ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ascetic

AH0 S EH1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascetic-, *ascetic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascetic(adj) เกี่ยวกับการบำเพ็ญตนอย่างเคร่งครัด, Syn. self-denying
ascetic(adj) เข้มงวด, See also: เคร่งครัด, Syn. severe
ascetic(n) ผู้บำเพ็ญตบะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascetic(อะเซท'ทิค) n. ผู้ถือสันโดษ, ผู้บำเพ็ญตบะ. -adj. ถือสันโดษ, บำเพ็ญตบะ, Syn. hermit
ascetical(อะเซน'ทิคัล) adj. เกี่ยวกับวินัยหรือหลักการ (pertaining to ascetic discipline

English-Thai: Nontri Dictionary
ascetic(adj) ซึ่งบำเพ็ญทุกรกิริยา, สันโดษ
ascetic(n) ผู้ถือสันโดษ, โยคี, ฤษี, ดาบส, นักพรต
asceticism(n) การบำเพ็ญทุกรกิริยา, การบำเพ็ญตบะ, การถือสันโดษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asceticismพรตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only a small proportion choose to live ascetic lives.มีเพียงส่วนน้อยที่จะเลือกบำเพ็ญตนอย่างเคร่งครัด The Da Vinci Code (2006)
Now occupied by an ascetic branch of the Noelites... the convent was struck by a missile late last night.ปัจจุบันดูแลโดยกลุ่ม โนอีไล้ท์ ที่เคร่งครัด โบสถ์ดังกล่าวถูกทำลาย.. โดยขีปนาวุธ เมื่อคืนนี้ Babylon A.D. (2008)
But fifty years ascetic monk bagแต่หลวงพ่อท่านบวชเป็นพระมานานถึง 50 ปีแล้ว 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Some ascetic won a following by making waves, so the Sanhedrin decided to put him down.นักพรตคนหนึ่งสร้างกลุ่มสาวก ก่อความวุ่นวาย... สภาแซนเฮดรินจึงตัดสินใจกำจัดเขา Risen (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะขาว(n) ascetic, See also: hermit, Syn. ชีผะขาว, ชีปะขาว, Example: ชาวบ้านต่างพากันนำอาหาร และผลไม้ไปถวายชีปะขาวที่นายดำไปพบเข้าโดยบังเอิญในป่า, Count Unit: ตน, คน, Thai Definition: ชายผู้จำศีลนุ่งห่มผ้าขาว
ปะตาปา(n) ascetic, Syn. นักบวช, Example: ปะตาปาตนนี้ถือศีล กินเจมานานประมาณ 10 ปีแล้ว, Count Unit: ตน
มุนิ(n) ascetic, See also: sage, saint, priest, monk, hermit, holy man, wise man, intellectual, Syn. มุนี, นักปราชญ์, ฤษี, พระสงฆ์, Example: เขาถือว่าข้อความต่างๆ ในอุปนิษัทเป็นอุทานของมุนีที่เปล่งออกมาเป็นครั้งคราว, Thai Definition: ผู้บำเพ็ญตบะที่นุ่งห่มสีเหลือง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อายัน(n) ascetic, See also: hermit, anchorite, recluse, Syn. นักบวช, ฤษี
ชีปะขาว(n) ascetic, See also: white-robed ascetic, Syn. ผู้ทรงศีล, ผู้บำเพ็ญเพียร, Example: มีชีปะขาวอยู่ที่วัดนั้นด้วย, Count Unit: คน, รูป, ตน, Thai Definition: ผู้จำศีลนุ่งห่มผ้าขาว
ดาบส(n) hermit, See also: ascetic, Syn. ฤษี, Example: นางกบตัวหนึ่งที่อยู่ที่บรรณศาลาก็ได้อาศัยน้ำนมที่ดาบสปันเป็นทานให้กินทุกวัน, Thai Definition: ผู้บำเพ็ญตบะคือการเผากิเลส
ธุดงควัตร(n) ascetic practices, See also: regular practices of a pilgrim, austerity practices, Syn. ธุดงค์, Thai Definition: กิจอันภิกษุผู้ถือธุดงค์ควรทำ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
นักธรรม(n) religious student, See also: ascetic, divine, ecclesiastic, theologian, Syn. ผู้รู้ธรรม, ผู้ปฏิบัติธรรม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้สำเร็จหลักสูตรธรรม, ผู้สอบความรู้ธรรมได้ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ มี 3 ชั้น คือ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
นักสิทธิ์(n) ascetic, See also: recluse, hermit, holy man, Syn. ผู้สำเร็จ, ฤษี, Count Unit: ตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชี[chī] (n) EN: ascetic  FR: ascète [ m ] ; solitaire [ m ]
ชีปะขาว[chīpakhāo] (n) EN: ascetic ; white-robed ascetic  FR: ascète [ m ]
มุนี[munī] (n) EN: wise man ; sage ; priest ; hermit ; ascetic ; holy man   FR: sage [ m ] ; philosophe [ m ] ; ascète [ m ]
ฤษี = ฤาษี[reusī = reūsī] (n) EN: ascetic ; hermit ; sage ; recluse  FR: ascète [ m ]
ฤษิชีไพร[reusī chī phrai] (n, exp) EN: forest ascetic  FR: moine de la forêt [ m ] ; ascète de la forêt [ m ]
โยคี[yōkhī] (n) EN: yogo ; ascetic  FR: yogi [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ASCETIC AH0 S EH1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascetic (n) ˈəsˈɛtɪk (@1 s e1 t i k)
ascetics (n) ˈəsˈɛtɪks (@1 s e1 t i k s)
asceticism (n) ˈəsˈɛtɪsɪzəm (@1 s e1 t i s i z @ m)
ascetically (a) ˈəsˈiːtɪkliː (@1 s ii1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦行[kǔ xíng, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄥˊ, ] ascetic practice #61,764 [Add to Longdo]
禁欲主义[jìn yù zhǔ yì, ㄐㄧㄣˋ ㄩˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] asceticism #91,469 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Asket { m }; Asketin { f } | Asketen { pl }ascetic | ascetics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
行い(io)(P);行ない[おこない, okonai] (n) deed; act; action; conduct; behavior; behaviour; asceticism; (P) #944 [Add to Longdo]
修行[しゅぎょう(P);すぎょう(ok), shugyou (P); sugyou (ok)] (n, vs) (1) { Buddh } ascetic practices; (2) training; practice; discipline; study; (P) #5,822 [Add to Longdo]
安心[あんじん, anjin] (n) { Buddh } obtaining peace of mind through faith or ascetic practice (practise) #9,149 [Add to Longdo]
アセティシズム[aseteishizumu] (n) asceticism [Add to Longdo]
霞を食う[かすみをくう, kasumiwokuu] (exp, v5u) (1) to live on air; (2) (See 仙人・2) to derive nourishment from an elemental portion of mist or fog (the goal of a mountain ascetic) [Add to Longdo]
禁欲主義[きんよくしゅぎ, kinyokushugi] (n, adj-no) stoicism; asceticism [Add to Longdo]
禁欲主義者[きんよくしゅぎしゃ, kinyokushugisha] (n) stoic; ascetic [Add to Longdo]
禁欲生活[きんよくせいかつ, kinyokuseikatsu] (n) an ascetic existence; (leading) a continent life; abstinence [Add to Longdo]
苦行[くぎょう, kugyou] (n, vs, adj-no) penance; austerities; mortification; asceticism [Add to Longdo]
苦行者[くぎょうしゃ, kugyousha] (n) an ascetic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ascetic \As*cet"ic\a. [Gr. ?, fr. ? to exercise, to practice
   gymnastics.]
   Extremely rigid in self-denial and devotions; austere;
   severe.
   [1913 Webster]
 
      The stern ascetic rigor of the Temple discipline. --Sir
                          W. Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ascetic \As*cet"ic\, n.
   In the early church, one who devoted himself to a solitary
   and contemplative life, characterized by devotion, extreme
   self-denial, and self-mortification; a hermit; a recluse;
   hence, one who practices extreme rigor and self-denial in
   religious things.
   [1913 Webster]
 
      I am far from commending those ascetics that take up
      their quarters in deserts.        --Norris.
   [1913 Webster]
 
   {Ascetic theology}, the science which treats of the practice
    of the theological and moral virtues, and the counsels of
    perfection. --Am. Cyc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ascetic
   adj 1: pertaining to or characteristic of an ascetic or the
       practice of rigorous self-discipline; "ascetic practices"
       [syn: {ascetic}, {ascetical}]
   2: practicing great self-denial; "Be systematically
     ascetic...do...something for no other reason than that you
     would rather not do it"- William James; "a desert nomad's
     austere life"; "a spartan diet"; "a spartan existence" [syn:
     {ascetic}, {ascetical}, {austere}, {spartan}]
   n 1: someone who practices self denial as a spiritual discipline
      [syn: {abstainer}, {ascetic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top