Search result for

ประหนึ่ง

(30 entries)
(0.0365 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประหนึ่ง-, *ประหนึ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประหนึ่ง[CONJ] as if, See also: as though, like, as, Syn. ราวกับ, คล้าย, ดุจ, ประดุจ, ดุจดัง, เหมือน, เช่น, ดัง, Example: หล่อนปฏิบัติตัวประหนึ่งว่าเป็นพระราชินี
ประหนึ่งว่า[CONJ] as if, Syn. เหมือนกับว่า, ราวกับว่า, Example: ใจของนางช่างโหดร้ายกว่าชายยิ่งนัก ประหนึ่งว่า ถึงแม้จะเว้งว้างสักปานใด สิ่งที่ได้กลับเป็นเช่นความหมางเมิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประหนึ่งสัน. เช่น, ดัง, เหมือน.
เป็น ๒ประหนึ่ง เช่น ทำเป็นบ้า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every time she'd leave a man, though, she'd keep something, like a souvenir.แต่ทุกครั้งที่แม่ทิ้งใครสักคน แม่มักจะเก็บของบางอย่างของคนนั้นไว้ ประหนึ่งเป็นที่ระลึก New York, I Love You (2008)
He's twisting his words, he's using the Scriptures.ประพฤติตัวประหนึ่ง "ราชาแห่งดวงดาว" Agora (2009)
When he was young, his parents entrusted him to the care of a hyung.ตอนที่เขายังเด็ก พ่อแม่เขาไว้ใจคนๆ หนึ่งให้ดูแลประหนึ่งพี่ชายดูแลน้อง Episode #1.6 (2009)
Japan is as deserving of an empire in the East as Germany is of an empire in the West.ญี่ปุ่นเปรียบประหนึ่งอาณาจักรในตะวันออก ดั่งเช่นเยอรมันคืออาณาจักรในตะวันตก Shanghai (2010)
I'm starting to think the truth, it's poison.ผมเริ่มที่จะคิดว่าความจริง ก็เป็นประหนึ่ง... Bad Blood (2010)
Something that will make 9/11 look like a fender bender.บางอย่างที่จะทำให้เหตุการณ์9/11 ดูประหนึ่งอุบัติเหตุเล็กน้อย Goodbye Yellow Brick Road (2010)
For starters, the 3 of you should enter the factory as though you have nothing to do with me.เริ่มแรกคุณ 3 คนต้องเข้าไป ในโรงงานประหนึ่งว่าไม่รู้จักผม Bread, Love and Dreams (2010)
And my motives used to be so pure.หลังจากที่ ประหนึ่งว่า "ช่วย" แซมแล้ว ฉันก็กลับสวรรค์ The Man Who Would Be King (2011)
I treated these identities as if they were real.ผมปฏิบัติกับตัวตนเหล่านี้ประหนึ่งว่า เขามีอยู่จริง Scott Free (2011)
I created lives, one of which you will now step into as if you had lived it all along.ผมสร้างชีวิตต่างหาก ชีวิตที่คุณก้าวเข้าไปสวมได้ ประหนึ่งว่าคุณใช้มันมาตลอด Scott Free (2011)
As well as some familiar ones.ประหนึ่งว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกัน Sucker Punch (2011)
As beguiling of the human heart.ที่หลอกลวงประหนึ่งหัวใจมนุษย์ Music of the Spheres (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประหนึ่ง[conj.] (praneung) EN: as if ; as though ; like ; as   FR: comme si
ประหนึ่งว่า[conj.] (praneung wā) EN: as if   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
as if[CONJ] ราวกับ, See also: ประหนึ่ง, เสมือนหนึ่งว่า, เฉกเช่น, เหมือนหนึ่งว่า, คล้ายๆ, ดูประหนึ่งว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
as(แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
quasi(ควา'ซี,-ไซ ,เคว'ซี,เคว'ไซ) adj. คล้าย,ประหนึ่ง,ดูเหมือน. adv. ประหนึ่ง,คล้าย
seem(ซีม) vi. ดูเหมือน,ดูคล้าย,ดูราวกับ,ดูท่าทาง,ปรากฎเป็น,ประหนึ่ง, Syn. look,manifest
tantamount(แทน'ทะเมาทฺ) adj. เท่ากับ,พอ ๆ กับ,ประหนึ่งเป็น,มีความสำคัญเท่ากับ

English-Thai: Nontri Dictionary
AS as if(adv) ราวกับ,ดุจดัง,ประหนึ่งว่า
AS as though(adv) ราวกับว่า,ดุจดัง,ประหนึ่งว่า
pearly(adj) ประหนึ่งไข่มุก,คล้ายไข่มุก,ประดับด้วยไข่มุก
seem(vi) ดูราวกับ,ดูเหมือนว่า,ประหนึ่ง,ดูคล้าย
seemingly(adv) ประหนึ่งว่า,ดูเหมือนว่า,ดูราวกับ
tantamount(adj) เท่ากัน,พอๆ กัน,เท่ากับ,ประหนึ่งเป็น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top