ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

social security

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -social security-, *social security*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
social security[N] การประกันสังคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
social security(ในสหรัฐอเมริกา) สวัสดิการสังคม,ระบบการประกันสังคม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
social securityหลักประกันสังคม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
social security recordทะเบียนประกันสังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
social security; security, socialความมั่นคงทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Social securityการประกันสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Social securityประกันสังคม [TU Subject Heading]
Social security beneficiariesผู้รับประโยชน์จากประกันสังคม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
social security officeกองทุนประกันสังคม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then if you gentlemen don't mind, I'd like to finish this game before I start collecting my goddamned Social Security, okay?งั้นหากพวกท่านไม่รังเกียจ กระผมใคร่ขอเล่นให้จบครับ ก่อนที่ฉันจะเริ่มสะสม ประกันสังคมงี่เง่านั่นโอเค? Stand by Me (1986)
Social Security, that's me.ประกันสังคมรึ ผมเองแหละ *batteries not included (1987)
Social Security number?คุณกําลังทําอะไร? Big (1988)
There's two numbers missing on your Social Security.ครับ เบรนเน่นพูด Big (1988)
My Social Security cards and driver's licenses were phonies.บัตรประกันสังคม กับใบขับขี่ของผมเป็นของปลอม Goodfellas (1990)
Mr. Stevens has a birth certificate, a driver's license, social security number.นายสตีเวนส์มีสูติบัตร ใบอนุญาตขับรถหมายเลขประกันสังคม The Shawshank Redemption (1994)
He had all the proper ID, driver's license, birth certificate, social security card.เขามีทุก ID ที่เหมาะสม ใบอนุญาตสูติบัตร, บัตรประกันสังคมของคนขับรถ The Shawshank Redemption (1994)
How many guys memorize their wife's social security number?จะมีสักกี่คนวะ ที่จำหมายเลขประกันสังคม ของเมียตัวเองได้ Failan (2001)
Her social security number is... 781011 2454311เลขที่บัตรประกันสังคมของเธอ... 781 01 1 245431 1 Failan (2001)
Driver's license, passport, social security number, bank account, will all be erased.ทั้งใบขับขี่, พาสปอร์ต, บัตรประกันสังคม, บัญชีธนาคารทั้งหมด ฉันจะลบทิ้งแบบไม่ให้เหลือซาก X-Ray (2001)
By the way, you forgot your social security number and your mother's maiden name.By the way, you forgot your social security number... ...and your mother's maiden name. Maid in Manhattan (2002)
And your social security number.เบอร์สวัสดิการสังคม Punch-Drunk Love (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
social securityBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
social securityFederal budget cuts will take a bite out of Social Security benefits.
social securityGermany adopted a social security system in the 1880's.
social securitySocial security? Who do they think they're kidding.
social securityState your name and social security number, please.
social securityThose who choose to retire can do so as early as sixty-two, although starting to draw their Social Security pension at that age would mean that the payments are reduced by 20 percent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สปส.[N] Social Security Office, See also: SSO., Syn. สำนักงานประกันสังคม
ประกันสังคม[N] social security, Example: รัฐต้องจัดให้มีการประกันสังคมให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของประชาชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรประกันสังคม[n. exp.] (bat prakan sangkhom) EN: social security card   FR: carte de sécurité sociale [f]
การประกันสังคม[n. exp.] (kān prakan sangkhom) EN: social security ; social security insurance   FR: sécurité sociale [f] ; couverture sociale [f]
กฎหมายประกันสังคม[n. exp.] (kotmāi prakan sangkhom) EN: social security law   
เงินสมทบประกันสังคม[n. exp.] (ngoen somthop prakan sangkhom) EN: social security contributions   
ประกันสังคม[n. exp.] (prakan sangkhom) EN: social security   FR: sécurité sociale [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
社会服务[shè huì fú wù, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄈㄨˊ ˋ, / ] social security (pensions, medical insurance), #21,336 [Add to Longdo]
社会保险[shè huì bǎo xiǎn, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] social security; abbr. to 社保 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sozialabgabenquote {f}social security contribution ratio [Add to Longdo]
Sozialhilfe {f}social security benefit [Add to Longdo]
Sozialversicherungsnummer {f}social security number [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソーシャルセキュリティー[, so-sharusekyuritei-] (n) social security [Add to Longdo]
社会保障[しゃかいほしょう, shakaihoshou] (n,adj-no) social security; (P) [Add to Longdo]
社会保障制度[しゃかいほしょうせいど, shakaihoshouseido] (n) social security system [Add to Longdo]
社会保障費[しゃかいほしょうひ, shakaihoshouhi] (n) cost of social security; social welfare spending [Add to Longdo]
福祉[ふくし, fukushi] (n,adj-f) welfare; well-being; social welfare; social security; social service; (P) [Add to Longdo]
福祉事務所[ふくしじむしょ, fukushijimusho] (n) welfare office; social security office [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Social Security
   n 1: social welfare program in the U.S.; includes old-age and
      survivors insurance and some unemployment insurance and
      old-age assistance

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top