

Socialness

n. The quality or state of being social. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I told you, I don't socialize with my patients.ผมบอกคุณแล้วไง ผมไม่สังคมกับ คนไข้ของผม Basic Instinct (1992)
Mr. Stevens has a birth certificate, a driver's license, social security number.นายสตีเวนส์มีสูติบัตร ใบอนุญาตขับรถหมายเลขประกันสังคม The Shawshank Redemption (1994)
He had all the proper ID, driver's license, birth certificate, social security card.เขามีทุก ID ที่เหมาะสม ใบอนุญาตสูติบัตร, บัตรประกันสังคมของคนขับรถ The Shawshank Redemption (1994)
I suppose some form of National Socialism is inevitable after the war.หนีไม่พ้นหลังสงคราม How I Won the War (1967)
- This beats National Socialism, Gripweed!นี้เต้นสังคมนิยมแห่งชาติ วันใดวันหนึ่งใช่มั้ย กริปวีด? ฉันดีใจที่ฉันจะไม่ How I Won the War (1967)
In all the world no voluptuousness flatters the senses more than social privilegeในโลกทั้งหมด... ...ไม่ใช่ความมัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรายกยอมากกว่า the senses สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสังคม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Ambiguously accepting social standards while transgressing themsocial standards ที่ยอมรับคลุมเครือ ขณะที่ที่ละเมิดที่มัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Thanks to his exalted social status, enabling him to pay the price not a single one escaped himขอบคุณให้ Nenabling สถานะเกี่ยวกับสังคมสูงของเขา . , \ที่เขาที่จะจ่ายราคา... ...ไม่มีเดี่ยวหนึ่งที่การหลบหนีที่เขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Part of Logan's plan... to try and socialize these things?ส่วนนึงในแผนโลแกน... ที่จะทำให้พวกนี้เชื่องหรือเปล่า? Day of the Dead (1985)
It's the beginning, yes. It's the bare beginning of social behavior.นี่แค่เริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นพฤติกรรม Day of the Dead (1985)
Then if you gentlemen don't mind, I'd like to finish this game before I start collecting my goddamned Social Security, okay?งั้นหากพวกท่านไม่รังเกียจ กระผมใคร่ขอเล่นให้จบครับ ก่อนที่ฉันจะเริ่มสะสม ประกันสังคมงี่เง่านั่นโอเค? Stand by Me (1986)
Social Security, that's me.ประกันสังคมรึ ผมเองแหละ *batteries not included (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
socialAll social animals use some methods of communication to exchange information and to maintain an orderly community.
socialA man's worth should be judged by his character rather than by his social position.
socialAs soon as we are born, the world gets to work on us and transforms us from merely biological into social units.
socialAutomation is bound to have important social consequences.
socialBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
socialBy placing excessive importance on scholastic achievement, many parents have forgotten such basic social courtesies as consideration for others.
socialCollege students should study hard, but equally they should also make time for an active social life.
socialCommunism was the political system in the Union of Soviet Socialist Republics, but that stopped in 1993.
socialCriminals are deprived of social rights.
socialDistrust of the Social Insurance Agency and the Ministry of Health, Labour and Welfare just keeps getting stronger.
socialEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
socialFederal budget cuts will take a bite out of Social Security benefits.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาบันสังคม(n) social institute, Example: การจัดระเบียบของสถาบันสังคมมีความจำเป็นอย่างยิ่ง, Count Unit: สถาบัน, Thai Definition: กลุ่มคนในสังคมที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตามระเบียบกฎเกณฑ์
สปส.(n) Social Security Office, See also: SSO., Syn. สำนักงานประกันสังคม
ข่าวสังคม(n) social news, Example: เขาเขียนข่าวสังคมให้กับหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์, Count Unit: ข่าว, Thai Definition: ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในวงสังคม
สถาบันสังคม(n) social institution
สังคม(n) social, Syn. แวดวง, วงการ
สังคมศาสตร์(n) social science
วงสังคม(n) society, See also: social circle, Syn. แวดวงสังคม, Example: นับวันไป คนผิวดำในสหรัฐอเมริกาก็ดูจะมีบทบาทในวงสังคมของประเทศชาติมากเข้าไปทุกที, Thai Definition: กลุ่มสังคมที่สังกัดอยู่
สังคมนิยม(n) socialism, Example: รัสเซียพยายามอย่างเต็มที่ในการใช้ระบบเศรษฐกิจตลาดผสมผสานกับสังคมนิยม, Thai Definition: ทฤษฎีเศรษฐกิจและการเมือง ที่มีหลักการให้รัฐหรือส่วนรวมเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิต ตลอดจนการจำแนกแจกจ่าย และวางระเบียบการบริโภคผลผลิต
สังคมนิยม(adj) socialist, Example: แนวคิดของพรรคสังคมนิยมมุ่งหมายจะทำลายล้างระบบชนชั้นศักดินา, Thai Definition: ที่มีหลักการให้รัฐหรือส่วนรวมเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิต ตลอดจนการจำแนกแจกจ่าย และวางระเบียบการบริโภคผลผลิต
สังคมวิทยา(n) sociology, See also: social sciences, Example: สังคมวิทยาการเมืองเป็นตัวอย่างของวิชาสังคมวิทยาที่มุ่งศึกษาด้านใดด้านหนึ่งของสังคมอย่างลึกซึ้งเฉพาะด้าน, Thai Definition: วิชาว่าด้วยเรื่องสังคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[anthaphān] (adj) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer
บรรทัดฐานทางสังคม[banthatthān thāng sangkhom] (n, exp) EN: social norm  FR: norme sociale [ f ]
บัตรประกันสังคม[bat prakan sangkhom] (n, exp) EN: social security card  FR: carte de sécurité sociale [ f ]
บริบททางสังคม[børibot thāng sangkhom] (n, exp) EN: social context  FR: contexte social [ m ]
ชนชั้น[chonchan] (n) EN: class ; social class  FR: classe sociale [ f ]
ชนชั้นทางสังคม[chonchan thāng sangkhom] (n, exp) EN: social class  FR: classe sociale [ f ]
จิตวิทยาสังคม[jittawitthayā sangkhom] (n, exp) EN: social psychology   FR: psychologie sociale [ f ]
การควบคุมทางสังคม[kān khūapkhum thāng sangkhom] (n, exp) EN: social control
การกระทำทางสังคม[kān kratham thāng sangkhom] (n, exp) EN: social action  FR: action sociale [ f ]
การพัฒนาสังคม[kān phatthanā sangkhom] (n, exp) EN: social development  FR: développement social [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
social
socially
socialism
socialist
socialist
socialite
socialize
socialists
socialists
socialites

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
social
socials
socially
socialism
socialist
socialite
socialize
socialists
socialites
socialized

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
社会主义[shè huì zhǔ yì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ,     /    ] socialism #859 [Add to Longdo]
社会化[shè huì huà, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ,    /   ] socialization; to socialize; to fit into society; to train sb for society #10,192 [Add to Longdo]
社会科学[shè huì kē xué, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ,     /    ] social sciences #10,629 [Add to Longdo]
风俗[fēng sú, ㄈㄥ ㄙㄨˊ,   /  ] social custom #15,156 [Add to Longdo]
应酬[yìng chou, ㄧㄥˋ ㄔㄡ˙,   /  ] social niceties; social interaction; a dinner party #16,179 [Add to Longdo]
社会服务[shè huì fú wù, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ,     /    ] social security (pensions, medical insurance) #21,336 [Add to Longdo]
社会党[shè huì dǎng, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄤˇ,    /   ] socialist party #21,488 [Add to Longdo]
社会性[shè huì xìng, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] social #24,128 [Add to Longdo]
社科[shè kē, ㄕㄜˋ ㄎㄜ,  ] social science (abbr.) #24,174 [Add to Longdo]
社会工作[shè huì gōng zuò, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ,     /    ] social work #27,153 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Asoziale { m, f }; Asozialersocial misfit [Add to Longdo]
(sozialer) Aufsteiger { m }social climber [Add to Longdo]
Außenseiter der Gesellschaftsocial outcast [Add to Longdo]
Fürsorger { m }social welfare worker [Add to Longdo]
Gesellschaftsform { f }social system [Add to Longdo]
Gesellschaftsordnung { f }social order [Add to Longdo]
Gesellschaftskritik { f }social criticism [Add to Longdo]
Kameradschaftsabend { m }social evening [Add to Longdo]
soziale Missständesocial evils [Add to Longdo]
gesellschaftlicher Mittelpunktsocial hub [Add to Longdo]
Resozialisierung { f }social rehabilitation [Add to Longdo]
Sozialabgabenquote { f }social security contribution ratio [Add to Longdo]
Sozialamt { n }social welfare office [Add to Longdo]
Sozialarbeit { f }social work [Add to Longdo]
Sozialarbeiter { m }; Sozialarbeiterin { f }social worker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n, n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n, n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P) #1,634 [Add to Longdo]
交流[こうりゅう, kouryuu] (n, vs) (1) (cultural) exchange; interchange; interaction; (inter-) mingling; (social, etc.) networking; intercourse; (2) alternating current; AC; (P) #1,837 [Add to Longdo]
階級[かいきゅう, kaikyuu] (n) (social) class; rank; grade; (P) #2,224 [Add to Longdo]
福祉[ふくし, fukushi] (n, adj-f) welfare; well-being; social welfare; social security; social service; (P) #2,243 [Add to Longdo]
ソ連(P);蘇連[ソれん(ソ連)(P);それん(蘇連), so ren ( so ren )(P); soren ( soren )] (n, adj-no) (abbr) (former) Soviet Union; Union of Soviet Socialist Republics; USSR; (P) #2,435 [Add to Longdo]
若;稚[わか, waka] (n) (1) youth; (2) child (esp. of the young son of someone of high social standing); (n-pref, n-suf) (3) young; new #3,193 [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf, n, adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf, ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) #3,255 [Add to Longdo]
地位[ちい, chii] (n) (social) position; status; (P) #3,355 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top