ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ostensibly

AA0 S T EH1 N S AH0 B L IY0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ostensibly-, *ostensibly*, ostensib
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ostensibly[ADV] อย่างแสดงให้เห็นภายนอก, Syn. superficially, appearently

English-Thai: Nontri Dictionary
ostensibly(adv) อย่างเห็นได้ชัด,อย่างโอ้อวด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We had one young John Thomas ostensibly commanding.เรามีหนึ่งหนุ่มจอห์นโทมัส ประหนึ่งว่าผู้บังคับบัญชา How I Won the War (1967)
Nayak was ostensibly treating these patientsดูภายนอกแล้ว นายัคกำลังรักษาคนไข้พวกนั้น The Box (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
OSTENSIBLY AA0 S T EH1 N S AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ostensibly (a) ˈɒstˈɛnsəbliː (o1 s t e1 n s @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
表面上[ひょうめんじょう, hyoumenjou] (adv,adj-no) on the surface; ostensibly; superficially; apparently [Add to Longdo]
表立って[おもてだって, omotedatte] (exp) publicly; openly; ostensibly; formally; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ostensibly \Os*ten"si*bly\ ([o^]s*t[e^]n"s[i^]*bl[y^]), adv.
   In an ostensible manner; avowedly; professedly; apparently.
   --Walsh.
   [1913 Webster]
 
      Ostensibly, we were intended to prevent filibustering
      into Texas, but really as a menace to Mexico. --U. S.
                          Grant.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ostensibly
   adv 1: from appearances alone; "irrigation often produces bumper
       crops from apparently desert land"; "the child is
       seemingly healthy but the doctor is concerned"; "had been
       ostensibly frank as to his purpose while really
       concealing it"-Thomas Hardy; "on the face of it the
       problem seems minor" [syn: {apparently}, {seemingly},
       {ostensibly}, {on the face of it}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top