ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

財布

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -財布-, *財布*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
財布[さいふ, saifu] (n) กระเป๋าสตางค์

Japanese-English: EDICT Dictionary
財布[さいふ, saifu] (n) purse; handbag; wallet; (P) [Add to Longdo]
財布の紐を握る[さいふのひもをにぎる, saifunohimowonigiru] (exp,v5r) to hold the purse strings [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I lost my wallet," lamented John.財布を無くした」ジョンは嘆いた。
He stole my purse from me.あいつが私の財布を盗んだ。
Your wallet is on the television set.あなたの財布はテレビの上にありますよ。
Your purse is similar to mine.あなたの財布は私のに似ている。
When did you miss the purse?いつ財布がないのに気付いたのか。
Waaahhh! I lost my wallet.ウワーン。財布をなくした!
Just give him the wallet.かれに財布を渡して。
The other day he bought a wallet made of kangaroo leather for me.この間はカンガルーの皮の財布を土産に買ってきてくれた。
Where did you find this wallet?この財布はどこで拾ったのですか。
This purse is made of paper.この財布は紙でできている。
Did you see a brown wallet around here?この辺で茶色い財布を見ませんでしたか。
This is the same wallet as I lost a week ago.これは私が1週間になくしたのと同じ財布だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Having Haskell's wallet only makes it worse.[JA] - 必要はないわ 彼の財布持ってるのも さらに怪しい Detour (1945)
My wallet![JA] 私の財布 La Grande Vadrouille (1966)
Don't get any ideas, because I'm not afraid to use this.[JA] 妙な気を起こさないで すぐ撃つわ 財布ちょうだい D.O.A. (1949)
I guess I forgot my wallet.[JA] 財布を忘れたようだ He Walked by Night (1948)
- Why, did you forget your wallet?[JA] - どうした? 財布でも忘れたか Roman Holiday (1953)
Nice wallet.[JA] 良い財布 Now You See Me (2013)
It's not like you lost your wallet.[JA] 財布でも落としたか? Breaking Away (1979)
I'm just going for my wallet.[JA] 財布を取るだけだ Kansas City Confidential (1952)
It's your birthday. Someone gives you a calfskin wallet.[JA] 誕生日に 子牛の革の財布を贈られる Blade Runner (1982)
Here there are 140 dollars that you removed him/her of the handbag.[JA] 彼女の財布から取った 140ドルだ Scarlet Street (1945)
Let's see that roll.[JA] あの財布見せて Detour (1945)
The woman's handbag.[JA] 女の財布さ! Scarlet Street (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
財布[さいふ, saifu] Portemonnaie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top