ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prodigious

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prodigious-, *prodigious*, prodigiou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prodigious(adj) มหัศจรรย์, Syn. wonderful
prodigious(adj) มหึมา, See also: ใหญ่มาก, มโหฬาร, Syn. enormous, huge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prodigious(พระดิจ'เจียส) adj. มหาศาล, อย่างยิ่ง, มหันต์, ใหญ่โตมโหาฬาร, มหัศจรรย์, งงงวย, แปลกประหลาด., See also: prodigiousness n., Syn. enormous, Ant. scant

English-Thai: Nontri Dictionary
prodigious(adj) มหัศจรรย์, มโหฬาร, ใหญ่โต, มหันต์, มหาศาล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When the soil is less than generous and water becomes scarce, we are able to deploy prodigious efforts to extract from the land enough to live on.เมื่อดินเริ่มเสื่อมโทรม และน้ำเริ่มแห้งผาก พวกเราก็ใช้ความพยายามอย่างมาก ในการเค้นน้ำออกจากดิน Home (2009)
You have a prodigious talent. You know...เธอมีพรสวรรค์นะ รู้ไหม เธอเป็นหนึ่งใน... All We Had (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
prodigious
prodigiously

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prodigious
prodigiously

Japanese-English: EDICT Dictionary
天才的[てんさいてき, tensaiteki] (adj-na) (See 天才) talented; gifted; prodigious; virtuoso; masterful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prodigious \Pro*di"gious\, a. [L. prodigiosus, fr. prodigium a
   prodigy; cf. F. prodigieux. See {Prodigy}.]
   [1913 Webster]
   1. Of the nature of a prodigy; marvelous; wonderful;
    portentous. [Obs. or R.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       It is prodigious to have thunder in a clear sky.
                          --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. Extraordinary in bulk, extent, quantity, or degree; very
    great; vast; huge; immense; as, a prodigious mountain; a
    prodigious creature; a prodigious blunder. "Prodigious
    might." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Huge; enormous; monstrous; portentous; marvelous;
     amazing; astonishing; extraordinary.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prodigious
   adj 1: so great in size or force or extent as to elicit awe;
       "colossal crumbling ruins of an ancient temple"; "has a
       colossal nerve"; "a prodigious storm"; "a stupendous
       field of grass"; "stupendous demand" [syn: {colossal},
       {prodigious}, {stupendous}]
   2: of momentous or ominous significance; "such a
     portentous...monster raised all my curiosity"- Herman
     Melville; "a prodigious vision" [syn: {portentous},
     {prodigious}]
   3: far beyond what is usual in magnitude or degree; "a night of
     exceeding darkness"; "an exceptional memory"; "olympian
     efforts to save the city from bankruptcy"; "the young
     Mozart's prodigious talents" [syn: {exceeding},
     {exceptional}, {olympian}, {prodigious}, {surpassing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top