ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

already

AO0 L R EH1 D IY0   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -already-, *already*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
already[ADV] แล้ว, See also: ที่เกิดแล้วก่อนหน้านี้, เรียบร้อย, เรียบร้อยแล้ว, Syn. before

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
already(ออลเรด' ดี) adj. อยู่แล้ว, เสียแล้ว,แล้ว, เรียบร้อยแล้ว, Syn. before now, by now)

English-Thai: Nontri Dictionary
already(adv) เรียบร้อยแล้ว,แล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For some, the cut has already been made.สำหรับบางกลุ่ม ได้โดนคัดทิ้งไปแล้ว Night and Fog (1956)
Listen, will you come on already with the optometrist bit?Listen, will you come on already with the optometrist bit? 12 Angry Men (1957)
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก The Old Man and the Sea (1958)
You are already a man.คุณมีอยู่แล้วชายคนหนึ่ง The Old Man and the Sea (1958)
Little kips all along the start line, barring them as is already haywire.ยกเว้นพวกเขาพวกเขาอยู่แล้ว ยุ่งเหยิง How I Won the War (1967)
Word is out that he's already dead.Word เป็นออกมาว่าเขาตายไปแล้ว The Godfather (1972)
As far as the world goes, you are already deadจนถึงโลกไป,\ Nyou ความตายเสร็จเรียบร้อย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
She will be company for those already listed hereเธอจะบริษัทสำหรับ those already ที่แสดงรายการที่นี่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You've already said.คุณพูดไปแล้วนี่ Oh, God! (1977)
I'm a God of very few words, and Jerry's already given you mine.ผมคือพระเจ้าที่มีคำพูดน้อย และเจอร์รี่บอกคำพูดของผมไปแล้ว Oh, God! (1977)
We don't teach you how to dance here, because we presume our students already know how.เราจะไม่สอนวิธีเต้นให้เธอ, เพราะว่า เราถือว่านักเรียนของเรารู้จักเต้นเป็นแล้ว. Suspiria (1977)
Oh, no, thanks. I already have some in my suitcase.ไม่ละ ขอบคุณ ฉันมีแล้วอยู่ในกระเป๋าเดินทาง Suspiria (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alreadyA considerable amount of time and effort have been spent already.
alreadyAh, the phone card's already running out.. See you in half an hour.
alreadyAlready he was aware of it.
alreadyAlready three years since I became an office lady. It's not as if I'm dissatisfied with my present lifestyle but ...
alreadyAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
alreadyAnd, they've already torn up the garden.
alreadyA railway bridge is already being built over the river.
alreadyAre my socks dry already?
alreadyAren't you stretched pretty thin already?
alreadyArriving at the station, I found the train had already left.
alreadyAs he is already of age, he can vote.
alreadyAs you already know.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แล้ว[ADV] already
แล้ว[ADV] already, Example: กลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำการปิดถนนบางนา-ตราดทั้งหมดแล้ว, Thai definition: เสร็จสิ้นหรือสุดสิ้นลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แล้ว[adv.] (laēo) EN: already   FR: déjà
แร้ว[adv.] (raeo = raēo) EN: already   FR: déjà
เรียบร้อยแล้ว[adv.] (rīeprøi laēo) EN: already   
รู้แล้ว[v.] (rū laēo) EN: know ; I know ; I already know   FR: savoir ; je sais ; je sais bien

CMU English Pronouncing Dictionary
ALREADY AO0 L R EH1 D IY0
ALREADY AO0 R EH1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
already (a) ˈɔːlrˈɛdiː (oo1 l r e1 d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
已经[yǐ jīng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ, / ] already, #88 [Add to Longdo]
[, ㄧˇ, ] already; to stop; then; afterwards, #104 [Add to Longdo]
[, ㄐㄧˋ, ] already; since; both... (and...), #878 [Add to Longdo]
早就[zǎo jiù, ㄗㄠˇ ㄐㄧㄡˋ, ] already at an earlier time, #2,558 [Add to Longdo]
业已[yè yǐ, ㄧㄝˋ ㄧˇ, / ] already, #13,251 [Add to Longdo]
业经[yè jīng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ, / ] already, #59,385 [Add to Longdo]
[cǎn, ㄘㄢˇ, ] already; sorrowful, #1,036,536 [Add to Longdo]
已经进行[yǐ jīng jìn xíng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] already underway; already in progress [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schon; bereits {adv} | schon um 6 Uhralready | already 6 o'clock [Add to Longdo]
Das ist erledigt.Already done. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
これでもかこれでもか[, koredemokakoredemoka] (exp,adv-to) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
これでもかと言うほど[これでもかというほど, koredemokatoiuhodo] (exp) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P) [Add to Longdo]
もうすっかり[, mousukkari] (exp) already completed (arrived, happened, etc.); (P) [Add to Longdo]
ハーフメイド;ハーフメード[, ha-fumeido ; ha-fume-do] (adj-no) half made (e.g. clothes that are already cut and basted when purchased) [Add to Longdo]
間に合っている[まにあっている, maniatteiru] (exp,v1) (1) (See 間に合う・2) to already have enough (phrase often used in turning down an offer); to already have what one needs; (2) to be on time [Add to Longdo]
既に(P);已に(oK)[すでに(P);すんでに, sudeni (P); sundeni] (adv) (uk) already; too late; (P) [Add to Longdo]
既刊[きかん, kikan] (adj-no,n) (See 未刊) already published [Add to Longdo]
既習[きしゅう, kishuu] (n,vs) already learned [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
導入済み[どうにゅうすみ, dounyuusumi] already installed, already in place [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Already \Al*read"y\, adv. [All (OE. al) + ready.]
   Prior to some specified time, either past, present, or
   future; by this time; previously. "Joseph was in Egypt
   already." --Exod. i. 5.
   [1913 Webster]
 
      I say unto you, that Elias is come already. --Matt.
                          xvii. 12.
   [1913 Webster]
 
   Note: It has reference to past time, but may be used for a
      future past; as, when you shall arrive, the business
      will be already completed, or will have been already
      completed.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 already
   adv 1: prior to a specified or implied time; "she has already
       graduated"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top