ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harbinger

HH AA1 R B IH0 N JH ER0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harbinger-, *harbinger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harbinger[N] ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harbinger(ฮาร์'บินเจอะ) n. ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน,สมาชิกของกองหน้า,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า,ลาง,ผู้รุกไปข้างหน้า. vt. กระทำเป็นผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้า, Syn. precursor

English-Thai: Nontri Dictionary
harbinger(n) ผู้ไปล่วงหน้า,ผู้นำ,ผู้เบิกทาง,ลางสังหรณ์,ลาง
harbinger(vt) ประกาศ,นำทาง,เบิกทาง,ไปล่วงหน้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Harbinger (n ) ผู้นำมา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've seen it be harbinger to an identical tragedy.ผมเห็นแล้วคิดถึงเรื่องเศร้าที่คล้ายกัน The Sisters Mills (2015)
A harbinger of the end of days. I know.นำมาซึ่งวันแห่งการสิ้นสุด Armageddon Protocol (2015)
Mockingbird, this is Harbinger on emergency frequency Delta Charlie.มอกกิ้งเบิร์ด นี่ ฮาร์บิงเกอร์ จากความถี่ฉุกเฉิน Suicidal Tendencies (2015)
Three harbingers of doom, Joanna? You can't say this is a coincidence.ลางร้าย 3 อย่าง โจแอนนา พี่อย่าบอกนะนี่แค่เรื่องบังเอิญ Oh, What a World! (2013)
They call me the Harbinger of Doom.พวกเขาเรียกฉันว่าตัวนำเคราะห์ Original Skin (2011)
A harbinger is also the mysterious and the marvelous rolled into one.ลางอาเพศก็เช่นเดียวกัน เป็นสิ่งที่ลึกลับและน่าพิศวง ที่ม้วนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน Polly Wants a Crack at Her (2010)
In some cultures, the frequent appearance of a bird is a harbinger of things to come.ในบางวัฒนธรรม การที่นกปรากฎตัวให้เห็นบ่อยครั้ง ถือเป็นลางอาเพศ ว่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น Polly Wants a Crack at Her (2010)
Every tattoo, a harbinger of things to come.รอยสักทุกรอย จะบอกถึงสิ่งที่จะเกิด ในอนาคต Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Every tattoo, a harbinger of things to come.รอยสักทุกรอย จะบอกถึงสิ่งที่จะเกิด ในอนาคต Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Every tattoo, a harbinger of things to come.รอยสักทุกรอย จะบอกถึงสิ่งที่จะเกิด ในอนาคต Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Yeah, Bonnie says it's a harbinger of evil.ใช่ บอนนี่เคยบอกไว้มันเป็นลางของสิ่งชั่วร้าย The Night of the Comet (2009)
Avalon's Harbinger certificate.ประกาศนียบัตรฮาบินเกอร์ของอเวลอน Harbingers in a Fountain (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harbingerThe crowing of a cock is the harbinger of dawn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาเพศ[N] portent, See also: harbinger, omen, Example: ชาวบ้านเชื่อกันว่า ถ้าเลือดกำเดาพระประธานไหลออกจะเกิดอาเพศในทางไม่ดี, Thai definition: เหตุที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติวิสัย ถือว่าเป็นลางไม่ดี

CMU English Pronouncing Dictionary
HARBINGER    HH AA1 R B IH0 N JH ER0
HARBINGERS    HH AA1 R B IH0 NG ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harbinger    (n) hˈaːbɪnʤər (h aa1 b i n jh @ r)
harbingers    (n) hˈaːbɪnʤəz (h aa1 b i n jh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
先駆け(P);魁[さきがけ, sakigake] (n,vs) charging ahead of others; the first to charge; pioneer; forerunner; harbinger; (P) [Add to Longdo]
前駆[ぜんく;せんぐ(ok);ぜんぐ(ok), zenku ; sengu (ok); zengu (ok)] (n,vs,adj-no) (1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); outriding; (2) harbinger; herald; precursor; forerunner; foretoken; (3) anticipation [Add to Longdo]
前触れ[まえぶれ, maebure] (n,vs) previous notice; herald; harbinger; portent; (P) [Add to Longdo]
前兆(P);前徴[ぜんちょう, zenchou] (n,adj-no) omen; portent; sign; premonition; harbinger; (P) [Add to Longdo]
前表[ぜんぴょう, zenpyou] (n) omen; portent; sign; premonition; harbinger [Add to Longdo]
梅暦[うめごよみ, umegoyomi] (n) plum blossoms (as a harbinger of spring) [Add to Longdo]
微候[びこう, bikou] (n) (1) sign or symptom of a disease (usu. more subtle than a symptom); (2) augury; foretoken; harbinger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harbinger \Har"bin*ger\ (h[add]r"b[i^]n*j[~e]r), n. [OE.
   herbergeour, OF. herbergeor one who provides lodging, fr.
   herbergier to provide lodging, F. h['e]berger, OF. herberge
   lodging, inn, F. auberge; of German origin. See {Harbor}.]
   1. One who provides lodgings; especially, the officer of the
    English royal household who formerly preceded the court
    when traveling, to provide and prepare lodgings. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. A forerunner; a precursor; a messenger.
    [1913 Webster]
 
       I knew by these harbingers who were coming.
                          --Landor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harbinger \Har"bin*ger\, v. t. [imp. & p. p. {Harbingered}
   (h[add]r"b[i^]n*j[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Harbingering}.]
   To usher in; to be a harbinger of. "Thus did the star of
   religious freedom harbinger the day." --Bancroft.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harbinger
   n 1: something that precedes and indicates the approach of
      something or someone [syn: {harbinger}, {forerunner},
      {predecessor}, {herald}, {precursor}]
   v 1: foreshadow or presage [syn: {announce}, {annunciate},
      {harbinger}, {foretell}, {herald}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top