ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clergy

K L ER1 JH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clergy-, *clergy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clergy(n) ผู้ที่ทำเกี่ยวกับศาสนา
clergyman(n) ผู้ที่เป็นสมาชิกองค์กรทางศาสนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clergy(เคลอ'จี) n. พวกพระ
clergyman(เคลอ'จิเมิน) n. พระ, สมาชิกพวกพระ, หมอสอนศาสนา -pl. clergymen

English-Thai: Nontri Dictionary
clergy(n) คณะพระคริสต์, คณะสงฆ์
clergyman(n) พระคริสต์, หมอสอนศาสนา, บาทหลวง, พระ, สาธุคุณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clergyนักบวช [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It instructed the clergy on how to locate, torture and kill..คำแนะนำในการค้นหา จับกุม ทรมาณ The Da Vinci Code (2006)
No, the clergy is really too coarse and too mealy.ไม่ล่ะ พวกนักบวชหยาบกระด้าง น่าจะเป็นอาหารจานหลัก Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
There's a new program at the Vatican designed to reteach the clergy the rite of exorcism.นี่เป็นหลักสูตรใหม่ของวาติกัน ซึ่งถูกออกแบบมา เพื่ออบรมพระให้ทำพิธีไล่ผี The Rite (2011)
And fearing the power of the weapon they created ... the ruling clergy ordered the priests disbanded.The Church เกรงกลัวพลังที่นำมาซึ่งชัยชนะ นั่นคืออาวุธที่พวกเขาสร้างขึ้น ผู้คุมกฏสูงสุดมีมติให้ยุติบทบาทของเหล่า พรีสท์ Priest (2011)
Questioning the authority of the clergy is absolutely forbidden.คำถามเกี่ยวกับอำนาจของเราคือสิ่งต้องห้าม Priest (2011)
Authenticated by the clergy themselves... - Purchase this holy water and...ลงอักขระโดยอาจารย์หนู เอ้ย เหล่าผู้นำสูงสุดจาก The Church Priest (2011)
Your clergy took away a boy... and returned an old man.แคลร์พาเด็กผู้ชายจากไป ก่อนกลับมากลายเป็นชายหนุ่ม Priest (2011)
Most people out there know that the clergy thinks of us as a bunch of godless heathens.พวกคนที่อยู่ในเมืองรวมถึงผู้นำทางศาสนาคิดว่าเราเป็นพวกไร้พระเจ้า Priest (2011)
- What are you doing here? - The Clergy sent me. Ordered me to bring you back.เธอมาทำอะไรที่นี่ /N ประมุขส่งชั้นมา สั่งให้เอาตัวคุณกลับไป Priest (2011)
I was a young girl when the Clergy found me.ฉันยังเป็นแค่เด็กตอนที่พวกนั้นเจอฉัน Priest (2011)
His talents developed later. He was nearly you're age when the Clergy came for him.พรสวรรค์ของเจาเพิ่งพัฒนาทีหลัง เขาอายุเท่าเธอตอนที่พวกนั้นพาตัวเขามา Priest (2011)
- She was just a baby when the Clergy took me. - You're lying. I knew Owen.- เธอเป็นแค่ทารกตอนที่ศาสนจักรพาตัวฉันไป อย่าโกหกผมโอเว่น Priest (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clergyAll the clergy are against the new law.
clergyThe clergyman has married three couples this week.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะสงฆ์(n) clergy, See also: hierarchy, Example: ความเห็นของคณะสงฆ์เป็นเอกฉันท์, Count Unit: คณะ, Thai Definition: กลุ่มพระภิกษุที่ร่วมกันเพื่อปฏิบัติกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง
นักบวช(n) priest, See also: clergyman, abbot, hermit, ascetic, friar, Syn. บรรพชิต, ผู้ถือบวช, Example: เหล่านักบวชในศาสนาต่างๆ ร่วมอวยพรในวันขึ้นปีใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงฆ์[song] (n) EN: Buddhist monk ; priest ; monk ; clergyman ; Sangha  FR: bonze [ m ] ; moine bouddhiste [ m ] ; religieux [ m ] ; Sangha [ m ] ; communauté des moines [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLERGY K L ER1 JH IY0
CLERGYMAN K L ER1 JH IY0 M AH0 N
CLERGYMAN K L ER1 JH IY0 M AE2 N
CLERGYMEN K L ER1 JH IY0 M IH0 N
CLERGYMEN K L ER1 JH IY0 M EH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clergy (n) klˈɜːʳʤiː (k l @@1 jh ii)
clergyman (n) klˈɜːʳʤɪmən (k l @@1 jh i m @ n)
clergymen (n) klˈɜːʳʤɪmən (k l @@1 jh i m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神职人员[shén zhí rén yuán, ㄕㄣˊ ㄓˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] clergy; cleric, #61,259 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
聖職者[せいしょくしゃ, seishokusha] (n) clergyman; churchman; clergy; (P) [Add to Longdo]
牧師[ぼくし, bokushi] (n, adj-no) pastor; minister; clergyman; reverend; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clergy \Cler"gy\, n. [OE. clergie, clergi, clerge, OF. clergie,
   F. clergie (fr. clerc clerc, fr. L. clericus priest) confused
   with OF. clergi['e], F. clerg['e], fr. LL. clericatus office
   of priest, monastic life, fr. L. clericus priest, LL.
   scholar, clerc. Both the Old French words meant clergy, in
   sense 1, the former having also sense 2. See {Clerk}.]
   [1913 Webster]
   1. The body of men set apart, by due ordination, to the
    service of God, in the Christian church, in distinction
    from the laity; in England, usually restricted to the
    ministers of the Established Church. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Learning; also, a learned profession. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Sophictry . . . rhetoric, and other cleargy. --Guy
                          of Warwick.
    [1913 Webster]
 
       Put their second sons to learn some clergy. --State
                          Papers (1515).
    [1913 Webster]
 
   3. The privilege or benefit of clergy.
    [1913 Webster]
 
       If convicted of a clergyable felony, he is entitled
       equally to his clergy after as before conviction.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   {Benefit of clergy} (Eng., Law), the exemption of the persons
    of clergymen from criminal process before a secular judge
    -- a privilege which was extended to all who could read,
    such persons being, in the eye of the law, clerici, or
    clerks. This privilege was abridged and modified by
    various statutes, and finally abolished in the reign of
    George IV. (1827).
 
   {Regular clergy}, {Secular clergy} See {Regular}, n., and
    {Secular}, a.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clergy
   n 1: in Christianity, clergymen collectively (as distinguished
      from the laity) [ant: {laity}, {temporalty}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top