หรือคุณหมายถึง clü?
Search result for

clue

(58 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clue-, *clue*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clueless (slang ) ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clue    [VT] บอกเป็นนัยๆ, See also: บอกใบ้, บอกเงื่อนงำให้, เป็นร่องรอยสู่, ชี้ทาง, Syn. hint
clue    [N] ร่องรอย, See also: เงื่อนงำ, เบาะแส, Syn. hint, suggestion, trace, sign, evidence, mark, intimation, key
clue in    [PHRV] ให้เบาะแสกับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ชี้นำ, แนะหรือให้ข้อมูลกับ
clue up    [PHRV] ให้ข้อมูลในเรื่อง, See also: แนะเงื่อนงำในเรื่อง, Syn. clew up
clue down    [PHRV] ลดใบเรือลง, Syn. clew down
clue one in    [IDM] ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clueร่องรอย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clueYou have missed an important clue.
clueThe police have few clues to go on in this case.
clueThere was no clue to the identity of the murderer.
clueDo you have any clue to the mystery?
clueHave you found any clues to the problem?
clueWe need some clues to understand it.
clueA really perceptive person can figure out a whole situation with just a few clues. That's the kind of person I want you to become.
clueThe habits of highly intelligent people offer a clue as to how to do that.
clueThe cops are searching for clues to the cruel murder.
clueThe cops are searching for clues to the brutal murder.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clue(คลู) n. ร่องรอย,เงื่อนงำ vt. ชี้ทาง -Phr. (clue in บอกความจริง), Syn. hint

English-Thai: Nontri Dictionary
clue(n) ร่องรอย,เงื่อนงำ,เงื่อนไข,เบาะแส,ปม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปมสังหาร    [N] clues of murder, Example: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งให้ตำรวจสรุปประเด็นที่เป็นปมสังหารในคดีนี้ให้เร็วที่สุด, Thai definition: เงื่อนงำอันเป็นที่มาของฆาตกรรม
ลาดเลา    [N] trace, See also: clue, sign, track, Syn. ลู่ทาง, เค้าเงื่อน, Example: ตำรวจดูลาดเลาที่หลบซ่อนของคนร้ายก่อนที่จะบุกจับ
ลายแทง    [N] clue to a treasure trove, Syn. ลายแทงสมบัติ, Example: คนไทยกลุ่มเล็กๆ ยังเชื่อตามคำบอกเล่าเรื่องลายแทงสมบัติ, Thai definition: ข้อความที่เป็นปริศนาเป็นเครื่องแสดงขุมทรัพย์ที่ฝังอยู่ใต้ดินเป็นต้น
เงื่อนงำ    [N] clue, See also: hidden point, Syn. ประเด็น, ปม, Example: ตำรวจกำลังสืบว่าคดีนี้มีเงื่อนงำอะไรอีกบ้าง, Thai definition: เรื่องราวหรือข้อความที่ซ่อนอยู่ไม่เปิดเผย
เบาะแส [N] clue, See also: hint, trace, Syn. ร่องรอย, เค้าเงื่อน, Example: ชาวบ้านควรร่วมมือกับทางการในการให้เบาะแสเรื่องอิทธิพลท้องถิ่น, Thai definition: ตำแหน่งแห่งที่ซึ่งทราบมาอย่างเลาๆ พอเป็นรูปเค้า
ระแคะ    [N] hint, See also: clue, intimation, Thai definition: เงื่อนความ
ระเค็ดระคาย    [N] clue, See also: inkling, trace, hint, Syn. ระแคะระคาย, เค้าเงื่อน, เงื่อนความ, Thai definition: เค้าเงื่อนที่ทราบมานิดๆ หน่อยๆ แต่ยังยืนยันให้แน่นอนไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเป็นนัย ๆ[v. exp.] (bøk pen nai-nai) EN: clue ; hint   
เบาะแส[n.] (bǿsaē) EN: clue ; hint ; trace   
เค้า[n.] (khao) EN: clue ; inkling   FR: preuve [v]
เงื่อนงำ[n.] (ngeūoen-ngam) EN: clue ; hidden point   FR: indice [m]
ปม[n.] (pom) EN: crux ; knot ; hitch ; catch ; clue ; crucial reason   FR: difficulté [f] ; noeud [m] ; coeur du problème [m] ; point capital [m] ; point crucial [m]
ปมสังหาร[n. exp.] (pom sanghān) EN: clues of murder ; murder case   
ร่องรอย[n.] (rǿngrøi) EN: clue ; trail   FR: trace [f] ; marque [f]
สืบร่องรอย[v. exp.] (seūp rǿngrøi) EN: follow a clue   
ทิ้งร่องรอย[v. exp.] (thing rǿngrøi) EN: leave tracks ; leave traces ; leave a clue   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLUE    K L UW1
CLUED    K L UW1 D
CLUES    K L UW1 Z
CLUETT    K L UW1 IH2 T
CLUELESS    K L UW1 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clue    (n) (k l uu1)
clues    (n) (k l uu1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinweis {m} | Hinweise {pl}clue | clues [Add to Longdo]
Anhaltspunkt {m} | Anhaltspunkte {pl} | ohne Anhaltspunktclue | clues | clueless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーヒント[, no-hinto] (n) no hint (e.g. quiz questions where no clues are given) [Add to Longdo]
暗中模索;暗中摸索[あんちゅうもさく, anchuumosaku] (n,vs) groping in the dark; exploring new avenues without having any clues [Add to Longdo]
縁;因;便[よすが;よすか(ok), yosuga ; yosuka (ok)] (n) (1) something to rely on; aid; clue; way; means; (2) someone to rely on; relative; (3) reminder; memento [Add to Longdo]
糸口(P);緒[いとぐち, itoguchi] (n) thread end; beginning; clue; (P) [Add to Longdo]
糸口を開く;緒を開く[いとぐちをひらく, itoguchiwohiraku] (exp,v5k) to find a clue; to make a beginning [Add to Longdo]
取っ掛り;取っかかり[とっかかり, tokkakari] (n) beginning; clue [Add to Longdo]
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead [Add to Longdo]
手掛かり(P);手がかり;手掛り;手懸かり;手懸り[てがかり, tegakari] (n) (1) clue; key; trail; scent; track; contact; (2) handhold; on hand; (P) [Add to Longdo]
心当たりがある;心当たりが有る[こころあたりがある, kokoroatarigaaru] (exp,v5r-i) to have an idea; to have a clue [Add to Longdo]
心当たりのない[こころあたりのない, kokoroatarinonai] (adj-i) (See 心当たりがない) completely unknown; unexpected; having no clue about [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clue \Clue\ (kl[=u]), n. [See {Clew}, n.]
   A ball of thread; a thread or other means of guidance. Same
   as {Clew}.
   [1913 Webster]
 
      You have wound a goodly clue.      --Shak.
   [1913 Webster]
 
      This clue once found unravels all the rest. --Pope.
   [1913 Webster]
 
      Serve as clues to guide us into further knowledge.
                          --Locke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clew \Clew\ (kl[=u]), Clue \Clue\, n. [OE. clewe, clowe, clue,
   AS. cleowen, cliwen, clywe ball of thread; akin to D. kluwen,
   OHG. chliwa, chliuwa, G. dim. kleuel, kn[aum]uel, and perch.
   to L. gluma hull, husk, Skr. glaus sort of ball or tumor.
   Perch. akin to E. claw. [root]26. Cf. {Knawel}.]
   1. A ball of thread, yarn, or cord; also, The thread itself.
    [1913 Webster]
 
       Untwisting his deceitful clew.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. That which guides or directs one in anything of a doubtful
    or intricate nature; that which gives a hint in the
    solution of a mystery.
    [1913 Webster]
 
       The clew, without which it was perilous to enter the
       vast and intricate maze of countinental politics,
       was in his hands.           --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.)
    (a.) A lower corner of a square sail, or the after corner
       of a fore-and-aft sail.
    (b.) A loop and thimbles at the corner of a sail.
    (c.) A combination of lines or nettles by which a hammock
       is suspended.
       [1913 Webster]
 
   {Clew garnet} (Naut.), one of the ropes by which the clews of
    the courses of square-rigged vessels are drawn up to the
    lower yards.
 
   {Clew line} (Naut.), a rope by which a clew of one of the
    smaller square sails, as topsail, topgallant sail, or
    royal, is run up to its yard.
 
   {Clew-line block} (Naut.), The block through which a clew
    line reeves. See Illust. of {Block}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clue
   n 1: a slight indication [syn: {hint}, {clue}]
   2: evidence that helps to solve a problem [syn: {clue}, {clew},
     {cue}]
   v 1: roll into a ball [syn: {clue}, {clew}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top