ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accreditation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accreditation-, *accreditation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accreditationการรับรองคุณภาพ [TU Subject Heading]
Accreditation (Education)การรับรองคุณภาพทางการศึกษา [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิสูจน์[kān phisūt] (n) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence  FR: preuve [ f ] ; attestation [ f ] ; certication [ f ] ; démonstration [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
accreditation
accreditations

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akkreditierung { f } (eines Botschafters)accreditation (of an ambassador) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
公認[こうにん, kounin] (n, vs, adj-no) official recognition; authorization; authorisation; licence; license; accreditation; (P) #3,944 [Add to Longdo]
検認[けんにん, kennin] (n, vs) (1) probate; (2) validation; certification; accreditation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accreditation \Ac*cred`i*ta"tion\, n.
   The act of accrediting; as, letters of accreditation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accreditation
   n 1: the act of granting credit or recognition (especially with
      respect to educational institution that maintains suitable
      standards); "a commission is responsible for the
      accreditation of medical schools"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top