หรือคุณหมายถึง priesteß?
Search result for

priestess

(25 entries)
(0.0718 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -priestess-, *priestess*, priestes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
priestess[N] นักบวชผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
priestess(n) ภิกษุณี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am a priestess of the Old Religion.ข้าเป็นผู้สืบทอดแห่งลัทธิศักดิ์สิทธิ์โบราณ Le Morte d'Arthur (2008)
But then the high priestess of our church opened the doors... that led me on to the path of light.แต่หลังจากได้พบแม่ชี ให้เส้นทางสว่างกับฉัน Babylon A.D. (2008)
People call me High Priestess Bishium.และทุกคนต่างเรียกหนูว่า บิชิยุน Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
It was I who entrusted the child to the high priestesses of the Old Religion.ข้าเป็นคนมอบนางให้กับ นักบวชชั้นสูงของพวกลัทธิเก่า The Sins of the Father (2009)
The high priestesses will have trained Morgause from birth.พวกนักบวชนั่นสอนมอกัสต้งแต่เกิด The Sins of the Father (2009)
I've heard of a woman, a priestess of juno,ข้าได้ยินเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่ง นักบวชหญิงแห่งจูโน่ Shadow Games (2010)
Ilithyia's coming with her priestess.อิลิเธียมาแล้ว กับแม่พระของเธอ Shadow Games (2010)
The priestess.นักบวชหญิง Great and Unfortunate Things (2010)
Warrior Priests sworn to protect the High Priestesses of the Old Religion.กองกำลังทหารที่สาบานตนปกป้อง เหล่านักบวชสตรีฝ่ายในของศาสนาโบราณ The Tears of Uther Pendragon (2010)
Only the High Priestesses and their Bloodguard have ever set eyes on it.มีเพียงนางในราชสำนักระดับสูง และกองทหารบลัดการ์ด ที่จะมองเห็นมันได้ The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
Well, come on, I'm the high priestess of all things digital, but I'm not a God.นี่ ฉันเป็นเทพแห่งโลกดิจิตอลนะยะ ไม่ใช่พระเจ้า Reflection of Desire (2010)
Priestessธิดาเทพ Kim Soo Ro (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภิกษุณี[n.] (phiksunī) EN: Buddhist nun ; priestess   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIESTESS    P R IY1 S T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
priestess    (n) (p r ii1 s t e s)
priestesses    (n) (p r ii1 s t e s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
女教皇[おんなきょうこう;じょきょうこう, onnakyoukou ; jokyoukou] (n) High Priestess (Tarot card); Popess [Add to Longdo]
女祭司[おんなさいし;じょさいし, onnasaishi ; josaishi] (n) (esp. in tarot cards) (See 女性祭司) priestess [Add to Longdo]
女司祭[おんなしさい, onnashisai] (n) priestess [Add to Longdo]
女性祭司[じょせいさいし, joseisaishi] (n) (obsc) priestess [Add to Longdo]
尼僧[にそう, nisou] (n) nun; priestess; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Priestess \Priest"ess\, n.
   A woman who officiated in sacred rites among pagans. --Abp.
   Potter.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 priestess
   n 1: a woman priest

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top