ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

token

T OW1 K AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -token-, *token*
Possible hiragana form: とけん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
token(n) สิ่งที่ใช้เป็นสัญลักษณ์, Syn. mark, emblem, symbol
token(n) เหรียญพลาสติกหรือโลหะที่ใช้แทนเงิน
token(n) ของที่ระลึก
token(adj) ที่ทำพอเป็นพิธี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
token(โท'เคิน) เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, พยาน, หลักฐาน, ลักษณะเฉพาะ, ดัชนี, เครื่องรำลึก, เครื่องแสดง, เหรียญโดยสาร, เงินตรา, บัตรเงินตรา, กษาปณ์, -Phr. (in token of เป็นหลักฐาน เป็นสัญลักษณ์) adj. เป็นเครื่องหมาย, เป็นสัญลักษณ์, เล็กน้อย, ไม่สำคัญ.
token ringวงแหวนโทเค็นในระบบเครือข่าย หมายถึง การส่งข้อมูลแบบวงแหวน กล่าวคือ ผู้ส่งข้อมูลจะนำข้อมูลใส่ในถาด (token) ถาดนี้จะเดินตามสายผ่านไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่โดยรอบ เมื่อเดินไปถึงเครื่องที่จะเป็นตัวรับ ก็จะจัดการรับถาดนั้นไว้เพื่อถ่ายโอนข้อมูลออก เมื่อบันทึกข้อมูลลงในเครื่องของตนแล้ว ก็จะปล่อยถาดกลับไปยังผู้ส่ง เมื่อผู้ส่งตรวจดูว่า ข้อมูลถูกรับไว้เรียบร้อยแล้ว ก็จะลบข้อมูลทิ้ง (บางทีเรียกสั้น ๆ ว่า ring network)
betoken(บิโท'เคิน) { betokened, betokening, betokens } vt. เป็นหลักฐาน, ล่อแสดง, แสดงถึง, เป็นลาง, เป็นนิมิต, บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าว่า
foretoken(ฟอร์'โทเคิน) n. การเตือนล่วงหน้า, ลาง, นิมิตร. vt. เป็นลางบอก

English-Thai: Nontri Dictionary
token(n) เครื่องหมาย, เหรียญ, เบี้ย, ของขวัญ, พยานหลักฐาน, เครื่องแสดง, ของที่ระลึก
betoken(vt) เป็นลาง, เป็นเครื่องแสดง, เป็นนิมิต, ส่อแสดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tokenโทเค็น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tokenเครื่องแสดง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
token coinเหรียญกระษาปณ์ที่กำหนดมูลค่าสูงกว่าค่าโลหะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
token ringวงแหวนโทเค็น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
token ring networkข่ายงานวงแหวนโทเค็น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
token ring networkข่ายงานวงแหวนโทเค็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา The Great Dictator (1940)
We receive this child into the congregation of Christ's flock, and assign him to the sign of the cross, in token that, hereafter, he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified, เราขอต้อนรับเด็กนี้ เข้าสู่กลุ่ม ของชาวคริสต์ และมอบเขา ต่อหน้าไม้กางเขน Wuthering Heights (1992)
I've been asked to give you this small token of our appreciation.ฉันได้รับคำสั่งให้แจกของขวัญแก Titanic (1997)
As a token of my appreciation, please take these catalogs.การต่อสู้ใกล้จบแล้วหลังจากนี้ One Piece: Wan pîsu (1999)
- With what ? Ball tokens ?ด้วยอะไร ที่มาร์คลูกเหรอ The Legend of Bagger Vance (2000)
- Tokens from your admirers?- ของขวัญจากผู้ชื่นชมหรือ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Dear knight, I pray that you take this favour as a token of my gratitude.อัศวินที่รัก , ฉันหวังว่า คุณจะยอมรับสิ่งนี้ แทนทำขอบคุณของฉัน. Shrek 2 (2004)
We have nothing precious to give you but take this as a token of our appreciation.พวกเราไม่มีของมีค่าพอจะตอบแทนท่าน ...แต่ขอให้รับสิ่งนี้เป็นที่ระลึกเพื่อตอบแทนบุญคุณ Kung Fu Hustle (2004)
It's just a token giftนี่เป็นของขวัญเล็กน้อย Nobody Knows (2004)
Sir, it's a token of my esteem.นายท่าน นี่คือของขวัญแสดง ความเคารพของข้า The King and the Clown (2005)
As a token of my...เหมือนกับของขวัญของ... . The King and the Clown (2005)
These are the tokens for the promise made between the recently deceased King Sung Jo and Mr. Shin.นี่เป็นเครื่องหมายแห่งสัญญาระหว่างกษัตริย์ซุงโจและคุณชิน Episode #1.1 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tokenAnd the tokens he received as wages could only be spent at that shop.
tokenGive me five tokens, please.
tokenHe gave me this doll in token of his gratitude.
tokenHe held up his hands in token of surrender.
tokenHe is guilty and by the same token so are you.
tokenHe offered me some money in token of gratitude.
tokenHere is a present for you in token of our appreciation.
tokenInstead of giving the money, that is the normal coin of the realm, which is the phrase that everyone used then, they would give them a token, and this token might be metal, might be wood, might be cardboard.
tokenMay I present this to you in token of my appreciation?
tokenOn leaving school, we presented him with a table clock as a token of our thanks.
tokenThis is a small token of my gratitude.
tokenWith the token they could only go to the company shop and buy food or clothing from that shop.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของรับไหว้(n) token of a bride and bridegroom's respect, Example: พ่อแม่เจ้าสาวมอบรถยนต์เป็นของรับไหว้แก่คู่บ่าวสาว, Count Unit: อย่าง, ชนิด, ชิ้น, Thai Definition: ของที่ผู้ใหญ่ให้ตอบแทนเมื่อคู่บ่าวสาวมาไหว้
ที่ระลึก(n) souvenir, See also: token, memento, keepsake, Syn. ของที่ระลึก
ธรณีสาร(n) token of ill-fortune, Syn. เสนียดจัญไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เค้า[khao] (n) EN: sign ; indication ; presage ; token ; portent  FR: signe [ m ] ; indication [ f ] ; présage [ m ]
ของชำร่วย[khøng chamrūay] (n, exp) EN: gift ; present ; keepsake ; small token of one's appreciation ; souvenir ; memento
เครื่องหมาย[khreūangmāi] (n) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker  FR: marque [ f ] ; symbole [ m ] ; signe [ m ] ; emblème [ m ] ; signe de ponctuation [ m ] ; point [ m ]
พอเป็นพิธี[phø pen phithī] (x) EN: perfunctory ; token ; cursory ; for show ; formal ; for form's sake
รับไหว้[rapwāi] (v, exp) EN: acknowledge a salute ; return a greeting ; accept a token of bride and bridegroom's respect  FR: accepter ; prendre
สัญลักษณ์[sanyalak] (n) EN: mark ; symbol ; sign ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp  FR: symbole [ m ] ; marque [ f ] ; signe [ m ] ; pictogramme [ m ] ; emblème [ m ]
ที่ระลึก[thīraleuk] (n) EN: souvenir ; token ; memento ; keepsake

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TOKEN T OW1 K AH0 N
TOKENS T OW1 K AH0 N Z
TOKENISM T OW1 K AH0 N IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
token (n) tˈoukən (t ou1 k @ n)
tokens (n) tˈoukənz (t ou1 k @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
令牌环[lìng pái huán, ㄌㄧㄥˋ ㄆㄞˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] token ring [Add to Longdo]
令牌环网[lìng pái huán wǎng, ㄌㄧㄥˋ ㄆㄞˊ ㄏㄨㄢˊ ㄨㄤˇ, / ] token ring network [Add to Longdo]
符记[fú jì, ㄈㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] token [Add to Longdo]
符记环[fú jì huán, ㄈㄨˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄢˊ, / ] token ring [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Warnstreik { m } | Warnstreiks { pl }token strike | token strikes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P) #3,689 [Add to Longdo]
幼い(P);稚い[おさない(幼い)(P);いとけない, osanai ( osanai )(P); itokenai] (adj-i) (1) very young; (2) childish; immature; (P) #5,866 [Add to Longdo]
[ふだ, fuda] (n) (1) token; label; (2) ticket; card; (3) charm; talisman; (P) #7,120 [Add to Longdo]
クレームトークン[kure-muto-kun] (n) { comp } claim token [Add to Longdo]
トークニズム[to-kunizumu] (n) tokenism [Add to Longdo]
トークン[to-kun] (n) { comp } token; authentication token [Add to Longdo]
トークンキュー[to-kunkyu-] (n) { comp } token queue [Add to Longdo]
トークンバス[to-kunbasu] (n) { comp } token bus [Add to Longdo]
トークンバスネットワーク[to-kunbasunettowa-ku] (n) { comp } token-bus network [Add to Longdo]
トークンパッシングプロトコル[to-kunpasshingupurotokoru] (n) { comp } token passing protocol [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クレームトークン[くれーむとーくん, kure-muto-kun] claim token [Add to Longdo]
トークン[とーくん, to-kun] authentication token, token [Add to Longdo]
トークンキュー[とーくんきゅー, to-kunkyu-] token queue [Add to Longdo]
トークンバスネットワーク[とーくんばすねっとわーく, to-kunbasunettowa-ku] token-bus network [Add to Longdo]
トークンパッシングプロトコル[とーくんぱっしんぐぷろとこる, to-kunpasshingupurotokoru] token passing protocol [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure [Add to Longdo]
トークンリング[とーくんりんぐ, to-kunringu] token ring [Add to Longdo]
トークンリングネットワーク[とーくんりんぐねっとわーく, to-kunringunettowa-ku] token-ring network [Add to Longdo]
トークン化[トークンか, to-kun ka] tokenize (vs) [Add to Longdo]
トークン発生レート[トークンはっせいレート, to-kun hassei re-to] token issue rate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Token \To"ken\ (t[=o]"k'n), n. [OE. token, taken, AS. t[=a]cen;
   akin to OFries. t[=e]ken, OS. t[=e]kan, D. teeken, G.
   zeichen, OHG. Zeihhan, Icel. t[=a]kan, teiken, Sw. tecken,
   Dan. tegn, Goth. taikns sign, token, gateihan to tell, show,
   AS. te['o]n to accuse, G. zeihen, OHG. z[imac]han, G. zeigen
   to show, OHG. zeig[=o]n, Icel. tj[=a], L. dicere to say, Gr.
   deikny`nai to show, Skr. di[,c]. Cf. {Diction}, {Teach}.]
   1. Something intended or supposed to represent or indicate
    another thing or an event; a sign; a symbol; as, the
    rainbow is a token of God's covenant established with
    Noah.
    [1913 Webster]
 
   2. A memorial of friendship; something by which the
    friendship of another person is to be kept in mind; a
    memento; a souvenir.
    [1913 Webster]
 
       This is some token from a never friend. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Something given or shown as a symbol or guarantee of
    authority or right; a sign of authenticity, of power, good
    faith, etc.
    [1913 Webster]
 
       Say, by this token, I desire his company. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A piece of metal intended for currency, and issued by a
    private party, usually bearing the name of the issuer, and
    redeemable in lawful money. Also, a coin issued by
    government, esp. when its use as lawful money is limited
    and its intrinsic value is much below its nominal value.
    [1913 Webster]
 
   Note: It is now made unlawful for private persons to issue
      tokens.
      [1913 Webster]
 
   5. (Med.) A livid spot upon the body, indicating, or supposed
    to indicate, the approach of death. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Like the fearful tokens of the plague,
       Are mere forerunners of their ends.  --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   6. (Print.) Ten and a half quires, or, commonly, 250 sheets,
    of paper printed on both sides; also, in some cases, the
    same number of sheets printed on one side, or half the
    number printed on both sides.
    [1913 Webster]
 
   7. (Ch. of Scot.) A piece of metal given beforehand to each
    person in the congregation who is permitted to partake of
    the Lord's Supper.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mining) A bit of leather having a peculiar mark
    designating a particular miner. Each hewer sends one of
    these with each corf or tub he has hewn.
    [1913 Webster]
 
   9. (Weaving) In a Jacquard loom, a colored signal to show the
    weaver which shuttle to use.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Token money}, money which is lawfully current for more than
    its real value. See {Token}, n., 4.
 
   {Token sheet} (Print.), the last sheet of each token. --W.
    Savage.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Token \To"ken\, v. t. [imp. & p. p. {Tokened}; p. pr. & vb. n.
   {Tokening}.] [AS. t[=a]cnian, fr. t[=a]cen token. See
   {Token}, n.]
   To betoken. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 token
   adj 1: insignificantly small; a matter of form only (`tokenish'
       is informal); "the fee was nominal"; "a token gesture of
       resistance"; "a toknenish gesture" [syn: {nominal},
       {token(a)}, {tokenish}]
   n 1: an individual instance of a type of symbol; "the
      word`error' contains three tokens of `r'" [syn: {token},
      {item}]
   2: something serving as a sign of something else
   3: a metal or plastic disk that can be redeemed or used in
     designated slot machines
   4: something of sentimental value [syn: {keepsake}, {souvenir},
     {token}, {relic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top