ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sociability

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sociability-, *sociability*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sociability(โซชะบิล'ลิที) n. การชอบสังคม, การชอบวิสาสะ, การชอบอยู่เป็นหมู่, การแสดงมิตรไมตรีจิต

English-Thai: Nontri Dictionary
sociability(n) การเข้าสังคม, การสมาคม, ความรู้จักมักคุ้น, ความเป็นกันเอง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sociability (n) sˌouʃəbˈɪlɪtiː (s ou2 sh @ b i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance [Add to Longdo]
愛想[あいそ(P);あいそう(P), aiso (P); aisou (P)] (n) (See 愛想を尽かす) civility; courtesy; compliments; sociability; graces; (P) [Add to Longdo]
交際上手[こうさいじょうず, kousaijouzu] (n, adj-na) good at socializing; sociability; being a good mixer [Add to Longdo]
社交性[しゃこうせい, shakousei] (n) sociability [Add to Longdo]
無愛想;不愛想[ぶあいそう;ぶあいそ, buaisou ; buaiso] (adj-na, n) unsociability; bluntness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sociability \So`cia*bil"i*ty\, n.[Cf. F. sociabilit['e].]
   The quality of being sociable; sociableness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sociability
   n 1: the relative tendency or disposition to be sociable or
      associate with one's fellows [syn: {sociability},
      {sociableness}] [ant: {unsociability}, {unsociableness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top