ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ธชี

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธชี-, *ธชี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธชี[N] Brahman, See also: Brahmin, Syn. พราหมณ์, Count unit: ตน
ธชี[N] hermit, See also: priest, Syn. นักบวช, ทชี, Count unit: ตน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธชี(ทะ-) น. พราหมณ์, นักบวช.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unknown even to its own employees... its massive profits are generated by military technology... genetic experimentation and viral weaponry.ไม่มีใครเทียบได้กับอัมเบลล่า กำไรก้อนโตจากโครงการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหาร การทดลองเกี่ยวกับยีนส์ และอาวุธชีวภาพ Resident Evil (2002)
And besides what's the point in being immortal if you deny yourself life's simple pleasures?และนอกเหนือไปจาก ...อะไรคือจุดสำคัญในความเป็นอมตะ ...ถ้าคุณปฏิเสธชีวิตตัวเอง ชีวิตก็จะเป็นเรื่องธรรมดา Underworld (2003)
But there was an incident....อาวุธชีวะภาพ แต่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้น Resident Evil: Apocalypse (2004)
- They're bio-weapons from Umbrella labs beneath the city.-มันมันเป็นอาวุธชีวภาพ จากศูนย์วิจัยอัมเบลร่า ใต้เมือง Resident Evil: Apocalypse (2004)
I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry.ฉันเคยเป็นหัวหน้าหนักงานดูแลความปลอดภัย ในที่ที่ลับและทันสมัยที่สุด เรียกว่า "รังผึ้ง"... ...ห้องทดลองใต้ดินที่พัฒนา... ...อาวุธชีวะภาพ Resident Evil: Apocalypse (2004)
What if the worst the most horrifying biological attack in this country's history was not the work of religious extremists?ถ้าหากว่าเรื่องเลวร้าย... ...ที่สุดของการโจมตีจากอาวุธชีวภาพ ในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้... ...ไม่ได้เป็นเพราะ พวกคลั่งศาสนาหล่ะ? V for Vendetta (2005)
At first it's believed to be a search for biological weapons and it's pursued without regard to its cost.ตอนแรก ทุกคนเชื่อว่า เป็นการค้นหาอาวุธชีวะภาพ... ...เป็นการตามหาโดย ไม่จำกัดงบประมาณ V for Vendetta (2005)
The estimated number of bioterror victims has skyrocketed from hundreds of thousands to over one million.จำนวนเหยื่ออาวุธชีวภาพพุ่งทะยานขึ้น จากหลายแสนคนมา็เป็นล้านกว่าคน Resident Evil: Degeneration (2008)
The viral weapon from which Umbrella Corporation's T-virus was derived.อาวุธชีวภาพที่พัฒนาจากไวรัสของอัมเบรลล่า Resident Evil: Degeneration (2008)
And my six has reports that he may have developed a bioweapon which he plans to sell to the highest bidder.จากรายงาน เขาพัฒนาอาวุธชีวภาพ ซึ่งเขามีโครงการจะขาย ให้กับคนที่ประมูลได้สูงสุด Chuck Versus the Ex (2008)
Guy had discovered an antiviral serum for a strain of influenza used in a bioweapon, an airborne influenza so deadly it could kill a person within one hour if exposed.กีคิดค้นเซรั่มต้านไวรัส สำหรับแยกไข้หวัดใหญ่ ที่ใช้ในอาวุธชีวภาพ Chuck Versus the Ex (2008)
The bioweapon has been released at the conference center.อาวุธชีวภาพถูกปล่อยออกมาในห้องประชุม Chuck Versus the Ex (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top