Search result for

already

(59 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -already-, *already*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
already[ADV] แล้ว, See also: ที่เกิดแล้วก่อนหน้านี้, เรียบร้อย, เรียบร้อยแล้ว, Syn. before

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
already(ออลเรด' ดี) adj. อยู่แล้ว, เสียแล้ว,แล้ว, เรียบร้อยแล้ว, Syn. before now, by now)

English-Thai: Nontri Dictionary
already(adv) เรียบร้อยแล้ว,แล้ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't have to. You already know the man who bought it.ดิฉันไม่จำเป็นต้องเสนออะไรหรอกค่ะ คุณรู้จักชายคนที่ซื้อรูปภาพดีอยู่แล้ว The Serena Also Rises (2008)
Blair would be furious. Things are already tense between us.แบลร์จะต้องโกรธมากแน่ๆ ตอนนี้ระหว่างหนูกับแบลร์มันไม่ค่อยดีน่ะค่ะ The Serena Also Rises (2008)
I spoke to Lily. They already have.แต่แม่บอกลิลี่ไปแล้วนะ และเค้าก็เห็นด้วยนี่นา The Serena Also Rises (2008)
But I already told you Poppy and her crowd never miss Marc Jacobs' show.แต่หนูบอกแม่แล้วนี่คะว่า Poppy กับเพื่อนของเค้าหนะ ไม่มีทางพลาดงานของ Marc Jacpb หรอกค่ะแม่ The Serena Also Rises (2008)
- That's really sweet, but I'm already--- น่ารักจัง แต่ว่าฉัน The Ex-Files (2008)
It can't have already sold.มันจะถูกขายไปได้ยังไงคะ? The Serena Also Rises (2008)
Amanda's new, so I sort of already asked her if she, uh...อแมนด้าเพิ่งมาใหม่ ดังนั้น ฉันเลยถามเธอไปว่า ถ้าเธอ.. The Ex-Files (2008)
- I think it was already.- แต่ฉันคิดว่ามันจบไปแล้วล่ะ The Ex-Files (2008)
I-i think- - I think it was already.ผมคิดว่า มันเกิดขึ้นไปแล้วล่ะ The Dark Night (2008)
I already did some sketches on the train.ฉันสเก๊ตช์แบบมาแล้วตอนอยู่บนรถไฟ Never Been Marcused (2008)
Is there still time, or have you already scared Blair off?นี่เรายังมีเวลาอยู่ไหม หรือ คุณทำให้แบลร์กลัวไปแล้ว Never Been Marcused (2008)
No, we already told the prosecutors we don't know where he is.ไม่,เราบอกอัยการไปแล้ว เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน Never Been Marcused (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alreadyA considerable amount of time and effort have been spent already.
alreadyAh, the phone card's already running out.. See you in half an hour.
alreadyAlready he was aware of it.
alreadyAlready three years since I became an office lady. It's not as if I'm dissatisfied with my present lifestyle but ...
alreadyAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
alreadyAnd, they've already torn up the garden.
alreadyA railway bridge is already being built over the river.
alreadyAre my socks dry already?
alreadyAren't you stretched pretty thin already?
alreadyArriving at the station, I found the train had already left.
alreadyAs he is already of age, he can vote.
alreadyAs you already know.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แล้ว[ADV] already
แล้ว[ADV] already, Example: กลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำการปิดถนนบางนา-ตราดทั้งหมดแล้ว, Thai definition: เสร็จสิ้นหรือสุดสิ้นลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แล้ว[adv.] (laēo) EN: already   FR: déjà
แร้ว[adv.] (raeo = raēo) EN: already   FR: déjà
เรียบร้อยแล้ว[adv.] (rīeprøi laēo) EN: already   
รู้แล้ว[v.] (rū laēo) EN: know ; I know ; I already know   FR: savoir ; je sais ; je sais bien

CMU English Pronouncing Dictionary
ALREADY    AO0 L R EH1 D IY0
ALREADY    AO0 R EH1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
already    (a) (oo1 l r e1 d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schon; bereits {adv} | schon um 6 Uhralready | already 6 o'clock [Add to Longdo]
Das ist erledigt.Already done. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
これでもかこれでもか[, koredemokakoredemoka] (exp,adv-to) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
これでもかと言うほど[これでもかというほど, koredemokatoiuhodo] (exp) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P) [Add to Longdo]
もうすっかり[, mousukkari] (exp) already completed (arrived, happened, etc.); (P) [Add to Longdo]
ハーフメイド;ハーフメード[, ha-fumeido ; ha-fume-do] (adj-no) half made (e.g. clothes that are already cut and basted when purchased) [Add to Longdo]
間に合っている[まにあっている, maniatteiru] (exp,v1) (1) (See 間に合う・2) to already have enough (phrase often used in turning down an offer); to already have what one needs; (2) to be on time [Add to Longdo]
既に(P);已に(oK)[すでに(P);すんでに, sudeni (P); sundeni] (adv) (uk) already; too late; (P) [Add to Longdo]
既刊[きかん, kikan] (adj-no,n) (See 未刊) already published [Add to Longdo]
既習[きしゅう, kishuu] (n,vs) already learned [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǐ, ㄧˇ, ] already; to stop; then; afterwards [Add to Longdo]
已经[yǐ jīng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ, / ] already [Add to Longdo]
已经进行[yǐ jīng jìn xíng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] already underway; already in progress [Add to Longdo]
[cǎn, ㄘㄢˇ, ] already; sorrowful [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] already; since; both... (and...) [Add to Longdo]
早就[zǎo jiù, ㄗㄠˇ ㄐㄧㄡˋ, ] already at an earlier time [Add to Longdo]
业已[yè yǐ, ㄧㄝˋ ㄧˇ, / ] already [Add to Longdo]
业经[yè jīng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ, / ] already [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
導入済み[どうにゅうすみ, dounyuusumi] already installed, already in place [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Already \Al*read"y\, adv. [All (OE. al) + ready.]
   Prior to some specified time, either past, present, or
   future; by this time; previously. "Joseph was in Egypt
   already." --Exod. i. 5.
   [1913 Webster]
 
      I say unto you, that Elias is come already. --Matt.
                          xvii. 12.
   [1913 Webster]
 
   Note: It has reference to past time, but may be used for a
      future past; as, when you shall arrive, the business
      will be already completed, or will have been already
      completed.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 already
   adv 1: prior to a specified or implied time; "she has already
       graduated"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top