Search result for

willing

(79 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -willing-, *willing*, will
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
willing[ADJ] ซึ่งมีความตั้งใจ, See also: ซึ่งสมัครใจ, ซึ่งเต็มอกเต็มใจ, ซึ่งยินดี, Syn. ungrudging, voluntary, Ant. grudging, reluctant, involuntary
willingly[ADV] อย่างเต็มใจ, See also: อย่างสมัครใจ, อย่างเต็มอกเต็มใจ, Syn. ungrudgingly, voluntarily, Ant. grudgingly, reluctantly, involuntarily
willingness[N] ความเต็มใจ, See also: ความสมัครใจ, ความเต็มอกเต็มใจ, Syn. voluntariness, Ant. reluctance, involuntariness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
willing(วิล'ลิง) adj. เต็มใจ,ตั้งใจ,มีเจตนา,สมัครใจ,ยินดี, See also: willingly adv. willingness n., Syn. obliging,agreeable
unwilling(อันวีล'ลิง) adj. ไม่เต็มใจ,ลังเลใจ,ต่อต้าน,ดื้อรั้น,หัวรั้น,แข็งข้อ., See also: unwillingly adv. unwillingness n. -S .loath

English-Thai: Nontri Dictionary
willing(adj) เต็มใจ,สมัครใจ,ใจมุ่ง,ตั้งใจ
unwilling(adj) ไม่เต็มใจ,ดื้อรั้น,แข็งข้อ,ต่อต้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
willinglyโดยสมัครใจ, โดยจงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Willingness to payความเต็มใจที่จะจ่าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're willing to work with you. Thanks,ฉันกำลังจะได้ทำงานกับคุณ ขอบคุณ Chuck in Real Life (2008)
Well, I guess that's a chance I'm willing to take.เอาละ ผมเดาว่าผมต้องหาโอกาสใช้เวลาบ้าง There Might be Blood (2008)
You're willing to risk your career, but you{\'re not willing to}can't say you're sorry.คุณกล้าเอาอาชีพเข้ามาเสี่ยง แต่คุณไม่กล้าพูดว่าเสียใจเหรอ Dying Changes Everything (2008)
Arthur was willing to sacrifice his life to save yours.อาร์เธอร์เต็มใจที่จะพลีชีวิตตัวเองเพื่อรักษาชีวิตเจ้า The Labyrinth of Gedref (2008)
I willingly give my life for Arthur's.ข้าขอมอบชีวิตข้าแลกกับอาเธอร์ Le Morte d'Arthur (2008)
And you're willing to give your life, Gaius, for the future they will bring?และเจ้าปรารถนาที่จะมอบชีวิตเจ้า ไกอัส แลกกับอนาคตที่พวกเขาจะสร้างขึ้น Le Morte d'Arthur (2008)
Find out if she's willing to date.ถ้าเธอมีแฟนล่ะก็ เธอจะต้องไปเดท Scandal Makers (2008)
Of course, if you are willing to teach me.แน่นอนครับ, ถ้าคุณตั้งใจที่จะสอนผม Beethoven Virus (2008)
there was someone who willingly accompanied me on a questมีใครบางคนทุ่มเทกับการค้นหา Heartbreak Library (2008)
But, just like our people are trying to come here to Jolbon, there will be chieftains willing to join our cause.แต่,ถ้าหากประชาชมยังพยายามที่จะมาโชบล นั่นจะทำให้หัวหน้าเผ่ามาร่วมมือกับเรา The Kingdom of the Winds (2008)
But you never lose a subject willing to risk his life for his country.แต่ท่านจะสูญเสีย The Kingdom of the Winds (2008)
Are you willing to die for her?งั้นคุณเต็มใจตายเพื่อเธอรึ Babylon A.D. (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
willingAmerican parents are willing to say good things about their children in public.
willingAre you willing to help me with that work?
willingDick showed a willingness to help us.
willingFar from hesitating, she willingly offered to help me.
willingHe does not look willing to come to the consort.
willingHe has willing to work for others.
willingHe is always willing it help others.
willingHe is willing enough.
willingHe is willing to stand by you.
willingHe lent me the money quite willingly.
willingHe was willing to care for that cat.
willingHe was willing to help others.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยสมัครใจ[ADV] voluntarily, See also: willingly, freely, by choice, Syn. ด้วยความเต็มใจ, Example: ปัจจุบันหนุ่มสาวจะเลือกคู่กันเองโดยสมัครใจ ไม่มีการคลุมถุงชนอีกต่อไป, Thai definition: อย่างเต็มใจเข้าร่วมด้วยโดยไม่มีใครบังคับ
ความสมัครใจ[N] willingness, See also: voluntary, Syn. ความพร้อมใจ, ความเต็มใจ, Ant. การบังคับ, Example: อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นผู้กระทำและผู้รับผลการกระทำมีความสมัครใจที่จะร่วมกันประกอบอาชญากรรมขึ้น
โดยความสมัครใจ[ADV] voluntarily, See also: willingly, Syn. ด้วยความเต็มใจ, Example: อาสาสมัครทำงานด้วยความสมัครใจ
โดยดี[ADV] willingly, See also: quietly, obediently, amicably, Syn. โดยจำนน, Example: นักเรียนเดินตามครูไปแต่โดยดี
เต็มใจ[ADV] with one's will, See also: willingly, Syn. เต็มอกเต็มใจ, Ant. ฝืนใจ, Example: เจ๊กน้อยยินดีให้บริการแก่เพื่อนฝูงอย่างเต็มใจ, Thai definition: มีน้ำใจไม่บกพร่อง, มีใจสมัครด้วยยินดี, ไม่มีข้ออิดเอื้อนหรือขัดแย้ง
เต็มอกเต็มใจ[ADV] willingly, Syn. เต็มใจ, Ant. ฝืนใจ, บังคับใจ, Example: ท่านเป็นอาจารย์ใจดี ใครจะถามอะไรท่านตอบให้อย่างเต็มอกเต็มใจ
ความเต็มใจ[N] willingness, See also: contention, satisfaction, Syn. ความสมัครใจ, ความยินดี, Ant. ความไม่เต็มใจ, Example: รัฐบาลมีความเต็มใจในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น, Thai definition: มีใจสมัครด้วยยินดี, ไม่มีข้ออิดเอื้อนหรือขัดแย้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยดี[adv.] (dōi dī) EN: willingly   
โดยจำนน[adv.] (dōi jamnon) EN: willingly   
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly   FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant   FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; faire qqch. contre sa volonté/contre son gré/malgré soi
แกน[adv.] (kaēn) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly   FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
แค่น[adv.] (khaen) EN: unwillingly ; without relish ; reluctantly   FR: à contrecoeur
ความดีใจ[n.] (khwām dījai) EN: gladness ; pleasure ; delight ; joy ; happiness ; willingness   FR: joie [f] ; bonheur [m]
ความพอใจ [n.] (khwām phøjai) EN: contentment ; satisfaction ; willingness   FR: satisfaction [f] ; contentement [m]
เกี่ยงงอน[v.] (kīeng-ngøn) EN: be unwilling ; contend ; dispute ; bargain ; counterpurpose ; haggle ; argue   FR: rechigner ; renâcler
ก้นหนัก[adj.] (konnak) EN: unwilling to get up from seat ; lazy   

CMU English Pronouncing Dictionary
WILLING    W IH1 L IH0 NG
WILLINGER    W IH1 L IH0 NG ER0
WILLINGLY    W IH1 L IH0 NG L IY0
WILLINGHAM    W IH1 L IH0 NG HH AE2 M
WILLINGNESS    W IH1 L IH0 NG N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
willing    (v) (w i1 l i ng)
willingly    (a) (w i1 l i ng l ii)
Willington    (n) (w i1 l i ng t @ n)
willingness    (n) (w i1 l i ng n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bereitwillig {adj} | bereitwilliger | am bereitwilligstenwilling | more willing | most willing [Add to Longdo]
opferbereitwilling to make sacrifices [Add to Longdo]
willens | willens sein, etw. zu tun | nicht willens sein, etw. zu tunwilling | to be willing to do sth. | to have no intention to do sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先棒を担ぐ[おさきぼうをかつぐ, osakibouwokatsugu] (exp,v5g) to be a willing cats-paw or tool for a person [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations [Add to Longdo]
やる気満々[やるきまんまん, yarukimanman] (adj-no) totally willing; fully motivated [Add to Longdo]
快く[こころよく, kokoroyoku] (adv) comfortably; cheerfully; willingly; gladly [Add to Longdo]
気が向かない[きがむかない, kigamukanai] (exp,adj-i) not inclined (to do); reluctant; unwilling [Add to Longdo]
気が進まない;気がすすまない[きがすすまない, kigasusumanai] (exp,adj-i) reluctant to; not inclined to; disinclined; unwilling [Add to Longdo]
気さく[きさく, kisaku] (adj-na,n) frank; sociable; good humored; good humoured; candid; openhearted; ready; willing [Add to Longdo]
牛飲馬食[ぎゅういんばしょく, gyuuinbashoku] (n,vs) heavy eating and drinking; gorging and swilling; drinking like a cow and eating like a horse [Add to Longdo]
嫌々;嫌嫌;厭厭;厭々[いやいや, iyaiya] (adv,n) (uk) unwillingly; grudgingly; shaking head in refusal (to children) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情愿[qíng yuàn, ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] willingness; would rather (agree to X than Y) [Add to Longdo]
爱莫能助[ài mò néng zhù, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄋㄥˊ ㄓㄨˋ, / ] willing to help but unable to do so [Add to Longdo]
乐于助人[lè yú zhù rén, ㄌㄜˋ ㄩˊ ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] willing to help others [Add to Longdo]
甘愿[gān yuàn, ㄍㄢ ㄩㄢˋ, / ] willingly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Will \Will\, v. t. [imp. & p. p. {Willed}; p. pr. & vb. n.
   {Willing}. Indic. present I will, thou willeth, he wills; we,
   ye, they will.] [Cf. AS. willian. See {Will}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To form a distinct volition of; to determine by an act of
    choice; to ordain; to decree. "What she will to do or
    say." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       By all law and reason, that which the Parliament
       will not, is no more established in this kingdom.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Two things he [God] willeth, that we should be good,
       and that we should be happy.     --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. To enjoin or command, as that which is determined by an
    act of volition; to direct; to order. [Obs. or R.]
    [1913 Webster]
 
       They willed me say so, madam.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Send for music,
       And will the cooks to use their best of cunning
       To please the palate.         --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
       As you go, will the lord mayor . . .
       To attend our further pleasure presently. --J.
                          Webster.
    [1913 Webster]
 
   3. To give or direct the disposal of by testament; to
    bequeath; to devise; as, to will one's estate to a child;
    also, to order or direct by testament; as, he willed that
    his nephew should have his watch.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Willing \Will"ing\, a. [From {Will}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. Free to do or to grant; having the mind inclined; not
    opposed in mind; not choosing to refuse; disposed; not
    averse; desirous; consenting; complying; ready.
    [1913 Webster]
 
       Felix, willing to show the Jews a pleasure, left
       Paul bound.              --Acts xxiv.
                          27.
    [1913 Webster]
 
       With wearied wings and willing feet. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       [Fruit] shaken in August from the willing boughs.
                          --Bryant.
    [1913 Webster]
 
   2. Received of choice, or without reluctance; submitted to
    voluntarily; chosen; desired.
    [1913 Webster]
 
       [They] are held, with his melodious harmony,
       In willing chains and sweet captivity. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Spontaneous; self-moved. [R.]
    [1913 Webster]
 
       No spouts of blood run willing from a tree.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 willing
   adj 1: disposed or inclined toward; "a willing participant";
       "willing helpers" [ant: {unwilling}]
   2: not brought about by coercion or force; "the confession was
     uncoerced" [syn: {uncoerced}, {unforced}, {willing}]
   n 1: the act of making a choice; "followed my father of my own
      volition" [syn: {volition}, {willing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top