ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confirmation

K AA2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confirmation-, *confirmation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confirmation(n) การยืนยัน, Syn. proving, ratification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confirmation(คอนเฟอร์เม'เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, พิธีศีลมหาสนิท

English-Thai: Nontri Dictionary
confirmation(n) การยืนยัน, การรับรอง, พยานหลักฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confirmationการให้ความเห็นชอบ, การให้สัตยาบัน, การยืนยัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
confirmationการยืนยัน, การให้สัตยาบัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confirmation listรายชื่อผู้ปฏิญาณตนเข้าถือศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
confirmation of the judgmentการพิพากษายืน (คำพิพากษาศาลล่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confirmationการยืนยันความถูกต้อง [การบัญชี]
Confirmationการยืนยัน, ยืนยัน [การแพทย์]
Confirmation Testการตรวจสอบเพื่อยืนยัน, การตรวจวิเคราะห์ขั้นยืนยัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have confirmation of his recent movements and are in pursuit.เรามีการยืนยันการเคลื่อนที่ ล่าสุดของเขาและตามดูอยู่ Akira (1988)
If it were true, it would be confirmation of the existence of extraterrestrial life.ถ้าเป็นเรื่องจริง มันจะเป็นการยืนยัน ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างดาว Squeeze (1993)
Your coming to Longbourn will be taken as a confirmation of it, if such a report exists.คุณมาที่ลองบอร์นเพื่อที่จะยืนยันถึงสิ่งนี้ เพียงเพราะมีข่าวปรากฏขึ้น Episode #1.6 (1995)
We have confirmation from the Icarus.เราได้รับการยืนยันจากยานอิคารัสแล้วครับ The Matrix Reloaded (2003)
Visual confirmation of subject in exit room.ภาพยืนยันของเรื่องในห้องพักออก Cubeº: Cube Zero (2004)
Then three years after that, my cousin's confirmation party.แล้วหลังจากนั้น 3 ปี ญาติของผมก็จัดงานปาร์ตี้ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Your coming will be a confirmation if such a report exists.การมาที่นี่ของท่าน จะเป็นการยืนยัน ว่าเป็นเรื่องจริง Pride & Prejudice (2005)
I'll get confirmation Keefe has been handled.ให้มีการคอนเฟริ์มก่อนว่าคีฟเรียบร้อยแล้ว Red Eye (2005)
Right. Jack, we just received confirmation of the situation.แจ็ค เราเพิ่งได้รับการยืนยันเรื่องนั้น Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
We just got confirmation on Fernando Sucre.เราเพิ่งได้รับการยืนยันเกี่ยวกับเฟอร์นันโด ซูเคร Map 1213 (2006)
We still need confirmation on Doakes's body.เรายังต้องยืนยันเรื่องศพโดคส์อีกนะ The British Invasion (2007)
Sir, I have visual confirmation of TS-129's current position.ท่านครับ เราได้ภาพยืนยันตำแหน่ง ของ TS-129 แล้วครับ Shooter (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confirmationHello, I have a reservation, my name is Kaori Yoshikawa. Here is the confirmation card.
confirmationPlease cancel my order and send confirmation that this has been done.
confirmationPlease let me know the confirmation number you were told when you reserved the room.
confirmationThe confirmation hearings turned into a free-for-all.
confirmationYou will receive a confirmation email after your account has been activated by an administrator.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพิสูจน์(n) proof, See also: confirmation, accreditation, certification, Syn. การยืนยัน, การรับรอง, Example: สมมติฐานดังกล่าวนี้ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์อย่างจริงจังเลยว่าเป็นความจริงหรือไม่, Thai Definition: การแสดงให้เห็นจริง
สัตยาบัน(n) confirmation, Syn. คำรับรอง, Example: สภายังมิได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญานี้, Thai Definition: การรับรองนิติกรรมที่เป็นโมฆียะอันเป็นผลให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก, Notes: (กฎหมาย)
สัตยาบัน(n) ratification, See also: confirmation, Syn. การรับรอง, การยืนยัน, Example: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เรียกประเทศสยามเป็นครั้งแรกในสัตยาบันหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างไทยกับอังกฤษเมื่อ 5 เมษายน พ.ศ.2399, Thai Definition: การยืนยันรับรองความตกลงระหว่างประเทศที่ได้กระทำขึ้นไว้, Notes: (กฎหมาย)
คำยืนยัน(n) confirmation, See also: insistence, corroboration, affirmation, Example: นายกรัฐมนตรีเดินทางไปย่างกุ้งเพื่อขอคำยืนยันจากพม่าถึงความปลอดภัยของนักศึกษาพม่าที่ต้องการเดินทางกลับรัฐบาล, Thai Definition: คำพูดอันประกอบด้วยหลักฐาน ข้อเท็จจริง หรืออื่นๆ เพื่อย้ำว่าเป็นเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิสูจน์[kān phisūt] (n) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence  FR: preuve [ f ] ; attestation [ f ] ; certication [ f ] ; démonstration [ f ]
การยืนยัน[kān yeūnyan] (n) EN: confirmation  FR: confirmation [ f ]
คำรับรอง[kham raprøng] (n) EN: confirmation ; warranty
สัตยาบัน[sattayāban] (n) EN: ratification ; confirmation  FR: ratification [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONFIRMATION K AA2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N
CONFIRMATIONS K AA2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confirmation (n) kˌɒnfəmˈɛɪʃən (k o2 n f @ m ei1 sh @ n)
confirmations (n) kˌɒnfəmˈɛɪʃənz (k o2 n f @ m ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坚信礼[jiān xìn lǐ, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄧˇ, / ] confirmation (Christian ceremony) [Add to Longdo]
坚振[jiān zhèn, ㄐㄧㄢ ㄓㄣˋ, / ] confirmation (Christian ceremony) [Add to Longdo]
坚振礼[jiān zhèn lǐ, ㄐㄧㄢ ㄓㄣˋ ㄌㄧˇ, / ] confirmation (Christian ceremony) [Add to Longdo]
证实礼[zhèng shí lǐ, ㄓㄥˋ ㄕˊ ㄌㄧˇ, / ] confirmation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auftragsbestätigung { f }confirmation of order [Add to Longdo]
Ausführungsbestätigung { f }confirmation of execution; fill report [Add to Longdo]
Bestätigung { f }; Zusage { f }; Zusicherung { f } | Bestätigungen { pl }; Zusagen { pl }; Zusicherungen { pl } | Bestätigung des Zahlungseingangsconfirmation | confirmations | confirmation of receipt of payment [Add to Longdo]
Schulungsnachweis { m }confirmation of course attendance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ね(P);ねえ[ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P) [Add to Longdo]
安否確認[あんぴかくにん, anpikakunin] (n) confirmation of someone's safety; ascertainment of someone's safety [Add to Longdo]
印可[いんか, inka] (n, vs) (1) { Buddh } dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.) [Add to Longdo]
応答確認[おうとうかくにん, outoukakunin] (n) { comp } response confirmation [Add to Longdo]
確かめ[たしかめ, tashikame] (n) confirmation; certification; ascertainment [Add to Longdo]
確言[かくげん, kakugen] (n, vs) assertion; confirmation [Add to Longdo]
確証バイアス[かくしょうバイアス, kakushou baiasu] (n) confirmation bias; confirmatory bias [Add to Longdo]
確認[かくにん, kakunin] (n, vs) affirmation; confirmation; validation; (P) [Add to Longdo]
確認証[かくにんしょう, kakuninshou] (n) (proof of) confirmation [Add to Longdo]
軍配通り[ぐんばいどおり, gunbaidoori] (n) confirmation the referee's decision of the bout outcome (sumo) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
応答確認[おうとうにんしき, outouninshiki] response confirmation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confirmation \Con`fir*ma"tion\, n. [F. confirmation, L.
   confirmatio.]
   1. The act of confirming or strengthening; the act of
    establishing, ratifying, or sanctioning; as, the
    confirmation of an appointment.
    [1913 Webster]
 
       Their blood is shed
       In confirmation of the noblest claim. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. That which confirms; that which gives new strength or
    assurance; as to a statement or belief; additional
    evidence; proof; convincing testimony.
    [1913 Webster]
 
       Trifles light as air
       Are to the jealous confirmations strong
       As proofs of holy writ.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eccl.) A rite supplemental to baptism, by which a person
    is admitted, through the laying on of the hands of a
    bishop, to the full privileges of the church, as in the
    Roman Catholic, the Episcopal Church, etc.
    [1913 Webster]
 
       This ordinance is called confirmation, because they
       who duly receive it are confirmed or strengthened
       for the fulfillment of their Christian duties, by
       the grace therein bestowed upon them. --Hook.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) A conveyance by which a voidable estate is made sure
    and not voidable, or by which a particular estate is
    increased; a contract, express or implied, by which a
    person makes that firm and binding which was before
    voidable.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confirmation
   n 1: additional proof that something that was believed (some
      fact or hypothesis or theory) is correct; "fossils provided
      further confirmation of the evolutionary theory" [syn:
      {confirmation}, {verification}, {check}, {substantiation}]
   2: information that confirms or verifies
   3: making something valid by formally ratifying or confirming
     it; "the ratification of the treaty"; "confirmation of the
     appointment" [syn: {ratification}, {confirmation}]
   4: a ceremony held in the synagogue (usually at Pentecost) to
     admit as adult members of the Jewish community young men and
     women who have successfully completed a course of study in
     Judaism
   5: a sacrament admitting a baptized person to full participation
     in the church

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top