ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

episcopal

IH0 P IH1 S K AH0 P AH0 L   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -episcopal-, *episcopal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
episcopal[ADJ] เกี่ยวกับสังฆนายก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
episcopal(อีพิส'คะเพิล) adj. เกี่ยวกับพระราชาคณะ (bishop) ,เกี่ยวกับนิกายAnglican Church
archiepiscopal(อาร์ดิอีพิส'โคพัล) adj. เกี่ยวกับ archdeacon. -archiepiscopality n. -archiepiscopate n.

English-Thai: Nontri Dictionary
episcopal(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,ปกครองโดยบาทหลวง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The Episcopal church. - No, it's not a church anymore.อ๋อ โบสถ์ เปลี่ยนแล้ว Jumanji (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกระสาคอขาว[n. exp.] (nok krasā khø khāo) EN: Woolly-necked Stork   FR: Cigogne épiscopale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EPISCOPAL IH0 P IH1 S K AH0 P AH0 L
EPISCOPALIAN IH0 P IH2 S K AH0 P EY1 L Y AH0 N
EPISCOPALIANS IH0 P IH2 S K AH0 P EY1 L Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
episcopal (j) ˈɪpˈɪskəpl (i1 p i1 s k @ p l)
episcopalian (n) ˈɪpˌɪskəpˈɛɪlɪəʳn (i1 p i2 s k @ p ei1 l i@ n)
episcopalians (n) ˈɪpˌɪskəpˈɛɪlɪəʳnz (i1 p i2 s k @ p ei1 l i@ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピスコパル教会[エピスコパルきょうかい, episukoparu kyoukai] (n) (See 監督教会) Episcopal Church [Add to Longdo]
プロテスタント監督教会[プロテスタントかんとくきょうかい, purotesutanto kantokukyoukai] (n) Protestant Episcopal Church [Add to Longdo]
監督教会[かんとくきょうかい, kantokukyoukai] (n) Episcopal Church [Add to Longdo]
司教[しきょう, shikyou] (n) (1) (See 主教) bishop (Catholic); prelate; (adj-no) (2) episcopal; potifical [Add to Longdo]
司教権座[しきょうけんざ, shikyoukenza] (n) the episcopal seat [Add to Longdo]
主教[しゅきょう, shukyou] (n) (1) (See 司教) bishop (Orthodox, Anglican, etc.); prelate; primate; (adj-no) (2) episcopal [Add to Longdo]
聖公会[せいこうかい, seikoukai] (n) Anglican or Episcopal Church [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Episcopal \E*pis"co*pal\, a. [L. episcopalis, fr. episcopus: cf.
   F. ['e]piscopal. See {Bishop}.]
   1. Governed by bishops; as, an episcopal church.
    [1913 Webster]
 
   2. Belonging to, or vested in, bishops; as, episcopal
    jurisdiction or authority; the episcopal system.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Episcopal
   adj 1: of or pertaining to or characteristic of the Episcopal
       church; "the Episcopal hierarchy"; "married by an
       Episcopalian minister" [syn: {Episcopal}, {Episcopalian}]
   2: denoting or governed by or relating to a bishop or bishops
     [syn: {episcopal}, {pontifical}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 episcopal
  episcopal

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top