Search result for

priority

(80 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -priority-, *priority*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
priority[N] การมาก่อน, Syn. preference, precedence
priority[N] สิทธิพิเศษ
priority[N] สิ่งที่ได้รับความสนใจมากกว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
priority(ไพรออ'ริที) n. การมาก่อน,การมีสิทธิก่อน,บุริมสิทธิ,สิทธิพิเศษ
priority processingการประมวลผลตามลำดับความสำคัญหมายถึงการประมวลผลไปตามระดับความสำคัญของโปรแกรม (ที่มีการกำหนดไว้ก่อนแล้ว)

English-Thai: Nontri Dictionary
priority(n) บุริมสิทธิ์,สิทธิพิเศษ,การมีสิทธิ์ก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
priorityลำดับความสำคัญ, บุริมภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
priorityบุริมภาพ, ลำดับก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
priorityลำดับความสำคัญ, บุริมภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
priority of liensสิทธิยึดหน่วงลำดับก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
priority of mortgagesการจำนองลำดับก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
priority processingการประมวลผลตามลำดับความสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Priority Dateวันยื่นคำขอ ซึ่งถูกอ้างการมีสิทธิก่อนในกรณีที่ยืนคำขอมากกว่าหนึ่งประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Priority Information Country Codeรหัสประเทศที่เคยยื่นสิทธิบัตรไว้ก่อน [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Priority Numberเลขที่คำขอรับสิทธิบัตรที่ถูกอ้างการมีสิทธิก่อน [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Priority Watch List (PWL) ประเทศที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด
กลุ่มประเทศที่สหรัฐอเมริกาจัดให้เป็นประเทศ ที่ปฏิบัติ การค้าไม่เป็นธรรม อันเป็นการกีดกันการค้าต่อสินค้าของสหรัฐอเมริกา ถือเป็นขั้นแรกซึ่งสหรัฐอเมริกาจะเพียงจับตาดูอย่างใกล้ชิด หากประเทศในกลุ่มนี้ยังไม่ปรับปรุงมาตรการทางการค้าเหล่านั้นแล้ว ผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกา (ดู USTR) ก็จะเลื่อนสถานภาพของประเทศเหล่านี้ให้อยู่ในกลุ่มแระเทศที่ต้องมีการเจรจา อย่างเร่งด่วน ซึ่งต้องมีการไต่สวนและวินิจฉัยภายใน 6 เดือนตากกฎหมายกาค้าของสหรัฐอเมริกา (ดู PFC) การระบุเป็นประเทศที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดหรือ PWL นี้ไม่ได้เป็นข้อกำหนดในกฎหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาจึงไม่มีผลในการสอบสวน เป็นเพียงแต่มาตรการการข่มขู่ของฝ่ายบริหารของสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยถูกจัดว่าเป็นประเทศในกลุ่มประเทศที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด หลังจากถูกถอดออกจากการเป็นประเทศในกลุ่มที่ต้องมีการเจรจาอย่างเร่งด่วน (PFC) เมื่อ พ.ศ. 2536 และถูกถอนออกจากการเป็นประเทศที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเมื่อปลาย พ.ศ. 2537 [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The patient is my priority.คนไข้ต้องมาก่อน Emancipation (2008)
We've made it a priority to promote more women, but...เราตั้งใจที่จะแต่งตั้งผู้หญิง แต่ Dying Changes Everything (2008)
This is a priority message from Senator Amidala on Rodia.นี่เป็นข่าวด่วนที่สุด จากวุฒิสมาชิกอมิดาลาบนดาวโรเดีย Bombad Jedi (2008)
The priority is Gotham General. Wheel everybody out of that place right now.ที่สำคัญคือกอทแธมเจเนรัล เอาล่ะไปกันได้แล้วไป The Dark Knight (2008)
But our priority here in Washington is to insure the safety of you and your family.แต่สิ่งแรกที่พวกเราในวอชิงตันคำนึงถึง คือให้แน่ใจ ในความปลอดภัยของคุณ และครอบครัว 24: Redemption (2008)
My priority is to defend my country from this monster, Juma.ผมต้องป้องกันประเทศของผมจากไอ้นรกจูม่า 24: Redemption (2008)
Bolivia must be top priority.โบลิเวียจะเป็นที่หมายอันดับแรกของเรา Quantum of Solace (2008)
His life was my top priority.ชีวิตเขาสำคัญที่สุดสำหรับผม The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Hassert gave RIPLEY priority to classify on her own discretion.แฮสเสริท ให้ความสำคัญสูงสุด ในความเห็นของเธอ WarGames: The Dead Code (2008)
The most urgent priority, apparently, is to pick every pocket of sunlight.แต่เรื่องเร่งด่วนที่สุดในตอนนี้ คือต้องสูบน้ำมันทุกหยดที่มีอยู่ Home (2009)
The governments of New Zealand, Iceland, Austria, Sweden and other nations have made the development of renewable energy sources top priority.รัฐบาลของนิวซีแลนด์, ไอร์แลนด์ ออสเตรีย, สวีเดนและประเทศอื่นๆ ได้สร้างแผนพัฒนา แหล่งพลังงานหมุนเวียน เป็นเรื่องเร่งด่วน Home (2009)
Peter Petrelli has joined Matt Parkman as priority one.ปีเตอร์ พีเทรลลี่ ได้เข้าร่วมกับ แมต พาร์กแมน เป็นเป้าหมายระดับแรก ถูกตั้งข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยว และทำร้ายร่างกาย Chapter Five 'Exposed' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
priorityBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
priorityFire engines have priority over other vehicles.
priorityHer conditions for choosing a marriage partner took priority.
priorityJob security is a priority over wages.
priorityNot being able to decide what the priority should be is the biggest problem.
priorityOf course I apologised, saying that the first appointment had priority.
priorityOur company's first priority is meeting our customers' needs.
priorityOur top priority is to settle the dispute once and for all.
priorityOur top priority is to settle this dispute once and for all, so we are ready to meet them halfway.
priorityThe company's immediate priority is to expand the market share.
priorityThe plan lower in priority and urgency.
priorityThis duty has priority over all others.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสำคัญ [n.] (khwām samkhan) EN: importance ; significance ; priority   FR: importance [f]
เกรงใจ [X] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth   FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
ลำดับ[n.] (lamdap) EN: order ; priority ; succession ; sequence ; arrangement ; step   FR: ordre [m] ; distribution [f] ; séquence [f] ; suite [f]
ลำดับสูง-ต่ำ[n. exp.] (lamdap sūng-tam) EN: according to priority   
สิ่งสำคัญลำดับแรก[n. exp.] (sing samkhan lamdap raēk) EN: priority   
ตามลำดับความสำคัญ [adv.] (tām lamdap khwām samkhan) EN: in order of priority   FR: par ordre d'importance

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIORITY    P R AY0 AO1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
priority    (n) (p r ai1 o1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsprioritätenbericht {m}priority work report [Add to Longdo]
Priorität {f} | Prioritäten {pl} | höchste Priorität | niedrigste Priorität | Priorität beanspruchenpriority | priorities | top priority | lowest priority | to claim a priority [Add to Longdo]
Prioritätsangabe {f}priority data [Add to Longdo]
Prioritätsbeleg {m}priority voucher; priority document [Add to Longdo]
Prioritätsdatum {n}priority date [Add to Longdo]
Vorrangsteuerung {f} | automatische Vorrangsteuerung {f}priority control | automatic priority control [Add to Longdo]
Vorrangverarbeitung {f}priority processing [Add to Longdo]
vorrangigpriority ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セグメント優先度[セグメントゆうせんど, segumento yuusendo] (n) {comp} segment priority [Add to Longdo]
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] (n) {comp} cell loss priority; CLP [Add to Longdo]
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] (n) {comp} cell loss priority [Add to Longdo]
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] (n) {comp} view transformation input priority [Add to Longdo]
プライオリティ;プライオリティー[, puraioritei ; puraioritei-] (n) priority [Add to Longdo]
プライオリティキューシステム[, puraioriteikyu-shisutemu] (n) {comp} priority queue system [Add to Longdo]
家庭優先[かていゆうせん, kateiyuusen] (n) giving one's family life priority over one's work [Add to Longdo]
傾斜生産[けいしゃせいさん, keishaseisan] (n) priority production [Add to Longdo]
傾斜生産方式[けいしゃせいさんほうしき, keishaseisanhoushiki] (n) priority production system [Add to Longdo]
高優先[こうゆうせん, kouyuusen] (n) high priority [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优先[yōu xiān, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ, / ] priority [Add to Longdo]
先河[xiān hé, ㄒㄧㄢ ㄏㄜˊ, ] priority; sth advocated first; refers to ancient tradition: Worship the river first, then the sea. [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セグメント優先度[せぐめんとゆうせんど, segumentoyuusendo] segment priority [Add to Longdo]
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] cell loss priority (CLP) [Add to Longdo]
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] cell loss priority [Add to Longdo]
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority [Add to Longdo]
プライオリティ[ぷらいおりてい, puraioritei] priority [Add to Longdo]
プライオリティキューシステム[ぷらいおりていきゅーしすてむ, puraioriteikyu-shisutemu] priority queue system [Add to Longdo]
高優先[こうゆうせん, kouyuusen] high priority [Add to Longdo]
自動優先順位グループ[じどうゆうせんじゅんいグループ, jidouyuusenjun'i guru-pu] APG, Automatic Priority Group [Add to Longdo]
実行優先順位[じっこうゆうせんじゅんい, jikkouyuusenjun'i] dispatching priority [Add to Longdo]
重要度[じょうようど, jouyoudo] priority (e.g. traffic) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Priority \Pri*or"i*ty\, n. [Cf. F. priorit['e]. See {Prior}, a.]
   1. The quality or state of being prior or antecedent in time,
    or of preceding something else; as, priority of
    application.
    [1913 Webster]
 
   2. Precedence; superior rank. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Priority of debts}, a superior claim to payment, or a claim
    to payment before others.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Antecedence; precedence; pre["e]minence.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 priority
   n 1: status established in order of importance or urgency;
      "...its precedence as the world's leading manufacturer of
      pharmaceuticals"; "national independence takes priority
      over class struggle" [syn: {precedence}, {precedency},
      {priority}]
   2: preceding in time [syn: {priority}, {antecedence},
     {antecedency}, {anteriority}, {precedence}, {precedency}]
     [ant: {posteriority}, {subsequence}, {subsequentness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top