ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อาเพศ

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาเพศ-, *อาเพศ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาเพศ[N] portent, See also: harbinger, omen, Example: ชาวบ้านเชื่อกันว่า ถ้าเลือดกำเดาพระประธานไหลออกจะเกิดอาเพศในทางไม่ดี, Thai definition: เหตุที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติวิสัย ถือว่าเป็นลางไม่ดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาเพศ(-เพด) น. เหตุที่เกิดขึ้นอย่างผิดปรกติวิสัย ถือว่าเป็นลางไม่ดี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They think that some part of the universe broke down, and it's just physics gone haywire.เขาว่าบางส่วนของจักรวาลเกิดล่มสลาย มันก็แค่ฟิสิกส์ที่เกิดอาเพศขึ้นมา The Key and the Clock (2006)
Oh, please, not the sex talk again. It was painful enough the first time.โธ่ ไม่เอาเพศศึกษาอีกนะคะ ครั้งแรกก็แย่พอแล้ว Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
What a fucking day.นี่มันวันอาเพศอะไร Heartbreak Library (2008)
In some cultures, the frequent appearance of a bird is a harbinger of things to come.ในบางวัฒนธรรม การที่นกปรากฎตัวให้เห็นบ่อยครั้ง ถือเป็นลางอาเพศ ว่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น Polly Wants a Crack at Her (2010)
What's a harbinger?อะไรคือลางอาเพศค่ะ? Polly Wants a Crack at Her (2010)
A harbinger is also the mysterious and the marvelous rolled into one.ลางอาเพศก็เช่นเดียวกัน เป็นสิ่งที่ลึกลับและน่าพิศวง ที่ม้วนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน Polly Wants a Crack at Her (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
miraculous(มิแรค'คิวลัส) adj. อัศจรรย์,ปาฏิหาริย์,อภินิหาร,อาเพศ., See also: miraculously adv. miraculousness n., Syn. prodigious

English-Thai: Nontri Dictionary
miracle(n) ปาฏิหาริย์,ความมหัศจรรย์,อภินิหาร,อาเพศ
weird(adj) ,พิกล,อัศจรรย์,แปลก,ประหลาด,อาเพศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top