ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prie

   
118 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prie-, *prie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prier[N] ผู้เสาะหา, See also: ผู้สืบหา, Syn. busybody
priest[N] พระ, See also: นักบวช, Syn. clergyman, reverend
priestly[ADJ] เกี่ยวกับพระ, Syn. ecclesiastic, episcopal
prie-dieu[N] ที่วางเข่าเวลาสวดมนต์
priestess[N] นักบวชผู้หญิง
priesthood[N] การอุปสมบท, See also: การบวชพระ, การผนวช, Syn. clergy, monasticism
priestcraft[N] การบวชเป็นพระ, Syn. priesthood, monasticism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prier(ไพร'เออะ) n. ผู้สืบเสาะ,ผู้สืบหา
priest(พรีสทฺ) n. พระ,พระสงฆ์,บาทหลวง,พระสอนศาสนา, Syn. clergyman
priesthood(พรีสทฺ'ฮูด) n. ความเป็นพระ,พระ
priestly(พรีสทฺ'ลี) adj. เกี่ยวกับพระ,เหมาะกับพระ, See also: priestlinessn., Syn. sacerdotal
archpriest(อาร์ค'พริสทฺ) n. หัวหน้าพระ. -archpriesthood, archpriestship n.
impropriety(อิมพระไพร' อิที) n. ความไม่เหมาะสม, ความไม่ถูกต้อง, ความไม่บังควร, ความผิดพลาด, การใช้คำที่ไม่เหมาะสม, Syn. mistake, slip, blunder
peasant proprietorn. ชาวไร่ชาวนาที่เป็นเจ้าของนาเอง
proprietary(พระไพร'อิเทอรี) adj. เกี่ยวกับเจ้าของ,เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์,ผลิตหรือขายได้โดยผู้เป็นเจ้าของเท่านั้น,เกี่ยวกับผู้ถือสิทธิบัตร. n. เจ้าของ,กลุ่มเจ้าของ,กรรมสิทธิ์,สิ่งที่ครอบครอง,ยาขึ้นทะเบียน., See also: proprietarily adv.
proprietor(โพรไพร'อิเทอะ) n. เจ้าของ,ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์., See also: proprietorship n.
proprietress(โพรไพร'อะทริส) n. เจ้าของผู้เป็นหญิง,ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่เป็นหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
priest(n) พระ,ภิกษุ,บาทหลวง
priestess(n) ภิกษุณี
priesthood(n) สมณเพศ,ความเป็นพระ,การบวชเรียน
priestly(adj) ของพระ,เหมาะกับพระ,เกี่ยวกับพระ
impropriety(n) ความไม่เหมาะ,ความไม่ถูกต้อง,ความไม่สมควร
proprietary(adj) ซึ่งมีเจ้าของ,ซึ่งจดทะเบียน,ซึ่งมีกรรมสิทธิ์
proprietor(n) เจ้าของ,ผู้มีกรรมสิทธิ์,ผู้ครอบครอง
proprietorship(n) ความเป็นเจ้าของ,ความมีกรรมสิทธิ์
propriety(n) ความเหมาะสม,ความถูกต้อง,ความสมควร,ความประพฤติ,ระเบียบ
reprieve(vt) พักผ่อน,บรรเทา,เลื่อนการประหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
priestนักบวช, บรรพชิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Priestsนักบวช [TU Subject Heading]
Priests, Buddhistนักบวชในพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Priests, Zenนักบวชในนิกายเซ็น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
priest (n ) ปุโรหิต (เป็นตำแหน่งหนึ่งของฐานะปุโรหิตที่แต่งตั้งให้ผู้ชายและเป็นส่วนประกอบหนึ่งของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ส่วนใหญ่ใช้ในศาสนามอรมอน)
See also: R. Priesthood Mormon
priesthood (n ) ฐานะปุโรหิต(ตำแหน่งทางศาสนาใช้สำหรับผู้ชายในศาสนามอรมอนเท่านั้น)
See also: S. priest,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He pries open the manhole cover with a crowbar, then cuts the lock, breaking into a fill cap.เขาเปิดฝาถังนั่นด้วยชะแลง จากนั้นก็ตัดกุญแจ แล้วก็เขาไปในที่เก็บเชื้อเพลิง Won't Get Fueled Again (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prieAccording to one legend, it gets its name from a priest.
prieAll at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.
prieAll the villagers in turn saluted the priest.
prie"God is our salvation," said the priest.
prieHe confessed his sins to the priest.
prieMaya priests learned much about astronomy.
prieNow this was John's testimony when the Jews of Jerusalem sent priest and Levites to ask him who he was.
priePriests under her spell.
prieSince he was dressed in black, he looked like a priest.
prieThe girl, closing her eyes, listened to the priest.
prieThe main duty of a priest is to preach in church.
prieThe priest blessed the congregation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมณศักดิ์[N] priest of rank, Syn. ยศ, ตำแหน่ง
พระอุปัชฌาย์[N] preceptor, See also: priest who officiates at an ordination ceremony, Syn. อุปัชฌาย์, อุปัชฌาย, อุปัชฌายะ, Example: มหาเถรสมาคมมีคำสั่งให้พระอุปัชฌาย์เอาใจใส่พระภิกษุสามเณรที่พระอุปัชฌาย์บวชให้, Count unit: รูป, องค์, Thai definition: พระเถระผู้เป็นประธานการบวชกุลบุตรในพระพุทธศาสนา
เถรวาท[N] doctrine, See also: priest, Syn. หินยาน, ทักษิณนิกาย, ลัทธิเถรวาท, Ant. มหายาน, Example: หลวงปู่แจ่มเป็นพระสงฆ์ในนิกายเถรวาท, Thai definition: ลัทธิที่ถือตามคติซึ่งพระเถระพุทธสาวกได้ทำสังคายนาไว้, Notes: (บาลี)
มิชชันนารี[N] missionary, See also: priest, Syn. มิสชันนารี, มิชชั่น, Example: มิชชันนารีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทยในรูปของการจัดตั้งโรงเรียน, Count unit: คน, Thai definition: พวกบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์
สมณศักดิ์[N] priest's ranks, See also: priest's title, Example: พระมหากษัตริย์ทรงมีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งพระมหาเถระ ให้มีสมณศักดิ์ตามคุณวุฒิและคุณธรรม, Count unit: ชั้น, Thai definition: ยศพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานมีหลายชั้น แต่ละชั้นมีพัดยศเป็นเครื่องกำหนด
พระ[N] monk, See also: priest, Syn. สงฆ์, ภิกษุ, บรรพชิต, Example: เราเรียนที่จะกินข้าววันละ 3 เวลาถ้าเราบวชเป็นพระเราก็เรียนใหม่ที่จะกินวันละ 2 เวลา, Count unit: รูป, Thai definition: นักบวชในศาสนา
สมณเพศ[N] monkhood, See also: priesthood, clergy, Syn. เพศพระภิกษุ, เพศบรรพชิต, Example: ศาลตัดสินว่าภิกษุรูปนั้นจะต้องสละสมณเพศ ถ้าไม่สละสมณเพศจะมีโทษติดคุก 6 เดือน
อาวาสิก[N] monk, See also: priest, Syn. พระสงฆ์, Thai definition: ผู้ครอบครองอาวาส, Notes: (บาลี)
ทชี[N] priest, See also: monk, sadhu, ascetic, Syn. นักบวช, ธชี
บาทหลวง[N] priest, See also: minister, Syn. นักบวช, หลวงพ่อ, Example: บาทหลวงในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกจะเป็นตัวแทนในการติดต่อกับพระเจ้า, Count unit: รูป, Thai definition: นักบวชหรือผู้สอนศาสนาในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารชุด[n.] (ākhānchut) EN: condominium ; condo   FR: appartement en copropriété [m] ; condo [m] (Québ.)
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior   FR: recteur [m] ; prieur [m] ; père supérieur [m]
อธิการิณี[n.] (athikārinī) EN: woman rector   FR: rectrice [f] ; prieure [f] ; mère supérieure [f]
อธิษฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering   FR: faire un voeu ; prier
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: priest   
บรรพชา[v.] (banphachā = bapphachā) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk   FR: entrer dans les ordres ; tonsurer
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: priest ; father   FR: prêtre [m] ; père [m] ; prêtre catholique [m]
บาทหลวงแคธอลิก[n. exp.] (bātlūang khaēthølik) EN: catholic priest   FR: prêtre catholique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIER P R AY1 ER0
PRIED P R AY1 D
PRIEM P R IY1 M
PRIEN P R IY1 N
PRIES P R AY1 Z
PRIEUR P R IY1 ER0
PRIEST P R IY1 S T
PRIESS P R IY1 S
PRIEBE P R IY1 B
PRIETA P R IY2 EY1 T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pried (v) prˈaɪd (p r ai1 d)
pries (v) prˈaɪz (p r ai1 z)
priest (n) prˈiːst (p r ii1 s t)
priests (n) prˈiːsts (p r ii1 s t s)
priestly (j) prˈiːstliː (p r ii1 s t l ii)
prie-dieu (n) prˈiː-djɜːʳ (p r ii1 - d y @@)
priestess (n) prˈiːstɛs (p r ii1 s t e s)
prie-dieus (n) prˈiː-djɜːʳz (p r ii1 - d y @@ z)
priesthood (n) prˈiːsthud (p r ii1 s t h u d)
priestlier (j) prˈiːstlɪəʳr (p r ii1 s t l i@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祭司[jì sī, ㄐㄧˋ ㄙ, ] priest, #34,891 [Add to Longdo]
司铎[sī duó, ㄙ ㄉㄨㄛˊ, / ] priest, #194,408 [Add to Longdo]
祭司权术[jì sī quán shù, ㄐㄧˋ ㄙ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] priestcraft [Add to Longdo]
圣职[shèng zhí, ㄕㄥˋ ㄓˊ, / ] priesthood [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Priester {m} | Priester {pl}priest | priests [Add to Longdo]
Priester {m}priestliness [Add to Longdo]
Priester {m} | Priester {pl}shaman | shamans [Add to Longdo]
Priesterschaft {f}; geistliches Amt; kirchliches Amt | Pfarrer werden; Geistlicher werdenministry | to enter the ministry; to go into the ministry [Add to Longdo]
Priesterschaft {f}priesthood [Add to Longdo]
priesterlichpontifical [Add to Longdo]
priesterlich {adv}priestly [Add to Longdo]
priesterlich {adv}pontifically [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Je vous en prie.(phrase) ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณเรา มีความหมายเท่ากับ You're welcome.ในภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสุภาพ ถ้าพูดกับคนคุ้นเคยกันใช้ประโยคที่ว่า Je t'en prie!), See also: S. De rien!, Il n'y a pas de quoi.

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっさん[, ossan] (n) (1) (abbr) rude term for middle-aged man; (2) Buddhist priest; (P) [Add to Longdo]
お坊さん(P);御坊さん[おぼうさん, obousan] (n) (See 坊さん) Buddhist priest; monk; (P) [Add to Longdo]
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest) [Add to Longdo]
キリシタンパテレン[, kirishitanpateren] (n) Christian priest (por [Add to Longdo]
プリースト[, puri-suto] (n) priest [Add to Longdo]
プロプライエタリ[, puropuraietari] (n) {comp} proprietary [Add to Longdo]
マスター(P);マスタ[, masuta-(P); masuta] (vs) (1) to master; to learn; (n) (2) proprietor; manager; bar-owner; (3) master (e.g. arts, science); (P) [Add to Longdo]
ママ[, mama] (n) (1) Mama; (2) female proprietress (of a bar, etc.); (P) [Add to Longdo]
阿闍梨[あじゃり;あざり, ajari ; azari] (n) Buddhist priest or monk worthy of being held as a model (san [Add to Longdo]
悪僧[あくそう, akusou] (n) dissolute priest [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロプライエタリ[ぷろぷらいえたり, puropuraietari] proprietary [Add to Longdo]
私的[してき, shiteki] personal, private, proprietary [Add to Longdo]
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no) [Add to Longdo]
独自[どくじ, dokuji] proprietary (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
僧服[そうふく, soufuku] Priestergewand [Add to Longdo]
法衣[ほうい, houi] Priestergewand, Moenchskutte [Add to Longdo]
衣鉢[いはつ, ihatsu] Priestergewand_und_Schluessel, Lehre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Prie \Prie\, n. (Bot.)
     The plant privet. [Obs.] --Tusser.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Prie \Prie\, v. i.
     To pry. [Obs.] --Chaucer.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top